;ls AAR Het nieuwe Jordaanse kabinet K?5Dampo Densdag Deense diplomatenvrouw door een injectie gedood ITEER! O! 151 Eecichout ICIER IGARINE /ALK" WOENSDAG 31 AUGUSTUS I960 16e Jaargang Nr 5074 EERSTE BLAD HET VLIEGTUIG ONGELUK BIJ DAKAR De omgekomen Nederlander JAPAN EN DE KAREL DOORMAN DE AANSLAG IN JORDANIË Staat van beleg in Jordanië opgeheven PLAATS VAN ZOON TE MOGEN INNEMEN Twee doden en twee gewonden bij auto-ongeluk Koningin Juliana en Prinses Irene teruggekeerd Nederlandse zaakgelastigde uit Indonesië vertrokken DE INDONESISCHE STUDENTEN IN NEDERLAND H. K. H. Prinses Wilhelmina 80 jaar Duits-Nederlandse besprekingen over huidziekte Zuid-Afrika wil in het Gemenebest blijven ROEMENEN ACHTER CHROESJTSJEF Masseur van Nederlandse kano-ploeg verongelukt DE VERDWIJNING VAN MITCHELL EN MARTIN „EENZAAM MAAR NIET ALLEEN" ONTRUIMING KONGO DOOR BELGISCHE TROEPEN VOLTOOID VORST VAN MALAKKA ERNSTIG ZIEK HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN enz. an te t aan een- wij SS ,50 per 500 gram 1,75 per 500 gram 1,25 per 500 gram ten 2,50 per K G. ƒ1,— per K.G. ct. por 100 gram ct. per 100 gram Tel. 2131 Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Franse marine zou giste ren proberen om met kikvors mannen en duikers af te dalen naar het wrak van de veronge lukte Franse superconstellation, dat bij Dakar in 35 meter diep watei ligt. Er zal tevoren anti- haaienpoeöer worden uitge strooid om deze roofdieren op ren afstand te houden. Van de 63 inzittenden zijn er tot dusver 42 gevonden. Van deze 42 konden er slechts 14 worden geïdentificeerd. Men verwacht ;n het wrak nog lijken te zullen aantreffen. De maandag bij het ongeluk met de Air I ranee Super Con stellation omgekomen Nederlan der is de 32-jarige heer E. L. Maandag uit Rotterdam. De heer Maandag was werkzaam bij de electroteehnisehe handel maatschappij „Van Rietschoten en Houwens N. V." te Rotter dam. Zondag j.l. was hij van Schiphol naar Parijs gevlogen, vanwaar hij zijn reis de volgen de dag voort zou zetten naar Monrovia. In Monrovia zou de heer Maandag district-manager worden voor de Rotterdamse firma. Het slachtoffer was ge huwd en had 2 kinderen. Het is nog niet bekend of het stoffelijk overschot van de heer Maandag gevonden is. In totaal heeft men30 lijken uit de zee op gehaald. De Japanse vakbond van havenarbeiders heeft dinsdag een stap gedaan bij het ministe rie van Buitenlandse Zaken om te vragen het Nederlandse vlootbezoek af te gelasten. De voorzitter van de commissie coor „gezamenlijke strijd" van de vakbond, Timitaro Kaneda, dreigde geweld te gebruiken om te voorkomen dat de Nederland se oorlogsschepen op acht sep tember in de haven van Yokohama afmeren. Radio-Cairo heeft, een bericht van radio-Amman aanhalend, de samenstelling van het nieuwe Jerdaan:^! kabinet bekend ge maakt. Dit kabinet is maandag avond ingezworen. Er zijn twaalf ministers. Pre mier is Bahjat el Taihoeni. De portefeuilles van Binnen- en Buitenlandse Zaken zijn in handen van respectievelijk Falah Madadha en Mocssa Naser. Akef Fajex is minister van Landver- dedigirg, terwijl de portefeuille van Financiën in handen is van Hatsjem El Jajoessi. Rafik EI Hoesseini werd tot minister van Economische Zaken benoemd. Volgens waarnemers in Bei roet blijkt uit de samenstelling van de nieuwe Jordaanse rege ring, dat Koning Hoessein zelf rechtstreeks de leiding van de Staatszaken op zich heeft genomen. Hoessein heeft geen officieren op de sleutelposten geplaatst en Taihoeni is altijd een man geweest die in de schaduw van de Koning is opge treden, zo zei men. In Amman is het op het ogen blik weer rustig. De winkels zijn open en de verbindingen zijn hersteld. Koning Hoessein van Jordanië heeft een boodschap gezonden aan de nieuwe premier Taihoeni, waarin hij zegt vastbesloten te zijn om aan alle gevaren, die de soevereiniteit van Jordanië be dreigen, het hoofd te bieden. Ik (Adv.) De Deense diplomatenvrouw Herraa Ruth Skousen is het slachtoffer van een aanslag door middel van een injectie ge worden, heeft de openbare aan klager in Bonn meegedeeld. De 61-jarige voorzitter van de Vereniging tot Bescherming van Dieren te Osterode (Harz), Her- bert Goedecke, is wegens het plegen van de aanslag gearres teerd. De 40-jarige diplomatenvrouw werd vorige week donderdag in de nabijheid van Menden (Rijn land) dood aangetroffen achter het stuur van een auto met een diplomatiek nummerbord. Men zag dat Goedecke zich met een koffer ijlings uit de voeten maakte. Hij werd kort daarop aangehouden. Volgens de openbare aankla ger heeft Goedecke verklaard dat hij mevr. Skousen op haar eigen verzoek een injectie in de arm heeft gegeven. De openba re aanklager heeft op een pers conferentie gezegd, dat van een politieke achtergrond niets is gebleken. Aangenomen wordt, dat Goedecke intieme betrekkin gen met het slachtoffer onder hield. De viouw was de dochter van een fabrikant te Kasten- stein bij Osterode. Zij zou on langs met haar beide kinderen naar Osterode zijn gereden, waar zij do kinderen achterliet en met Goedecke naar Bonn te rugkeerde. De echtgenoot van het slacht offer. de bij de Deense ambassa de te Bonn werkzame vice-con sul Finn Skousen, was ten tijde van de aanslag noch in L mn noch in Osterode. heb volledig vertrouwen in onze strijdkrachten, aldus Hoessoein, die in zijn boodschap de nadruk legt op de eenheid tussen het Jordaanse volk en het leger. Hoessein zegt dan dat het in de eerste plaats noodzakelijk is om de „krachtigste" maatregelen te nemen tegen hen, die „geleid door satan" zover gaan dat zij hun vaderland verraden. Adv. De daders van de aanslag is men nog niet op het spoor. Twee jonge ambtenaren zijn maandag niet op hun bureau verschenen. Gebleken is dat zij in de nacht van zaterdag op zondag naar Syrië zijn ge reisd. Het aantal doden als ge volg van de bomaanslag is tot e!f gestegen. Er worden nog 47 gewonden verpleegd. In de Jordaanse hoofdstad Amman is de staat van beleg opgeheven, zo wordt in Beiroet vernomen. De telefoonver bindingen met het buitenland zijn nog verbroken, de grenzen zijn gesloten en de voornaam ste steden staan onder militaire bew'aking. De nieuwe premier Bahjat el Taihoeni heeft volgens radio-Caïro verklaard, dat hij dezelfde politiek als zijn vermoorde voorganger zal volgen. De vader van de in de Sow- jet-Unie wegens spionage ver oordeelde Amerikaanse piloot, Oliver Powers, heeft Chroesjts- jex gevraagd of hij in plaats van zijn zoon de tien jaar hech tenis mag uitzitten, aldus be richt het Amerikaanse blad „Lige". Powers sr. heeft de Sowjet- premier een brief geschreven toen hij zich nog in Moskou bevond. Hij zegt opnieuw naar de Sowjet-Unie te willen gaan om over het lot van zijn zoon te spreken wanneer Chroesjts- jef dat wenselijk oordeelt. Olivers Powers, die aanvanke lijk in Moskou verklaarde niet de indruk te hebben dat zijn zoon een „hersenspoeling" heeft ondergaan, zei tot de ver slaggever van „Life" te menen dat Francis „een soort hersen- verbranding" heeft moeten doorstaan, omdat zijn voor- hcofdshuid gerimpeld was en schilferde als na te sterke be straling door een utra vilolette lamp. Francis Powers zou voorts „ongerust" zijn geweest door de reactie in de Verenigde Staten op zijn proces. Twee personen werden gedood een auto uit de richting Den auto met de klapband. Een an- twee gewond by een auto- I Haag naar de andere weghelft dere lifter en dc bestuurder van ongeluk op de rijksweg Den en ramde een auto uit de tegen- deze wagen werden gewond. Op overgestelde richting. De be-1 de foto: de wagen, welke het stuurder van deze auto werd I ongeluk veroorzaakte, gedood evenals een lifter in de uc iijMVYCS Haag Utrecht onder de ge- meen te Zwammerdam. Ten ge- volge van een klapband schoot Koningin Juliana en Prinses Irene zijn gistermorgen per vliegtuig uit Napels naar Soesterberg' vertrokken, waar het om 13 uur is geland. Over enkele dagen zullen de Koningin en de Prinses, die per Koninkijk vliegtuig van de Napolitaanse vlieghaven Capo- dichino opstegen, naar Napels terugkeren. Prins Bernhard en Prinses Beatrix zullen donderdag met de „Piet Hein" van Napels naar Anzio bij Rome varen. Nader vernemen wij nog, dat de Friendship, die Koningin Juliana en Prinses Irene naar Soesterberg heeft gevlogen, naai Italië terugkeert. Vandaag zal dit regeringsvliegtuig Prins Bernhard en de drie andere Frinsessen, naar Nederland brengen. De Nederlandse zaakge lastigde in Indonesië, dr. J. Vixseboxse, is dinsdag uit Indo nesië vertrokken. Hij werd uit geleid door een lid van de afde ling Protocol van het Indone sische ministerie van Buiten landse Zaken en leden van de diplomatieke missies van Australië, Groot-Brittannië, Ceylon en de V. A. R. in Djakarta. Dr. Vixseboxse ontweek vra gen van verslaggevers. Hij zei „Ik ben tenslotte niet langer een geaccrediteerd diplomaat." Hij zei dat bij het sluiten der missie de lopende zaken bijna geheel waren afgehandeld. Ongeveer tien leden van de missie zijn achtergebleven om de Britse ambassade bij te staan bij het behandelen van Nederlandse aangelegenheden. Voorts zei hij dat vrij veel van de ca. 4.000 Nederlanders in Indonesië het land willen ver laten na het verbreken der di plomatieke betrekkingen. Maar voor hun vervoer kon niet di rect een regeling worden ge troffen. Indonesische studenten die thans vergevorderd zijn met hun studie aan Nederlandse universiteiten en colleges, is gevraagd Nederland te verlaten en zo spoedig mogelijk naar Indonesië terug ts keren, zo heeft het Indonesische minis terie van Onderwijs dinsdag bekendgemaakt. Een woordvoerder van het ministerie zei dat de regering ook onderhandelt met andere Europese landen voor het op nemen van studenten die hun studie in het buitenland wen sen voort te zetten. Deze maatregel volgt na de verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië er Nederland. Hellen viert H. K. II. Prinses Wilhelmina haar 80e verjaardag. Het ministerie van Sociale Za ken deelt mede: „Dinsdag heeft te Venlo een ontmoeting plaats gehad tussen de directeur-generaal voor de Volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam, en zijn ambtgenoot van Volksgezondheid uit de Duit se bondsrepubliek, Ministerialdi- rektor dr. J. Stralen. In de be spreking, welke tevens door Ne, derlandse gezondheidsautoritei ten en medische deskundigen uit Nederland en Duitsland, evenals door Nederlandse en Duitse ver tegenwoordigers van „Unilever" werd bijgewoond, kwam vast te staan, dat het klinische beeld van de in 1958 in West-Duitsland opgetreden blaasjesziekte het zelfde is als dat van de in de laatste weken in Nederland op getreden ziekte na het nuttigen van „Planta" margarine in de nieuwe samenstelling. Een sterke aanwijzing, dat liet hier ook wat betreft de oorzaak om dezelfde ziekte gaat, werd gegeven door de mededeling van de „Unilevei" dat ook in 1958 in Duitsland door de „Margarine Union" een margarinesoort in da handel werd gebracht, die de zelfde stof bevatte als die waar van vermoed wordt, dat zij de veroorzaker van de ziekte in Ne derland is geweest. In 1958 is het verband tussen de ziektever schijnselen en het gebruik van margarine niet gelegd. Integen- Het landelijke congres van de nationale partij van Zuid- Afrika heeft dinsdag een reso lutie aangenomen waarin wordt gezegd dat het in het belang van "de unie is om ook als re publiek deel te blijven uitma ken van het Gemenebest. Zoals bekend wordt 5 oktober een volksstemming gehouden over de vraag of Zuid-Afrika een republiek moet worden. Het landelijke congres van Ver- woerd's partij het eerste sinds het einde van de oorlog wordt algemeen beschouwd als het startsein voor een grote campagne ten gunste van de republikeinse staatsvorm. In de resolutie, ingediend dooi de minister van Buiten landse Zaken, Eric Louw, wordt gezegd dat wanneer „in tegen stelling tot de gevestigde ge bruiken" Zuid-Afrika het lid maatschap van het Gemene best zou worden geweigerd, dit „uitsluitend een gevolg zou zijn van. inmenging in een binnen landse aangelegenheid, name lijk de rassenpolitiek." Wanneer Zuid-Afrika een re publiek wordt zou opnieuw toe lating tot het Gemenebest moe ten worden verzocht. De leider van de oppositie, sir de Villiers Graaff heeft meermalen gezegd dat Zuid- Afrika ais republiek niet tot het Gemenebest zal worden toegelaten omdat de president van Ghana, Nkroemah, hier bezwaar tegen zal maken, al dus minister Louw. De landen van het Gemenebest moeten namelijk eenstemmig beslissen over verzoeken tot toelating of hernieuwde toelating. Minister Louw meent dat wanneer Ghana zijn veto zou uitspreken dit zou leiden tot ernstige geschillen in en zelfs het uiteenvallen van het Geme nebest. Alle oudere leden zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat het Gemenebest uiteenvalt, aldus minister Louw. De Roemeense communisten leider Gheorghiu Dej heeft maandag openlijk steun ver leend aan de Russen in hun controverse met de Chinezen. Volgens het Roemeense pers bureau Agerpress heeft hij in het Roemeense parlement ver klaard dat de internationale gebeurtenissen elke dag op nieuw weer het' bewijs leveren voor de juistheid van de stel ling, dat de vredeskrachten zo sterk zijn geworden dat het vermijden van een wereldoorlog' nu absoluut mogelijk is. Dinsdagmorgen vroeg, om streeks zes uur, is de 28-jarige masseur van de Nederlandse Olympische kano-ploeg, Gerar- dus Meyer uit Amsterdam, bij een verkeersongeluk in het cen trum van Rome om het leven gekomen. Meyer botste in een der smal le straten in de omgeving van de Via del Corso met zijn motor tegen een vrachtauto. Hij over leed tijdens het transport naar het San Giacomo-ziekenhuis in Rome. Zijn duopassagiere, de 24-jarige Britse Ethel Whitcet werd zeer ernstig gewond. deel werd toen door Duitse des kundigen gedacht aan een ziek te, die het gevolg zou zijn var. een virusinfectie, waarbij in en kele gevallen een virus werd aangetoond. Sedert november 1958 is bedoelde stof in West- Duitsland niet meer in de mar garine verwerkt. Wel is nog ge durende zes weken tegen het einde van 1959 in Berlijn door de „Margarine Union" margarine met deze stof op de markt ge bracht, zonder dat ziektegeval len bekend zijn geworden. De gezondheidsautoriteiten van Nederland en Duitsland hebben het voornemen een kleine studie groep van deskundigen in te stellen om nog nader verschillen de problemen, o.a. over de sa- mennang van de ziektebeelden in beide landen verder te onderzoe ken". Waarschuwing in België tegen gebruik van Neder landse margarine. Het Belgische ministerie van Volksgezondheid heeft dinsdag meegedeeld, dat ook in België ge vallen van huidaandoeningen zijn geconstateerd, dat „naar al le waarschijnlijkheid zijn veroor zaakt door het verbruik van on rechtmatig uit Nederland inge voerde produkten". In een communiqué wordt ge wezen op de gevolgen van het gebruik van margarine „van het merk nieuwe Planta" in Neder land, waarbij wordt meegedeeld dat 'dit produkt in België noch wordt gefabriceerd, noch in de handel gebracht. De Belgische bevolking wordt gewaarscnuwd tegen het ver bruik van deze margarine. „De verschillende maigarineproduk- ten, die normaal op de Belgische markt voorkomen, hebben geen aanleiding tot ongemakken ge geven" aldus het communiqué. De vermoedelijk naar de Sowjetunis uitgeweken Ameri kaanse coderings-deskundigen Mitchell en Martin waren in het bezit van „belangrijke gege vens, waarvan het verlies ern stiger is dan ooit officieel is toegegeven". Dit heeft de de mocratische fractieleider in het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden, Mccormack, in een brief aan de voorzitter van de commissie voor on-Amerikaan- se activiteit, Francis Walter, meegedeeld. Mitchell en Martin, beiden verbonden aan het nationale veiligheidsbureau, hadden ge zegd samen met vakantie te gaan. Toen zij niet terugkeer den werd een onderzoek inge steld, waaruit bleok dat zij liet laatst op Cuba zijn gesigna leerd. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft meege deeld dat zij „waarschijnlijk" achter het IJzeren Gordijn zijn verdwenen. Mccormack schreef „van be trouwbare zijde" te hebben ver nomen dat Mitchell en Martin te maken hadden met Russi sche en andere buitenandse co des en dat zij zeer goed op de hoogte waren van de hierbij ge volgde procedures. „Hun kennis en ervaring op dit buitenge woon gespecialiseerde terrein zou voor het Kremlin van bij zonder groot belang zijn." In Londen en in alle andere hoofdsteden van de landen van het Britse Gemenebest zal he den. op de dag waarop Prinses Wilhelmina haar tachtigste verjaardag viert, een Engelse vertaling verschijnen van het doei haai geschreven boek „Eenzaam maar niet alleen". Dit boek, waarvan in Nederland tot nu toe 110.000 exemplaren zijn verkocht, zal over een maand ook in de Verenigde Staten en in Canada verkrijg baar zijn. De Duitse uitgave kan in de loop van oktober worden verwacht. In Finland is reeds de vierde, in Noorwnegen de derde, in Denemarken de tweede en in Zweden de eerste druk verschenen. „Eenzaam maar niet alleen" zal binnenkort in ons land in een goedkopere editie verschij nen dan die, welke thans wordt uitgegeven. Deze oplage zal van beperkte omvang zijn. De terugtrekking van de Bel gische troepen uit Kongo is gis teren voltooid. Ongeveer 180 man van het „Bevrijdingsbatai- jon", dat in 1941 in Engeland werd opgericht, werd toegespro ken door de Katangese minister van Buitenlandse Zaken, Moe- nongo, vóórdat de militairen in Amerikaanse „globemasters" stapten, die hen naar Brussel zullen vliegen. Het bataljon was in Katanga aangekomen nadat de muiterij onder de Kongolese troepen, begin juli was uitgebro ken en zes blanken werden ver moord. KONGOLESE LEGER „KO MENDE DAGEN" NAAR KATANGA? De nationale Kongolese radio heeft maandag meegedeeld dat het Kongolese leger „de komen de dagen de lang verwachte actie tegen Katanga zal beginnen". Katangese stamhoofden zouden premier Loemoemba reeds hun medewerking hebben beloofd, De 62-jarige sultan van ^e- langor, die 1 september zou worden geïnstalleerd als de ko ning van Malakka en opvolger van wijlen Toeankoe Abaoel Rahman, is zó ernstig ziek. dat volgens een medisch bulletin binnen 48 uur het ergste ver wacht kan worden. Premier 1 oenkoe Abdcel Rahman heeft bijna alle feeste lijkheden op 31 augustus ter ge legenheid van het driejarig na staan van Malakka's onafhanke lijkheid, afgelast. NOORDWESTELIJKE WIND Aan de westflank van ten omvangrijke depressie boven Scandinavië waarvan de kern boven Zuidzweden en de Oost zee gelegen is, voeren noorde lijke winden koele lucht uit de Poolstreken naar het' zuiden. Deze lucht, die nabij Noorwegen en Schotland een temperatuur heeft van omstreeks 12 graden, wordt boven de Noordzee ver warmd en bereikt onze omge ving met temperaturen van om streeks 16 a 17 graden. Ook in deze noordelijke tot noordweste lijke luchtstroming komen en kele buien voor, die afgewisseld worden door opklaringen. Langs de Waddenkust zal de noordwestelijke wind nu en dan nog hard zijn, elders matig tot krachtig. Voor de tijd van het jaar blijft het vrij koel weer. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt Vrij koel weer met wisselende bewolking en enkele buien. Langs de Waddenkust aanvanke lijk nu en dan nog harde, elders matige tot krachtige noordwes telijke wind. WOENSDAG 31 AUGUSTUS. Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 8.45 9.18 8.10 8.43 9.25 9.58 9.30 10.03 ZON op onder Aug. 31 5.49 19.30 15.53 Sept. 1 5.51 19.28 16.49 2 5.52 19.26 17.37 3 5.54 19.24 18.17 4 5.56 19.21 18.51 MAAN op onder 0.51 1.56 3.09 4.26

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1