raten Rapport van Hammarskj oeld mmmmmmm V/l i Cuba nationaliseert alle Amerikaanse eigendommen Verenigde Naties uit Kongo? Esrs Veiligheidsraad vanmiddag bijeen HET WEER Amerikaans over memorandum Cuba HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN r BREDA! salens j-abèrt* Geschenk voor jarige Prinses Twee Nederlandse auto's in botsing op de autobaan Belgische nota aan Sowjet-Unie Wordt U gekweld WEERBERICHT rdag 6 augustus I960 R - goudblond, pittig 1XER - donker, zwaar IANER - donker, zacht JIN - donker, zoet TOUT - versterkend, bovengistend 'lernieuwste :fijzers-Bier; tintelend: 6i% JA ?9,OSITlV^g MMMMI /rankerlng bij abonnement; Temeuzen rnrpeteur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 en 2510 N6 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,- per Kwartaal; per maand /2.-; per week 48 et. Losse nrs 9 ct VAT (v/h Borghstijnj TER NEUZEN DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 8 AUGUSTUS 1960 16e Jaargang Nr 5054 Verscfiijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma PJ. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum par advertentie f 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handei»- advertenties)5 regels ƒ1,—- Iedere regel me««r 20 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nimmer, of: Adr«» Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags to «ui secretarisgeneraal Hammar- f skjoeld heeft zaterdag in een rapport over Kongo de Veilig heidsraad verzocht, zodanige in structies te geven, dat de strijd- nacht van de volkerenorganisa tie Katanga kan binnentrekken zonder zich te mengen in de bin nenlandse politieke toestand v an Kongo. Naar aanleiding van zijn be sluit om, in afwijking van zijn oorspronkelijke plan, zaterdag nog geen eenheden van de Ver. Naties naar Katanga te sturen, verklaart Hammarskjoeld dat de toestand in dat gebied een „bin nenlands politiek vraagstuk vormt, waarin de V.N. geen par tij kunnen zijn" Overigens zou de kxnmst van V.N.-militalren in Ka- tanga z-i. „geen stellingname in het conflict" betekenen. De secretaris-generaal zegt van mening te zijn, dat moeilijk heden kunnen worden voorko men, „als de V.N. krachtig vast houden aan hun doel en duide lijk en tactvol optreden". De kwestie mag men echter niet licht opvatten. „De Veiligheidsraad wil wel- licht zijn opvattingen over de zaak verduidelijken en zodanige instructies voor het optreden van de V.N.-strijdmacht opstel len, dat op doeltreffende wijze kwesties inzake een vreedzame en democratische ontwikkeling in het constitutionele vlak ge scheiden worden van vraagstuk ken betreffende de aanwezigheid van de strijdmachten der V.N.", aldus Hammarskjoeld. Als de raad zulks doet zou hierdoor wellicht de deur worden ge opend voor een spoedige tenuit voerlegging van zijn vorige reso luties, ook wat Katanga Detreft. „In dit opzicht is het mij dui delijk niet mogelijk geweest om, bij mijn streven naar de uitvoe ring van de resoluties, te gaan buiten de duidelijke verklarin gen betreffende het beginsel van de neutraliteit van de V.N. en hun optreden in verband met conflicten van in hoofdzaak bin nenlandse aard", zo besluit de secretaris-generaal zijn rapport. Hij doelt hierin in hel bijzon dei op de resoluties van de Vei ligheidsraad inzake de oprichting van een strijdmacht van de vof- kerenorganisatie, de oproep voor een spoedig terugtrekken van de Belgische troepen uit Kongo en de handhaving van de territo riale onschendbaarheid van Kon go tengenover de afscheidings beweging van premier Tsjombe van Katanga. Hammarskjoeld geeft in zijn rapport een overzient van de in structies die hij zijn plaatsver vanger, dr Ralph Bunche, vóór diens bezoek aan Elisabethstad had meegegeven. Bunche moest met de Belgische autoriteiten in Katanga de terugtrekking van de Belgische troepen en hun ver vanging door V.N.-militairen re gelen. Daarnaast was hij ge machtigd contact op te nemen met Tsjombe en uiteen te zetten, op welke juridische gronden het optreden van de V.N. was geba seerd. in deze instructies aan Bunche had Hammarskjoeld verklaard, dat hem uit mondelinge en schriftelijke verklaringen van de Belgische regering was ge bleken, dat de Belgische autori teiten en de Belgische tioepen geen verzet zouden bieden in Katanga. Buncne was bij zijn bezoek aan Elisabethstad tot ae overtuiging gekomen, dat het tot gewaponue acties zou komen ais V.N.-mili tairen r.aar Katanga zou komen. Op grond hiervan had uij gead viseerd, ueze actie uit te stellen. Naar het oordeel van de secre taris-generaal komt de moeilijk heid waarvoor de Veiligheids raad komt de moeiiijkheiQ waar voor de Veiligheidsraad zich ten aanzien van Katanga /.±ei ge- p.aaist, niet voort uit de houding ran België, daar de regering van dat land zich bij de besluite,: var, je ïaaa heeft neergeiegc tri oij- gevolg ongetwijfeld haar troepen in Katanga zal opdragen te han delen overeenkomstig genoemde oesluiten. Dit iaatste is. volgens Hammarskjoeld, echter nog met geschied. Gok gaat het niet cm een wens van de autoriteiten van Katanga om zich van Ge Kongo lese repjciiek af te scheider:. „Het probleem van her, die zich verzetten tegen de komst van de V.N.-strijdmacht naar Katanga kan als volgt worden samengevat: Zal de deelneming van de V.N. aan het toezce.it cp de veiligheid in Katanga de pro vincie tegen haar wensen in on der het rechtstreekse gezag van ae centrale regering brengen? Zij beschouwen als ten ern stig in gevaar orèflgen van hun mogelijkheid, voor andeie con stitutionele oplossingen dan een strikt unitaristische te ijveren, met name voor een soort fede rale structuur, met een grotere mate van provinciaal zelfbestuur dan waarin nu is voorzien. BE ABAKO HEEFT GEEN VERTROUWEN' IN BE REGERIN G-LOEM OE31EA Het centrale comité van de Abako, de partij van president Kasavosboe van Kongo, heeft zondag een resolutie aangeno men waai-in wordt verklaard dat het geen vertrouwen heeft in da regering van Loemoemba. fto vergadering heeft een tele gram naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gezon den waarin wordt gezcr-d dat premier Lcesnoemba niet in staat is de veiligheid in het ,hnd te verzekeren. Volgens het centrale comité jienen ae Verenigde Naties de arming van een statenbond in Kongo als de enige oplossing van de Kongolese crisis te be schouwen. Een onafhankelijke regering in Neder-Kongo kan orde en wel vaart in het land waarborgen, aldus het telegram. De Abako zegt twee miljoen inwoners van Neder-Kongo te vertegenwoordigen. De jeugdbeweging van Neder- Kongo heeft zondag ook een ceiegram aan de "Veiligheidsraad gezonden waarin krachtig wordt geprotesteerd tegen de inmen ging van Ghana in de binnen- ianuse aangelegenheden van Kongo. De aanwezigheid van soldaten uit Ghana is waar schijnlijk een oorzaak van onvei ligheid in Neder-Kongo. De be weging eist terugtrekking van deze troepen. Zij verzoekt verder om een volksstemming die door de Verenigde Naties zou moeten werden georganiseerd. ONGEREGELDHEDEN AAN GRENS VAN KATANGA EN ANGOLA Te Elisabethstad wordt ge meld, dat einde vorige week bij de grens tussen Angola en Ka ar,ga onlusten zijn uitgebroken lie volgens officiële bron zes do- Jen heoben geëist te Dilolo en twee te Anono. Moenoengo, de Katangese mi nister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de orde in die - treek is hersteld. Toen de aan hangers van Loemoemba verna men dat de V.N.-troepen naar Katanga wilden zenden, aldus de minister, begonnen zij agitatie te voeren om een internationale in terventie te rechtvaardigen. de'koppw M apert» cMMi evarij 16 brcvw»rjjsiroaf 9 hwiiaeo individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken, natuurlijk brengen wij de nieuwe haarmode, zojuist (20 juli 1960) te parijs uitgebracht. H. K. H. Prinses Irene toont haar moeder de fraaie ring, welke zij ten geschenke kreeg ter gelegenheid van haar 21e verjaardag. Het kleinood was cadeau van de Federatie Goud en Zilver. O 4 vliegtuigen met Belgische soldaten zijn zondag uit Kongo te Brussel aangekomen. Hiermee is het aantal uit Kongo teruggeno men Belgische soldaten gestegen tot 2.000, aldus heeft het mi nisterie van Landsverdediging kend gemaakt. Er zijn nog ongeveer 8.000 Bel gische militairen in Kongo. Be Cubaanse minister van Landsverdediging, majoor Raul Castro, een broer van premier Fidel C-astro, heeft zondag in een bijeenkomst van een Zuidameri kaans jeugdeongres, die in het stadion van Havanna werd ge houden, medegedeeld dat de Cu baanse regering heeft besloten alle nog niet genationaliseerde Amerikaanse bezittingen op Cuba, ter waarde van een kleine 1.200 miljoen gulden, over te ne men. Deze bezittingen omvatten de elektriciteits- en telefoonmaat schappij van Cuba, de oliemaat- Premier Loemoemba heeft president Kasavoeboe verzocht liet kabinet bijeen te roepen om de diensten van de Verenigde Naties in Kongo niet langer te aanvaarden. Dit vanwege de wei gering van de volkerenorganisa tie troepen naar Katanga te zen den. Kongo is thans verzekerd van rechtstreekse militaire hulp van Afrikaanse staten, zo staat in het telegram in de hoofdstad van Guinea, Conakry is gepubliceerd. „Ondanks het telegram dat ik aan Hammarskjoeld heb gezon den heeft de secertaris-generaal van de V.N. geweigerd troepen naar Katanga te zenden. Deze houding kan de afscheidingsbe weging in Katanga slechts be vorderen. Wij hebben hier te ma ken met een sluw complot, dat wij, in het hoogste belang van de naties, zonder enige aarzeling aan de kaak moeten stellen". Hammarskjoeld en de voor zitter van de Veiligheidsraad (de Bli Dibbersen op de autobaan ™lssen Hamburg en Wenen zijn .V"6 Xcderiand.se auto's met ,aar ln 'xitsing gekomen. Bij Va '"teeluk waren de familie vanoph^,!®" |lit Nieuw_ milie "t? en de Londense 'a- Uoyd betrokken. Moskou ^heef? de aJI',basfade in i waarvan een afschrift aan de op het Russische nitefst "acht 1 Belgisehe ambassade werd toege- De ian het Engelse echt- doehter noo,, ^"gClSC UU1H- 'x-™ ekeT Nr!'T t°ndinS<:n in brand vier Neder- Foto: Een beeld van de opgeno- ravagew Buitenlandse Zaken'n'n'ntTV'3" overhandigen, waarin wordt°te- gengesproken dat België hetVn treden der Verenigde 8f&tfes Z tegenwerken en zich in Kongo aan agressie zou hebben schuklie gemaakt. Voorts wordt Tn deze nota krachtig geprotesteerd tegen de „dagelijks in de Russi sche pers voorkomende beschul digingen tegen de houding der Belgische regering en het optre den van haar troepen in Kongo" De Belgische nota, die een ant woord is op de jongste verklaring der Sowjet-regering over Kongo zonden, verwijt de Russische re gering „zich tot de echo te ma ken van lasterlijke verklaringen met betrekking tot excessen en wreedheden die de Belgische troepen zouden hebben bedre ven", en verzoekt voorts de Rus sische autoriteiten in de Russi sche dagbladen de tekst te doen publiceren van het rapport van de commissie van onderzoek naar de aanslagen, waarvan Belgische onderdanen in Kongo het slacht offer zijn geworden. De tekst van dit rapport was als bijlage bij de Belgische nota gevoegd. Fransman Armand Berard) moe ten zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de besluiten van de ministei raad. „De troepen van de VIN. hou den in Kongo slechts parades, in- plaats van ons te helpen bij de evacuatie van de vijandige Bel gische troepen", aldus Loemoem ba. „Wij zullen zelf de problemen van Katanga regelen, want het betreft een binnenlandse aange. legenheid en de V.N. kunnen slechts op ons verzoek tussen beide komen. Wij zijn verzekerd van rechtstreeks militaire hulp van Afrikaanse landen. Ik ben over desbetreffende akkoorden aan het onderhandelen en alle Afrikaanse staten zijn gereed ons te helpen". Loemoemba zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, vandaag in Leopoldstad terug keren. Hammarskjoeld weigerde zich tegenover journalisten uit te la ten over de kwestie-Katanga. In kringen van de V.N. werd echter opgemerkt dat wanneer de Kon golese regering inderdaad om terugtrekking van de V.N.-troe pen verzoekt, de Veiligheidsraad niets anders kan doen dan dit verzoek in te willigen. GUINEE BIEDT KONGO MILITAIRE HULP. Guinee zal Kongo zijn gehele militaire apparaat ter beschik, king stellen wanneer de secreta ris-generaal van de V.N. niet on verwijld troepen naar Katanga zendt, zo staat in het communi qué dat zaterdagavond na de be sprekingen van Loemoemba met de Guineese autoriteiten in Co nakry is gepubliceerd. De regering van Guinee dringt er zelf ook bij Hammarskjoeld op aan de troepen die hem ter be schikking staan opdracht te ge. ven Katanga binnen te trekken. GHANA BIEDT KONGO MILITAIRE HULP AAN President Kwame Nkroemah heeft zaterdag verklaard, dat Ghana aan 'Kongo militaire bij stand zal verlenen, als de Kon golese regering hierom vraagt ingeval' de Verenigde Naties geen oplossing vinden voor de k ivestie-Kata nga Nkroemah zei dat Ghana deze hulp zou verlenen „zelfs als dit zou betekenen dat Ghana en Kongo alleen zouden moeten strijden tegen Belgische troepen en andere strijdkrachten die door België in Katanga op de been worden gehouden en be voorraad". Hij voegde hieraan toe, dat zijn regering evenwel van oordeel was dat, als het tot zulk een strijd zou komen „Gha na en andere Afrikaanse staten zeker hulp en bijstand zullen krijgen van andere landen, wel ke 't denkbeeld van de Afrikaan se onafhankelijkheid als een be ginsel hooghouden". In antwoord op vragen zei de president, dat hij de genoemde •hulp nog niet persoonlijk aan presoonlijk aan premier Loemoe- ba had aangeboden. schappij EBso, Texaco en Sinclair en alle 36 Amerikaanse suiker, ondernemingen, -rietvelden en de bijbehorende fabrieken. Minister Castro deelde dit mee, nadat hij het woord van zijn broer en premier Fidel had over genomen wiens stem het na een half uur spreken begaf. Deze nieuwe Cubaanse natio nalisaties vormen het hoogtepunt in de economische oorlog, die thans tussen Cuba en de V. S. wordt gevoerd. De Verenigde Staten hebben reeds, naar aan leiding van het optreden der Cubaanse regering, het jaarlijks invoercontingent van Cubaanss suiker in Amerika met 700.000 ton verminderd. Cuba heeft de V. S. maandag j.l. in een memorandum aan de organisatie van Amerikaanse staten (O. A. S.) beschuldigd van „uitdaging en economische agres sie". De bijeenkomst in het stadion werd door 50.000 Cubanen bijge woond. Deze riepen: „Cuba ja, Yankees neen", toen Fidel Castro het stadion betrad. De premier was sinds twaalf dagen niet meer in het openbaar verschenen. Er is gemeld dat hij een aandoening heeft aan de lin kerlong. Later herkreeg Fidel Castro de controle over zijn stem. Hij verscheen weer voor de micro foon en las een besluit voor, waarin staat dat de Amerikaanse bezittingen „door onteigening worden genationaliseerd". Hij: verklaarde verder dat de Cubaanse revolutionaire regering „elke slag te gelegener tijd met een slag zal beantwoorden". Nader wordt gemeld dat Cuba ongeveer drie kwart van de Ame rikaanse eigendommen heeft ge nationaliseerd. 'De maatregel heeft volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade te Havanna betrekking op bezit tingen ter waarde van ruim 2% miljard gulden. Eigendommen ter waarde van naar schatting 900 miljoen gulden vallen er buiten. Fidel Castro, die in totaal on geveer drie uur sprak nadat zijn stem het had begeven, deelde nog mee dat dë Cubaanse rege ring voor de genationaliseerde eigendommen zal betalen met obligaties met een duur van vijf tig jaar, tegen 2 procent rente. De Veiligheidsraad van de Ver enigde Naties is zondagavond niet bijeengekomen om te spre ken over Kongo, maar zal heden middag om vijf uur Nederlandse tjjd, bijeenkomen, aldus is te New York bekend gemaakt. •De voorzitter van de raad, de Fransman Berard, besloot tot dit uitstel om een regeringsdelegatie uit Kongo de gelegenheid te ge ven naar New York te komen en aan de vergadering deel te ne men. De delegatie vertrok zondag nacht uit Londen en wordt var- daag omstreeks kwart vóór 12 Nederlandse tijd te New York verwacht. Leider van deze afvaardiging is vice-premier Gizenga. Het is te New York niet bekend of de premier, Loemoemba, oo\ naar New York zal komen. Naar verluidt, is het voorstel tot uitstel uitgegaan van de ver tegenwoordiger van Ghana. De Amerikaanse permanente vertegenwoordiger, Lodge, heeft zondagavond gezegd dat de Ver enigde Staten stellig zullen over wegen de algemene vergadering van de Verenigde Naties in bij zondere zitting bijeen te roepen indien een oplossing van de Kon golese kwestie door een veto in de Veiligheidsraad onmogelijk wordt gemaakt. Naar verluidt, zullen de lan den van de Afrikaan-Aziatische groep een resolutie indienen waarin terugtrekking van alle Belgisehe troepen binnen een week wordt geëist. De tijdslimiet zou echter wel gewijzigd kunnen worden. (Advertentie) 4' door rheumatiek, spit, ischias, hoofd, en zenuwpijnen, neemt dan Uw toevlucht tot Togal. Het middel dat kan baten, waar andere falen. Laat U dus niet langer kwellen, maar gebruik Togal. Togal zuivert de nieren en is veilig voor hart en maag. Bij apotheek en drogist 0.95, f 2.4Ó en ƒ8.88 In een memorandum van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken aan de inter- Amerikaanse vredescommissie, die een onderzoek instelt naar de oorzaak van de ^panning in het Caraibische gebied en daarover verslag zal uitbrengen aan de komende conferentie van minis ters van Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse continent, be schuldigen de Verenigde Staten er de Cubaanse regering van de Cubaanse revolutie te hebben verraden, een instrument te zijn van het internationale commu nisme en als zodanig een gevaa>- op te leveren voor de vrede op het Amerikaanse continent. In het memorandum wordt ver klaard, dat de ontwikkeling van de nationale en internationale politiek van Cuba in strijd is met de beloften, die Fidel Castro, toen hij aan het bewind kwam, heeft gedaan, en duidelijk be wijst, dat Cuba zieh niet alleen snel tot een politieke dictatuur ontwikkelt, maar tegenlijkertijd tot een staat waar de teugels van de macht meer en meer in han den komen van de communisti sche partij. In dit verband wijst de Amerikaanse regering op de ontwikkeling der betrekkingen van Cuba met het Chinees-Rus sische blok. Verder stellen de Verenigde Staten de Cubaanse regering verantwoordelijk voor de inva siepogingen, die in het voorjaar van 1959 in Panama, Nicaragua, de Dominicaanse republiek en Haiti zijn ondernomen. Na het mislukken hiervan, aldus het memorandum, heeft de Cubaan se regering het organiseren van revolutionaire expedities, althans openlijk, gedurende enige tijd gestaakt. Inmiddels heeft Cuba echter besloten zijn pogingen tot over brenging van zijn revolutie naar andere Amerikaanse landen met meer subtiele middelen te inten. siveren, methoden waardoor waardoor Cuba zich meer en meer vereenzelvigt met het in ternationale communisme. De N.A.V.O. en de Belgische troepen in Kongo In politieke kringen te Brussel is zondagavond vernomen dat autoriteiten van de N.A.V.O. se dert een tiental dagen de volle dige terugtrekking van de Bel gische troepen uit Kongo, Ka- tanga en de Belgische bases in begrepen, eisen. Dit geschiedt onder meer door tussenkomst van de secretaris generaal van de N.A.V.O., Henry Spaak- Zonnige perioden. De luchtdrukverschillen zijn in West-Europa klein geworden, waardoor de noordelijke lucht stroming zeer zwak is. De polai re lucht die in Nederland stag neert is weliswaar nog onstabiel, maar de onstabiliteit is van plaats tot plaats zeer verschil lend. Hierdoor komen er naast flinke perioden met zonneschijn ook wel enkel geïsoleerde buien voor. In de ochtend zal er op tai van plaatsen wat grondmist ont staan, bij lage temperaturen. Vandaag overdag bereiken de temperaturen ongeveer dezelfde waarde als gisteren, d.w.z. van 19 graden aan de kust tot 23 gra den in het zuidoosten van het land. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Zonnige perioden. Perioden met zonneschijn, maar ook een verspreid voorkomende bui. Overwegend zwakke wind aan de kust. In de middag zee wind. Weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 8 AUGUSTUS v.m. n.m. Terneuzen 2.52 3.10 Breskens 2.17 2.35 Hansweert 3.32 3.50 Walsoorden 3.42 4.00 ZON MAAN op onder op onder Aug. 8 5.12 20.18 20.55 6.53 9 5.13 20.16 21.24 8.12 10 5.15 20.14 21.50 9.27 11 5.17 20.12 22.16 10.40 12 5.18 20.10 22.43 11.50 13 5.20 20.09 23.11 12.57

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1