Kernkabinet gevormd in Kongo V.N. „aanwezigheid" in Welgemoed de verkiezingsstrijd in... De politieke toestand in Brussel Kongo Loemoemba in Canada HET WEER WEERBERICHT SCHILDER ZELF MET Doodvonnissen in Algerije HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 1 AUGUSTUS I960 16e Jaargang Nr 5048 Economische toestand précair SPANNING IN OEROENDI DE PRO-CUBAANSE DEMONSTRATIES IN CARACAS GEMEENSCHAPPE LIJKE VERKLARING VAN KONGO EN DE VER. NATIES Sowjet-waarschuwing inzake Kongo IERSE TROEPEN IN KONGO Autonome Naga-staat DE V. N.-TROEPEN IN KONGO Perzië en Israël salons sobèrt" Plaatselijk opklaringen Djoeanda in Bulgarije /rankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per xaand 2.—per week 48 ct Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pat advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeU- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 our. Zaterdag is te Leopoidstad een beide zijden werd de aangeno- kernkabinet gevormd dat nauw men houding nader uiteengezet. zal samenwerken met de secre taris-generaal van de Ver. Naties met het oog op de volledige uit voering van de twee resoluties die door de Veiligheidsraad zijn goedgekeurd en aangaande de kwestie-Katanga. Na de vergadering van de mi nisterraad die zaterdag in Leo poidstad is gehouden in tegen woordigheid van Hammarskjoeld en Bunche, is door Kasjamoera, minister van Voorlichting, het volgende communiqué aan de journalisten voorgelezen; „De secretaris-generaal van de Ver. Naties heeft tweemaal met de ministerraad vergaderd. Na de besprekingen is besloten een kernkabinet te vormen, bestaan de uit Loemoemba, eerste minis ter en minister van Landsver dediging (of zijn vertegenwoor diger), Bomboko minister van Buitenlandse Zaken, Kanza, af gevaardigd minister bij de Ver. Naties,Gbenje, minister van Bin nenlandse Zaken, Grendfell, mi nister van Staat, Mwamba, mi nister van Justitie afkomstig uit Katanga, en Mpolo minister voor Jeugd en Sport. Uit officiële bron is aan de pers geen enkel ander commen taar verstrekt. Uit officieuze bron wordt ver nomen dat de ministers niet erg ingenomen waren met de uitleg die de V. N.-vertegenwoordigers aan de Kongolese vergadering hebben verstrekt over de V. N— tussenkomst van de UNO-troe pen. Sommige ministers die de harde" kern van de regering vormen, denken er opnieuw zeer ernstig aan een beroep te doen op bevriende troepen om Katan ga te bezetten. De houding van de V. S. echter, volgens welke de Amerikaanse troepen onmiddel lijk in Kongo zouden aankomen indien een beroep zou worden gedaan op Russische strijdkrach ten, stemt de ministers tot na denken. Uit dezelfde bron wordt vernomen dat Hammarskjoeld zou hebben verklaard, dat „de V. N._troepen wettelijk niet in Katanga mogen optreden daar het uitsluitend „pacificatie"- troepen zijn en geen offensieve elementen. Het kernkabinet zou er niet ver van zijn te geloven dat Ham marskjoeld door de Belgen is ..omgekocht". Wat er ook van zij, voor het ogenblik is geen en- kelijke beslissing getroffen. Van Het kernkabinet zal een compro mis moeten vinden. Het staat echter vast, zo wordt er steeds uit dezelfde bron aan toege voegd, dat men de terugkeer van Loemoemba te Leopoidstad zal moeten afwachten alvorens er beslissingen kunnen worden ge nomen. Voorlopig, en dit is of ficieel door de woordvoerder van de V. N. te Leopoidstad beves tigd, is er geen sprake van dat Hammarskjoeld of Bur.che naar Katanga gaan. Inmiddels wijzen sommige te kenen erop, dat de toestand in het Kongolese binnenland blijft verslechteren. De beweging of althans de neiging tot afschei ding in Kivoe en Maniema wor den duidelijker. De territoriale organisatie is er volkomen ontwricht. De mees te Belgische bestuursambtena ren zijn door inlanders vervan gen en hebben hun post verla ten. Deze Afrikaanse ambtena ren hebben vaak geen gezag. Zo wordt vernomen dat zij op ver scheidene plaatsen, o.m. in Ma niema, hun functie niet uitoefe nen en dat er geen geregeld con tact meer bestaat met het minis- ferie van Binnenlandse Zaken. De parlementsleden, die uit Leo poidstad in hun onderscheidene streken zijn weergekeerd, moe ten soms beslissingen nemen en benoemingen doen, die in feite tot de bevoegdheid van het mi nisterie van Binnenlandse Zaken behoren. Daarbij komen nog de economische ontreddering, de op elk gebied slechte verbindingen en de beroering die op sommige plaatsen nog in het „nationale leger" wordt waargenomen. Dit alles verklaart de ontgoocheling van sommige Afrikaanse krin gen, die van oordeel zijn dat het binnenland thans opnieuw de tijd van voor Stanley beleeft, wat wil zeggen dat het praktisch aan zijn lot is overgelaten. Deze toe stand is zeker voorlopig. Maar in talrijke Afrikaanse kringen die zoveel verwacht hadden van de onafhankelijkheid, groeit de teleurstelling. In het gebied van Ngosi in tiet Belgische belieerschapsgebied Oeroendi hebben zich Incidenten voorgedaan tussen aanliang'ers van eikaar vijandig gezinde par tijen. De Belgische territoriale troe pen zijn enige malen tussenbeide gekomen. Twee leden van deze troepen werden mishandeld. Van vuurwapens werd geen gebruik gemaakt. Tegen de Belgische autoritei ten is een zekere agitatie gaande naar aanleiding van de aanhou ding van twee plaatselijke lei ders. De Eelgen zeggen dat deze zijn gearresteerd wegens het verduisteren van belastinggel den. maar de inheemse bevolking is van oordeel dat zij om politie ke redenen zijn aangehouden. Andres de la Cova, leider van de Cubaanse revolutionaire be weging in Caracas, is woensdag in zijn woning in de Venezolaan se hoofdstad neergeschoten door de politie, die hem wilde onder vragen over de pro-Cubaanse betogingen van dinsdag. De po litie verklaarde dat zij het vuur haa geopend toen zij een geluid hoorde alsof een revolver op scherp werd gesteld. Volgens de vrouw van het slachtoffer werd het geluid echter veroorzaakt door het wegschuiven van een grendel. De la Ccva werd ernstig ge wond in een ziekenhuis opgeno men, waar enkele operaties wer den uitgevoerd om zijn leven te redden. Bij de ongeregeldheden van dinsdag schoot de politie in de lucht om een menigte aanhangers van premier Castro van Cuba uiteen te drijven, die zich had verzameld voor een kathedraal waar de „slachtoffers van het communisme op Cuba" werden herdacht. Zowel van radicale als van rechtse zijde is het politie-optre- den afgekeurd. De Verenigde Naties zullen een troepenmacht in Kongo hou den tot de taak van de volkeren organisatie volledig is voltooid, aldus een gemeenschappelijke verklaring van het hoofdkwar tier van de Verenigde Naties en Kongo. Secretaris-generaal Hammar- skjoeid en vertegenwoordigers van de Kongolese regering zul- len „onmiddellijk een gemeen- schappelijk onderzoek instellen naar specifieke aspecten van het functioneren van de V.N-troe penmacht, met name wat betreft verbindings- en bevoorradings- vraagstukken. In de verklaring wordt niet ge zegd waar de troepenmacht zal worden gebruikt, maar uit be richten uit New York valt op te maken, dat de militairen in alle belangrijke eentra behalve die in Katanga zijn gelegerd. De Sowjet-regering heeft zon dag verklaard, dat zij niet „zal aarzelen beslissende maatregelen te treffen als de agressie tegen Kongo Voortduurt", zo heeft het persbureau Tass bekendgemaakt. In haar verklaring zegt de Russische regering, dat het dui- deiijk is geworden dat de „aan vallers'' in Kongo „optreden met de aanmoediging van alle kolo niale NAVO-landen". De Russische verklaring volgt op een aanval die premier Chroesjtsjef op 15 juli op de „imperialistische agressors" in Kongo deed. Hij liet toen dezelf de waarschuwing horen en zegde de Kongolese leiders, die hem hadden laten weten, dat zij mo gelijk om Sowjet-interventie zou den moeten vragen, „de nodige hulp'1 toe. De secretaris-generaal van ds V.N., Hammarskjoeld, heefc een plan opgesteld dat voorziet in een „aanwezigheid" van de V.N. in Kongo voor een periode van tenminste vijf jaar, aldus is van diplomatieke en V.N.- zijde in Leopoidstad vernomen. Hammarskjoeld kwam giste ren in de Kongolese hoofdstad aan. Het voornaamste doel van zijn bezoek is het bestuderen van de mogelijkheid van hulp verlening bij het oplossen van economische en sociale proble men. Van diplomatieke zijde in Leopoidstad werd vernomen dat Hammarskjoeld een plan om Kongo aan te bevelen als baheersschapsgebied heeft op gegeven. Het nieuwe plan voor ziet in „aanwezigheid" van de volkerenorganisatie in Kongo voor een periode van „tenmin ste vijf jaar". In eerste instan tie zou de nadruk moeten wor den gelegd op plaatselijke pro- duktie van geringe omvang. Geleidelijk zou dan een op Afrika georiënteerd handeisver- Het merendeel van de Ierse militairen die op verzoek van Hammarskjoeld de Ver. Naties in Kongo komen helpen, is vrij dag op het vliegveld van Goma aangekomen. Het bataljon, be staande uit 650 man, zal de plaats innemen van Belgische militairen. De sfeer in het ge bied van Goma, waar veel koffie wordt verbouwd, wordt „ge spannen maar kalm" genoemd. Toen er na de aankomst van de Ierse militairen een Belgisch vliegtuig met levensmiddelen landde, was er even een misver stand. De Kongolese militairen op het vliegveld, die dachten dat de lading voor hen bestemd was, verdwenen met de voorraden. Na lang praten kon hun duide- jworden gemaakt, dat het voedsel voor de Ieren was be doeld, die daarop de levensmid delen terugkregen. De Indische regering heeft keer kunnen worden ontwik keld. De vorming van een admini stratief apparaat ter vervan ging van de vertegenwoordi gers van de V.N. zal wellicht de meeste tijd kosten. De oplei ding van ambtenaren, officie ren, artsen, advocaten en vak bekwame mensen op ander ge bied binnen vijf jaar is niet mogelijk. Sommige menen dat hiervoor een periode van tien of vijftien jaar nodig is. Volgens uit Wat sa. in de oos telijke provincie van Kongo, ontvangen brieven hebben ver tegenwoordigers van de V.N.- troepen de blanken, die in deze gemeente zouden willen blij ven, verzocht een verklaring te tekenen waarbij die troepen ontslagen worden var. elke ver antwoordelijkheid ten opziehtq van die blanken. Gaston Eyskens, de leider van de Katholiek-Literate regerings coalitie in België, heeft volgens politieke waarnemers een kabi netscrisis afgewend door het be leid van zijn ministers, ook van hen die voor de Kongo-politiek verantwoordelijk zijn, ten volle te steunen. Premier Eyskens heeft gezegd, dat hij een program van „disci pline en bezuinig'rg" aan het parlement zal voorleggen. Als het wordt afgewezen, zal hij zijn ontslag indienen. Het is volgens politieke waar nemers nu duidelijk, dat de twee R.K.-ministers die verantwoor delijk zijn voor de politiek inza ke Kongo, Auguste de Schrijver en René Scheyven, voorlopig in de regering blijven. De voorzitter van de liberale partij, Motz, heeft vrijdagavond na een vergadering van de libe rale parlementsfractie gezegd, dat zijn partij het nieuwe plan van de regering wil afwachten alvorens op vervanging van mi nisters aan te dringen. De socialisten willen het ont slag van de regering en nieuwe verkiezingen. Een program van bezuiniging zal er volgens hen op neerkomen, dat de arbeiders moeten betalen voor de fouten van de regering. In Belgische zakenkringen be gint men op te tellen hoeveel het verlies van Kongo het land gaat kosten. De handel met Kon go vormde tot dusver twee en een half procent van het staats- inkomen. Dit verlies wordt op vier en een half miljard frank geschat. Particuliere onderne mingen hebben in Kongo activa tot een geschat bedrag van 180 miljard frank. De Belgische zie kenhuizen, wegen, bruggen, ver voermiddelen van banksaldi in de voormalige kolonie worden op 160 miljard frank geraamd. De positie van België in Kon go is nog onduidelijk. Vele tech nici zijn naar Leopoidstad terug gekeerd, nadat Kongolese minis ters een beroep op hen hadden gedaan. In België zijn al minstens 37.000 vluchtelingen uit Kongo aangekomen. (Adv.) Premier Loemoemba van Kon go heeft bij aankomst in Ottawa gezegd dat hij hulp van Canada verwacht bij het oplossen van de moeilijkheden van zijn land. „Amerika heeft op elk gebied In een vraaggesprek voor de Canadese radio verklaarde Loe moemba dat hij bij zijn verzoek blijft om zo snel mogelijk troe pen naar Kongo te sturen op dat de Belgen zich terugtrekken, doeltreffende hulp beloofd. Mij ondanks het besluit van de Bei- zijn al 300 beurzen voor Kongo- gische regering om 1500 man lese studenten in de Ver. Statennaar België te laten terugkeren. aangeboden en technische bij stand op alle gebied", verklaar de hij. Op de vraag of de Sowjet- Unie ook hulp had aangeboden, zei de premier: „Ik ben niet in de Sow jet-Unie geweest. Ik ben op reis in Amerika en Canada". Toen men hem vroeg of hij voor nemens was naar de Sowjet- Unie te reizen, zei Loemoemba dat hij over enkele dagen naar Kongo terugkeert. MINIMUMPRIJSREGELING VOOR DRUIVEN Maandag a.s. treedt op de Nederlandse veilingen een mi nimumprijsregeling voor drui ven in werking vanwege het zich zaterdag bereid Centraal Bureau van de Tuin de Naga-stam in Noordoost-In- U"- dia een autonome staat binnen de Indische unie te geven De Naga's zullen te Kohima' een voorlopige regering vormen De staat wordt ongeveer 10.000 vier kante kilometer groot. Het is een woest, bergachtig gebied dat aan Birma grenst en dat door circa 350.000 Naga's wordt be woond. De Naga's ijveren al 32 jaar lang voor autonomie. Het is een primitief volk, dat niet zo lang geleden nog koppen snelde. bouwveilingen in Nederland. De minimumprijs voor druiven is vastgesteld op 60,per 100 kg. Bij eventuele doordraai krijgt de teler een vergoeding van ƒ50,per 100 kg. Druiven van fabriekskwaliteit mogen niet worden geveild maar die nen tegen een vaste prijs van 50,per 100 kg ter beschik king van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen te wor den gesteld. Deze zullen dan worden doorverkocht aan de verwerkende industrie. Het in Brussel genomen besluit is van geen betekenis, aldus Loe moemba, want de Belgische troepen gaan gewoon door met het bezetten van nieuwe centra in Kongo. De Kongolese premier viel ook nu weer heftig uit tegen België. Hij zei o.m. dat Kongo weliswaar politiek onafhankelijk is gewor den, maar dat de gehele econo mische, politieke en sociale structuur van het land nog steeds afhankelijk is van een 100 percent koloniaal systeem. Hij verweet het Belgische bestuur in Kongo, dat het de overdracht van de macht niet heeft voorbe reid. Wat in Kongo gebeurd is, is het resultaat van een komplot dat lang geleden door België is voorbereid, aldus Loemoemba. Volgens de Iraakse radio heeft generaal Kassem op een pers conferentie in Bagdad verklaard dat zijn regering van de Perzi sche autoriteiten de verzekering heeft gekregen dat Perzië Is raël de jure niet zal erkennen. Dank zij de wijze en voorzich tige politiek van onze regering hebben wij een kloof in de Mo hammedaanse wereld kunnen voorkomen, zo zou Kassem ge zegd hebben. êtVafp*rmé bet aport» cocM «kuif 16 brwwijsfroat 9 twsauzM) individuele haarverzerging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken, natuurlijk brengen wij de nieuwe haarmode, zojuist (20 juli 1960) te parijs uitgebracht. Het K.N.M.I. deelt mee: Het afgelopen weekeinde werd het weer beheerst door een fron tale zóne die zich in een richting noordzuid uitstrekt en slechts zeer langzaam over onze omge ving naar het oosten is opge schoven. Langs de zóne bewo gen vrij veel uit Frankrijk af komstige storingen naar het noorden. Aanvankelijk gingen deze storingen met onweersbui en gepaard, hetgeen in het bij zonder in de nacht van zaterdag op zondag het zuidoosten en oos ten van ons land heeft getrof fen. In Eindhoven werd in 12 uur tijds niet minder dan 50 mm neerslag afgetapt. Het front wordt voorafgegaan door vochtige lucht die thans nog boven Midden-Europa aan wezig is, waar nog middagtem- peraturen van 30 graden worden gemeten. Boven ons land is achter het front koelere lucht doorgedron gen, waarin het kwik boven de Britse eilanden 's middags tot omstreeks 20 graden stijgt. In deze lucht worden vandaag meer opklaringen verwacht. Een vol gende kleine storing boven Frankrijk is er echter oorzaak van dat de kans op buien nog groot blijft. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Opklaringen maar plaatselijk ook buien. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen. Terwijl vice-president Nixon door de republikeinse partij kan didaat was gesteld voor het pre sidentschap, werd Cabot Lodge, Amerikaans afgevaardigde hij de Ver. Naties, uitverkoren als re publikeins kandidaat voor het vice-presidenentschap. Foto: Nixon juicht de kiezers toe. Links achter hem staat Lod ge, rechts achter Rockefeller. (Advertentie) DE VERF VOOR HET SCH1LDERFEES1 SIKKERS-TJALIEMA PR0DUKT In Oran is zaterdagavond het doodvonnis voltrokken aan vier Algerijnen die door een Frans militair tribunaal schuldig wer den bevonden aan terrorisme. Een van hen zou verantwoorde lijk zijn geweest voor de dood van elf mensen. De Algerijnse terroristische leider Abderrahmane Laklifi, 28 jaar oud, ten wiens gunste de Russische premier Chroesjtsjef een beroep op president De Gaulle had gedaan, is zaterdag ochtend te Lyon terechtgesteld. Volgens een van radio-Moskou opgevangen bericht zou Chroesj tsjef in een telegram aan De Gaulle op grond van gevoelens van menselijkheid en zonder op de beweegredenen voor de ver oordeling in te gaan, gevraagd hebben de terechtstelling niet te laten doorgaan. De terechtstelling geschiedde op het binnenplein van de gevan. genis van Fort Montluc te Lyon. Uit Rabat wordt vernomen, dat ook koning Mohammed van Marokko ten gunste van de ver oordeelde had gepleit. Evenals Chroesjtsjef en ko ning Mbhammed hadden ook ko ningin Elisabeth van Engeland, president Eisenhower, premier Nehroe van India, president Se- koe Toere van Guinee en presi dent Bourguiba van Tunesië een telegram ontvangen van een aantal vooraanstaande Fransen met het verzoek om ten gunste van de veroordeelde een beroepi op De Gaulle te doen. Onderteke naars van het telegram waren o.a. de schrijvers Frangois Mau- riac, Louis Aragon en Jean Paul Sartre. Laklifi was leider van een stootgroep van het „Nationale Algerijnse Bevrijdingsfront", die op 20 september 1958 een over val op een politiepost te Lyon had ondernomen. Vanuit een voertuig was met machinegewe ren en revolvers geschoten. Ze ven personen werden hierbij ge wond. Laklifi werd 12 januari j.l. ter dood veroordeeld. Na afloop van de besprekin gen, die premier Djoeanda van Indonesië met de Bulgaarse lei ders heeft gevoerd, is vrijdag in Sofia een gemeenschappelijk communiqué uitgegeven. Hierin wordt o.m. gezegd dat Bulgarije de strijd van Indonesië om Wes telijk Nieuw-Guinea te „herove ren", volledig steunt. Beide lan den veroordelen voorts de in menging van de Belgische troe pen in de binnenlandse aange legenheden van de jonge repu bliek Kongo. .JULI 1980: NAT EN SOMBER Het K.N.M.I. deelt mee: De afgelopen maand juli heeft bijzonder weinig zomerweer ge bracht. In De Bilt bereikte de temperatuur op geen enkele dag 25 graden Celcius; in de zuidelij ke provincies is dit alleen op 29 juli plaatselijk het geval ge weest. Het normale aantal dagen met zomerweer bedraagt te De Bilt acht. De gemiddelde tempe ratuur, berekend uit uurlijkse aflezingen van de thermometer, bedroeg te De Bilt als gevolg van het grote tekort aan zomer warmte dan ook niet meer dan 15,4 graden tegen 17,2 graden normaal. Het was de koudste juli sedert 1954 toen de gemid delde temperatuur 14,3 graden bedroeg. In de afgelopen maand waren slechts twee dagen war mer dan normaal, de overige da gen waren alle te koud. Het aantal uren zonneschijn bedroeg te De Bilt 139 tegen 206 normaal. Het was de somberste juli sedert 1956 toen slechts 127 uren zon werd geregistreerd. Niet onvermeld mag blijven dat juli 1959 in totaal 289 uren zon had opgeleverd. De hoeveelheid regen was op een dicht aan de kust gelegen gedeelte van Zuid-Holland na, boven normaal. Vooral in de oos telijke helft van het land zijn grote hoeveelheden regen geme ten, op ta] van plaatsen meer dan het dubbele van de normale maandsom. De afgelopen maand was. gemiddeld over het gehele land genomen, ongeveer even nat als in juli 1956 en juli 1957, in 1954 was juli echter belang rijk natter. MAANDAG 1 AUGUSTUS v.m. n.m. Breskens 7.32 7.57 Terneuzen 8.07 8.32 Hansweert 8.47 9.12 Walsoorden 8.57 9.22 ZON MAAN op onder op onder Aug 1 5.01 20.31 14.41 2 5.02 20.29 15.54 0.26 3 5.04 20.27 17.03 1.10 4 5.05 20.25 18.06 2.02 5 5.07 20.24 19.00 3.05

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1