-Risseeuw RS&Z00N 1 I Aanval van Loemoemba op Hammarskjoeld De kwestie-Powers Cyprus vandaag onafhankelijk i m Sowjet-diplomaat moet Ver. Staten verlaten 30-jarige ervaring I Directeur-Hoofdredacteur i van de Sanrte Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SnTdswal IOTI P-SPORT tmmm V.N.-troepen in Katanga HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN lag 13 augustus i960 rel. 2595 TERNEUZE.V #-rankerlng i>ti abonnement: rerneuzen Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: G,- per kwartaal; per maand ƒ2. per week 48 ct. Losse nrs 9 ct ZEEUW MAANDAG 15 AUGUSTUS 1690 16e Jaargang Nr 5060 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs pei mm 15 ct; minimum p«r advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels ƒ1.—. Iedere regel m«r 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adrw» Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 OT. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nw. winnende fiets.,. 'RIJS! ooienontspanning. ID MET 1 BANDEN AR BIJ. TERNEUZEN A*»li«firaat 1 6. lel. 2220 MOTOREN: Verl y. Sleenbergenlaoe 3 ire Dienstplicht lingsoefeningen ingen iringen ïingen idere :len JSBUREAU n - Tel. (08379)-2329 deze zaken ook voor kkingen. Tg bij de hoogste Raad van State, enz., waardoor wij voor cliënten ver- AGDEN ;antoren. t ons, waarin zeen s. IGD SEDERT 1946 de woensdag in de orgen 17 augustus el ,.Dc Korenbeurs" >ns spreken, geheel door aan belang- Premier Loemoemba van Kon- go heeft zaterdag op een pers- conferentie verklaard, dat zijn regering wenst, dat de V. N. hun werk voortzetten, „docli op voor waarde dat alle blanke hoepen Kongo verlaten". Volgens hem zijn de Afrikaanse troepen die I de V.N. ter beschikking staan, voldoende om de orde te hand- f haven. De eerste-minister oefende fel le kritiek op Hammarskjoeld en diens plaatsvervanger Bunche, die zich zouden schuldig maken aan „vertragingsmanoeuvres" in de kwestie-Katanga. De secr-ge- neraal werd ervan beschuldigd met de Belgische regering „onder één hoedje te spelen". Vooral had Loemoemba bezwaar tegen het feit, dat Hammarskjoeld met premier Tsjombe van Katanga onderhandelde inplaats van, overeenkomstig de resolutie van de Veiligheidsraad, direct V. N.- troepen Katanga te laten binnen trekken. De Konlogese premier ver- kleerde dat Belgische agenten, .Loemoemba deelde mee, dat hij had ontdekt dat Belgische troe pen in V. N.-uniformen op het vliegveld van Leopoldstad wa ren. Hij kondigde strenge maat regelen aan, waaronder rege- ringstoezieht op dagbladen. Zon der speciale toestemming zouden geen vergaderingen meer mogen worden gehouden. Aanvragen hiervoor zouden zes dagen van tevoren tot het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten wor den gericht. Zonder toestemming van de minister van Voorlichting, Kasja- moera, mogen geen dagbladen verschijnen en het vormen van verenigingen is verboden zonder toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de bestaande organisaties moeten machtiging vragen om hun werk voort te zetten. Waarnemers zijn van oordeel, dat door deze persconferentie de spanning tussen Kongo en de V. N. tot het kookpunt is geste gen. Loemoemba heeft de Belgen en Tsjombe ervan beschuldigd 190 Kongolese soldaten in Katan- hadden betoond tegenover „de aanvallen der Belgische solda ten". Hij vroeg de bevolking tenslot te ordelijk en met vertrouwen weer aan het werk te gaan. Loemoemba bleef gedurende de gehele uitzending aan de zijde van de president. pen bestaan uit eenheden uit Ma rokko, Ethiopië en Ierland. INCIDENT IN JADOTSTAD Te Jadotstad heeft zich zater dag j.l. een incident voorgedaan tussen een aantal betogers, die vrijlating eisten van een gevan gen gezette vertegenwoordiger van de Katangese oppositie tegen de regering-Tsjombe en politie. De politie moest tenslotte van de vuurwapens gebruik maken. vermomd als V. N.-functionaris-ga doodgeschoten te hebben, sen, zijn regering tegenwerkte i Sprekende over de federalisti- en door spionage en omkoperij i sche acties van de laatste tijd in van Kongolese „verraders" on-l^e provincie Leopoldstad, d.e rust zaaiden. Zo waren er in Bel- ivan c'° Abakopartij zijn uitgegaan gië gedrukte pamfletten ver- I waarvan president Kasavoeboe spreid met een portret van mevr. j stichter is, gewaagde Loe- Loemoemba met vele juwelen, moemba van „rechtmauge aspi- waaronder de woorden: „Voor raties „Wij zijn met gekant tegen al les wat verenigbaar is met de belangen van het land", aldus Loemoemba. Maar het was nu niet de tijd om. over federalisme te spreken. „Het doet er niet toe of Kongo een eenheidsstaat of 'n federatieve staat wordt. Het gaat mij nu om de toekomst van het land". BETOGING IN ELISABETH - STAD. Ongeveer honderd personen, die tot de oppositie tegen pre mier Tsjombe behoren, hebben zondag in Elisabethstad vóór het huis waar V. N.-secr.-generaal Hammarskjoeld verbleef, een be. toging gehouden om uiting te geven aan hun steun voor een unitaristische Kongolese staat inplaats van een statenbond zo als voorgestaan door Tsjombe. De politie wierp traangasgra naten om de betogers uiteen te drijven. Men ging uiteen zonder dat zich incidenten voordeden. toespraak van presi dent kasavoeboe. President Kasavoeboe heeft zondag zijn langdurig stilzwijgen verbroken met een lange rede die door radio-Leopoldstad werd uitgezonden en waarin hij de Kongolese bevolking en partijen opriep tot vrede en verzoening. De president, die door premier (Loemoemba werd ingeleid; bracht hulde aan de Kongolese soldaten, politie en bevolking voor de koelbloedigheid die zij haar een miljoen juwelen... maar voor uw vrouw een miljoen tra nen". Een ander vlugschrift ver toonde een afbeelding van maar schalk Malinofski, de Russische minister van Defensie, met het onderschrift: „Loemoemba gaat uw vrouwen naar de Russen zen den". Loemoemba zei dat officieren van het Kongolese leger erop aandringen, gezamenlijk met de V. N.-troepen uit Ghana en Gui nea naar Katanga op te trekken. Enige Kongolese militairen had den verklaard, dat zij zelf aan het hoofd van het Kongolese le ger naar Elisabethstad zullen gaan, als de centrale regering niet spoedig handelt. Hij gaf de verzekering dat de premiers van de provincies Leo poldstad, Kivoe, Kasai, Evenaar en Oost geheel achter hem, staan in zijn strijd tegen de „imperia listische druk". De premier oefende ook kri tiek op het feit, dat Hammar skjoeld,' volgens hem onder druk van België, alleen blanke mili tairen naar Katanga had gezon den. Een nieuw bloedvergieten kon echter alleen door Afrikaan se troepen van de V. N. worden voortkomen, omdat de bevolking geen vertrouwen had in de Zwe den. Naar verluidt is Loemoemba zeer gebelgd over het feit, dat Hammarskjoeld vóór zijn vertrek naar Elisabethstad niet met hem heeft gesproken. De secr-gene- raal kwam donderdagavond laat uit New York in Leopoldstad aan en vertrok de volgende ochtend met twee compagnieën Zweedse militairen naar Katanga. Ook zou de Kongolese eerste-minister hebben verwacht, dat de V. N. hem een vrijgeleide naar Katan ga zouden hebben gegeven. I DE V. N.-BEZETTING VAN KATANGA. I De Zweedse genelaal Von Horn, opperbevelhebber der V. N.-troe pen in Kongo, is zondagochtend I in de Katagese hoofdstad Elisa- j beethstad aangekomen. Von Horn was vergezeld door zijn twee naaste medewerkers, de Ethiopische generaal IJassoe 'en de Birmaanse luitenant-kolo nel Je Aung. Hij werd op het vliegveld o.m. begroet door generaal Geysens, bevelhebber der Belgische troe pen in Afrika. Het vervangen van Belgische militairen in Elisabethstad door jV. N.-troepen vindt zonder inci denten voortgang. Nadat eerst de Belgische troepen, die het vliegveld bewaakten, waren ver vangen, hebben nu de V. N.-rnili- tairen ook de wacht betrokken voor het hoofdbureau van politie en de verschillende politieposten in de stad. De rest van de V. N.-troepen bestemd voor Katanga, zal van daag en morgen in Elisabethstad en andere centra aankomen, zo is in een communiqué, dat premier Tsjombe met toestemming van de V. N. publiceerde. Deze troe- ONLUSTEN. ÏN NOORD-NIGERIA. Hierbij werden drie betogers ge dood, terwijl vijf gewond werden. De onafhankelijkheid van Frans Kongo. In Brazzaville, de hoofdstad van voormalig Frans Kongo, heeft zondagmiddag de onderte kening plaats gehad van het pro ces-verbaal van uitwisseling der ratificatie-documenten met be trekking tot de verdragen, waar bij de bevoegdheden over dit ge bied door de Franse gemeenschap worden overgedragen aan de Republiek Kongo. Voor Frankrijk tekende minis ter van Staat Malraux en voor de nieuwe zelfstandige republiek haar president Fulbert Voulou. Staking op nachtboot Harwich-Hoek van Holland Vrijdagavond is onder de En gelse bemanning van de nacht boot HarwichHoek van Hol land, een half uur voor het ver- trektijdstip van 22.15 uur, een staking uitgebroken. Het gevolg hiervan was dat de boot niet kon varen en dat zaterdagochtend geen passagiers Hoek van Hol land bereikten. De Maatschappij „Zeeland", die de dagbootdienst verzorgt, heeft twee boten naar Harwich gestuurd met een gezamenlijke capaciteit van 3200 passagiers om de in Harwich wachtende toeristen naar Nederland te bren gen. Joen Bo Soen beëdigd De 63-jarige Joen Bo Soen is zaterdag beëdigd als eerste pre sident van de tweede Zuidko- reaanse republiek. De twee kamers van het parlement had den hem vrijdag aangewezen als president. In negen van de dertien kies districten waar de uitslagen van de verkiezingen van 29 juli wegens gewelddaden ongeldig verklaard werden, werd zater dagdag gestemd. De uitslag van de stemming in deze kies districten kan geen verandering brengen in de overheersende positie van de democratische partij in dé Tweede Kamer. Oliver Powers, de vader van de in Russische gevangenschap zijnde Amerikaanse U 2-piloc., heeft „als de ene vader tegen over de andere" op premier Chroesjtsjef van de Sowjet-Unie een beroep gedaan ten gunste van zijn zoon die binnenkort op beschuldiging van spionage be recht zaï worden. Hij was met zijn vrouw naar Moskou gekomen alleen om hun zoon te helpen, zo zei hij tegen journalisten die hem in zijn hotel opzochten. Hij wilde proberen Chroesjtjsef te spreken te krij gen, die in de oorlog tegen de Na zi's een zoon verloren heeft om wille van diezelfde zaak waar voor de Amerikanen vochten, al dus Powers sr, die zeer bewogen scheen. Moeder Powers heeft een zwak ke gezondheid en wordt voortdu rend door haar dokter geassis teerd. Het proces tegen Francis Po wers begint woensdag a.s. in de Zuilenzaal van het vakvereni gingsgebouw. Mevr. Powers, ook op weg naar Moskou, werd bij de tussenlan ding op het Brusselse vliegveld geïnterviewd. Zij verklaarde dat de geneesheer die haar vergezelt, de lichamelijke toestand van haar man zal kunnen nagaan, zonder evenwel met hem in rechtstreeks contact te kunnen Wanneer Cyprus vandaag onaf hankelijk is geworden, zal het Britse bestuur van 82 jaar en drie maanden- tot een einde zijn gekomen. Gouverneur sir Hugh Foot verlaat dinsdag het eiland. Het Britse bestuur is het kortste geweest in de geschiedenis van Cyprus, drie maanden korter dan de heerschappij van de Venetia- nen, die van 1489 tot 1571 duur de. De onafhankelijke republiek Cyprus wordt vandaag te midder nacht geboren, wanneer de ver dragen en andere documenten betreffende de nieuwe staat in Gevangenisopstand in Winnipeg. In de strafgevangenis bij Win- de zaal van het Huis van Afge riovHirrHon lunrrlon nnnPrTPl'Pnfl Met een vrachtauto arriveert een Kongolese politie-afdelïng uitgerust met gummistokken en schilden, om demonstranten uit elkaar te slaan. Bij onlusten in Haiduguri, de hoofdplaats van de Noordnigeri- aanse provincie Bornu, zijn elf personen om het leven gekomen en veertig gewond, aldus een be richt van „The Times". Onge. veer vijftig personen zijn gear resteerd. De onlusten ontstonden naar aanleiding van een proces tegen een aantal leden van de zgn. „jeugdbeweging" van Bornu, verdacht van verstoring van de openbare órde. Bij betogingen voor het ge rechtsgebouw werd een vrouw dodelijk gewond, waarop het de gehele dag in de stad onrustig bleef en nog tien personen het leven lieten. nïpeg (Canada) is zondagavond opstand uitgebroken. De gevan genen hebben ten minste één gebouw in brand gestoken en de autoriteiten hebben de hulp van militairen en de bereden politie ingeroepen om de opstand te on derdrukken. De rook van het brandende ge bouw was in Winnipeg, op 20 km afstand van de gevangenis, zicht baar. Het aantal doden als gevolg van het omslaan van een plezier boot nabij Bijon, in Midden- Frankrijk, is gestegen tot zeven. Er wordt nog één opvarende ver mist. vaardigden worden ondertekend. De gekozen president en vice- president, aartsbisschop Maka- rios (Grieks-Cyprioot) en dr Fa- dil Kutchuk (Turks-Cyprioot)', alsmede vertegenwoordigers van Griekenland en Turkije zullen aan de plechtigheid deelnemen, die verder wordt bijgewoond door leden van de drie Kamers van het Cyprische parlement, ministers en diplomaten. Dinsdagochtend worden Maka- rios en Kutchuk in hun ambt be vestigd, waarna de ministers van de eerste regering van de repu bliek worden beëdigd. Na deze plechtigheid zal aarts bisschop Makarios in de kathe draal van Nicosia 'n „Te Deum" Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag bekend gemaakt, dat de Russische eerste ambassade secretaris Valentin Ivanof de Verenigde Staten moet Verlaten, omdat hij „de normen van diplo matiek gedrag in grove mate heeft overtreden". Hij had „gro te sommen geld" aan een Ameri kaanse burger, Roger Foss, ge geven, opdat deze werk zou krij gen bij een Amerikaans rege ringsbureau. De 39-jarige Ivanof kwam drie jaar geleden naar Washington, waar hij persaangelegenheden van de Sowjet-ambassade behan delde. Tevoren had hij deel uit gemaakt van het secretariaat van de V. N. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft za terdag voorts bekend gemaakt, dat een Hongaarse militaire at taché toestemming om naar zijn post in Washington terug te ke ren is geweigerd. De betrokkene is kolonel Karoly Laszlo. .Hij zou herhaaldelijk in correspondentie en contacten met Amerikaanse firma's, organisaties en particu lieren zichzelf niet genoegzaam bekendgemaakt hebben en voorts getracht hebben exemplaren te bemachtigen van verschillende publikaties. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid een verzoek van de Hongaarse regering, een nieuwe militaire attaché te benoemen, in overwe ging te nemen. Hongarije wijst op haar beurt Amerikaanse attaché uit. De Amerikaanse militaire atta ché in Hongarije, kolonel Carl Miller, moet vrijdag a.s. het land verlaten. Een woordvoerder van het Amerikaanse gezantschap verklaarde, dat de Hongaarse autoriteiten geen reden voor deze uitwijzing hadden gegeven. Hij vermoedde dat het een represail le was voor het feit, dat de V. S. onlangs de militaire attaché van Hongarije in Washington geen toestemming hebben gegeven, naar zijn post terug te keren. Nederlanders rooken zwaardere shag. De consumptie van de half- zware shag, die in 1952 nog practisch tc verwaarlozen was, gaat met sprongen omhoog, zo constateert de vereniging Ne derlandse kerftabakindustrie. Omstreeks 1950 werd nog on geveer 2/3 van de shagproductie in de vorm van lichte shag ver bruikt tegen ruim 14 in 1959. Hiertegenover staat, dat half- zware shag nu reeds bijna 50 ®/o van de consumptie uitmaakt, ook het gebruik van zware shag is toegenomen. In 1958 en 1959 overtrof de stijging vrn het gebruik van halfzware shag verre de terug gang van die van de lichte, zodat het totale shagverbruik toenam. (huldigingslied tot God) inzet ten. Dinsdagmiddag nadat de gou verneur en de zijnen vertrokken zijn. komen de 950 man Griekse en 650 man Turkse troepen voor Cyprus te Famagusta aan. Er worden voorbereidingen ge troffen voor de verwelkoming van een twintigtal leiders van de E.O.K.A., de Grieks-Cyprische verzetsbeweging, die naar Rho- dos waren gedeporteerd. Dinsdag en woensdag a.s. zijn nationale feestdagen in Cyprus. Sowjet-Unie tegen büeenkomst Ontwapenings commissie. De Sowjet-Unie heeft de Ver enigde Naties doen weten, dat zij het niet verstandig acht de ont wapeningscommissie der V. N„ waarin 82 landen zitting hebben, morgen bijeen te laten komen, aldus meldt het Russische pers bureau Tass. De Sowjet-Unie is tegen deze bijeenkomst. 'Dit Russische standpunt is ver vat in brieven aan secretaris-ge neraal Hammarskjoeld en de voorzitter van de ontwapenings commissie, Padilla Nervo. Tass meldt, dat het Russische schrijven een antwoord is op een brief van Hammarskjoeld waar in hij meedeelt, dat dinsdag een bijeenkomst van de ontwape ningscommissie wordt belegd. In het Russische antwoord aan Hammarskjoeld en Nervo wordt verder gezegd, dat het Russische standpunt reeds duidelijk is ge maakt in een brief van vorige maand aan de voorzitter van de commissie en in een verklaring van premier Chroesjtsjef die de ze maand in de Prawda is gepu bliceerd. Hierin zei Chroesjtsjef dat het hem een grote eer zou zijn de Sowjet-Unie. te vertegen woordigen bij het Üebat in de algemene vergadering der V.N. over ontwapening. Het Westen heeft evenwel voorgesteld de ontwapeningscommissie morgen in New York bijeen te laten ko men. De toestand in Laos. Vernomen wordt dat het Lao- tiaanse revolutionaire comité, dat in de administratieve hoofdstad Vientaine een greep naar de macht heeft gedaan, de in de ko ninklijke hoofdstad Loeang Pra- bang zetelende regering-Somsa- nith, een uit tien punten bestaand ultimatum heeft gesteld, waarin o.m. werd geëist dat ex-premier prins Soevanna Poema weer tot eerste minister zal worden be noemd. Ook zouden er geen troe penbewegingen rnogen plaats vinden, vóórdat er een nieuwe Laotiaanse regering is gevormd. De regering-Somsanith heeft nog niet op het ulitimatum ge - reageerd, dat zij naar verluidt, zal afwijzen. De regering staat erop dat er buitenlandse troepen in Laos blijven. Zij wil ook geen vertegenwoordigers van commu nistische staten in Viehtaine toe laten. treden. De Amerikaanse advo caten zullen zich in verbinding kunnen stellen met de Sowjet- advocaat, die met de verdediging van haar man is belast. Zijzelf en de andere leden van haar fa milie en van dit van de piloot, zullen deze laatste mogen ont moeten, na het proces. Mevr. Powers deelde nog mede dat zij van haar man vier brie ven had ontvangen waarin hij meldt dat hij in goede gezond heid verkeert, goed gevoed wordt en mag wandelen, maar zo voegde zij er aan toe, ik heb de indruk gekregen dat hij zich neerslachtig en eenzaam voelt. Mevr. Powers wist dat haar man piloot was, zonder echter de juiste omvang van zijn taak te kennen. Zij heeft hem niet meer gezien sedert eind april. Powers echtgenoot wil persoonlijk beroep doen op Chroesjtsjef Mevrouw Powers, de echtge note van de Amerikaanse U-2- piloot in Russische gevangen schap, heeft vrijdagavond voor zij uit New York naar Moskou vertrok, gezegd van plan te zijn een persoonlijk beroep op pre mier Chroesjtsjef te zullen doen terwille van haar man. Ze zei Chroesjtsjef verscheidene tele grammen te hebben gezonden maar nooit een antwoord te heb ben gekregen. Mevrouw Powers en haar ge zelschap haar moeder, twee advocaten en een arts zullen in Brussel overstappen in een Russisch verkeersvliegtuig. Powers ouders zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met een Brits verkeersvliegtuig uit Lon den naar Moskou vertrokken. De vader van de piloot zei voor hij aan boord ging, dat Chroesjt sjef hem beloofd had zijn best te zullen doen om een ontmoeting tussen hen en hun zoon te be werkstelligen. Bij een botsing tussen twee personenauto's op de autobaan tussen Saarbrücken en Kaisers- lautern zijn zondag zes personen om het leven gekomen, en vier anderen zwaar gewond. "kAfghanistan heeft bij Pakistan geprotesteerd tegen „schending van het Afghaanse luchtruim" door twee Pakistaanse vliegtui gen. De toestellen zouden zater dag in Afghanistan tot landen zijn gedwongen. Wisselende bewolking. Een frontale storing die zich zaterdag uitstrekte van het zee gebied ten westen van Ierland naar het zuiden, bewoog zich langzaam in de richting van het continent en bracht ,in Engeland en Frankrijk regen.'Ook in ons land nam onder invloed hiervan eerst de bewolking toe, maar in de loop van zondag nam de activiteit van de storing in onze omgeving af, de bewolking loste weer op en regen van betekenis werd niet afgetapt. Boven de Britse eilanden be vindt zich een vlak lagedrukge bied, dat gevuld is met onstabie le lucht, waarin buien, waarvan sommige met onweer, voorko men. Dit gebied breidt zich lang zaam uit in de richting van ons land, zodat de kans op een bui wat groter wordt. De wind blijft zwak tot matig in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen, terwijl in het temperatuursverloop weinig verandering komt. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Plaatselijk een bui. Veranderlijke bewolking met enkele plaatselijke buien. Zwak ke tot matige wind in hoofdzaak uit zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 15 AUGUSTUS. Terneuzen Breskens Hansweert Walsoorden v.m. 8.26 7.51 9.06 9.16 n.m. S.48 8.13 9.28 9.38 ZON MAAN op onder op onder Aug. 16 5.25 20.03 0.18 15.57 17 5.26 20.01 0.58 16.47 18 5.28 19.58 1.44 17.32 19 5.30 19.56 2.36 18.12 20 5.31 19.54 3.32 18.47

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1