Muiterij onder Malinese V. N.-contingent in Albertstad De rol van Truman bij Japans vredesaanbod DE TOESTAND IN LAOS Weero verzicht Voetverzorging J. H. KEMPER Geheimzinnige ziekte in het Westen des lands ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER VAN DAMME Terneuzen teit strekt in de LICHTING 6 dagen in Uw en woensdag d. Eeckhout SVOENSDAG 24 AUGUSTUS 1960 16c Jaargang Nr 5068 Belgische troepen grijpen in Nieuwe kerk bij rüine oude toren in West-Berlijn Hevige jeuk en hoge koorts Margarine-emulgator ziekteverwekker ;r-YVorstmaker N 3 TELEF. 2566 en woensdag: voor 1,40 lame per K.G. 2,60 APFEN 2,10 DNAEE ƒ2,— of meer; >or K voor ƒ1,50 ƒ2,50 REUZEL voor 1,40 e kwaliteits-BOTER- dbaar. ent KAAS 25 ct. p. 250 gr. ct. per 100 gr. '0 m geëvenaard D m en 10.000 m dat deze Spelen 1,25 per 500 gram N 1,75 per 500 gram ;zouten 2,50 per K.G. ne: •EK 1,— per K.G. rkens 25 ct. per 100 gr. kMWOI'ST 25 ct. per 100 gr. 'E IIA.M 45 ct. p. 100 gr. Tel. 2431 Voor TERNEUZEN Noordstraat 68 Tel. 2476 frankertng by abonnement: Terneuaea Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 nor altsluitend 2073 DE Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6, maand ƒ2,per week 4 per kwartaal; per 3 ct Losse nrs 9 ct Verschijnt daselij ka Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum gH advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handels* advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meen 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Be regering van Katanga heeft volgen van deze muiterij onder de Malinese troepen. Men duisdagavond in een officieel communiqué medegedeeld, dat maandag en dinsdag in het ge bied van Albertstad ernstige in cidenten hebben plaatsgehad. Volgens betrouwbare berichten, aldus dit communiqué, zouden manschappen van het troepen- contingent der Mali-federatie aan de controle van hun officie ren zijn ontsnapt, met vracht auto's gewapende burgers heb ben meegenomen en met hen tot het uitvoeren van willekeurige arrestaties zijn overgegaan. Bij de hieruit ontstane schermutse lingen zijn twee doden gevallen, een politieagent en een bestuurs ambtenaar, terwijl verscheidene personen gewond zijn. De regering van Katanga, heeft onmiddellijk politiever- sterkingen gezonden, terwijl ook de minister van Binnen landse Zaken van Katanga, Moenongo, naar de plaats der ongeregeldheden is vertrokken. Bij de V.N.-verlegenwoordi- ger in Elisabethstad is krachtig aangedrongen op de onmiddel lijke vervanging van het Mali contingent door gedisciplineer de eenheden van de V.N.-strijd- macht.- aldus het communiqué verder. De Europese bevolking van Albertstad heeft een toevlucht gezocht in het militaire kampe ment in de stad. De Malinese soldaten weigeren het gezag van hun, Afrikaanse of Euro pese. officieren te erkennen. Het V.N.-contingent van de Mali-federatie in het gebied van Albertstad bestaat uit een bataljon van ongeveer 600 man schappen. Zij zouden in begin sel door Iersetroepen worden vervangen. Maandag was gemeld, dat het, Mali-contingent had ge vraagd uit Kongo te worden teruggetrokken, na de breuk in de Mali-federatie door het uit treden van Senegal. De vertegenwoordiger der Verenigde Naties in Elisabeth stad heeft tot dusver geen com mentaar op het gebeurde wil len geven. In officiële kringen in Elisa bethstad maakt men zich zeer ongerust over de mogelijke ge- vreest dat zij wel eens de oppo sitie de nodige strijdgeest zou kunnen bijbrengen, waaraan het deze tot dusver heeft ont broken. De regering van Katanga ziet zich thans voor de ongereimde situatie geplaatst, dat dezelfde V.N.-troepen, die de orde in Katanga moeten handhaven, haar thans bedreigen. Het is dan ook met het oog hierop, dat zij bij de V.N.-commandant in Elisabethstad, de Ierse kolonel Byrne, op onmiddellijke vervan ging van de muitende militai ren heeft aangedrongen. Het Belgische ministerie van Defensie heeft dinsdagavond be kendgemaakt dat Belgische troe pen de orde in Albertstad heb ben hersteld. Leden van negerstammen hadden het spoorwegstation van Albertstad aangevallen. Een woordvoerder van het mini sterie zei. dat de V.N.-troepen uit de Mali-federatie, die naar Albertstad waren gekomen om de Belgen af te losseu, gemene zaak met de stamleden hadden gemaakt. De woordvoerder wil de om militaire redenen niet zeggen hoeveel Belgische sol daten in Alber.tstad waren in gezet. Zoals bekend ligt Albert stad in Katanga. Later is bekendgemaakt dat de aanvallende negers Baloeba zijn. De Baloeba zijn zoals be kend vijanden van Tsjombe en de zijnen. De Belgische woord voerder in Brussel zei dat de Belgische troepen in Albertstad waren samengetrokken in af wachting van hun aflossing door de troepen van de Mali federatie. In de afgelopen da gen waren echter vele Baloeba de stad binnengekomen. Men had toen besloten dat de Bel gen maar moesten blijven. Het Belgische ministerie van Defensie deelde later mee, dat de Belgische troepen, die de orde in Albertstad hebben hersteld, geen verliezen hebben geleden. De negers waren gewapend met lansen en bogen. Dinsdagavond is in Elisabeth stad vernomen dat de strijd in Albertstad nog niet geheel is af gelopen. Belgische troepen zou den nog steeds het station van de stad verdedigen. Adv. „FRANKFURTER ALLGEMEINE" OVER INDONESIË De „Frankfurter Allgemeine Zeitung'' schrijft over de jongste ontwikkeling in Indonesië: Het was tekenend voor Soc- karno. dat hij het verbreken der betrekkingen met Nederland op de vijftiende verjaardag van de onafhankelijkheid heeft bekend gemaakt. Hij houdt van politieke „show" en hij heeft dit nodig met het oog op grote moeilijkheden op het gebied van de binnenlandse politjek. „Sedert jaren heersten in In donesië chaotische toestanden. De president moet zich weren tegen de opstandelingen in grote delen van Sumatra en in enkele gebieden van Java en voorls tegen de groeiende ellende, die door de burgeroorlog wordt ver oorzaakt. Hij doet dat met talrijke af leidingsmanoeuvres. waarvan de aanval op de Nederlanders nog steeds een goed middel is om de gevoelens van de massa te be ïnvloeden. „Sedert jaren eist Soekarno daarom aansluiting van Neder lands Nieuw-Guinea bij Indone sië. De sedert weken bekende aan wezigheid van een Nederlands vliegkampschip in de wa'teren van Nieuw-Guinea heeft de pre sident als voorwendsel gebruikt om het volk weer tegen de Ne derlanders op te zetten. „Ook heeft Soekarno niet na gelaten bij het verbreken der diplomatieke betrekkingen met Nederland van de voltooiing der revolutie te spreken, die zulk een «tap eist. Ook dat 1? een afleidings manoeuvre", aldus het blad. Uit de commentaren op de officiële documenten, die tot. nu toe geheim waren gebleven en met de publikatie, waarvan de „Des Moines Register and Tribune" maandag een aanvang heeft gemaakt, kan op zijn zachtst gezegd de indruk worden getrokken, dat Stalin in 1945 in overeenstemming met president Truman, en niet Hiten diens modeweten om, zoals tofduSver agemeen werd aangenomen, het openen van vredesonderhande lingen door Japan heeft ver hinderd. Voorts laat het blad, welks banden met de republi keinse partij bekend zijn, door schemeren. dat president Truman zich te spoedig heeft onder worpen aan het advies van Stalin, die er de voorkeur aan gaf niet direct in te gaan op de plannen van Japan, die niet met de Sowjet-Unie in oorlog was, een speciale missie naar Moskou te zenden om zich op de hoogte te stellen van de kansen om met de Verenigde Staten vrede te sluiten. Ook zouden nog andere „proef ballonnen" om een einde aan de vijandelijkheden te maken, ter kennis van president Truman zijn gebracht, en met name op 6 juli 1945, aan de vooravond van de conferentie van Potsdam, dooi de koning van Zweden, bij wie Japan stappen had ondernomen. De weigering van de democra tische regering om het oor le lenen aan de Japanse afgezanten was, volgens de commentators van het Amerikaanse blad te wijten aan de wens van Washing- ton om zich te houden aan de politiek van,.overgave zonder voorwaarden' De tegenstanders van deze politiek hebben niet nagelaten te onderstrepen, dat deze politiek rechtstreeks heeft geleid tot het gooien van atoombommen op Hiroshima en Nagaasaki, terwijl president Trumah van zijn kant betoogde geen enkel vertrouwen te hebben gehad in het Japanse vredesaanbod en het besluit om opdracht te geven voor deze bombardementen slechts na rijpe overweging te hebben genomen, met het uitsluitende doel de oorlog te bekorten en Ameri kaanse mensenlevens te be sparen. KONINKLIJKE BELANGSTELLING BIJ OLYMPISCHE FAKKEL De Olympische fakkel, die on derweg is naar Rome heeft maandag koninklijke belangstel ling getrokken. Koningin Juliana en Prins Bernhard waren er ge tuige van hoe in het oud-Griekse stadje Paestum door middel van de Olympische fakkel, die daar voorbij werd gedragen, het vuur werd ontstoken in een antieke drievoet. Duizenden toeschouwers wa ren naar Paestum getrokken om niets te missen van het unieke schouwspel, temidden van de ruïnes van een stad, die in de zesde eeuw vóór Christus werd gesticht als een Griekse kolonie. DE INDONESISCH— DUITSE BETREKKINGEN De Westduitse ambassadeur in Djakarta, baron Von Mir- bach, heeft maandag een on derhoud gehad met het hoofd van de afdeling Europa van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Sudjarwo. De heer Sudjarwo weigerde aan journalisten commentaar te geven over dit onderhoud. Zaterdag werd aan het slot van een onofficieel bezoek van de Oostduitse plaatsvervangend premier, Max Sefrin, aan Dja karta in een gemeenschappe lijke verklaring gezegd, dat In donesië en Oost-Duitsland con sulaten-generaal zouden uit wisselen. Indonesië heeft belangrijke handelsbetrekkingen met West- Duitsland: De socialistische „Pedoman" schreef maandag' dat het vesti gen van betrekkingen met Oost- Duitsland het verbreken van de betrekkingen met West-Duits- land zou kunnen betekenen. ADENAUER OVER EUROPESE INTEGRATIE De Westduitse bondskanse lier Adenauer heeft in een uit eenzetting van de politieke si tuatie voor het bestuur van de christelijk-democratische partij C.D.U. verklaard, dat het voor de toekomstige Europese inte gratie-politiek eerste vereiste is om hetgeen tot dusver werd be reikt om te zetten in een hech te grondslag voor de verdere ontwikkeling van Europa. Adenauer zei zeer voldaan te zijn over zijn gesprekken met president De Gaulle van Frank rijk en de Britse premier Mac- Millan. De drie staatshoofden zijn eensgezind van het verlan gen vervuld om tegenover de Sowjetdreiging de veiligheid van Europa en van de vrije wereld met alle middelen te vergroten. CHINA EN DE RUSSEN Do Chinese plaatsvervangende minister-president Li Foe Tsjoen schrijft in een aigtikel in het Pekingse partijblad „De Rode Banier'' dat Chinese communis ten er volledig van overtuigd zijn dat zij China op eigen kracht tot een groot rijk socialistisch land kunnen maken Dit is mogelijk, aldus Li, om dat het beleid van de communis tische partij de algemene waar heden van het Marxisme-Lenin- isme heeft verbonden aan de bij. zondere omstandigheden in Chi na. Aan deze verklaring hecht men in Peking bijzondere waar de met het oog op de huidige Russiseh-Chinese tegenstellingen en het vertrek van Russische technici uit China. Dit is de eer ste maal dat een woordvoerder van de regering te Peking te verstaan heeft gegeven dat China zo nodig de economische en technische steun van de Sow jet-Unie kan missen. Aan de voet van de uitgebrande ruïne van de toren van de keizer Wilhelm herdenkiitgskerk in Wesl-Berlijn worden flinke vor deringen gemaakt met de bouw van een nieuwe kerk. Deze achthoekige kerk (foto) zal voornamelijk uit platen gekleurd glas en staal bestaan en plaats bieden aan 200 mensen. De kos ten worden geraamd op 4 mil joen gulden. Het ontwerp is van prof. Eiermann. Het ligt in de bedoeling de geblakerde toren als een enorme waarschuwende vinger tegen een nieuwe oorlog, in stand te houden, Volgens Radio-Vientiane zou generaal Phoemi Nosavan van de Thailandse autoriteiten voor twee bataljons van tezamen tweeduizend manschappen toe stemming hebben gekregen om over Thailands grondgebied te passeren, De militairen zouden in burgerkleding in vrachtauto's naar de Thailandse plaats Pak- sane zijn vervoerd, waar zij de Mekonrivier zouden zijn over gestoken, om daarna op de Laotische rivieroever de mili taire uniform aan te trekken. In diplomatieke kringen in Vientiane is dit bericht echter met grote reserve ontvangen. In Vientiane doet het gerucht de ronde, dat dit bericht de wereld zou zijn ingezonden om als voorwendsel te kunnen die nen voor het afkondigen van de staat van beleg door de val schermtroepen van kapitein Kong Lae. In dit verband wij zen officiële kringen in de hoofdstad van Laos op een ver klaring van Radio-Peking, waar in werd gezegd dat directe of indirecte militaire inmenging door Thailand in de binnen landse aangelegenheden van Laos onmiddellijk het binnen trekken van Chinese troepen in Thailand tot gevolg zal hebben. Terwijl generaal Phoemi No savan op zijn hoofdkwartier be sprekingen voerde met de nieu we „neutralistische" premier van Laos, Soevanna Phoema, hebben troepen die de afgezette pro-Westerse regering trouw zijn gebleven, de plaats Sana- karm, 'n haven aan de Mekong- rivier, op 120 km van Vientiane gelegen, bezet. De troepen van generaal Phoemi Nosavan, naar gemeend wordt ter sterkte van 500 man, waren vanuit de ko- open te houden. Ook zouden de FRANSE UITNODIGING AAN PREMIER DE QUAY EN MINISTER LUNS De Franse regering heeft de premiers en ministers van Bui tenlandse Zaken van België en Nederland uitgenodigd, de vol gende maand naar Parijs te ko men voor overleg met de Franse leiders, aldus is dinsdag in offi ciële kringen te Parijs meege deeld. De Belgische premier Eyskens en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Wigny gaan in de eerste helft van september naar Parijs. Volgens genoemde kringen is een dergelijke uitno diging ook gericht tot premier De Quay en minister Luns. Verwacht wordt, dat het voor naamste onderwerp van gesprek in Parijs generaal De Gaulles voorstellen voor nauwere Euro pese politieke samenwerking zul len zijn, die hij vorige maand deed bij zijn besprekingen met bondskanselier Adenauer te Rambouillet. In officiële kringen te Parijs is er voorts aan herinnerd, dat de Italiaanse premier Fanfani eveneens begin september in Parijs verwacht wordt voor be sprekingen met generaal De Gaulle. Van diplomatieke zijde te Pa rijs is meegedeeld, dat als deze ronde van besprekingen tussen Europese staatslieden succes zou opleveren, er waarschijnlijk een conferentie van regeringsleiders van de zes EEG-landen in okto ber op zal volgen. Deze confe rentie zou dan in Parijs gehou den worden en in de plaats ko men van de bijeenkomsten van ministers van Buitenlandse Za ken die voor oktober was vast gesteld, aldus diplomatieke krin gen. ninklijke residentie Loeang Pra- bang de Mekong-rivier komen afzakken. In Vientiane is de ingang van de avondklok met drie uur ver vroegd tot zeven uur 's avonds. Premier Soevanna Phoema is intussen van zijn besprekingen in Savannakhet met generaal Phoemi in Vientiane terugge keerd. Hij bevestigde na zijn terugkeer, dat twee bataljons van Phoemi in Paksane, dat on geveer 150 km ten oosten van Vientiane ligt, zijn aangeko men. Hij wees alle vragen of deze troepen door Thailand ziin getrokken, lachend van de hand. „Die kwestie is helemaal afgedaan", aldus prins Soe vanna Phoema, die hieraan toe voegde dat alles nu weer nor maal wordt, doch daar niet verder op in wilde gaan. Verder deelde premier Phoe ma mede, dat generaal Phoemi voorlopig niet naar Vientiane VON BRAUN WIL ZELF NAAR DE MAAN Volgens het populaire West- Berlijnse blad „B. Z." heeft de Duits-Amerikaanse raketdes- kundige Wernher von Braun in een interview verklaard dat hij met een der eerste ruimtesche pen zelf naar de maan wil gaan. Deze vlucht zou mogelijk binnen drie jaar tot stand kunnen ko men door middel van de „Satur- nus"-raket waaraan thans wordt gewerkt. komt, doch er in heeft toege stemd alle vliegvelden in het land voor de burgerluchtvaart vliegtuigen van Phoemi geen pamfletten meer boven Vien tiane uitwerpen. Waarnemers achten het nog te vroeg om te kunnen zeggen, dat de crisis in Laos voorbij is, hoewel het leven in Vientiane dinsdag weer normaal begon te worden. De banken waren voor de eerste maal sinds twee weken weer open. Premier Soevanna Phoemi werd op zijn vliegreis naar generaal Phoemi vergezeld door het waarnemend hoofd van de V.N.-missie in Laos, Robert Gaillard, die als waarnemer optrad, en door de Amerikaan se assistent militaire attaché Friedland. VERKLARING VAN SENGHOR Leopold Senghor, secretaris generaal van de regerende Se negalese progressieve unie, heeft dinsdag op een perscon ferentie de Senegalese politiek na de uittreding uit. de Mali federatie uiteengezet: 1. Handhaving van het lid maatschap van de „contrac tuele Franse gemeenschap"; 2. Herstel van vriendschappe lijke betrekkingen met de Soedanese republiek; 3. Vorming van een federatie van staten van het voorma lige Frans West-Afrika (Se negal, Ivoorkust, Dahomy, Guine, Mauretanië, Niger, Soedan en Boven-Volta); 4. Een verbond van onafhanke lijke Afrikaanse staten. Uit tot dusverre verkregen in formaties is gebleken, dat er enige honderden gevallen, voor het merendeel van goedaardig karakter, zich voordoen, veelal geconcentreerd in de grote ste den in het westen van het land. Uit het onderzoek, dat aan stonds na de eerste meldingen uit Rotterdam met kracht is aangevat, is de oorzaak van de ziekte nog niet met zekerheid vastgesteld. Er zou enige aan wijzing bestaan, dat de oorzaak verband zou kunnen houden met een nieuw bestanddeel, dat bij de zeer recente wijziging in de sa menstelling van het margarine- merk „Planta" is toegevoegd. In verband hiermede heeft de fa brikant van dit produkt. Van den Berg en Jurgens N.V., in Rotterdam, in overleg met de gezondheidsautoriteiten besloten, teneinde iedere mogelijk risico uit te sluiten, de voorraden „Planta" zowel bij de handel als bij de consument, op korte ter* mijn terug te halen. Van de zijde van de fabrikant kan over de wijze van omruiling spoedig nader berichttegemoet worden gezien. Van de zijde van het bedrijf, dat de margarine in omloop heeft gebracht, verklaardê men ons, desgevraagd, op dit ogen blik geen nadere mededelingen te kunnen doen over de in om loop gebrachte hoeveelheden margarine en de wijze waarop deze zal worden teruggenomen. Verwezen werd naar het commu niqué van het departement van Sociale Zaken en Volksgezond heid. dat in overleg met de mar- garinefabriek is opgesteld. De farmaceutische hoofdin spectie van het departement van Sociale Zaken en Volksgezond heid heeft gistermorgen desge vraagd medegedeeld, dat ambte naren van deze inspectie een in tensief onderzoek instellen naai de oorzaak van een huidziekte welke zich onder meer in ver scheidene plaatsen in het westen des lands heeft geopenbaard. Over de mogelijke verwekker van deze ziekte valt in dit sta dium van het onderzoek niets naders mede te delen, aldus de inspectie. Ook de keuringsdienst voor waren is bij het onderzoek 'ingeschakeld. De ziekte doet zich voor in verscheidene plaatsen in het westen van het land. Zij heeft in het merendeel van de gevallen een niet gevaarlijk kaï-akter. Zij gaat gepaard met soms hoge koorts en steeds een hevige jeuk. Vele huisartsen, gemeentelijke geneeskundige en gezondheids diensten en staven van zieken huizen in Amsterdam. Rotter dam. Den Haag en Utrecht, zijn met de ziekte geconfronteerd. Naar aanleiding van de be richten omtrent gevallen van huiduitslag, somtijds gepaard gaande met koorts en algemeen ziek-zijn, deelt de directeur- generaal van de Volksgezond heid. prof. dr. P. Muntendam, net volgende mede: DRUKKEND WEER De koelere lucht welke met do zuidwestelijke stroming ons land was binnengedrongen, bereikte gistermiddag Polen. De zuidelijek grens bevond zich toen boven Midden-Frankrijk. Aan de war me zijde steeg het kwik weer tot ongeveer 30 graden, terwijl in ons land de maxima in het alge meen tussen de 20 en 23 graden lager lagen. Met de zuidwestelij ke stroming trekken kleine rand- storingen mee van de omvang rijke depressie op de Oceaan welke deze stroming in stand houdt. Een regenstoring die in de avond boven de Golf van Biscaye lag, verplaatst zich met vrij gro- ZON MAAN op onder op onder Aug. 24 5.38 19.46 7.49 20.35 25 5.39 19.44 8.58 21.00 26 5.41 19.41 10.07 21.26 27 5.43 19.39 11.18 21.54 te snelheid noordoostwaarts en zal vandaag tijdelijk regen ver oorzaken in ons land. Op de nadering van de storing kript de wind naar zuidelijke richtingen en wordt iets warere en vochti ge lucht uit Frankrijk aange voerd waardoor het weer een drukkend karakter zal krijgen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. TijdeHjk regen. Van het zuidwesten uit toene mende bewolking met tijdelijk regen. Matige wind tussen zuid west en zuid. Drukkend weer met dezelfde middagtemperatu- ren als gisteren of iets hogere. Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden .24 AUGUSTUS, v.m. n.m. 3.32 3.44 2.57 3.09 4.12 4.24 4.22 4.34 Bij de N.V. Van den Berg en Jurgens te Rotterdam wordt mo menteel een intensief onderzoek ingesteld naar de mogelijke schadelijkheid van het bestand deel dat in „Planta" is verwerkt. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking tussen bet researchlaboratorium van de Unilever, de farmaceutische dienst van het rijksinstituut van de volksgezondheid en de ge neeskundige hoofdinspectie. Waarschijnlijk moet de oor zaak van de geconstateerde huidziekte worden toegeschre ven aan de twee weken geleden aan de margarine toegevoegde nieuwe emulgator, een middel dat dient om in margarine de melk in fijn verdeelde toestand met de vetten te mengen. In middels heeft een Utrechts ad vocaat, wiens vrouw eveneens, naar zij aanneemt, een huid ziekte heeft opgelopen ten ge volge van het nuttigen van Planta. de N.V. Van den Berg en Jurgens aansprakelijk ge steld voor de kosten en schade, wanneer mocht blijken dat het margarineprodukt de oorzaak van de huidziekte is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1