Chroesjtsjef naar New York GETALAC Het conflict tussen Loemoemba Belgische militaire hulp aan Katanga Kasavoeboe en Loemoemba neemt functies van Staatshoofd over W eero verzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Woelig Kongo Frankering by abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 10 SEPTEMBER I960. 16e Jaargang Nr 5083 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Wanneer binnenkort de assemblee der Verenigde Naties zal bij eenkomen met haar 82 leden, zal de Sowjet-prcmier Chroesjtsjef de Russische delegatie leiden, zo is gemeld. Als men zóekt naar de beweegredenen, dan vindt men allereerst, dat de premier zelf heeft verklaard dat hij op deze wijze een topconferentie wil forceren. Indien immers ook Eisenhower, MacMillan en De Gaulle komen, om als hoofden van hun delegaties te fungeren, is er allicht gele genheid met hen over ontwapening en dergelijke Ie praten. Nu is het merkwaardig, dat Chroesjtsjef in Parijs heeft gezegd, dat hij niet met Eisenhower wilde overleggen na het spionage-incident ■net de U-2. Hij moet er dan nu spijt van hebben, dat hij toen de kans afbrak om een topconferentie te houden. Gezegd is, dat Eisenhower en MacMillan wel zouden willen k mc n. De Amerikaanse presi dent is dan toch in zijn eigen land al ligt het V. N.-gebouw in New' York op exterritoriaal ge bied MaxMillan wil nog altijd bemiddelen. De reden is dat men jn Londen het oorlogsgevaar ernstig acht. De Verenigde Sta ten en Rusland beleven een technische en economische hoog conjunctuur. In zo'n tijd kan men ontzaglijk veel uitgeven voor wapens en die modernise ren. Het behoeft geen betoog, dat aldus cle ene groep de andere poogt voorbij tc streven. Het wantrouwen is zó groot, dat nu de gedachte opkomt, die in vo- rige perioden zo'n grote rol heeft gespeeld: ,.Als ik een voorsprong heb, moet de oorlog maar komen. Anders verlies ik hem straks. .,Of die andere ge dachte: „Zodra mijn tegenstan der meent een voorsprong te hebben, zal hij mij overvallen. Ik moet er op bedacht zijn, niet de eerste -slag te krijgen. Ik moet de eerste slag geven, en dus ,een preventieve oorlog" uitlokken. Britse historici, zoals Taylor, hebben op het verleden gewezen, om aan le tonen, dat SLUITING VAN DE ZITTING DER STATEN-GENERAAL Op zaterdag 17 september, des namiddags te kwart vóór drie, wordt in het. gebouw van de Eer ste Kamer oen verenigde verga dering van de beide Kamers der Staten-Generaal gehouden. In deze vergadering zal de minister van Binnenlandse Zaken nnE. H. Toxopeus de huidige zitting van de Staten-Generaal in naam van Hare Majesteit de Koningin sluiten. INDONESISCHE OPROEP AAN MENSEN UIT NED. NIEUW-GUINEA De Indonesische „speciale mi litaire samenwerkings-organisa- tie" heeft een oproep gericht tot personen, die uit Nederlands Nieuw-Guinea naar Indonesië zijn gekomen, om zich te mel den bij haar kantoor te Djakar ta, indien zij wensen, dat Ned. Nieuw-Guinea bij Indonesië zal gaan behoren. De organisatie is een groepering onder auspi ciën van de Indonesische re gering, die pogingen doet voor aansluiting van Ned. Nieuw- Guinea bij Indonesië. In de aankondiging wordt voorts gezegd, dat ménsen af komstig uit Nieuw-Guinea zich kunnen melden „als zij naar Nieuw-Guinea wensen terug te keren, of willen deelnemen aan de worsteling voor de bevrijding van dat gebied, geestelijk of lichamelijk'. OOST-DUITSLAND BEMOEILIJKT SCHEEPVAART NAAR WEST-BERLIJN De Oost-Duilse autoriteiten hebben donderdag de voor de rivier de Havel voorgeschreven diepgang driemaal veranderd en daardoor de bevoorrading van West-Berlijn over de bin nenwateren ernstig belemmerd. In de loop van de ochtend werd als maximum diepgang 135 cm vastgesteld, doch toen Wesl-Duitse aken met deze diepgang de Havel wilden bin nenvaren, werden zij terugge zonden, omdat de toelaatbare diepgang toen 130 cm bedroeg. Toen de aken weer in de West- Duitse plaats Scnnackenburg aan de Elbe waren terugge kesrd. werd de toelaatbare diep gang voor de Havel weer vast gesteld op 135 cm en in de loop van de avond zelfs op 150 cm. De schippers zijn ervan over luigd, aat de werkelijke diep gang bij cle 170 cm ligt. De laatste dagen worden West-Duitse aken door de Oost- duitse autoriteiten vastgehou den of teruggezonden, omdat I n diepgang voor de voorge- even waterweg naar Berlijn oot zou zijn. Op 't ogenblik -n alleen al in Schnacken burg negen kolenboten met een diepgang van 170 cm. er geen reden is voor optimis me. Dit heeft invloed op de staatslieden, die dus juist in deze door hen gevaarlijk geach te tijd proberen te bemiddelen. In Parijs verluidt echter, dat De Gaulle niet gaat. Hij laat zich niet door de Russen naar New York commanderen. Ook dat is begrijpelijk, omdat in mei de top conferentie bij De Gaulle thuis door de Russen is torpedeerd. russische doeleinden. Welke doeleinden streeft Chroesjtsjef na in de Ver. Na ties? Natuurlijk komt hij weer met zijn ontwapeningsvoorstel len. Men behoeft niet te zeggen, dat zij alleen op propaganda berusten en onoprecht zijn. Men moet aannemen, dat iedereen in de wereld doodsbang is voor een oorlog met kernwapens, behalve naar men tenminste zegt de Chinese communisten, die zouden menen dat zij er nog het best zullen afkomen. Zij zijn met 650 miljoen zielen de groot ste natie ter wereld en na een catastrofe zullen zij dat wel blij ven. tenzij India tmet ruim 400 miljoen) er geheel buiten zou blijven. De Russen hebben overigens geen klagen in vredestijd en waarom zouden zij dus belang hebben bij een oorlog, waarin zij verschrikkelijk zouden worden getroffen? Hun produktie en welvaart stijgen, zij voelen zich veilig omdat geen mogendheid op het vasteland hun naar het leven kan staan, hun prestaties op het terrein van de raketten mogen cr zijn ze zullen elk punt van de aardbol met raket ten cn kunstmanen kunnen tref fen. De Sowjet-politici herhalen onophoudelijk, dat zij zo sterk zijn, dat zij daarom eigenlijk geen aanval hebben te vrezen. Intussen weten zij door econo mische hulp cn door hun ideo logie t „men moet zonder geld van kapitalisten met eigen ar beid een land ontwikkeien") in Azië, Alrika en Latijns-Amerika tCuba'.) vrienden te verwerven. BERI.HN.SE kwestie. Er is dus reden om aan te ne men, dat de Russen thans inder daad bang zijn voor een oorlog. Nu hebben zij van ouds één ob sessie: dat de Westduitsers over kernwapens zullen beschikken en dan weer gebieden willen her overen in Oost-Europa. Het laat ste document van de Westduitse generaals, waarin zij kernwa pens vroegen, heelt dus een storm gewext in het Sowjelbiok, maar ook wel in Westelijke lan den. met name in Engeland. Op het ogenblik wordt de Bundes- wehr uitgerust met wapens, die voorzien kunnen worden van atoomkoppen. Maar die kernde len zijn nog in handen van de Amerikanen die beslissen moe ten of de Duitseis ze ook krij gen. Het is niet erg duidelijk, wat de Westduitse generaals wilden: nu al zelf kernwapens, die zij zelf maken of die zij ko pen. Of misschien alleen een be lofte van de Amerikanen, dat zij stellig kunnen rekenen op atoombommen, als het tot een ooi log komt. Hoe het zij, de Slavische vol ken in Oost-Lu, opa zijn over tuigd, dat de Westduitsers oor log zullen voeren om verloren gebieden te herkrijgen, als zij menen dat de atlantisehe wereld achter hen staat. Nu hebben de ze zomer vrijwel elke zondag de Westduitsers, die zijn verdreven uit gebieden die Tsjechisch, Pools of Russisch zijn géworden, grote demonstraties gehouden. Adenauer. Erhard, Seebohm dus allen leden van de regering voerden tijdens deze bijeenkom sten het woord. Zij hebben ge zegd, dat de tijd zou komen, dat de verdrevenen naar de verloren gebieden zouden terugkeren, en dat die dan weer Duits zouden zijn. Daarbij werd dan gezegd, dat men geen oorlog wilde en men vraagt zich ook wel af, wat er na een oorlog zou overblijven van het Duitse volk. Maar wie ziet de kans, om zonder oorlog aan de Sowjet-staton hun gebie den te ontrukken? spanningen. la het afgelopen weekeinde hebben Westduitse bonden van verdreven mannen en gewezen krijgsgevangenen in West-Berlijn vergaderd. Berlijn slaat wel open voor Duitse bezoekers van de twee republieken (het is nog al tijd bezet gebied) maar het is geen deel van West-Duitsland. De Oostduitse regering heeft toen Oost-Berlijn gesloten voor Westduitsers, cue 111 de stad op bezoek waren om de verloren gebieden weer op te eisen. Duit sers, die over land op weg wa ren naar Berlijn, dus door Oost- Duitsland, zijn teruggestuurd, als werd vermoed, dat zij kwa men om te demonstreren. De re- geinig in Bonn stelde voor zul ke bezoekers vliegtuigen be schikbaar. Het is de Oostduitse regering niet geoorloofd, zulke maatregelen te nemen, omdat de Russen verantwoordelijk zijn voor het verkeer met Vvest-bei- lijn. Maar men kan er wel op aan, dat de Russen in dit geval geheel acuter de OostduiLscrs stonden. En dus heelt Moskou het verkeer met West-Berlijn be lemmerd voor gioepen, die het niet in dit stadsdeel wilde zien: Door de lucht zijn er nog geen incidenten gemeld. Maar dat er spanningen bestaan om Berlijn is weer eens duidelijk bewezen. politiek secretariaat. De Gaulle heeft het initiatief genomen, om de stem van het Westeuropese vasteland de Zes duidelijker te doen horen en hij wil dat zij een „politiek secretariaat" vormen. Men vraagt zich af wat de Fransen bedoelen. Inzake Berlijn moeten de Zes spreken binnen de NAVO, maar daar hebben Ame rika en Engeland de grootste verantwoordelijkheid. De Zes kunnen toch niet alle politiek steunen, die Bonn eventueel zal voeren ten opzichte van Oost- Europa of De Gaulle in Algerië. Een groot vriend van Amerika heeft De Gaulle zich niet ge toond. Geen wonder dat Benelux huiverig staat tegenover zulke initiatieven. (Nadruk verboden.) Dr. A. C. (Advertentie) BfNNENVERINGBED HA2 ET-FABRIEK EN, ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBED Nadat Loemoemba en Kasavoe boe elkander hadden ontslagen, een nieuwe premier was be noemd en cle verwarring in Kon go steeds groter werd, hebben Kongolese en V.N.-troepen een kordon om het huis van Kasa- voeboe getrokken om hem te be schermen tegen eventuele on aangenaamheden. (Adv.) Protest bij de V. N. tegen sluiting van het vliegveld van Elisabethstad Premier Tsjombe van Katanga en de Belgische consul-generaal in Elisabethstad, Cuever, hebben bij de V. N. geprotesteerd tegen de sluiting van het vliegveld van Elisabethstad door de Verenigde Naties. De consul-generaal heeft ge protesteerd omdat de Sabena de plaats nu niet meer kan aan doen. Tsjombe ziet het als woord breuk. Hij zegt dat de Verenigde Naties had beloofd het vliegveld samen met de Katangese politie te zullen beheren. De civiele vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Eli sabethstad, Berendson, heeft meegedeeld dat liet protest naar een hogere V. N.-instantie is doorgezonden. De regering van Katanga heeft verklaard dat zij door de sluiting van het vliegveld niet snel meer politietroepen naar plaatsen van onlusten kan sturen, zoals in Centraal Katanga, waar Baloe- ba's in staat van rebellie ver keren. De bewapening van Katanga Hammarksjoeld heeft de Bel gische regering gevraagd of het waar is dat er 7 september een lading wapens uit. België op het vliegveld van Elisabethstad is aangekomen, bestemd voor de „provinciale regering" van Ka- tanga. Als dit zo is, moet hij daar ernstig bij de Belgische regering tegen protesteren. In een verklaring heeft presi dent Kasavoeboe van Kongo gezegd, dat het parlement niet bevoegd is om een besluit van het hoofd van de staat te her roepen en dat Loemoemba niet langer premier is. Verder wordt in de verklaring gezegd, dat Joseph Ileo, de voorzitter van de Senaat, de enige wettige pre mier is en zich zo spoedig mo gelijk voor het parlement dient te presenteren voor het krijgen van een motie van vertrouwen. Zoals bekend heeft president Kasavoeboe maandagavond Loemoemba als premier ontsla- Nederlandse kerken helpen Kongo De stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelin gen die, na de daartoe ontvangen oproep van de Wereldraad van Kerken, ook besloot de Kongo lese bevolking te helpen, ontving na de I. K. O. R. radio-uitzending „De Wilde Ganzen" in de eerste week reeds 5.300 gulden voor de Kongo. De correspondent in Brussel van de „Daily Mail" zegt van „gezaghebbende Belgische zijde" te heboen vernomen dat onge veer 500 Belgische militairen dienst doen in liet leger van 'Ka- tanga cn dat Belgic isjombe on geveer honderd Ion wapens en go vliegtuigen heelt geleverd. De strijdkrachten van Katanga zouuen ti,an.-, 89 Belgische oixi- cieren en onder-oilicieren tellen die vroeger deel uitmaakten van de Force Publique, 326 onder officieren en soldaten die vrij willig dienst hebben genomen en 70 officieren en onueiolficiercn van de gendarmerie en gendar mes die uit Brussel zijn over gekomen. Tot de honderd ton wapens en munitie oenorcn mortieren, ma- cninegeweren en mnraillettes en FN-38 geweren. De 2o militaire vliegtuigen weiden direct na het uitbrekenvan de ongeregeld- heuen van Leopoldstad naar Elisabethstad overgebracht. Naar aanleiding van het be richt in de „Daily Mail" werd in Belgische regeringskringen op gemerkt dat de 'aanwezigheid van Belgische officieren en on derofficieren in het leger van Katanga deel uitmaakt van de technische hulpverlening „die zich ook op militair terrein uit strekt". Overigens wilde men de cijfers van het blad niet bevestigen. Wel werd opgemerkt dat een deel van de 1.500 Belgische officieren van de Force Publique die zich voor het uitbreken van de onlusten in Kongo bevonden in Katanga is gebleven. Het zenden van offi cieren en onderotneieren van de gendarmerie naar Katanga ge schiedt eveneens in het kader van de technische bijstand. Slechts zeven vliegtuigen met een geringe actieradius zouden van Leopoldstad naar Elisabethstad z,j., overgebracht. Voorts is een gedeelte van het aantal vliegtuigen dat reeds op het vliegveld van Elisabethstad was nog niet gedemonteerd om naar België te worden overge bracht. De toestellen moeten worden gedemonteerd omdat de afstand ElisabethstadBrussel te groot is om te vliegen, zo werd gezegd. Bij het aantal van 25 zijn ken nelijk ook inbegrepen de Sabena- toestellen die door de luchtvaart maatschappij „Air Katanga" worden gebruikt en de Piper- Cub's die dienen voor het uit strooien van insectenbestrijdings middelen. Een woordvoerder van de Ver enigde Naties in Elisabethstad heelt bevestigd dat woensdag een vliegtuig met wapens van de Belgische „Fabrique Nationale d'Armes" op het vliegveld van Elisabethstad is aangekomen. Hij zei niet te weten of het hier een eenmalige zending betrof of dat daarvoor reeds vier vliegtuig transporten in de Katangese hoofdstad zijn aangekomen, zoals het gerucht wil. Zoals bekend heeft de secreta ris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, meegedeeld krachtig bij België te zullen pro testeren wanneer de berichten j juist zijn. Desgevraagd verklaarde de woordvoerder dat de Ver. Naties niet bij de Sowjet-Unie hebben geprotesteerd tegen het ter be-1 schikking stellen van Iljoetsjin- vliegtuigen en vrachtauto's van de centrale regering. Hij voegde hieraan toe, dat de volkerenor ganisatie het zenden van wapens wil verhinderen, vanwaar deze ook komen. Het embargo geldt slechts voor wapens die per vliegtuig worden vervoerd. De vliegvelden in Kongo staan onder toezicht van de Ver. Naties, de wegen en spoorwegen zijn in handen van de plaatselijke autoriteiten. De woordvoerder zeide tevens dat het laatste bataljon Belgi sche parachutisten 3 september uit Katanga naar Roeanda- Oeroendi is vertrokken. Maar hij gaf toe dat twijfel bestaat over de rol van enkelen van de 800 technici die het Belgische com mando op de basis Kamina heeft gehandhaafd. gen. Deze laatste reageerde hierop door Kasavoeboe als president te ontslaan. Woens dag trok het Huis van Afge vaardigden de beide ontslagbe sluiten in, terwijl de Senaat donderdag met overgrote meer derheid zijn vertrouwen in Loe moemba uitsprak. De vrijdag verspreide verkla ring van Kasavoeboe was op donderdag gedateerd. Joseph Ileo zou donderdag in Boeka- voe, aan de grens van Roeanda- Oeroendi, zijn gesignaleerd. Loemoemba heeft vrijdag de minister van Buitenlandse Za ken Bombokon evenals de mi- nister-president in België, Del- vaux, ontslagenbeiden hadden het besluit van Kasavoeboe waarbij Loemoemba als pre mier werd ontslagen, gecontra 'signeerd. Ook de minister van Financiën Nkayi kreeg ontslag. Een regeringswoordvoerder deelde mede, dat geen der drie ontslagen ministers gearres teerd is. Bomboko verklaarde naar aanleiding van zijn ont slag dat alleen het staatshoofd bevoegd is om ministers te ont slaan. Intussen is de Kongolese Force Publique van tal van strategische punten in Leopold stad teruggetrokken. Volgens onbevestigde berichten zouden deze troepen zijn ontwapend. Ook betrekken zij niet langer de wacht buiten het gebouw van Radio-Leopoldstad, dat in het begin dezer week op last van de V. N. werd gesloten. Vele leden van de Force Publique lopen nu ongewapend en in hun normale uniform, dus geen veldtenue, door de straten. V. N.-kringen in kamp-Leo- pold, waar het hoofdkwartier van het Kongolese leger geves tigd is, verklaarden in geen enkel opzicht betrokken te zijn bij een eventuele ontwapening van het Kongolese leger. Volgens gewoonlijk goed inge lichte Kongolese kringen zou den groepen Kongolezen hun wapens vrijwillig neerleggen, als antwoord op de eisen van Kasavoeboe. Waarnemers ge loven dat als zij dit doen uit een oogpunt van trouw aan de president, een strijd om de macht in het leger is begonnen. In Leopoldstad beschouwt men het leger als de sleutel voor de krisis rondom de grondwet. Het is bekend, dat bepaalde groepen van het leger tegen Loemoemba zijn. KASAVOEBOE HAN DHAAET ONTSLAG VAN LOEMOEMBA Het bureau van president Kasa voeboe heeft een verklaring uit gegeven, waarin het staatshoofd de mening uitspreekt dat het parlement niét het reqht heeft een besluit van het staatshoofd, i.e. hel ontslag van premier Loe moemba, ongedaan te maken, „De uitslag van de stemming moet worden beschouwd ais niet meer dan het uiting geven aan de wens van het staatshoofd zijn standpunt herziet". „Wettelijk is en blijft Loe moemba ontslagen. Volgens de grondwet dient Ileo zijn regering zo spoedig mogelijk aan beide Kamers van het parlement voor te stellen en het is dan aan het parlement het kabinet zijn goed keuring te verlenen of te ont houden." Zoals bekend is Ileo volgens Loemoemba mei een vliegtuig van de Ver. Naties naar Boeka- voe vertrokken. Het vertrouwensvotum dat de Kamer van Afgevaardigden en Senaat Loemoemba hebben ge geven betekent volgens Kasa voeboe „slechts dat de Kamers hun vertrouwen uitdrukken in de ex-regering van Loemoemba, want Loemoemba is geen minis ter meer." DE „MIJNPROVINCIE" Het bataljon „Orkaan" van het „bevrijdingsleger" van de „mijnprovincie" is Zuid-Kasai binnengetrokken, aldus heeft de „premier" van de mijnpro vincie, Joseph Ngaloela, in Eli sabethstad meegedeeld. „Or kaan" bestaat uit elitetroepen van de vroegere Force Publique die een speciale opleiding heb ben ontvangen. Voorts zouden troepen van de centrale regering in Loepoeta, Kasai, de wens te kennen heb ben gegeven naar Loeloeaburg terug te keren. (Adv.) Verf met gemak en... van Ceta Bever Premier Loemoemba heeft woensdag in een toespraak tot het leger gezegd dat hij de functies van staatshoofd heeft overgenomen en dat de strijd krachten thans onder zijn bevel staan. De tekst van deze toespraak is vrijdag in Leopoldstad gepubli ceerd. Loemoemba verklaarde don derdag op een persconferentie dat hij geen president wil zijn. Waarnemers in Leopoldstad wij zen er op dat Loemoemba nooit voorstander was van een presi- tiëel bewind. Wellicht hoopt hij een toestand als in Niger of de Ivoorkust te kunnen bereiken waar de premier tevens staats hoofd is. Loemoemba herhaalde dat Kasavoeboe, over wie hij sprak als „het vroegere staatshoofd", verraad heeft gepleegd door de premier en de ministers te ont slaan. De premier verzekerde het leger dat niets zal worden nagelalen om „de sociale positie van de militair een van de meest benijdenswaardige van het land" te maken. Vrijdag stond het weer in ons land onder invloed van 'n krach tig hogedrukgebied, waarvan het centrum boven Midden-Europa kwam te liggen. Het bracht ons droog weer met zonnige perio den. De wind was zwak tot matig uit richtingen tussen zuid en west. De maximum temperaturen werden op de meeste plaatsen 18 tot 21 graden. Ook vandaag zal dit hogedrukgebied het weer in ons land blijven beheersen. ZATERDAG 10 SEPTEMBER. v.m. n.m. Terneuzen 5.27 5.45 Breskens 4.52 5.10 Hansweert 6.07 6.25 Walsoorden 6.17 6.35 Wél bewoog een frontale storïjig over de Noordzee langzaam naar het zuiden, maar de activiteit er van nam daarbij af. In het noQD den van ons land zal er echten daardoor wel meer bewolking aanwezig zijn. Overigens komt er dan echter weinig verandering in het heersende weer. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Zuidwestelijke wind. In het noorden van het land vrij veel bewolking, elders ook opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid. Niet veel verandering in middagtem pera turen. ZONDAG 11 SEPTEMBER. op onder op onder v.m. n.m. Sept. Terneuzen 6.08 6.22 10 6.06 19.07 21.41 11.46 Ereskens 5.33 5.47 11 6.07 19.05 22.16 12.49 Hansweert 6.48 7.02 12 6.09 19.03 22.54 13.47 Walsoorden 6.58 7.12 13 6.10 19.00 23.38 14.40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1