Veiligheidsraad behandelt neerschieten RB-47 J Kl... HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT DINSDAG 26 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5043 HUIS VOOR KONINKLIJK GEZIN WEER DODELIJK ONGEVAL IN LA COURTINE De Belgische troepen in Kongo Lijk van Amerikaanse piloot door Russen uitgeleverd HET RODE KRUIS EN KONGO Amerikaanse geheimhouding V. S. bouwen nog drie atoom-onderzeeboten DE ONTWAPENING Ongeregeldheden in Boelawayo DE STRIJD IN TIBET /Tankering by abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur t. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Srmdswal Telefoon 2073 en 2510 Nft 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum par advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nut. De Amerikaanse afgevaar digde in de Veiligheidsraad, Ca bot Lodge, heeft maandag tot nu tee geheime gegevens gepu bliceerd om aan te tonen dat de RB-47, die op 1 juli werd neer- gehaaid, niet het luchtruim van de Sowj et-Unie heeft geschon den. Zoals bekend is heelt de Sow- jet-Unie een klacht bij de Veilig- neidsraad aanhangig gemaakt volgens welke de vluchten van Amerikaanse militaire vliegtui gen boven het grondgebied of de territoriale wateren van de Sowjet-Unie een bedreiging van tie wereldvrede vormen. De RB-47 zou boven de Russische territoriale wateren van de Ba- rentszee zijn neergeschoten. Cabot Lodge toonde een aan tal kaarten waarop de vlucht van de vertrekbasis Brize Nor ton, in Engeland, tot op het punt waar het vliegtuig werd neergeschoten zou zijn aange geven. Het toestel verrichtte waarnemingen op elektro-mag- netiseh gebied en heeft steeds boven open zee gevlogen, aldus Cabot Lodge. Het was slechts bewapend met twee machine geweren in de staart, een zui ver defensieve bewapening. De Russische bewering dat het toestel in de richting van Archangel vloog en ten oosten van Svyatoy Nos boven de ter ritoriale wateren werd neerge schoten „is een verzinsel, een armzalige poging om een moed willige aanval op een vliegtuig boven open zee te verhullen", aldus Cabot Lodge. Het vliegtuig is nooit twaalf mijl ten noorden van Svyatoy Nos of boven de Russische ter ritoriale wateren ten oosten van Svyatoy Nos geweest, zo zei de Amerikaanse afgevaardigde. „Wat in werkelijkheid ge beurde was dit: vóórdat het vliegtuig het punt op ruim 50 mijl ten noorden van Svyatoy Nos bereikte waar het naar het noordoosten zou afzwenken, vloog een Sowjetjager van zee zijde op het toestel in en pro beerde het uit de koers boven Sowjet-grondgebied te dringen. De jager slaagde er in ons toe stel uit de koers te dringen en het afzwenken naar het noord oosten te voorkomen. Pogingen om het vliegtuig boven Sowjet- grondgebied te laten vliegen hadden geen succes. De Sowjet jager noodzaakte ons vliegtuig een omweg te maken". „Dit verbazingwekkend en misdadig optreden is, zonder dat er enige twijfel aan kan be staan, vastgelegd door onze wetenschappelijke instrumen ten die de RB-47 gedurende alle zojuist genoemde gebeurtenis sen hebben gevolgd", aldus de Amerikaanse afgevaardigde. „Het is opmerkelijk dat het vliegtuig pogingen deed om in de voorgeschreven noordooste lijke koers terug te keren, en daar ook in slaagde. Tijdens deze vertraagde terugkeer, en zich van de Sowjet-Unie verwijde rend, kwam de RB-47 op het punt dat het dichtst bij Sowjet- grondgebied lag. Dit was een punt op 30 mijl (48 km) van de tip van het schiereiland Kanin nog steeds ver af van Sow jet-grondgebied." Na zijn toespraak diende de Amerikaanse afgevaardigde een ontwerp-resolutie in waarin een onpartijdig onderzoek naar het incident ot het aanhangig maken van het geschil bij het Interna tionale Hof van Justitie in Den Haag wordt voorgesteld. Twintig minuten na het tijd stip waarop het toestel volgens de officiële Russische mededeling - 16.03 Ned. tijd werd neer geschoten was het op 200 mijl (320 km) van Svyatoy Nos, ver van de territoriale wateren van de Sowjet-Unie, aldus Cabot Lodge. „Wij vragen de Sow jet-rege ring: W.at deed u met dit vlieg tuig toen het, om 16.22 uur, op dit punt was?'' De slotsom is deze: De Sow- jet-piloot heeft geprobeerd het toestel in zuidelijke richting boven Russisch grondgebied te laten vliegen, om het daar neer te schieten. Deze opzet mislukte. „De Sowjet-Unie is boven open zee roofzuchtig opgetreden. Op zichzelf is dit reeds ernstig ge noeg, maar de situatie is door de beschuldigingen en verklarin gen van de Sowjet-regering, die hierop volgden, nog ernstiger geworden". „Is het zo onbeschaamd te vragen wat achter dit wetteloze optreden err de vermetele ver klaringen van het Kremlin steekt?", zo zei C'aDot Lodge. „Het zou het volste recht van de Ver. Staten zijn wanneer zij de raad zou vragen deze schan delijke aanval te veroordelen en de Sowjet-Unie te verzoeken on middellijke schadevergoeding te betalen. Maar in de hoop dat de raad de Sowjet-Unie ervan kan overtuigen haar onwelwillende houding te laten varen, vragen wij de raad, als eerste stap een beroep op de Sowjet-Unie te doen in te stemmen met een on partijdig onderzoek.'' ..Wij vragen de raad niet onze lezing van het gebeurde voet stoots aan te nemen. Maar wij vragen de raad wel behulpzaam te zijn bij het vaststellen van de feiten." Vervolgens diende de Ameri kaanse afgevaardigde een reso lutie in waarin wordt gevraagd om een onpartijdig onderzoek of een uitspraak van het Interna tionale Hof van Justitie. Het onpartijdig onderzoek zou moeten worden ingesteld door een commissie samengesteld uit een gelijk aantal door beide rege ringen te benoemen leden en een regering of een instelling die voor beide landen aanvaardbaar is. De commissie zou in staat moeten worden gesteld ter plaat se een onderzoek in te stellen, eventuele wrakstukken te be studeren en overlevenden of ge tuigen te ondervragen. De Sowjet-onderminister van Buitenlandse Zaken Wassili Koe- znetsof antwoordde dat Cabot Lodge's „grove verzinsels" op „bijzonder goedkoop effect" zijn berekend. Deze „bewapende Amerikaanse bommenwerper" verrichtte spio- nagewerkzaamheden, aldus de Sowjet-afgevaardigde. Door de schending van de Russische grenzen en het luchtruim bedreef het toestel agressieve handelin gen. Kennelijk naar aanleiding van de aanwezigheid van familie leden van de bemanning van het neergeschoten toestel op de pu blieke tribune verklaarde Koe- znetsof dat de Amerikaanse regering „huichelachtig gebruik maakt van de gevoelens van de vrouwen, moeders en andere ver wanten van de bemanningsleden van de RB-47". Dit getuigde van een cynisme zonder weerga. De Sowjet-Unie kan het voor stel een commissie van onder zoek in het leven te roepen niet aanvaarden. „De feiten laten geen twijfel aan het agresieve karakter" van de scheiding van het Sowjet-luchtruim door de RB-47, aldus Koeznetsof. De instelling van een commis sie van onderzoek kan het dui delijke beeld slechts vertroebe len, de publieke opinie om de tuin te leiden aanleiding zijn dat degenen die voor het gebeurde verantwoordelijk zijn deze ver antwoordelijkheid ontlopen. De Sowjet-Unie heeft voortdu rend aangedrongen en dringt thans opnieuw aan op verminde ring van de spanning, zo zei de Sowjet-afgevaardigde. Cabot Lodge heeft niet de geringste aanduiding gegeven dat de Ver. Staten een dergelijke politiek willen volgen, maar heeft daar entegen duidelijk laten uitkomen „hoe gevaarlijk de Amerikaanse politiek jegens de Sowjet-Unie is". De Engelse gedelegeerde sir Pierson Dixon zei de Amerikaan se resolutie te zullen steunen. >Iet betrekking tot de waarschu wingen die de Sowjet-Unie heeft gericht aan de landen waar Ame rikaanse bases zijn gevestigd, merkte hij op dat Engeland zijn verplichtingen jegens de NAVO zal blijven nakomen. „Het is reeds lang bekend, dat Sowjet-vliegtuigen verkenningen uitvoeren", aldus sir Pierson. Het verschil tussen deze vluch ten en die welke de Westelijke landen ondernemen is dit: „Wij hebben niet de gewoonte vlieg tuigen boven open zee neer te schieten". De Engelse afgevaar digde herinnerde in dit verband aan de Russische treilers en duikboten die aan de grens van de Engelse territoriale wateren plegen te verschijnen wanneer vlootmanoeuvres worden gehou den. De Engelse afgevaardigde be sloot aldus: „Mijn regering is werkelijk verbaasd over de hou ding van de Sowjet-Unie in in- ationale kwesties. Een poli tiek waarbij gebruik wordt ge maakt van dreigende taal, en die er kennelijk op is gericht uit een incident een crisis te maken schijnt ons niet te verenigen met een politiek van een ont spanning". Evenals de Ver. Staten be schikt Engeland over „betrouw bare bewijzen" dat het Ameri kaanse vliegtuig de Russische kust nimmer dichter dan tot op 30 miil (48 km) is genaderd: de RB-47 heeft, zoals ook het plan was, het internationale lucht ruim nooit verlaten. Ook Frankrijk steunt het Ame rikaanse voorstel een onpartij dige commissie van onderzoek in te stellen, aldus de Franse af gevaardigde Armand Berard. De Sowjet-Unie blijkt „waan denkbeelden over agressie" te hebben, die echter niet zijn te rijmen met de grote militaire macht waarop zij zich laat voor staan. De Russen staven hun beschuldigingen niet, en de drei gementen waarmee deze gepaard gaan zijn ongegrond, aldus Berard. „De Sowjet-Unie draagt bij tot het scheppen van een sfeer van wantrouwen en span ning, strijdig met de handhaving van de vrede waarvan de Sow jet-regering zich de beschermer noemt". De NAVO is en blijft een defensieve organisatie, „ondanks de aantijgingen en dreigementen, ondanks de ondermijnende acti viteiten van de Sowjet-Unie en ondanks het feit dat Russische troepen in het hart van Europa staan, op 200 km in vogelvlucht van de Franse grens". Na de toespraak van de Fran se gedelegeeide werd de zitting tot hedenmiddag 15.30 uur Ned. tijd verdaagd. Het particulier secretariaat van Z. K. H. de Prins der Neder landen deelt mede: „In enkele bladen is een be richt verschenen over zeer hoge inrichtingskosten van het voor het Koninklijk gezin in Italië gebouwde huis. Meegedeeld kan worden dat de totale kosten van aankoop van het terrein, bouw van het huis en inrich ting daarvan nog geen vijfde deel hebben bedragen van het bedrag dat volgens het bericht de inrichting alleen zou hebben gekost". In La Courtine is zondagmid dag opnieuw een auto-ongeluk gebeurd, dat het leven heeft ge kost aan een Nederlandse sol daat. De 19-jarige dienstplichtig sol daat G. Th. P. van der Vaart. die woonachtig was in Vinke- veen, werd zondagmiddag na een ongeluk, dat hem dichtbij in La Courtine in het plaatsje Tarnac als bestuurder van een één-ton ner overkwam, met ernstige buikwonden in het ziekenhuis van Gratadout opgenomen. Aan vankelijk liet het zich niet aan zien dat hij in levensgevaar was. Hij is echter maandag in de loop van de ochtend overleden. De soldaat, afkomstig uit de legerplaats Harderwijk, waar hij was ingedeeld bij het 41ste ver- bindingstataljon, moest op de weg ver naar rechts uitwijken toen een tegenligger, een FYan- se personenauto, teveel uithaal de. Hij schoot van de weg en sloeg om. 'De Belgische troepen in Kon go, ongeveer 10.000 man van leger, luchtmacht en marine, controleren nog 25 centra, aldus heeft de Belgische minister van Defensie Arthur Gilson tegen over een verslaggever van „La Dernière Heure'* meegedeeld. Slechts in Leopoldstad hebben de troepen van de Verenigde Na ties de Belgische eenheden vol ledig vervangen. Deze terugtrek king geschiedde krachtens een overeenkomst waartoe de com mandanten van de V. N-troepen en de Belgische eenheden ter plaatse besloten. „Het gaat er om vast te stellen in welke mate de troepen van de Verenigde Naties in staat zijn voor de veiligheid van de Belgi sche repatrianten te zorgen. Hiervan uitgaande stellen wij ons voor onze troepen terug te trek ken", aldus minister Gilson. De Belgische bewindsman meende dat de aankomst der troepen van de Verenigde Naties ten gevolge van transportmoei lijkheden niet volgens plan ver loopt. Voor woensdag worden nog 350 Tunesische en tussen de 1200 en 1500 Ethiopische militairen in Kongo verwacht. Voorts wordt de aankomst tegemoet gezien van Noorse, Zweedse, Joegosla vische en Braziliaanse piloten, die met negen vliegtuigen en twee helikopters en enkele klei ne vrachttoestellen het binnen landse luchtnet van Kongo zul len verzorgen. Premier Eyskens verklaard? na een zitting van het ministers- comité voor Kongolese Zaken dat generaal Von Horn „niet het Tijdens de zitting van de Vei ligheidsraad waarin het inci dent m,?t de op 1 juli jl. neer geschoten Amerikaanse RB- 47 werd behandeld, zaten de echtgenotes van de inzitten den van het toestel op de pu blieke tribune. Somber luis terden zij naar de Russische onderminister van Buiten landse Zaken Koetsnetsof (links) die de fiolen van zijn toorn over Amerika uitstortte. Het waren, v.l.n.r., mevr. Phi lips, McKone, Palm, Goforth Olmstad en Pos. Het internationale comité van het Rode Kruis en de internatio nale liga van Rode-Kruisvereni gingen hebben zondag verschei dene nationale Rode-Kruis- en Rode-Halve-Maanverenigingen telegrafisch verzocht zonder ver wijl vijf tot tien medische ploe gen naar Kongo te zenden om te voldoen aan de medische be hoefte van de bevolking. Dit beroep op nationale ver enigingen was een reactie op een dringend verzoek om hulp van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammar- skjoeld. Een commissie van het Ameri kaanse congres heeft vastgesteld dat het ministerie van Defensie wekelijks zoveel documenten van het stempel „geheim" voorziet dat deze op elkaar gestapeld 37 meter boven het Empire State Building zouden uitsteken. Dit gebouw van bijna 400 nr is het hoogste ter wereld. De commissie heeft in de af gelopen vijf jaar in opdracht van liet Huis van afgevaardig den een onderzoek ingesteld naar de voorliehtingspolitiek van de regering, in haar rap port wordt gezegd dat alleen al het ministerie van Defensie in de afgelopen paar jaar de be volking driemaal zoveel inlich tingen heeft onthouden als in de voorgaande veertig jaar, met inbegrip van de beide wereld oorlogen. De Amerikaanse marine heeft opdracht gegeven voor de bouw van drie nieuwe, door atoom- energia aangedreven onderzee boten van hetzelfde type als waarvan deze week met succes Polarisraketten van onder wa ter werden gelanceerd. DINSDAG 26 JULI v.m. n.m. Breskens 3.25 3.37 Terneuzen 4.00 4.12 Hanswee rt 4.40 4.52 Walsoorden 4.50 5.02 ZON MAAN op onder op onder 26 4.52 20.40 7.45 21.41 27 4.53 20.38 8.51 22.05 28 4.55 20.37 9.58 22.29 29 4.57 20.35 11.06 22.54 30 4.58 20.34 12.16 23.51 31 4.59 20.32 13.28 23.51 Het lijk van de piloot van het Amerikaanse vliegtuig dat op 1 juli boven de Barentszee werd neergeschoten, is maandag te Moskou aan Amerikaanse ver tegenwoordigers overgedragen voor terugzending naar de V.S. Tegen vier uur gistermiddag is het stoffelijk overschot van de 39-jarige Willard G. Palm, ge zagvoerder van dé boven de Barentszee neergeschoten RB-47 fotoverkenningsmachine, met een extra KLM-toestel uit Mos kou op Schiphol aangekomen. De eenvoudige zwarte houten kist werd tijdens een korte plech tigheid op het platform van Schiphol uit het KLM-toestel ge laden en op een zgn. laadplat form naar de gereedstaande Da kota van de Amerikaanse lucht macht gereden. Voordat de baar door personeel van de afdeling vliegtuigafhandeling der KLM uit de KLM-machine werd ge tild, werd deze bedekt met de Amerikaanse vlag. Zes officieren van de Amerikaanse luchtmacht, die tijdens dit korte vervoer van de ene naar de andere machine als slippendragers fungeerden, salueerden stram toen de baai- op het laadplatform langzaam daalde. Vervolgens marcheerden zij naast het rijdende platform naar de Dakota. Bij de plechtigheid waren onder meer aanwezig kolonel Hamblin, luchtvaartattaché van WESTELIJKE WIND Tussen een gebied van hoge luchtdruk bij de Azoren en een depressie bij IJsland handhaaft zich een westelijke stroming, die zich tot grote hoogte in de atmo sfeer uitstrekt. In deze stroming trok maandag een zwak front van west naar oost over ons land, hetgeen met enige regen en motregen gepaard ging. Ach ter het front stroomt drogere polaire lucht naar ons land. De verticale opbouw van deze lucht is tamelijk stabiel, zodat er slechts hier en daar een bui tot ontwikkeling kan komen. Wél blijft de circulatie uit het westen plaats vinden, zodat de tempera tuur weinig verandering zal on dergaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden Perioden met zonneschijn en slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige, aan de kust in de middag af en toe vrij krachtige westelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur. de Amerikaanse ambassade in Den Haag en voorts een aantal hoge officieren die van het Ame rikaanse hoofdkwartier uit Wies- baden speciaal naar Schiphol waren gevlogen. Onder hen be vond zich majoor Robert B. Johnson. De vlucht van Moskou naar Schiphol werd meegemaakt door majoor John McCann van de Amerikaanse ambassade in Mos kou. Deze deelde mede dat Rus sische ambtenaren van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken hem het stoffelijk overschot in de baar op het vliegveld van Moskou officieel hadden overge dragen. Aldaar had een Ameri kaanse legeraalmoezenier een korte dienst gehouden. Het lijk van Palm, die afkom stig is uit Oak Ridge, Tennessee (V. S.), is door de Amerikanen nog niet geïdentificeerd. Volgens mededeling van Russische zijde was het op 1 juli aangetroffen in een rubberboot op de Barents zee. Volgens reeds eerder gepu bliceerde berichten telde de be manning van de neergeschoten Amerikaanse machine zes kop pen. Twee leden van de beman ning werden door de Russen ge vangen genomen. De vier ande ren zijn vermoedelijk omgeko men. Alleen het lijk van Palm is tot dusverre gevonden, aldus de mededelingen uit Rusland. recht heeft interviews toe te staan en commentaar te leveren op de toestand in Katanga". De Belgische troepen zijn slechts naar toe gegaan waar hun aan wezigheid noodzakelijk was om mensenlevens te redden en orde en rust te herstellen, aldus Eyskens. „De troepen van de Verenigde Naties hebben dezelf de toestanden aangetroffen". In regeringskringen in Brus sel is vernomen dat de Belgische regering waarschijnlijk monde ling tegen de verklaring van generaal Von Horn zal proteste ren. Het is vrij zeker dat de kwestie ter sprake zal komen wanneer Hammarskjoeld woens dag Brussel bezoekt. Premier Eyskens zei dat de Belgische troepen in Kongo nog steeds verzoeken om hulp ont vangen van Europeanen die zijn geïsoleerd. Elke keer dat wij ons haastten om mensen te redden verzochten wij een waarnemer van de Ver. Naties onze troepen te vergezellen, maar ik weet van geen enkel geval waarin de Ver. Naties een man heeft gezonden. Natuurlijk, wanneer zij niets doen hebben wij het recht op te treden. De kwestie van de militaire bases in Kongo (Kitona en Ka- mina) is geregeld bij het Bel- gisch-Kongolese verdrag. Het is stellig niet aan een militaire autoriteit een verklaring over deze bases af te leggen, aldus Eyskens. De vertegenwoordiger van de Sowjet-Unie voor hulpverlening aan Kongo, Andrei Fomin, heeft verklaard dat de Belgische auto riteiten in Stanleystad een IL-18, die met levensmiddelen en medi camenten op weg was naar Leo poldstad, onnodig hebben opge houden. 'De Belgische autoriteiten zou den hebben gezegd dat de brand stof voor het toestel niet onmid dellijk voorhanden was. Dit was niet juist, aldus Fomin. Volgens het Belgische pers agentschap Belga hebben Vluch telingen uit Stanleystad „beves tigd", dat de troepen van de Ver. Naties niet optreden om Euro peanen to beschermen. Wanordelijkheden, plunderin gen en het willekeurig op straat aanhouden zouden voortduren, en de blanken die aanvankelijk wilden blijven, hebben thans ook besloten te vertrekken. Eveneens volgens deze vluch telingen neemt de spanning in Boekavoe toe. Muitende soldaten zouden zich aan willekeurige aanhoudingen en plagerijen over geven. In Roeanda Oerundi is alles rustig, aldus Belga. De Westduitse regering heeft de Sowjet-Unie in een nota in overweging gegeven, de afge broken ontwapeningsonderhan delingen te hervatten. De nota is een antwoord op de Russi sche motivering van het besluit. West-Duitsland kan deze moti vering niet aanvaarden. De re gering in Bonn zegt, dat de Sowjet-Unie vóór het afbreken van de besprekingen wist, dat het Westen nieuwe construc tieve voorstellen wilde indie nen. Stakende Afrikaanse arbei ders hebben maandag in Boela wayo, Zuid-Rhodesia, auto's van Europeanen met flessen beko geld. Zondag werden bij onge regeldheden in deze stad tenmin ste twintig personen gewond. In de fabrieken is het werk vrijwel tot stilstand gekomen. Ongeveer driekwart van de Afri kaanse arbeiders heeft het werk neergelegd, politie en leger zijn in staat van paraatheid gebracht. De premier van Zuid-Rhodesia, sir Edgar Whitehead is maan dagochtend in Boelawayo aange komen voor besprekingen met de politieautoriteiten. De burgemeester van Boela wayo, J. Millar kon maandag ochtend zijn kantoor in de indu striewijk Arza niet verlaten om dat een menigte schreeuwende en joelende Afrikanen het ge bouw omringde. Eerst na enige tijd werd hij door een groep sol daten verlost. Later op de dag trokken opge wonden groepen door de Afri kaanse wijken, winkels, café's en auto's vernielend. In ten minste een stadsdeel is het tot een schietpartij gekomen. Sir Edgar Whitehead heeft na zijn besprekingen met de politie autoriteiten verklaard dat troe penversterkingen op weg zijn naar Boelawayo. Wanneer zij zijn aangekomen zal krachtig worden opgetreden om orde en rust te herstellen. De autoritei ten nemen maatregelen om de blanke bevolking van Boelawayo te beschermen. Volgens de correspondent in Katmandoe van het blad „Hin dustan Times" hebben de Chi nese troepen op 25 en 26 juni 3.000 Tibetanen gedood. De correspondent had van een zondag uit het westen van Tibet in Katmandoe aangeko men Tibetaanse handelaar ver nomen, dat de slachtoffers op weg waren naar Nepal, waar zij een toevlucht wilden zoe ken. Zij hadden op ongeveer anderhalve kilometer van de grens een kamp opgeslagen. Op de avond van de 25e juni werden zij door ongeveer 4.000 Chinese militairen omsingeld en met mitraillcurvuur afge maakt. Deze slachting duurde tot de volgende morgen, toen de Chinezen zich ervan hadden overtuigd dat er geen enkele overlevende was. Slechts enkele leden van de groep hadden weten te ontko men toen de omsingeling nog niet geheel was voltooid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1