De verkiezingen op Cyprus Sowjet-Unie wil „topconferentie binnen V. N.-assemblee De gebeurtenissen in Kongo China wil een vredespact De Zuid-Koreaanse verkiezingen Weeroverzicht ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER DINSDAG 2 AUGUSTUS 1960 16e Jaargang Nr 5049 DE BESTE METHODE OM EEN OPLOSSING TE VINDEN VOOR HET MOEILIJKE PROBLEEM VAN ONTWAPENING Overstromingen in Polen Koninklijke jachten aan boord vrachtschip naar Siracusa TERECHTSTELLING BIJ VERGISSING VAN VOORMALIGE NAZI Nog steeds ongeregeldheden i-tei/1'!'11! z.ui(lkoreaanse berichten wordt echter gespro- DE GAULLE EN ZIJN REGERING BESCHOUWEN HUIDIGE SPANNING TUSSEN OOST EN WEST ALS ZEER ERNSTIG DE BELGEN IN KONGO RADIO-MOSKOU BESCHULDIGT HAMMARSKJOELD DE EINDUITSLAG DE TOESTAND IN KATANGA TWEE AMERIKAANSE WISKUNDIGEN VERDWENEN Fidel Castro heeft rust nodig Arrestatie in W.-Duitsland E. E. G.-cotomissie keurt gelijke beloning goed voor mannen en vrouwen üTankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 4S ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handelft- advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling- Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adret Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 aar. De Sowjet-Unie heeft maandag aangedrongen op het houden van een topconferentie in de algemene vergadering der Verenigde Naties, als de beste methode om een oplossing te vinden voor het moeilijke probleem van ontwapening. Tegelijkertijd wees de Sowjet. Unie een voorstel tot het bijeenroepen, in de loop van deze maand, van de uit 82 leden bestaande ontwapeningscommissie der Ver enigde Naties van de hand. In een brief aan de voorzitter van deze ontwapeningscommissie, de Mexicaan dr Luis Padillo Nervo, verklaarde de Sowjet-Unie dat de algemene vergadering het beste forum is voor het ter hand nemen van het ontwapeningsvraagstuk. „De Sowjet-regering meent", aldus de brief, „dat de persoon lijke deelneming van de rege ringshoofden der leden-landen van de Verenigde Naties aan de bespreking van het ontwape ningsvraagstuk in de algemene vergadering het beste aan dit doel zal beantwoorden". De deel neming van de regeringshoofden, „in het bijzonder van de landen die de grootste militaire macht bezitten" zou in hoge mate bij dragen tot een succesvolle be spreking van de ontwapening, „alsmede van enig belangrijke politieke geschilpunten". Met betrekking tot het bijeen roepen van de ontwapenings commissie (als voorlopige datum was 15 augustus voorgesteld) verklaart de Sowjet-Unie van mening te zijn dat dit „de situa tie slechts zou kunnen vererge ren en een belemmering zou kunnen zijn voor de vruchtbare bespreking van deze uiterst be langrijke aangelegenheid op de aanstaande zitting van de alge mene vergadering". „Het initiatief van enkele lan den, alsmede dat van de secre taris-generaal, tot het uitnodigen van de regeringshoofden voor bijwoning van de zitting van de algemene vergadering zou van grote betekenis zijn, daar de deelneming van de regerings hoofden, speciaal van de landen die de grootste militaire macht bezitten, in hoge mate zou bij dragen tot het succes van de be spreking van het ontwapenings vraagstuk, alsmede van enige andere belangrijke politieke ge schilpunten, waardoor tevens de internationale spanning zou ver minderen en de gehele interna tionale situatie zou verbeteren", aldus de Russische nota. Voorts wordt in de brief ge zegd', dat een discussie in de al gemene vergadering noodzake lijk is, daar het de algemene vergadering was die in haar jongste zitting een resolutie heeft aangenomen, waarin de gedachte van algemene en alge hele ontwapening werd goedge keurd en een beroep op de rege ringen werd gedaan om alles in het werk te stellen tot het berei ken van een constructieve oplos sing van dit vraagstuk. „Bespreking van het vraag stuk der ontwapening in de al gemene vergadering is ook nodig om haar op het geëigende niveau te brengen en met de meeste kans op succes te doen plaats hebben". Volgens welingelichte kringen uit de nabije omgeving van de Russische V. N.-delegatie zou de Sowjet-Unie de ontwapenings commissie boycotten, als zij bij een mocht worden geroepen. „Er bestaat geen twijfel over ons standpunt", aldus deze krin gen. „En wij zijn niet tot eniger lei compromis bereid". Als de Sowjet-Uhie niet aan de vergadering der ontwape ningscommissie deelneemt, wordt in kringen der V. N. aange nomen dat ook de andere lan den van het communistische blok weg zullen blijven. Het is nog niet bekend hoe het standpunt van sommige neutrale landen zal zijn, doch vroeger stelden zij zich op het standpunt dat het geen zin heeft de besprekingen voort te zetten bij afwezigheid van een der grote mogendheden. De Verenigde Staten hadden om bijeenroeping van de ont wapeningscommissie verzocht, ter bespreking van het misluk ken der ontwapeningsconferen tie in Genève tussen Oost en West in juni j.l. door het weg lopen der 'Sowjet-delegptie. In een brief aan alle leden-landen der commissie had voorzitter Nervo verzocht zo spoedig mo gelijk te willen mededelen of zij instemden met de door hem voorgestelde datum van 15 augustus en hun gedelegeerden aan te wijzen. Vijf doden, 70.000 ha onder water, 3.000 huizen en boerenbedrijven verwoest of beschadigd, 29 weg geslagen burggen en 70 km aan wegen vernield..., dat is de trieste balans van de overstromingen in Polen. Een luchtfoto van het dorpje Ujscie-Solne in 't Rrakau- district. Maandagmiddag heeft 't ruim 10.000 ton metende vrachtschip van de maatschappij „Neder land" de „Neder Ebro" de Am sterdamse haven verlaten met 'n bijzondere deklast aan boord: het koninklijke jacht dé „Piet Hein" en de Lemsteraak van Prinses Beatrix „De Groene Draeck". Het vrachtschip heeft beide jachten met eigen laad- materiaal aan boord gehesen, hetgeen vooral voor de circa 130 ton wegende „Piet Hein" door ladingsdeskundigen met enige spanning tegemoet werd gezien. De „Neder Ebro" zal beide vaar tuigen afzetten in de haven Sira cusa op Sicilië, waar ze ter be schikking staan van het konink lijk gezin dat binnenkort zijn vakantie aan de westkust van Italië Zeil doorbrengen. De Belgische troepen hebben maandag Coquilhatstad defini tief ontruimd, aldus heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties maandag te Leopoldstad meegedeeld. De Belgische para chutisten voltooien de ontrui ming van Loeloeabrug en Ban- ningstad in ftasai en Libengi in de Evenaarsprovincie, zei hij. Volgens het hoofdkwartier van de Ver. Naties te Leopoldstad hebben de Belgen tot dusver Leopoldstad, Matadi, Boma, Banniugstad, Libenge en Geme- na ontruimd. De evacuatie van Loeloeaburg is in volle gang. De ontruiming van Kikwit is zondag begonnen. Een woordvoerder van de Ver. Naties in Leopoldstad heeft ver klaard dat er geen plannen be staan om de Tunesische troepen Premier Tsjou en Lai van China heeft maandag verklaard dat China een vredespact zou willen sluiten, waaraan ook Amerika meedoet. Op grond van dat verdrag zou in Azië en het westelijke deel van de Stille Oceaan een zone moeten worden vastgesteld, die vrij blijft van kernwapens. De premier zei dit tijdens een onverwacht bezoek aan een tuin feest van de Zwitserse ambas sade. Hij arriveerde anderhalf uur te laat op het feest en vele diplomaten waren al vertrokken. Tsjou zei dat de vredelievende samenwerking tussen China en Zwitserland een goed voorbeeld voor de gehele wereld is. „Er zijn militaire blokken in Het Amerikaanse tijdschrift „Look" beschreef maandag in een artikel hoe een groep „on wettige wrekers" kort na de tweede wereldoorlog in Oosten rijk een voormalige Duitse na- tionaal-socialist ontvoerde en terecht stelde, in de mening met Adolf Eichmann te maken te hebben. In het door twee gewezen of ficieren van het Israëlische leger geschreven artikel wordt een be schrijving gegeven van de jacht op r-ichmann, die vijftien" jaar heeft geduurd en die eindigde met zijn ontvoering uit Argen tinië en overbrenging naar Is raël, waar hij wegens oorlogs misdaden terecht zal staan. De „terechtstelling bij vergis sing was een episode in deze jacht. ^5 -wrekers" hadden vastge steld dat mevrouw Eichmann, die destijds Ootsenrijk bezocht, in gezelschap van haar broer een bezoek had gebracht aan een man, die tezamen met anderen ergens in een afgelegen streek van Oostenrijk in een hut woonde. Zij dachten er zeker van te zijn dat de„e man Eichmann was en zij wachtten avond aan avond geduldig in de omgeving van de hut hun kans af. Deze kwam op zekere avond, toen de andere hutbewoners afwezig waren. Zij drongen in de hut door en na men de man, die zij voor Eich- man hielden, mee. Deze bezwoer hen, dat hij Eichmann niet was. De „wrekers" hechtten hier ech ter geen geloof aan. Zij brachten hem naar een nog afgelegener streek over, waar zij hem zon der meer terecht stelden. Later bleek dat hun slachtoffer wel iswaar een vroegere nationaal- socialist was, doch niet de ge zochte Eichmann. 0 Na afloop van besprekingen tussen premier Djoeanda van Indonesië en president Tito van Zuid-Slavië is zondagavond op het Zuidslavische eiland Brioni een akkoord over samenwerking bij het vreedzaam gebruik van kernenergie getekend. Bij de in Zuid-Korea gehouden algemene verkiezingen heeft de democratische partij tot nu tce 171 zetels verworven tegen de „vooruitstrevenden" tezamen vijf en de voormalige liberale rege ringspartij één. Er zijn 42 onafhankelijke kan didaten gekozen. 27 hiervan wa ren lid van Syngman Rhee's li berale partij, terwijl tien hunner met de democraten sympathi seren. De uitslag van veertien kies districten is nog niet bekend. In dertien kiesdistricten moet opnieuw gestemd worden, omdat betogers aldaar stembureaus zijn binnengedrongen en stembussen hebben vernield. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de verkiezingen „vrij en eerlijk" zijn geweest. „Er hebben zich gevallen van geweldpleging voor gedaan, maar dit betreft op zich zelf staande incidenten". Slechts in vier districten zouden stem bussen zijn vernield. steden ,s de militaire te hulp geroepen om een einde te maken aan ongeregeldheden en l betogingen, die sinds de verkie zingen van vrijdag j.l. „og steeds voortduren. De instructie dat de politie geen gebruik van vuurwapens mag maken, is nog van kracht. Daar om wordt getracht de betogers met behulp van traangas uiteen te drijven. Volgens de politie zijn 177 mensen aangehouden, in pers ken van 300 arrestaties. Op 13 augustus zal in dertien districten, waar stembussen zijn vernield, opnieuw worden ge stemd. Toen maandag de uitslagen van 219 van de 233 districten voor het huis van afgevaardig den bekend waren, hadden de democraten, die tegen Syngman Rhee in oppositie waren, 174 zetels gekregen. Voor de senaat hadden de democraten met 32 van de 58 districten de leiding, gevolgd door 21 onafhankelijken. President De Gaulle en de Franse regering beschouwen de huidige spanning tussen Oost en West als zeer ernstig, zo is maandag van betrouwbare zijde te Parijs vernomen. Dit was dan ook de voornaamste reden voor de jongste gedachtenwisseling tussen bondskanselier Adenauer en het Franse staatshoofd en het andere intergeallieerde over leg dat nog op het programma staat of nog wordt voorbereid. De bezorgdheid van de Franse regering is nog toegenomen door de nieuwe spanning in Kongo en de waarschuwing van Moskou, dat de Sowjet-Unie „maatrege len zal nemen, als de agressie tegen Kongo voortduurt". De Franse opvatting is dat Kongo een kwestie vormt, die moet worden geregeld door de Verenigde Naties, en dat de evolutie van Afrika niet de oog merken van nieuwe vormen van imperialisme moet dienen. de wereld zoals de ZOAVO, die China vijandig gezind zijn en het trachten te omsingelen. Maar wij zijn voor vreedzame coëxis tentie", aldus premier Tsjou en Lai. „Enkele provocateurs hebben China ervan beschuldigd, dat het de politiek van vredelievende be trekkingen met landen met een ander sociaal stelsel heeft opge geven, dat is „lasterpraat", aldus de Chinese premier. Hij ver klaarde dat China goede betrek kingen met zijn buurlanden on derhoudt en zijn best doet voor vreedzame coëxistentie, „niet al leen in Azië, maar ook in Europa en andere delen van de wereld". In juli 1954 stelde Tsjou een collectief vredespact voor geheel Azië voor. In april 1955 deed hij op de Afrikaans-Aziatische con. ferentie in Bandoeng een soort gelijk voorstel en in juli van dat jaar breidde hij het uit tot de Verenigde Staten. In augustsu 1955 drong Tsjou aan op een conferentie van alle landen aan de Stille Oceaan Amerika en Australië incluis ter bespreking van een collectief Aziatisch vredespact. In april van dit jaar zei de Chinese premier op de slotver gadering van het volkcongres, dat China zou blijven streven naar verwezenlijking van de Chinese wensen dat het gehele gebied van Azië en de Stille Oceaan tot atoomwapenvrije zone wordt verklaard. Eén woordvoerder van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft de woorden van Tsjou en Lai als propaganda bestempeld. in de centrale provincie Kasai te versterken, waar volgens Belgi sche functionarissen honderden Kongolezen bij gevechten tussen leden van de Loeloea- en de Ba- loebastam zijn gedood. Het hardst zou er zijn gevoch ten in het gebied van Tsjikapa, dat 250 km ten zuidoosten van de hoofdstad Loeloeaburg ligt. Op kleinere schaal waren ge vechten geleverd in Kabinda, 175 km ten westen van Loeloeaburg. De Belgische burgers zijn geheel uit Tsjikapa en Kabinda terug getrokken. In Loeloeaburg be vinden zich nog slechts 200 van de 2000 Belgen die vroeger in deze stad woonden. Volgens Belgische kringen heb ben leden van het Kongolese leger twee dagen geleden vanuit het gebied van Goma, dat in de provincie Kivoe ligt, een over val gedaan op het aangrenzende beheerschapsgebied Roeanda Oeroendi. Belgische militairen sloegen de Kongolezen terug zonder verliezen te lijden. De verliezen aan Kongolese zijde waren niet bekend. Het gebied van Goma wordt door Ierse troepen bezet. In Leopoldstad is van Belgi sche zijde vernomen, dat er nog slechts 8500 Belgische militairen in Kongo zijn. De strijdmacht van de Ver. Naties omvatte nu 11.155 man. De Belgische troe pen zijn voornamelijk gelegerd in de bases Kitona en Kamina in Katanga. De Belgische minister van Volksgezondheid, Meyers, heeft maandag in Brussel bekendge maakt, dat inmiddels ongeveer 45.000 Belgen uit Kongo naar hun land zijn teruggekeeerd. Per vliegtuig kwamen bijna 34.500 mensen naar België en omstreeks 10.000 reisden per schip. Volgens de minister woondëh er op 1 januari j.l. 115.000 blan ken in Kongo, onder wie bijna 90.000 Belgen. Het Belgische comité voor Kongo, onder voorzitterschap van de prins van Luik, heeft tot dusver een bedrag van ruim 16,5 miljoen frank (pl.m. 1.150.000 gulden bijeengebracht. Het aantal Belgen dat thans nog in Kongo woont bedraagt 30.000 a 35.000. Van hen zijn ca. 20.000 woonachtig in Katanga. Radio-Moskou heeft maandag verklaard, dat secretaris-gene raal Hammarskjoeld „door zijn meer dan verzoenende houding de Belgische aanvallers in Kon go steunt". Het „Patriottische Front" en de „Aker-partij (communistisch), hebben de leiding bij de alge mene verkiezingen, die zondag j.l. op Cyprus zijn gehouden voor het aanwijzen van de leden van het eerste Cyprische Huis van afgevaardigden. Toen meer dan twee-derde der uitbrachte stem men was geteld, lagen zij ver voor op alle onafhankelijke par tijen. Er hebben zich geen inci denten voorgedaan. Het eerste Huis van Afgevaar digden van de Cyprische repu bliek zal bestaan uit deitig Griekse leden van het vaderland se front dat aartsbisschop' Maka- rios steunt, vijf leden van de communistische, Griekse akel en vijftien Turken, aldus de volle dige uitslagen van de zondag ge houden verkiezingen. De Turken behoren alle tot de nationale coalitie die wordt gesteund door vice-president Kutchuk. Ongeveer 64 procent van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht. De tijdelijke minister van Justitie, Clerides, zei in een radioboodschap, dat er in de steden een groot aantal mensen geen gebruik van hun stemrecht heeft gemaakt. Van te voren werd reeds een grote overwinning van het vaderland se front verwacht, zodat het niet nodig geoordeeld werd de men sen, die met vakantie waren of uitstapjes maakten, te doen terugkeren om hun stem uit te brengen, aldus Clerides. Uit het noordoostelijk gebied van Katanga terugkerende Euro peanen hebben verklaard dat de toestand daar zeer gespannen is en dat de blanken, die er te mid den van een vijandige bevolking leven, gedemoraliseerd zijn en op het punt staan dit gebied te veriaten. Ongeveer 800 Europenanen zouden al van Albertstad naar Kigoma zijn getrokken. In dit deel van Katanga is het bestuurs apparaat ontwricht. Zoals bekend werden er in Kongolo ernstige vernielingen aangericht. In Kabalo is de plun dering beperkt gebleven evenals te Njoenzoe. In Boudewijnstad is de economische toestand nog al verontrustend door de ver minderde uitvoer van de land- bouwprodukten. De treinen en schepen van de „Compagnie des Chemins de Ier des Grands Lacs" rijden nog steeds met grote vertraging. De Katangese regering heeft inmiddels een wetsontwerp inge diend tot oprichting van een emissiebank onder de naam „Banque Nationale du Katanga". Het ontwerp zal dinsdag aan de Kamer worden voorgelegd. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft maandag avond bekendgemaakt, dat twee wiskundigen, die in dienst waren van de Amerikaanse geheime dienst, waarschijnlijk zijn ver dwenen. De twee betrokkenen, Bernon Mitchell en William -Mar tin, waren op 24 juni tegelijk met vakantie gegaan. Zij hadden resp. op 11 en 18 juli in Wash ington moeten terugkeren. Naar gebleken is zijn zij niet aangekomen in de plaatsen, waar zij hun vakantie zouden doorbrengen. De twee wiskundi gen hadden van 1953 tot 1956 te zamen bij de Amerikaanse mari ne gediend. De Amerikaanse F.B.I. en ook de politie van tal van plaatsen zijn gewaarschuwd. Naar de mening van een van zijn artsen heelt dr. Fidel Cas tro, de premier van Cuba, licha melijk en geestelijk volstrekte rust nodig om geheel te herstel len van zijn longontsteking. Er was geen reden tot ongerustheid en dr. Castro zou „zeer spoedig" zijn werkzaamheden kunnen her vatten. Twee weken geleden is in West-Duitsland de vroegere di recteur van de Keulse weeshui zen, Friedrich Tillmann, gear resteerd. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het doden van 60 a 70.000 geestelijk en lichamelijk onvolwaardigen tij dens de oorlog. Dit is maandag meegedeeld door het bureau van de orenbare aanklager in Dort mund. Tillmann zou assistent zijn ge weest van professor Werner Hey- de, die in Frankfort gevangen zit. De" E. E. G-commissie heeft de richtlijnen voor de verwezen lijking van het principe van ge lijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijke arbeid goed gekeurd. Dit principe heeft be sloten de landen van de Euro pese Economische Gemeenschap aan te bevelen het principe van de gelijke beloning, vóór 30 juni 1961 tot uitvoering te brengen, niet dus zoals oorspronkelijk het plan was een jaar vóór de overeengekomen termijn, maar slechts een halfjaar. DEZELFDE TEMPERATUREN Het front dat warme, boven Polen en Oost-Europa aanwezige lucht scheidt van koelere lucht die boven West-Europa wordt aangetroffen, verplaatste zich maandagavond vooral in de om geving van de Alpen flink naar het oosten maar bleef in Noord- Duitsland en Denemarken vrij wel stationnair. Het gevolg was dan ook dat boven het uiterste noordoosten van Nederland gis teren de gehele dag de bij het front behorende regenzone bleef liggen. Op het vliegveld Eelde werd daardoor maandagavond 14 millimeter neerslag afgetapt. Op enkele stations in Noordwest Duitsland viel nog meer, name lijk omstreeks 30 millimeter. De kans bestaat dat de ge noemde regenzone ook heden ZON MAAN op onder op onder Aug. 0.26 2 5.02 20.29 15.54 3 5.04 20.27 17.03 1.10 4 5.05 20.25 18.06 2.02 5 5.07 20.24 19.00 3.05 nog enige tijd boven het noord oosten van het land aanwezig zal zijn. In het grootste deel van Nederland zullen echter evenals maandag opklaringen voor komen. Daarbij kan de nadering van een zwakke storing boven Engeland echter ook hier en daar een bui veroorzaken. De tempe raturen zullen bij deze weers- toestand ongeveer dezelfde blij ven. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezetfde temperaturen Opklaringen en slechts een verspreid voorkomende bui. Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. Weinig veran dering in temperatuur. DINSDAG 2 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 8.43 9.10 Terneuzen 9.18 9.45 Hansweert 9.58 10.25 Walsoorden 10.08 10.35

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1