sbasn e Bedspreien KETS 17 Katanga zal zich tegen komst van Y.N.-troepen verzetten De toestand in Kongo Brieven van Chroesjtsjef neuzen 8.40 >E SANDE Veiligheidsraad behandelt neerschieten RB-47 £IN 4.35 ENKELE SPOTKOOPJES WOENSDAG 27 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5044 EERSTE BLAD DRIE DODEN BIJ ONTPLOFFING IN SCHOTSE MIJN OPNIEUW ONGEREGELDHEDEN IN ZUiD-RHODEIA GEWELDDADEN IN BULAWAJO RELLETJES IN ZUID-CAROLINA MEDISCHE HULP VOOR KONGO PRINSES IRENE IN SANKT ANTON DE ACTIVITEIT VAN DE ETNA FANFANI VORMT ITALIAANSE REGERING HAMMARSKJOELD AMERIKAANS VLIEGTUIG BOVEN ALASKA VERMIST Koning Boudewijn bij aankomst vluchtelingen in Antwerpen INGRIJPEN VAN BELGISCHE VALSCHERMJAGERS IN KONGO ENGELAND EN DE RB-47 SOBOLEF HEEFT EEN HARTAANVAL GEHAD Overwinning voor Rockefeller Hallstein verwacht communistisch economisch offensief HET WEffi WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN a z PARKER 17 Junior Octanium* pen f 17.8}' Student, Octanium' pen en blankmecalea dop f 22.7} Standard, gouden pen f 29.30 De Luxe, gouden pen en blankmetalen dop f 33.73 Custom, gouden pen, goldülled dop f 52.50 Lady, gouden pen f 21.75 Gedeponeerd handelsmerk. my M Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pw advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrei Bureau van dit Blad. 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maanrtagmimroer: zaterdags 10 uur Premier Tsjombe van Katan ga heeft maandag op een pers conferentie in Klisal>ethfttad ver klaard, dat de troepen van de Ver. Naties, als zij Katanga wil len binnentrekken, dit met ge weld zullen moeten doen. Katanga heeft nu zijn eigen leger, dat het land zal verdedi gen, aldus Tsjombe, die hier echter onmiddellijk aan toe voegde dat hij niet geloofde dat de troepen van de V.N. naar Tengevolge van een ontplof fing die zich maandagavond in een steenkolenmijn bij Cardo- wan, in de omgeving van Glas gow, heeft voorgedaan, zijn drie mijnwerkers om het leven geko men en zeven ernstig gewond. Het ongeluk deed zich voor op een diepte van 300 meter. De betrokken mijn, waar 1.865 mijnwerkers arbeiden, is een van de belangrijkste van Schotland. Opnieuw is het dinsdag in Roelawayo, SuLd-Rliodesia, tot ongeregeldheden gekomen. De politic opende het vuur en een persoon werd gedood, te politie heeft medegedeeld dat de man werd betrapt op plunderen. Bij de ongeregeldheden van maandag kwamen tenminste zes personen om het leven. Ket aan tal gewonden bedraagt omstreeks zestig, allen Afrikanen. In de nacht van maandag op dinsdag zijn in verschillende Afrikaanse wijken van Boela- wayo winkels in brand gesto ken. Troepen bewaken thans de Europese wijk. De moeilijkheden begonnen zondag, toen de autoriteiten van Boelawayo een bijeenkomst van de nationale democratische par tij verboden. Vorige week kwam het in Salisbury tot ordeversto ringen wegens de arrestatie van drie leiders van de nationale democratische partij. Afrikanen hebben maandag auto's, bestuursgebouwen en café's in de negerwijken van Boelawajo in Zuid-Rhodesië, in brand gestoken. De politie drong de wijken binnen om de orde te herstellen mam- werd na een hevig gevecht gedwongen zich terug te trek ken, zo wordt uit Boelawajo ge meld. De politie heeft een lijn bezet tussen de negerwijken en bin nenstad. Te Greenville, in de Ameri kaanse staat Zuid-Carolina is het maandagavond tot gevech ten gekomen tussen groepen van enkele honderden negers en blanken. Achttien personen, on der wie ook enkele blanken, werden gearresteerd. Ten gevolge van demonstra ties van negers tegen rassen scheiding in enkele café's en restaurants is de verhouding tussen blanken en negers in Greenville nogal gespannen. Enkele negers en blanken be schikten over vuurwapens. Zij hebben deze echter niet gebruikt. Katanga zullen komen omdat zij gezonden zijn om de vrede te handhaven en niet om oor log te voeren. Geen staatsman zal troepen sturen naar een land, dat in vrede leeft en waarvan de bewoners hard aan het werk zijn, Maar mocht men toch besluiten om V.N.-troepen naar Katanga te zenden, dan zullen zij, die dit besluit geno men hebben, verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Een dergelijke actie, aldus Tsjombe, zou het einde beteke nen van alle economische ac tiviteit in Katangrf. De blanken zouden dan immers uit het land vertrekken en de negers zonder werk komen. Tsjombe verklaarde nogmaals met nadruk dat Katanga onaf hankelijk is. „Mijn verklaring over de vorming van de Ver enigde Staten van Kongo be tekent in dit opzicht geen „te rugtocht". De macht van de centrale regering van een der gelijke statenbond moet be perkt blijven tot defensiezaken, monetaire kwesties en buiten landse zaken en de staten zelf moeten soeverein zijn op alle andere terreinen'', aldus Tsjom be. Hij zei dat het parlement van Katanga heden bijeen zal komen en dan een programma zal bespreken voor de oprich ting van een economische en financiële raad, een centrale bank, een internationale bank en voor wetsontwerpen voor het vervoer en het mijnwezen. De regering van Katanga zal een coalitie-regering zijn. Zeven leden van de oppositie hebben een ministerportefeuille gekre gen. Hieruit kan men de ge volgtrekking maken dat de par tijen in Katanga, hoezeer zij het ook oneens mogen zijn op het gebied van de binnenlandse politiek, akkoord gaan met een onafhankelijke Katanga, dat tenslotte met andere delen van Kongo deel zal moeten uitma ken van een statenbond. Het schijnt voorts dat de aanwezigheid in Katanga van Belgische adviseurs de Euro peanen in dit land opnieuw ge rust gesteld heeft. Tsjombe heeft volgens A.F.P. op zijn persconferentie voorts nog verklaard dat hij „waar borgen heeft dat de troepen van" de V.N. niet naar Katanga zuilen komen". „De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft mij formeel verzekerd dat Katanga, een integrerend deel van de re publiek Kongo, daarvan niet zal worden afgescheiden", aldus een telegram van Loemoemba dat dinsdag in Leopoldstao is ontvangen. Loemoemba verblijft thans in New York, waar hij de afgelo pen dagen besprekingen heeft gevoerd met Ham^arskjceld. Hierdoor blijkt dat de Belgi sche manoeuvres om Katanga van Kongo af te scheiden tot mislukken zijn gedoemd, aldus Loemoemba. „Wij zijn ver zekerd van de volledige steun van de Verenigde Naties en de internationale publieke opinie om de eenheid en onschend baarheid van het grondgebied van onze republiek te hand haven". Loemoemba blijft tot het einde van de maand in New York. Op 5 augustus, de dag waarop Hammarskjoeld, terug kerend. uit Pretoria, opnieuw in Leopoldstad wordt verwacht, zal hij in de Kongolese hoofd stad aankomen. DE BELGISCHE BULP AAN KONGO. De kabinetschef van het Kongolese ministerie van Fi nanciën, Ndele, heeft in ant woord op vragen van journa listen verklaard dat ondanks het verbreken van de diploma tieke betrekkingen de Belgische hulpverlening aan Kongo, ten bedrage van 2,7 miljard Belgi sche francs per jaar, niet offi cieel is gestaakt. „Dit is naar westelijke be grippen misschien paradoxaal, maar men moet niet vergeten dat premier Loemoemba alle Belgen van goede wille heeft gevraagd in Kongo te blijven", zo voegde Ndele hier aan toe. Bovendien zijn alle contacten tussen Brussel en Leopoldstad nog niet verbroken. „De onder handelingen gaan door. Er be staat een voortdurend contact per telex tussen beide hoofd steden". Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mede gedeeld dat de Ver. Staten Kon go hebben aangeboden 300 Kon- golose technici op te leiden. Loemoemba, die vandaag een bezoek aan Washington brengt, Premier Chroesjtsjef heeft in brieven aan zijn collega's var. Engeland en Canada Mac- Milian en Diefenbaker, kritiek geoefend op de jongste Ameri kaanse ontwapeningsvoorstel len. De brieven vormden een antwoord op de boodschappen, waarin de Britse en de Cana dese regeringsleider Chroesjt sjef onlangs hebben gevraagd, van het besluit om niet langer aan de besprekingen in de Gensefse ontwapeningscom missie deel te nemen terug te komen. Zoals gemeld heeft de Sowjet-Unie voorgesteld, het ontwapeningsvraagstuk in de algemene vergadering van de V. N. te bespreken. In zijn brief aan Mac Millan schreef de Russische premier, inhoud van de bood schap van de Britse eerste- minister "Ongelukkigerwijs" ™et overeenkomt met de door Mac Millan uitgesproken wens om tot een ontwapeningsak koord te komen. Volgens Chroesjtsjef hadden de weste lijke mogendheden in de ont wapeningscommissie een hele maand verdaan met „loos ge praat". De jongste Amerikaanse voorstellen noemde de Sowj et- premier in zijn brief aan Die fenbaker een nieuwe poging om het de voorstanders van de be wapeningswedloop gemakke lijker te maken, de uitbreiding van de bewapening voort te zetten, met alle gevaarlijke consequenties van dien. zal waarschijnlijk een onderhoud hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Za ken, Herter, zo zeide de woord voerder. Eventuele economische bij stand zal slechts in het kader van de Verenigde Naties worden verleend. Dit in tegenstelling tot het aanbod 300 technici op te leiden, dat rechtstreeks ge schiedde. De Ver. Staten zijn bereid om alle eventuele aanbevelingen voor hulpverlening aari Kongo van Hammarskjoeld „in welwil lende overweging'' te nemen, zo zei de woordvoerder. De Amerikaanse ambassadeur in Leopoldstad, Timberlake, komt vandaag in de Ver. Staten aan. Hij zal in New York een ontmoeting hebben met Ham marskjoeld en in Washington besprekingen voeren met minis ter Herter. Het Amerikaanse vliegdek- schip „Wasp" heeft in Accra, de hoofdstad van Ghana, 900.000 liter vliegtuigbenzine gelost voor de toestellen die de luchtbrug naar Kongo onderhouden. In Kano, Noord-Nigeria, was name lijk een tekort aan brandstof ontstaan. Kano is een der be langrijke tussenstations op de route van Europa naar Kongo. De Kongolese minister voor Volksgezondheid, Gregoire Ka- wanga, heeft een dringend be roep op de Wereldgezondheids raad gedaan artsen te zenden naar de provincie Kasai, waar de gezondheidsdienst volkomen is ontwricht. De vertegenwoor diger van de Wereldgezondheids raad in Leopoldstad heeft het hoofdkantoor verzocht vijftien teams artsen te zenden. Reeds vorige week zouden, naar verluidt, bijna alle Belgi sche artsen en een groot aantal nonnen uit Loeloeaburg, de hoofdstad van Kasai zijn ge vlucht. Ook elders in Kongo zijn zieken door de vlucht van Euro pees ziekenhuispersoneel onver zorgd achtergebleven. Reeds negen teams beschik baar gesteld. Negen landen, w.o. Nederland, hebben medische teams beschik baar gesteld voor Kongo, aldus heeft het Internationale Rode Kruis in Genève medegedeeld. Achtenveertig uur na het ver zoek van de Liga van Rode Kruisverenigingen en het inter nationale comité van het Rode Kruis om vijf of tien medische teams om de autoriteiten te hel pen bij het verzorgen van de bevolking, gaven negen nationale Rode Kruisverenigingen te ken nen dat zij hulp konden bieden. De teams komen uit de vol gende landen: Canada, Denemar ken, Finland, Iran, de Libanon, Noorwegen, Zuid-Slavië en Zwe den. Het Nederlandsche Roode Kruis zal deskundigen op het gebied van bloedtransfusie zen den. Prinses Irene, die in Lau sanne een oecumenische jeugd- conferentie heeft bijgewoond, is van daar naar Sankt Anton gereisd naar hotel „Post", waar het Koninklijk gezin dikwijls verblijft voor de wintersport. De Prinses is maandagavond met een vriendin in Sankt An ton aangekomen. Adv. De activiteit van de Etna is dinsdag groter geworden. Thans worden gemiddeld 5 tot 6 explosies per uur geregi streerd, gepaard met het uit stoten van hete steen- en zand- regens. Fanfani, de leider van de lin kervleugel van de Italiaanse christen-democraten, heeft dins dagavond een lijst van ministers voor een nieuwe Italiaanse rege ring voorgelegd aan president Gronchi. De vorige week vrijdag kreeg hij van president Gronchi de op dracht om een nieuwe regering te vormen nadat de regering- Tambroni was afgetreden. Dag Hammarskjoeld, de alge mene secretaris van de Ver. Na ties, zal zijn bezoek aan Zuid- Afrika van tien tot vijf dagen bekorten wegens de toestand in Kongo, zo wordt van betrouw bare zijde in New York verno men. Het is nog niet bekend, wan neer Hammarskjoeld precies in Zuid-Afrika zal aankomen. Hedenochtend wordt hij in Brussel verwacht voor bespre kingen met de Belgische re gering en koning Boudewijn. Des avonds reist hij door naar Kongo. Een tweemotorige Amerikaan se Beachraft met zeven man aan boord wordt vermist op een vlucht van Anchorage naar Rome. Het toestel zou behoren aan de Amerikaanse weerkundi ge dienst. Koning Boudewijn heeft gisterochtend vroeg een bezoek gebracht aan het Belgische schip „Thijsville", dat met 350 vluchtelingen uit Kongo in Antwerpen is aangekomen. De vorst onderhield zich met een groot aantal passagiers, die uit de havenplaats konden ontsnappen na door de Kongo lese muiters te zijn verhinderd orn het land te verlaten. Het Belgische ministerie van Landsverdediging heeft meege deeld dat boven Tsikapa, ten zuiden van Loeloeaburg, in het centrum van de provincie 'Aasai, 80 Belgische valschermjagers zijn uitgeworpen, nadat berich ten waren ontvangen dat leden van negerstammen de Europese nederzettingen waren binnen gedrongen. Tsikapa is het centrum van de diamantindustrie ter plaatse. Het ministerie deelde nog mede dat er geen slachtoffers waren gevallen. Het Belgische ministerie van Landsverdediging verklaarde voorts dat de bevelhebber van de troepen der Verenigde Naties in Loeloeaburg de ernst van de toestand onderkende en dat hij besloten had zijn militairen over de weg naar het bedreigde punt te zenden. De plaatselijke Belgische com mandant vreesde echter dat de V.N.-militairen te laat zouden komen en hij besloot, na de be velhebber der V.N.-troepen te hebben ingelicht, de valscherm jagers te zenden. De parachutisten, die de stad Loeloeaburg en het vliegveld hebben bezet, zullen daar blij ven, totdat militairen der V.N. in staat zijn hun taak over te nemen. De Veiligheidsraad van da Ver. Naties is dinsdag opnieuw bijeengekomen ter behandeling van de Russische klacht tegen de Ver. Staten wegens schen ding van het luchtruim door Amerikaanse militaire vliegtui gen. De Sowjet-Unie eist een ver oordeling van het Amerikaanse optreden, omdat een bedreiging van de vrede zou betekenen. De Ver. Staten hebben maandag voorgesteld om een onpartijdige commissie van onderzoek in te stellen om het juiste verloop van de gebeurentenissen met betrekking tot de RB-47 vast te stellen of, indien dit voorstel voor de Sowjet-Unie onaan vaardbaar is, de kwestie aanhan gig te maken bij het internatio nale gerechtshof. De Russische afgevaardigde heeft dit voorstel reeds van de hand gewezen, de vertegenwoor digers van Engeland en Frank rijk hebben verklaard het te zul len steunen. De eerste spreker van dinsdag was de Argentijnse afgevaardig de Mario Amadeo, die zich uit sprak vóór het Amerikaanse voorstel. Hij wees op de verschil lende verklaringen van de Ame rikaanse en Russische afgevaar digden, en op het feit dat de Amerikaan niet heeft gevraagd zijn lezing voetstoots aan te ne men. De Sowjet-Unie heeft haar beschuldigingen niet bewezen, aldus Amadeo. De Italiaanse afgevaardigde Egidio Ortona diende een ont- werp-resolutie in waarin wordt voorgesteld vertegenwoordigers van „een neutraal en onafhan kelijk lichaam" als het Interna tionale Rode Kruis toegang te verlenen tot de Amerikaanse vliegers die zijn gered en thans worden gevangen gehouden. In de Sowjetverklaring wordt niet gesproken over het punt en het tijdstip waar de RB-47 het luchtruim zou zijn binnenge drongen en het punt en het tijd stip van het neerschieten, aldus Ortona. Waarom is de verkla ring hierover vaag? Beschikken de Sowjet-autoriteiten soms niet over deze inlichtingen? Door de Russische beschuldi gingen van agressie wordt een sfeer van haat en wantrouwen geschapen, hetgeen zeer gevaar lijk is, zo zei de Italiaanse afge vaardigde. Waarom heeft de Sowjet-rege- ring tien dagen gewacht alvorens zij een verklaring uitgaf, aldus Ortona. Waarom heeft een Sow- jet-schip deelgenomen aan het zoeken naar overlevenden ver buiten de territoriale wateren? Hoe en waar werd het lijk van de gezagvoerder van deze RB-47 gevonden? Wat is met de rest van de bemanning gebeurd? Wanneer de Sowjet-Unie zo zeker is van haar zaak, waarom worden dan vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering niet in de gelegenheid gesteld de overlevenden te ondervragen, zoals het elementair gebruik is tussen twee landen die niet met elkaar in oorlog zijn? Het gaat er om of het Ameri kaanse vliegtuig het Sowjet- luchtruim heeft geschonden, niet of het toestel op een spionage- vlucht was, hetgeen niet strijdig is met het internationaal recht, de internationale praktijken en moraal. De afgevaardigde van nationa listisch China, dr. Tingfoe Tsjang, zei zowel de Amerikaan se als de Italiaanse ontwerp resoluties te zullen steunen. Daarna werd de zitting ge schorst. Premier MacMlllan heeft dins dag verklaard dat Engeland zelf de positie van de door de Russen neergeschoten Amerikaanse RB- 47 heeft kunnen bepalen. De ver klaring van MacMillan was ver vat in een schriftelijk antwoord op een vraag, in het Lagerhuis gesteld door een labourlid. MacMillan zegt in zijn ant woord dat de RB-47 volgens de uitgestippelde route niet binnen de 80 km van Rusland mocht komen. Wij hebben de positie van het toestel kunnen bepalen en wij kunnen bewijzen dat het niet binnen de 48 km van de kust is gekomen, aldus Mac Millan. De Russische permanente vertegenwoordiger bij de V.N., Sobolef, heeft een hartaanval gehad en is opgenomen in een ziekenhuis te New York, aldus is dinsdag vernomen. De Russische vertegenwoor diging heeft officieel niets over Sobolefs ziekte meegedeeld. Van bevoegde zijde werd verno men dat de Russische vertegen woordiger de aanval zaterdag jl. reeds heeft gehad. Zijn toe stand is nogal slecht, zei men. Sobolef is al verscheidene ja ren permanent vertegenwoordi ger bij de V.N. Zijn voorgan ger, Wisjinkski. overleed te New York aan een hartaanval. Een Russische woordvoerder heeft later ontkend dat Sobolef een hartaanval heeft gehad. Hij is ook niet in het zieken huis maar thuis in bed, want hij heeft kou gevat, aldus de woordvoerder! Gouverneur Nelson Rockefel ler heeft dinsdag een overwin ning behaald, toen de partijpro grammacommissie van de repu blikeinse partij besloot het pro gramma op het punt van de defensie nog eens in overweging te r.emen. met het oog op de daarop door Rockefeller gele verde kritiek. Rockefeller had aangedrongen op verhoging der defensie-uitgaven met 3,5 mil jard dollar. Senator Prescott van Connec ticut deelde aan verslaggevers mede, dat de wijzigingen in het defensieprogramma verband zou den houden met het succesvol lanceren van de „Polaris"-raket vanaf onderzeeboten. Intussen is gemeld, dat gou verneur Rockeleller bij zijn wei gering is gebleven om zich kan didaat te stellen voor het vice- presidentschap, ondanks de te elfder ure ondernomen poging van een groep republikeinse gou verneurs. De Amerikaanse afgevaardig de in de Veiligheidsraad, Ca bot Lodge, heeft maandag tot nu toe geheime gegevens gepubliceerd om aan te tonen, dat de RB-47, die op 1 juli jl. boven de Barentszee werd neergehaald, niet het lucht ruim vo.n de Sowjet-Unie heeft geschonden. ft Foto: Tijdens de zitting van de raad gaf de heer Lodge op een kaart aan, waar het Amerikaanse toestel zou zijn neergeschoten. Prof. Walter Hallstein, de Duitse voorzitter van de E. E.G.- ccmmissie, heeft in een rede te München verklaard, dat de Oost-Europese landen spoedig een economisch offensief zullen ontketenen. Het Westen en de Atlanische gemeenschap zou zich volgens nem dan ook spoe dig met deze zaak moeten gaan bezig houden. Prof. Hallstein, die sprak op do Universiteit van München, zei voorts dat men de econo mische samenwerking in het westen nu niet meer ziet als ge sjacher om voordelen te berei ken, doch als een gemeenschap pelijk streven naar supranatio- nele ordening van de wereld economie. ZELFDE WEERTYPE Op de oceaan is nog steeds een westcirculatie aanwezig, die in stand wordt gehouden door een depressie bij IJsland en een ho- gedrukgebied bij de Azoren. Het laatste heelt een uitloper naar Frankrijk, waar het dinsdag vrij zonnig weer was. De polaire lucht die met westelijke tot noordwestelijke winden over ons land stroomt, is tamelijk stabiel en er komen dan ook maar wei nig buien in voor. Midden op de oceaan bevindt zich op het ogenblik een grote hoeveelheid vochtige lucht, die in de richting van Engeland stroomt. De vochtige lucht wordj voorafgegaan door een rogenge- bied, dat eveneens naar Enge land trekt. Dit regengebied zal het weer in ons land vandaag nog niet verslechteren, maar het kan wel aanleiding geven tot wat meer bewolking in de hoge re niveaus. In het temperatuur- verloop komt weinig verande ring. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Zelfde temperatuur. Wisselend bewolkt en slechts een enkele verspreid voorkomen de bui. Zwakke tot matige wes telijke wind. Weinig verandering in temperatuur. WOENSDAG 27 JULI v.m. n.m. Bresken s 3.57 4.09 Terneuzen 4.32 4.44 Hansweert 5.12 5.24 Walsoorden 5.22 5.34 ZON MAAN op onder op onder 27 4.53 20.38 8.51 22.05 28 4.55 20.37 9.58 22.29 29 4.57 20.35 11.06 22.54 30 4.58 20.34 12.16 23.51 31 4.59 20.32 13.2b 23.51

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1