c Kongolees drama sleept zich voort (goodwill Weero verzicht ken. Relletjes in Japan Veiligheidsraad verlangt spoedige terug trekking van Belgische troepen uit Kongo Spoed bij eenkomst van de Westelijke Grote Drie ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Vrijdag 22 juli I960 R 475 OO/ïl iÜS« V 1 '0 frankerlng bij abonnement: Terneuien Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand f2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct ZATERDAG 23 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5041 Versebiint daeeHiks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pa advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handels* advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 utnr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. CUBA ALS WERELDPROBLEEM Landen die voorheen in de internationale politiek nauwelijks een rol speelden, zijn nu oorzaken van ernstige crises. We hebben het gezien aan Egypte en Libanon (in 1956 en 1958), aan Korea en Indo-China. En nu wordt het gedemonstreerd aan Kongo, waar van nog twee jaar geloden niemand dacht, dat het onafhankelijk zou kunnen worden. Het was er ook niet rijp voor, dat is bewezen. En toch heeft België het de vrijheid gegeven, in de hoop, dat het geen tweede Algerije zou worden. Welk een teleurstellingen heeft de liberale opvatting aan de Belgen gebrachtHet is geen vonder dat men in Brussel sym pathie heeft voor de enige pro vincie, waar nog een. Belgisch officier commandant is van de inheemse troepen (zoals gene. raai Alexander nog opperbevel hebber van het leger van Ghana jsnamelijk voor Katanga. Daar liggen de riike mijnen, ook voor kobalt en uranium, en voor ko per en (al van andere ertsen, die het voornaamste uitvoerprodukt vormen en waarvan cfe exploita tie 60 leverde van de inkom sten van geheel Kongo. U weet dat de provinciale pre- mier Tsjombe de onafhankelijk heid geproclameerd heeft van z'n gewest, zeer tegen de zin van de regering in Leopoldstad, van Lnemoemba en van de meeste Afrikaanse zwarte staten. Daar voor is reden; zonder Katanga wordt Kongo een noodliidend arm gebied, een zorgenkind, dat misschien een broeinest wordt van communisme. En daar nog kerf geleden door de meeste leden van de Verenigde Naties de regering in Leopoldstad is erkend als gezaghebbend voor geheel Kongo, kan geen land eigenlijk do afscheiding van Ka- tanga aanvaarden. Ook België ni"(. althans niet officieel. Maar T inmhé werkt broederlijk sa rren met de Belgen en de grote mlinmaatsehappijen. En daarom beeft Brussel toch doen weten, dat het Katanga technische en economische bijstand zal ver lenen. We'nu. omdat het in deze provincie aanwezig blijft, roepen de Afrikaanse nationalisten en rfe communisten, dat België op- r'miw aan het koloniseren is ge gaan....'.. DE TROEPEN Daarbij komt dan dat de Bel- pis"ho troepen ook elders paraat blijven, zolang de strijdkrachten van de Verenigde Naties niet o' "ral rust en orde hebben her steld. In de Benoden-Kongo heerste gezagloosheid t zoals eigenlijk overal buiten Katanga) en daar opereerden de Belgische troenen tegen de Kongolese strijdkrachten, die Europeanen irr hef nauw drijven. Er is heftig gmochten met moderne wapens tan beide kanten. Het gevolg is, dat de Russen hebben gevraagd om een twee de zitting van de Veiligheidsraad, om tc klagen dat de Belgische sokiaten niet zijn teruggetrok ken. zoals in de resolutie van de Raad in de eerste zitting is ver langd. Toen was de Westelijke interpretatie al. dat dit beteken de dat de Belgische eenheden nas zo1'den worden teruggetrokken en bun drie bases, nadat de Ver. Naties overal in staat waren de blanken te beschermen. Maar de Kongolese regering. zwarte staatsli"den en communisten wa ren van een andere mening. Daarover is dus een internatio naal dispuut ontstaan. Loemoem- ha wist dat hij in staat was de Russen op te zetten tegen de Amerikanen. Hij wilde dus laten doorschemeren, dat hij Russische strijdkrachten zou vragen, als de B°tgen hieven. Maar gelukkig keurden de Kongolese Kamer en Senaat z.iin plannen af. We moeten er niet aan denken wat het had betekend, als Loo- moemba s plan was uitgevoerd een crisis, die ons dicht bij een oorlog had kunnen brengen In elk geval is hel te wensen, dat de troepen der Ver. Naties snel overal de Beleen vervangen (be halve dan in Katanga, dat derge lijke genheden niet toelaat i en in staat zijn de rust te doen weerkeren. HULP VAN OVERAL Dinsdag waren in Kongo al veel soldaten aangekomen uit Ghana, Tunesië, Ethiopië en Ma rokko. Men verwachtte dat ook landen als Zweden, Joegoslavië. India, Ceylon. Haïti enz. nog sol daten zouden sturen, want de bevelhebber van de Ver. Naties, de Zweed Von Horn, zal wel minstens 10.000 man nodig heb ben. om de situatie te beheersen. Voorts komen ook levensmidde len uit allerlei 'landen: Amerika. West-Duitsland, zelfs uit India, en dan uit de Sowjet-Unie, die heeft beloofd 10.000 ton voedsel te zenden. Dit is evenzeer nodig, als de verdediging van de blan ken tegen de wilde en losbandige elementen, die wreedheden ple gen. vrouwen schenden en moor. den plegen. De Belgen hoopten, dat de Kongolese regering zou worden gewijzigd. Reeds in 't begin van de week liepen er allerlei ge ruchten, dat de minister van Buitenlandse Zaken Bomboko en zijn collega van Economie, Java, de trouw aan Loemoemba had den opgezegd en dat een pro- Westelijke regering zou worden gevormd. Wet ontkende de Se naat. dat hij het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met België had goedgekeurd. De Senaat had pas een commissie benoemd, om dit probleem te on derzoeken. In Brussel erkent men het verbreken van die be trekkingen niet, hoewel Loe moemba en president Kasavoe- boe de breuk hadden bekend ge maakt. Intussen zijn al 30.000 van de 80.000 Belgen uit Kongo vertrok ken. en gaal de uittocht nog steeds voort. Het is een verbluf fende en hoogsl teleurstellende ontwikkeling, die men op 30 juni (toen Kongo onafhankelijk werd) wel niet zal hebbe/i ver wacht. hoe groot toen ook de twijfel was. CUBAANS GEVAL Voor de Amerikanen komt de Kongolese kwestie niet alleen, zijn er nauw bij betrokken, want zij ontvangen uit Kongo metalen, uranium en kobalt, en natuurlijk willen zij voorkomen, dal de communisten vaste voet krijgen in het zv»;,werelddeel. Nu echter heeft ook het Cubaanse probleem, vlak bij de deur, de grootste zorgen gebaard. Nadat de Cubaanse regering plantages heeft verdeeld. Ameri kaanse suikerraffinaderijen on der controle heeft geplaatst, en twee olie-raffinaderijen heeft genationaliseerd, omdat die geen Russische ruwe olie wilden ver werken. hebben de Ver. Staten, Nederland en Engeland geprotes teerd. omdat de oliemaatschap pijen in deze landen zijn geves tigd. De zaak valt te vergelijken met de nationalisatie van de Mexi caanse en Perzische olie-onder nemingen. met het naasten van hel Suezkanaal, en met de Indo nesische maatregelen tegen Ne derlandse bedrijven. Er is echter meer: Cuba heeft een aanklacht in de Veiligheidsraad ingediend tegen de Amerikaanse tegen maatregelen, die o.a. bestaan in het verminderen van de Cubaan se suiker-export naar de Ver. Staten-. En volgens de baardige Cubaan Fidel Castro zou Wa shington pogen, zijn regime om ver te werpen. Van hun kant hebben de Amerikanen geklaagd over „economische cn politieke agressie" van de zijde van Cuba. AMERIKAANSE EENHEID Dit alles is daarom zo ernstig, omdat Cuba behoort tot de orga nisatie van Amerikaanse staten, waarvan alle landen op het Wes telijk halfrond lid zijn, behalve Canada, en behalve natuurlijk de gebieden, die met Engeland, Frankrijk en Nederland zijn ver bonden, en die niet geheel onaf hankelijk zijn. Die O. A. S. heeft zijn eigen organen voor hulpver lening, gezamenlijke defensie en het oplossen van onderlinge ge schillen. De loden hebben afge sproken, al hun conflicten voor te leggen aan een commissie van de O. A. S. en geen beroep te doen op de Veiligheidsraad van de Ver. Naties. Nu heeft echter Cuba dit toch gedaan. De overige Latijns-Amerikaan se landen onder leiding van Peru hebben gepoogd Cuba weer in het gareel te brengen, en naar het scheen niet zonder succes. Cuba zou zijn klacht bij de V- raad intrekken. Maar het blijf: flirten met het Sowjetblok, waar het olie. financiële steun en be stellingen voor suiker van kreeg. De Sow iet-Unie zou nu ook een staalfabriek helpen bouwen, om de ertsen te exploiteren, die tot nu toe in concessie waren ge geven aan Amerikaanse maat schappijen. De Russische infiltratie is even ernstig, als wanneer de Amerikanen zouden pogen, de Polen of Hongaren los te weken van de Sowjet-Unie. Zo kan een klein landje tot ernstige interna tionale crises de aanleiding zijn. KENNEDY De oppositiepartij der Ver. Staten heeft op tiaar congres van verleden week thaar „con ventie") natuurlijk Eisenhower fel gekritiseerd omdat deze niet beter heeft gemanoeuvreerd. Als of hij het kan helpen De kandidaat der democraten voor het presidentschap is nu Kennedy, een jonge Rooms-Ka- tholieke staatsman, van wie men veel verwacht. Hij zal wel Nixon tegenover zich vinden, de tegen woordige vice-president der re publikeinen, ook een betrekkelijk jonge man. Men zal moeten af wachten, of deze mannen van ruim veertig jaar het beter doen dan de ouderen het deden. Zeker is het. dat de nieuwe president (en met hem de hele Westelijke wereld) voor problemen komt te staan welke zeer zwaar zijn op te lossen in gunstige zin. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) LOEMOEMBA NAAR NEW YORK VERTROKKEN De Kongolese minister-presi dent, Loemoemba, is vrijdagmid dag met een straalvliegtuig van de Britse luchtmacht uit Kongo naar New York vertrokken. Aar, boord van het viermoto rige toestel, oen de Havilland „Cornet", bevinden zich Loe- moemba's delegatie van vijftien man en de Amerikaanse zaken man Edgar Detwiler met twee assistenten. Loemoemba en Det wiler hebben een financiële en technische overeenkomst onder tekend voor de ontwikkeling van Kongo. Detwiler heeft op het vlieg veld tot verslaggevers gezegd dat hij veertien dagen in de Ver. Staten zal blijven om 't benodig de kapitaal bijeen te brengen. Hij wil beginnen met een kapi taal van twee miljard dollar. De overeenkomst is aangegaan voor een tijd van vijftig jaar. Elk land kan iets aanbieden, aldus Detwiler. ook de Sowjet- Unie, als het aanbod maar aan trekkelijk is en van nut kan zijn voor de economische ontwikke ling. De Amerikaanse zakenman sprak er zijn vreugde over uit dat deze overeenkomst het Wes ten is toegevallen. Hij deelde mee dat hij en zijn medewerkers door Loemoemba en zijn partijgeno ten waren uitgenodigd om ver scheidene weken voordat Kongo onafhankelijk werd, besprekin gen te beginnen. HAMMARSKJOELD STELT BEZOEK AAN KONGO UIT De algemeen-secretaris van de Ver. Naties, Hammarskjoeld, die vandaag naar Kongo had willen vertrekken, heeft zijn vertrek tot dinsdag uitgesteld. Hij wil eerst premier Loemoemba ontmoeten, die per vliegtuig naar New York onderweg is. Hammarskjoeld heeft zijn hoogste economische en techni sche raadgevers opgedragen zich gereed te houden voor bespre kingen. Het aantal gevluchte Tibetanen Van officiële zijde in Nieuw Delhi is vernomen, dat in het geheel 21.000 Tibetanen naar India zijn uitgeweken sedert de vlucht van de Dalai Lama in 1959. Kennismaking in stad vol spanningen In Leopoldstad, de hoofdstad van Kongo, hebben troepen ran de Verenigde Naties nu de Belgische troepen afgelost, die hier waren ingezet om. de orde te bewaren en de levens van 'le blanke bewoners la bewa ken. De stad is overigens nog verre van rustig. DIT NUMMER BEVA 10 PAGINA'S De Veiligheidsraad van de Vereni dgeNaties heeft vrijdagochtend met algemene stemmen een resolutie aanvaard, waarin België wordt verzocht zijn troepen „spoedig" uit Kongo terug te trekken. Een tijdslimiet wordt in deze resolutie niet gesteld. De So\v,je-Unie trok een ontwerpresolutie, waarin terugtrekking binnen drie dagen van de troepen van de „agressor" België werd geëist in na de aanvaarding van de resolutie van Tunesië en Ceylon. Er bestond niet de geringste kans dat de Sow,jetresolutie zou worden aanvaard. Achtereen volgons hadden vijf sprekers, dp vertegenwoordigers van Italië, Engeland, nationalis tisch China. Frankrijk en Ecua dor zich uitgesproken voor de resolutie van Tunes'ë en Ceylon. De Engelse gedelegeerde Ha rold Beeley verklaarde nadruk kelijk dat de afscheiding van Katanga een binnenlandse aan gelegenheid van Kongo is, en dat Engeland de republiek Kongo als een souvereine staat met de grenzen van het vroegere Bel gisch Kongo beschouwt. Met de Italiaanse afgevaardigde zeide hij dat geen sprake is van agres sie en dat de Sowjet-Unie pro- beerT in troebel water te vissen. De afgevaardigde van Frank rijk, Armand Berard, sloot zich bij de vorige sprekers aan en verklaarde dat de gebeurtenissen in Kongo de Franse regering niet zuilen afbrengen van haar voornemen de Afrikaanse lan den van de gemeenschap onaf hankelijkheid te verlenen. Na de stemming verklaarde de vertegenwoordiger van Kon go, Thomas Kanza, dat de resolu tie herstel van de orde en vrede in Kongo in zich bergt. Voor ons heeft „spoedige" deze betekenis: „Het is goed wanneer de Belgi sche troepen Kongo verlaten; wanneer ze dat vandaag nog doen is het beter". „Iedere Belgische soldaat is een lucifer die brand kan veroorzaken". Met betrekking tot Katanga deed hij „een plechtig beroep" op alle landen te verhinderen dat Kongo wordt verminkt „op een tijdstip dat geheel Afrika zich verenigt om in de wereld een vredesmacht te vormen". „De Verenigde Naties hebben verhin derd dat Kongo de aanleiding voor een derde wereldoorlog is geworden". Zo zeide Kanza. in het bijzon der secretaris-generaal Ham marskjoeld en zijn plaatsvervan ger dr. Bunche dank brengend. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Pierre Wig- nv drong aan op bespoediging van het optreden van de Ver. Naties in Kongo, „want de ver zoeken om hulp blijven binnen stromen". De Belgische troepen zuilen worden teruggetrokken zodra de Verenigde Naties in staat zijn orde en veiligheid te verzekeren en de regering van Kongo in het gehele land haar gezag kan laten gelden. De eenheid van Kongo is het gevolg van de Belgische politiek, zo zei Wignv, doelend op de af scheiding van Katanga. „Vóór onze komst bestond Kongo niet". België zal zich overigens ont- Van gewoonlijk welingelichte zijde te Parijs is vrijdag verno men dat president De Gaulle van Frankrijk zijn ambassadeur te Washington, Alphand. heeft ge last de Amerikaanse regering te polsen over de mogelijkheid van een spoedbijeenkomst van presi. dent Eisenhower, president De Gauile en ministefr-president MaeMillan. Frankrijk acht een dergelijke bijeenkomst wenselijk om over leg te kunnen plegen over de Kongolese crisis. President De Gaulle vindt de toestand in Kon go nog altijd uitermate gevaar lijk. Franse ambtenaren hebben vrij dag gezegd dat alles erop wijst, dat de regering in Moskou van plan is olie op het vuur te blij ven gieten. In diplomatieke kringen te Pa. rijs zei men dat op dit kritieke ogenblik de leidende Westelijke mogendheden zeer eensgezind moeten zijn. Ondanks de aan staande presidentsverkiezingen in de Ver. Staten dient, zei men, president Eisenhower bereid te zijn met Groot-Brittannië en Frankrijk een krachtig beleid te vueien. de deden over een bespreking tussen MaeMillan en Eisenhower over de kwestie der Amerikaan se bases in Engeland zijn offi cieel tegengesproken. Tegelijkertijd liep het gerucht dat generaal De Gaulle een brief aan president Eisenhower zou hebben gericht, waarin hij zou hebben gewezen op de noodzaak van het nogmaals bevestigen van de Westelijke solidariteit tegen over het diplomatieke offensief van de Sowjet-Unie. In Engelse diplomatieke krin gen helt men tot het inzicht over dat een spectaculaire ontmoe ting tussen de drie Westelijke regeringsleiders tot gevolg zou kunnen hebben dat een situatie die. hoewel gespannen, niet wer kelijk gevaarlijk wordt geacht, in de ogen van de publieke opinie zou worden gedramatiseerd, het geen juist datgene is wat de Sowjet-Unie schijnt te willen. Men geeft overigens toe, dat het initiatief tot een dergelijke ont moeting door een der drie staats lieden* zou kunnen zijn genomen zonder dat daaromtrent iets be kend is buiten een zeer beperkte kring. houden van inmenging in de bin nenlandse aangelegenheden van de Jonge republiek. Kort vóór de stemming be schuldigde de Sowjetafgevaar- digde, Koeznetsof. België op nieuw van agressie. De Ameri kaanse gedelegeerde. Cabot Lodge, herhaalde dat de Ver. Staten geen acties die een schen ding van het optreden van de Verenigde Naties in Kongo be tekenen zullen toestaan. Na dp toespraak van minister Wigny werd de zitting verdaagd. fAdvertentie BINNENVERINGBED VH'AZÉT-FABRIEKFN zevenbergen SCHUIMRUBBERBED Vuurgevecht Aan de Syrischlsraëlisohe grens bij Kfaz Szold hebben vrijdag Israëlische V. A. R.- troepen elkaar verscheidene uren lang beschoten, aldus een Israëlische woordvoerder, die zei dat Syrische troepen tot op Israëlisch gebied waren door gedrongen. De Syriërs hadden het vuur geopend toen een Is raëlische patrouille in het ge weer kwam. RUSSISCH DIPLOMAAT PERSONA NON GRATA IN DE VER. STATEN De woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken. White, heeft vrij dag de pers meegedeeld dat een Russisch diplomaat. Pjotr Jez- jof, tot persona non grata is ver klaard en daarom het land moet verlaten. Deze diplomaat, een derde se cretaris van de Russische am bassade, heeft, aldus de woord voerder, zijn diplomatieke status geschonden door zich met spio nage in te laten. Jezjof zou meer dan 1000 dollar hebben betaald aan een beroepsfotograaf vocn spionagemateriaal, waaronder luchtfoto's van Amerikaanse ste den. Volgens het ministerie heeft Jezjof de niet met name ge noemde fotograaf verzocht vlieg lessen te nemen. Deze lessen werden door de diplomaat be taald. De Russische autoriteiten zouden misschien een vliegtuig voor hem kopen zodat hij stel selmatig luchtverkenningen zou kunnen uitvoeren. De Russische diplomaat heeft ook reizen van de fotograaf be taald waarop iaastgenoemde fo to's nam van marine-inrichtin gen die hij aan Jezjof verkocht De diplomaat heeft het land nog niet verlaten, zei de woord voerder vrijdag. 63 politiemannen en 213 beto vs zijn vrijda mn gen gr'.vontl bij een gevecht van man tegen man in Omuta in Zuid-Japan, waai- zoals bekend al een tijd lang door mijnwerkers gestaakt wordt. De politie deelde mee, dat 300 studenten een aanval hebben gp" daan op de politie die een poli tiebureau en de gebouwen van de mijnonderneming bewaakte. Circa 7000 stakers en studenten leden van Zengakuien, een linkse studentenvereniging hebben voorts donderdag in Omuta een betoging gehouden. De studenten zijn uit Tokio ge komen om de mijnwerkers te steunen. Zowel in Downingstreet 10 als op het Foreign Office geeft men tic verzekering niets af te weten van een eventuele ontmoeting tussen president Eisenhower, premier MaeMillan en generaal De Gauile om te komen tot een coördinatie van de politiek der Westelijke grote drie, speciaal wat betreft Kongo. De geruchten die een tiental dagen geleden in Londen de ron- BESCHULDIGING VAN SOESLOF De Russische partij-ideoloog Soeslof heeft donderdag „de Amerikaanse imperialisten" be schuldigd van pogingen, een wig te drijven tussen de volkeren van de Sowjet-Unie aldus meldt het Russische persbureau Tass. Soeslof sprak op een feestelijke bijeenkomst van de Litouwse op perste Sowjet ter herdenking van het feit dat 20 jaar geleden Litouwen bij de Sowjet-Ume werd ingelijfd. Volgens Soeslof vertrouwen de Amerikanen op „een wedergeboorte van de res ten van het burgerlijk nationa- Msme" in de Baltischc republiek, naar alle vijandelijke samen- weringen waren tot misluk ken gedoemd. Zonder „de ont zaglijke macht van de Sowjet- Unie en het gehele socialistische kamp" hadden de imperialisten al lang een nieuwe wereldoorlog ontketend. Het imperialisme had evenwel zijn vroegere almacht voorgoed verloren, aldus Soes lof. Zomer blijft zoek Nog steeds zet de westelijke stroming in de hogere luchtlagen zich van de Oceaan zover naar het oosten door, dat de depres sies en hun fronten hierdoor ge makkelijk tot over het vasteland kunnen doordringen. Vrijdag bevond zich boven de Noordzee een lage drukgebied dat in ge heel West-Europa meer regen en onweersbuien veroorzaakte dan opklaringen. Alleen de zuidelijke helft van Frankrijk was er iets gunstiger aan toe, onder invloed van een zwakke uitloper van het krach tige Azoren hogedrukgebied. De Noordzee-depresie is echter tot op grote hoogle in de atmosfeer bijzonder goed ontwikkeld en zij verplaatst zich maar langzaam naar het zuidoosten. Ook van daag zal zij daarom het weer opnieuw een koud en onbesten dig karakter geven, met regen en onweersbuien. Weliswaar be reikte een uit 't westen komen- ZON MAAN op onder op onder 23 4.48 20.44 4.42 20.12 24 4.49 20.43 5.40 20.45 25 5.50 20.41 6.42 21.14 26 4.52 20.40 7.45 21.41 27 4.53 20.38 8.51 22.05 de rug van hoge luchtdruk de Britse eilanden, maar de invloed daarvan wordt alweer te niet gedaan door 'n volgende Oceaan, depressie die in oostzuidooste- lijke richting trekt. Zij zal van daag via Ierland en Schotland haar invloed naar het vasteland gaan uitbreiden, zodat van een wezenlijke weersverbetering nog geen sprake is. medegedeeld door het K.N.M.I. le De Bilt. geldig tot hedenavond. Zelfde weertype Aanvankelijk vrij veel bewol king met nu en dan regen- of onweersbuien, later vanuit bet westen enkele opklaringen. Aan houdend koud weer mei een me rendeels matige westelijke wind. ZATERDAG 23 JULI v.m. n. m. Breskens 1.38 1.56 Terneuzen 2.13 2.31 Hansweert 2.53 3.11 Walsoorden 3.03 3.21 ZONDAG 24 JULI v.m. n.m. Breskens 2.15 2.30 Terneuzen 2.50 3.05 Hansweert 3.30 3.45 Walsoorden 3.40 3.55

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1