OOT 4DE Veiligheidsraad verwijst Cubaanse klacht naar O.A.S. Een duivels komplot in Kongo laf f230,- naf f240,- Oost-Duitsland en de Westelijke missies Britse nota aan de Sowjet-Unie HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN TEL. 2056 J /AH DAMME trneuzen WOENSDAG 20 JULI 1960 EERSTE BLAD Gkanese troepen in Kongo TELEFONEREN WORDT GOEDKOPER. MIJNONGELUK IN NEDER SAKSEN Minister Wigny STAAT VAN BELEG IN GUATEMALA '-Worstmaker I TELEF. 2566 xtra aanbieding 'OENSDAG J 1,4# ÏERLAPPEN 1,75 VLEES 2,50 ÏONADE ƒ2,— LAPPEN 2,10 HOOFDKAAS >0 gram t per ICO gram. as isident van de nationale r. Ernesto Guevara com- ;n zijn. sche, Poolse, Tsjechcslo- en Chinese technici die 3 toeristen voordoen zou- :zicht houden op de bouw ilitaire bases en Castro n plan zijn het Caraibi- lebied en geheel Latijns :a te veroveren, toriteiten hebben het ver- m asiel ingewilligd. De de passagiers zullen met der toestel worden opge- ndische oliepolitiek. 3 grote oliemaatschappij- de Britse „Burmah Shell iny" en de Amerikaanse aid Vacuum Company", India werken, hebben de ie regering aangeboden de an ruwe olie te verlagen 3t de Russen te kunnen reren. (Vorige week heeft inderhalf miljoen ton olie den voor een bedrag van 60 miljoen gulden van de -Unie gekocht). Erankertng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW 16e Jaargang Nr 5038 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 ewe. De Veiligheidsraad heeft dins dagmiddag besloten de Cubaan se klacht tegen de V. S. te ver wijzen naar de O. A.S., de or ganisatie van Amerikaanse sta ten. Op de zitting van maandag hadden de afgevaardigden van Argentinië en Ecuador een ont- werp-resolutie ingediend, waarin ,verd voorgesteld dat de Veilig heidsraad de debatten zou op schorten in afwachting van een rapport over de situatie van de O. A. S. In de resolutie werden de 21 leden van de O. A. S. uitgeno digd mee te werken aan het zoe ken naar een vreedzame oplos sing, terwijl alle andere landen werd verzocht zich van elke handeling te onthouden, die de bestaande spanning tussen Cu ba en de V. S. zou kunnen doen toenemen. De Russische vertegenwoordi ger bij de V. N. Sobolef. de enige spreker die maandag het stand punt van zijn land nog niet keu- naar had gemaakt, betoogde na opening van de zitting van dins dag. dat de Sowjet-Unie zich zou verzetten tegen pogingen om deze aangelegenheid over te dra gen aan de O. A. S-, die wordt beheerst door de V. S-, die bin nen deze organisatie de Cubaan se kwestie naar believen kunnen liquideren. Als gevolg van de „agressieve maatregelen der V. 8. tegenover Cuba, aldus So bolef, wordt de internationale vrede bedreigd. Deze aange legenheid kan niet als een regio naal geschilpunt worden be schouwd. Hij noemde het voor stel om haar te verwijzen naar de OAS. in strijd met het Handvest der V. N. HÜ waarschuwde vervolgens de V. S. „om Cuba niet met uw macht te dreigen, want ook an dere landen hebben veel macht". Hij verklaarde, dat de Sowjet- Unie de V. S. niet met raketten dreigt en niet voornemens is iemand te bedreigen, doch Cuba zal helpen. De Amerikanen beschikken nog steeds over bases in Cuba, zo zei hij. De Sowjet-Unie heeft geen bases op Cuba of ergens anders nodig. De huidige wa pens kunnen, zo nodig, vanaf het Russische grondgebied wor den gebruikt. Sobolef betoogde dat de Mon- roe-leer slechts in het leven was geroepen om de V. S. openlijke inmenging in Latijns-Amerika mogelijk te maken. Als gevolg van de meedogenloze koloniale uitbuiting door de V. S., verke ren de Latijns-Amerikaanse lan den in economisch opzicht in een achterlijke situatie en zijn zij volkomen afhankelijk van de V. S. Vervolgens diende Sobolef een amendement in tot schrapping uit de resolutie van de passage, waarin wordt voorgesteld dat de Veiligheidsraad de debatten zou opschorten in afwachting van een rapport over de situatie van de O.A.S., terwijl voorts niet de leden van de O.A.S., doch de leden van de Verenigde Naties wordt verzocht hun bijstand te verlenen bij het zoeken naar een vreedzame oplossing. De Rus sische afgevaardigde verklaarde zich bereid voor de resolutie als geheel te stemmen, als zijn amendement zou worden aange nomen. De Amerikaanse afgevaardig de, Henry Cabot Ledge, die hier na het woord voerde, noemde de rede van de Russische gedele geerde „voor het grootste deel een weer ophalen van oude ver klaringen, dezelfde oude be schuldigingen, en geen bewijs." Noch de Verenigde Staten, noch de leden van de organisa tie van Amerikaanse staten zijn bang geworden door het Russische dreigement van raket ten gebruik te zullen maken. „Raak ons niet aan, en raak niet degenen aan met wie wij betrek kingen onderhouden", aldus Ca bot Lodge tot Sobolef. Er is geen land ter wereld, zo ging hij voort, dat een slechtere staat van dienst heeft dan de Sowjet- Unie, waar het kleine landen betreft. Cabot Lodge citeerde hierbij de namen van Oosteuro- pese landen, waar thans een communistisch regiem heerst. De vroegere Cubaanse dicta tor generaal Fulgencio Batista v/as slechts „zeer klein grut", vergeleken met Stalin en diens regiem van „bloedbaden". De Amerikaanse troepen zijn altijd weer uit de landen vertrokken waarin zij waren binnengeko men, doch de Russische troepen vertrekken nooit, aldus de Ame rikaanse gedelegeerde. Sobolei antwoordde op het beloog van Cabot Lodge, dat de Russische troepen in Oost-Euro pa zijn gestationeerd op grond van vrijelijk aangegane verdra gen, op gelijke wijze als de Ame rikaanse troepen in West- Europa zijn geplaatst. De Sow jet-Unie is bereid haar troepen uit Europa terug te trekken, hoewel dat aan de zijde der Ver enigde Staten niet liet geval is. De volgende spreker, de Ar gentijnse gedelegeerde Mario Amadeo, verzette zich tegen aanneming van het Russische amendement op de ontwerp resolutie. Bij de hierna volgende stem ming werd het amendement met 7 tegen 2 stemmen (Polen en de Sowjet-Unie) verworpen. De door Argentinië en Ecuar dor voorgestelde ontwerp-reso- lutie werd vervolgens met negen stemmen aangenomen. De Sow jet-Unie en Polen onthielden zich van stemming. Na de stemming verklaarde de Cubaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Raoul Roa de beslissing van de Veiligheids raad te aanvaarden, onder voor behoud echter van de mogelijk heid dat Cuba zich opnieuw tot de Veiligheidsraad zal wenden. Cuba stemt ermee in zijn dossier tegen de Verenigde Staten voor te leggen aan de organisatie van Amerikaanse staten, voor de verdediging van zijn integri teit en soevereiniteit. Hierna werd de vergadering gesloten. Heden komt de Vei ligheidsraad weer bijeen ter be handeling van de kwestie Kongo. De leider van de Oostduitse communisten, Ulbricht, heeft dinsdag meegedeeld dat uit buitgemaakte documenten van de Amerikaanse en Britse mili taire missies bij de Russische strijdkrachten in Duitsland blijkt dat de missies op kaarten mogelijke landings plaatsen voor vliegtuigen en parachutisten in Oost-Duits land hebben aangegeven. Voorts hebben de missies contact gehad met agenten die in West-Eerlijn zijn geronseld. Dit heeft Ulbricht voïgens het Oostduitse persbureau, A. !D. N.,. op een persconferentie in Oost-Berlijn meegedeeld. De handelwijze van de mis sies is in strijd met het volken recht, aldus Ulbricht. Westelijke woordvoerders hadden vorige week melding gemaakt van herhaalde in menging in westelijke missies bij de Russische strijdkrachten na het mislukken van de top conferentie in Parijs. Uit de stukken blijkt dat er een bliksemoorlog tegen Oost- Duitsland wordt voorbereid, zei hij- Ulbricht heeft voorts op zijn persconferentie gezegd dat mi litaire leiders van de NAVO vorige maand besloten hebben dat de beperkende bepalingen voor kernwapens in West-Duits- land dienen te worden opge heven. Ook hebben U-2 spionage- vliegtuigen vluchten gemaakt van Westduitse vliegvelden af. Men moet, aldus Ulbricht, Chroesjtsjefs verklaring van c-nige tijd geleden dat de Sow jet-Unie een afzonderlijk vredes verdrag met Oost-Duitsland zal sluiten indien de Duitse Bonds dag in West-Berlijn bijeen zal komen, niet misverstaan. „Ik kan u onthullen dat er op het ogenblik over deze kwesties wordt onderhandeld", zei hij. in antwoord op een vraag over de reeds geruime tijd ge leden aangekondigde uitrusting van de Oostduitse strijdkrach ten met raketten gaf Ulbricht een ontwijkend antwoord. De aanvallers merken wel op tijd op welke wijze zij worden vernietigd, zei hij. Er zijn maar 25 raketten nodig om de gehele militaire uitrusting van de Bondsrepubliek te vernietigen. In één uur is het afgelopen, voegde hij eraan toe. De minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Korthals, deelde gisteravond de Eerste Kamer mede, dat het telefoneren goedkoper wordt. Hij voorziet een tariefsverlaging van vier procent, waardoor de tarieven zullen teruggaan tot het peil van vóór 1957. Als datum van ingang staat hem de 1ste november voor ogen. Tengevolge van een hevige brand die dinsdagochtend in een mijn bij Salzgitter in Neder-Sak- sen is uitgebroken, zyn een vijf tigtal mijnwerkers van de bui tenwereld afgesneden. Tot dus ver zjjn vier lijken geborgen, al dus bet ministerie van Economi sche Zaken van Neder-Saksen. De brand in de mijn Hannove- rische Treue ontstond door een ontploffing. 150 mijnwerkers konden ongedeerd de brandende schacht verlaten. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting in een trans formatorhuis op een diepte van 380 meter. De brand ging ge paard met een sterke rookont wikkeling, waardoor vele mijn werkers werden bedwelmd. De Hannoverischc Treue is een ijzerertsmijn. Het aantal aan de oppervlakte gebrachte lijken is tot vijf geste gen. Naar verluidt zijn nog veer tig mijnwerkers ingesloten. Er zijn iiu.addels 21 lijken naar boven gebracht. Er waren toen nog 36 mijn werkers in de mijn' ingesloten. De toestand van de ingeslote- nen wordt van uur tot uur hache lijker. Leden van reddingsbriga des hoorden in het laatst geen klopsignalen meer. Verscheidene leden van de reddingsbrigaden moesten met vergiftigingsverschijnselen in een zic-kenhuis worden opgeno men. „Ik kan de gedachte niet van mij afzetten, dat wij in Kongo tegenover een duivels komplot staan, waarvan het eerste doei is de strijdkrachten te ondermij nen en de nieuwe staat te ont wrichten". Dit heeft de Belgische minister van Buitenlandse Za ken, P. Wigny, dinsdagmiddag in de Belgische Senaat verklaard. „Het is een ware samenzwe ring, waarvan niet alleen wij, maar ook het Kongolese volk het slachtoffer is geworden". De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken oefende in de Senaat, die evenals de Kamer het beleid van de regering onder steunde, heftige kritiek uit op de houding die de Kongolese staatslieden in de crisis hebben aangenomen. „Men zou de uren kunnen tel len, die premier Loemoemba en president Kasavoeboe in de Kon golese hoofdstad hebben door gebracht. Meestal waren zij op reis in een vliegtuig en namen zij noodlottige beslissingen, zon der rekening te houden met het Kongolese parlement, dat zij her haaldelijk voor een voldongen feit stelden. Minister Wigny keerde zich ook krachtig tegen de beschuldi gingen van minister-president Loemoemba, dat België zich aan „agressie" zou hebben schuldig gemaakt en verklaarde met na druk dat het de opdracht was van de Belgische troepen om slechts op te treden als het leven van Europeanen in gevaar was en zich niet te mengen in de bin nenlandse aangelegenheden van Kongo. Minister Wigny verzekerde met nadruk dat België zich het recht voorbehoudt waar nodig verdere hulp aan in nood ver kerende Europeanen te verlenen, „waarbij wij ons niet zullen laten weerhouden door procedures kwesties, indien de V. N.-strijd- krachten niet doeltreffend zou den blijken of oproepen om hulp zonder gevolgen zouden blijven". De Belgische minister lichtte voorts nog toe de Belgische in terpretatie van het begrip „her stel van de orde". Dit houdt meer in dan de vrouwen beschermen tegen gewelddaden, zeide hij. Het He aankomst van Ghanese troe pen. op het vliegveld van ï,eo- poJdstad in 'Kongo. He militairen, welke de strijd macht van de Verenigd® Naties in Kongo zullen versterken, zijn met Amerikaanse transporttoe- stellen naar hun nieuwe opera tieterrein gebracht. De Britse minister-president, MacMillan, heeft dinsdag in het Lagerhuis gezegd dat de Britse regering de Russen heeft doen weten dat zij de „niet uitgelokte aanval" van een Russische jager op een Amerikaans vliegtuig bo ven de Barentszee zeer ernstig vindt. In de desbetreffende Britse no. ta aan de Sowjet-regering wordt gezegd, aldus MacMillan, dat de regering te Moskou een zware verantwoordelijkheid draagt voor het optreden van de Russische piloot die het Amerikaanse vlieg tuig in het internationale lucht ruim heeft neergeschoten. De Britse nota die dinsdag te Moskou werd overhandigd, is een antwoord op de Russische nota van vorige week maandag waarin er tegen werd geprotes teerd dat de RjB-47 van een vlieg veld in Groot-Brittannië was op gestegen. Groot-Brittannië kan, aldus de Britse nota, niet instemmen met de stelling dat gebruikma king van Brits grondgebied door de Amerikaanse luchtmacht voor rechtmatige vluchten in het in ternationale luchtruim op de een of andere wijze kan worden be schouwd als een aanvalsdaad. Voorts wordt in de nota ge zegd dat de Britse regering de Russische beschuldigingen vol gens welke het vliegtuig boven Russisch gebied was doorgedron gen, verwerpt. MacMillan heeft Chroesjtsjef ook een persoonlijke brief ge zonden waarin wordt gezegd dat geduld en zelfbeperking vreemd schijnen te zijn aan de jongste uitingen van de Sowjet-politiek. „Ik begrijp eenvoudig niet meer wat tegenwoordig uw doel is", zo voegde de Britse premier er aan toe. „Indien de gebeurtenissen in de wereld in de huidige richting blijven doorgaan, kunnen wij al len op een zeker ogenblik, door misrekening of toeval, in een toestand komen waaruit wij ons niet meer kunnen redden", aldus MacMillans brief. MacMillan vraagt Chroesjtsjef hoe de Russische premier wer kelijk in zijn eigen aantijging kan geloven dat de Ver. Staten, Groot-Brittannië, de bondsrepu bliek Duitsland en België samen zweren tegen de onafhankelijk, heid van Kongo. MacMillan heeft in het Lager huis in antwoord op een vraag van een socialistisch parlements lid gezegd dat hij zijn persoon lijke brief aan Chroesjtsjef vol ledig heeft voorgelezen een ongebruikelijke manier van doen om de wereld, waaronder ook en misschien wel in 't bijzonder de neutrale landen, zijn visie te geven op politieke gebeurtenis sen van de laatste tijd. De leider van de socialistische oppositie, G'aitskell, heeft gezegd erop te vertrouwen dat MacMil lans verklaring bij het volk goed zal worden ontvangen. Hij vroeg MacMillan of het nu eigenlijk wel verstandig is dat Ameri kaanse, Britse en andere vlieg tuigen zo dicht Russisch gebied naderen. MacMillan antwoordde dat ook de Russen dergelijke verkennin gen uitvoeren. Voortdurend be vinden zich Russische treilers met een uitgebreide elektroni sche apparatuur aan boord voor het beproeven van radarstelsels en het opvangen van radiosigna len in de onmiddellijke omge ving van de Britse territoriale wateren. Ook als er NAVO-oefe- ningen worden gehouden, zijn deze Russische treilers in de buurt, aldus de premier. De Guatemalteekse regering heeft dinsdag voor de tijd van dertig dagen de staat van beleg afgekondigd. Dit decreet dankt zijn ontstaan aan de aanslag in het theater in de stad Guatemala waarbij maan- dag één persoon om het leven is gekomen en vijftien zijn gewond en aan de poging van een groep revolutionairen zondag te Coban in het noorden van het land een legerpost te bezetten. houdt in, dat technici in staat zullen zijn hun taak uit te oefe. nen in die bedrijven, die voor het dagelijkse leven onontbeerlijk zijn. 'Noch. premier Eyskens noch minister Wigny gingen in hun verklaringen in de Senaat in op de overeenkomst die dinsdag in Leopoldstad is gesloten met de vertegenwoordiger van de Ver. Naties, dr. Ralph Bunche, over het terugtrekken van de Belgi sche troepen uit Leopoldstad vóór a.s. zaterdag. De Belgische troepen in het ge bied van Leopoldstad zullen ait woensdag beginnen te verlaten. De terugtrekking zal zaterdag voltooid zijn. Dit is dinsdag door dr. Bunche, de plaatsver vanger van secretaris-generaal Hammarskjoeld, en de Belgische ambassadeur, Jean van den Bosch, overeengekomen. Het is thans nog niet duidelijk of de vertrekkende Belgische troepen naar andere gebieden in Kongo zullen gaan, of dat zij het land geheel zullen verlaten. In Leopoldstad patrouilleerden dinsdag gemengde patrouilles van Kongolezen en V. N.-mili- tairen (tot nu toe slechts Afri kanen). De premier van Katanga, Moi- se Tsjombe, verklaarde dinsdag dat het verzoek van Katanga om erkenning als een onafhan kelijke staat aan „een bijeen komst van de Verenigde Naties" zal worden voorgelegd. Hij voeg de hieraan toe dat secretaris generaal Hammarskjoeld een uitnodiging van hem, om Elisa- bethstad te bezoeken, had aan vaard, doch dat nog geen datum voor het bezoek was vastgesteld. In het hoofdkwartier der Ver enigde Naties te New York werd hieromtrent/ echter verklaard, dat Hammarskjoeld niet voor nemens is Eiisabethstad te be zoeken. Gemeld wordt dat Tsjombe dinsdag in een telefonisch ge sprek met het Brusselse dagblad „La Dernière Heure" heeft ver klaard te geloven dat de Kongo lese eenheid zal kunnen worden hersteld, met Katanga als kern.- Hij sprak de hoop uit op een toe nadering met het gebied van de beneden-Kongo. Tsjombe meent dat vele inwo ners van de provincie Leopold stad voorstanders zijn van een federale staatsvorm. Dinsdag werd op het regeringsgebouw te Eiisabethstad, de hoofdstad van Katanga, de nieuwe vlag van de geproclameerde staat gehesen. Zeer velen, die uit Katanga naar het aangrenzende Britse Rhode- sië waren gevlucht, keren thans terug. Velen hunner reizen naar Jadotstad, het industrie-centrum van Katanga. De „Sabena" heeft haar vluch ten vanuit Eiisabethstad naar andere Kongolese bestemmin gen volledig hervat. Georges Caillaux, de Britse vice-consul te Eiisabethstad, die een uitgebreide luchtreis boven Katanga heeft gemaakt, meldde hij zijn terugkeer dat hefschroef- vliegtuigen van het Belgische leger afgesneden groepen Bel gische planters in het noordelijke gebied van Kivoe redden. Hij maakte ook melding van een stammenkrijg in het ten oosten van Kongo gelegen Belgische mandaatgebied van Roeanda- Oeroendi. Dinsdag is te Leopoldstad van diplomatieke zijde vernomen dat zich verscheidene „wedlopen" tussen Belgische eenheden en troepen van de Verenigde Nar ties hebben voorgedaan om plaatsen, waar zich moeilijk heden voordeden het eerst te be reiken. De V. N.-troepen waren het eerst in Stanleystad, doch de Belgische militairen wisten het eerst Coquiihatstad en Banning- stad, in West-Kongo, en andere plaatsen te bereiken. De Belgische radio-omroep had gemeld dat het radiostation van Bunia, in Oost-Kongo, de af gelopen 24 uur uit de lucht was geweest. Het Belgische ministe rie van Defensie deelde daarop mee dat Belgische valscherm troepen, na het ontvangen van dringende radioboodschappen om hulp, naar deze plaats waren getrokken, waar zij het vlieg veld bezetten en 166 blanken uit de handen van muiters bevrijd den. De communistisch-Chinese re gering heeft dinsdag een oproep gedaan voor een „onverwijlde en algehele terugtrekking der agressieve Belgische troepen uit Kongo", zij zegde ook steun aan het „Kongolese volk, dat zich thans tegen een imperialistische aanval verweert". AFRIKAANSE LANDEN EISEN TERUGTREKKING BELGISCHE TROEPEN. De groep van Afrikaanse lan den in de Ver. Naties heeft maandagavond een verklaring gepubliceerd, waarin onmiddel lijke terugtrekking van de Bel gische troepen uit Kongo wordt geëist. Deze terugtrekking is „een eerste voorwaarde voor herstel van orde en vrede". „Opmerkend dat de provincie Katanga een integraal deel is van de republiek Kongo zoals zij is gevormd en erkend, betreurt de groep buitenlandse pogingen om de territoriale onschendbaar heid van Kongo te ondermijnen." De Afrikaanse landen brengen Hammarskjoeld hulde voor de wijze waarop hij de resolutie van de Veiligheidsraad betreffen de de internationale strijdmacht uitvoert. ENGELS PERSCOMMEN TAAR OP KONGO. Als enige Londense blad lever de de „Daily Express" dinsdag commentaar op de gebeurtenissen in Kongo. „Op het ministerie van Buiten landse Zaken heerste maandag avond ernstige ongerustheid. In diplomatieke kringen is men er stellig van overtuigd dat het dreigement van Loemoemba (Sowjethulp in te zullen roepen) niet zonder voorafgaande goed keuring van het Kremlin is ge daan. Men gelooft in deze krin gen dat Chroesjtsjef alle maat regelen heeft genomen die nood zakelijk zijn om zich actief in het Kongolese conflict te men gen wanneer het meest geschik te moment daar is." „Met de andere westelijke mo gendheden is de Engelse rege ring van oordeel dat België vol ledig in zijn recht staat door troepen in Kongo te houden tot zijn onderdanen buiten gevaar zijn en tot zij door de strijdmacht van de Ver. Naties zijn afgelost." HET AANTAL VLUCHTE LINGEN. In regeringskringen te Brussel is maandag gezegd, dat veertig duizend Europeanen uit Kongo zijn gevlucht sinds het uitbreker» van de ongeregeldheden aldaar tien dagen geleden. Zestig pro cent van hen zijn Belgen en de rest o.m. Grieken, Amerikanen en Portugezen. Men schat het aan tal nog in Kongo aanwezige Europeanen op ongeveer 50.000. KONGO VANDAAG IN DE VEILIGHEIDSRAAD. De Veiligheidsraad zal heden bijeenkomen ter behandeling van het Kongolese vraagstuk. De zitting is een dag uitgesteld om de Kongolese gedelegeerde bij de Verenigde Naties, Thomas Kan za, en de Kongolese staatssecre taris van Buitenlandse Zaken, André Handi, die op weg zijn naar de Ver. Staten, gelegenheid te geven tijdig in New York le zijn. NOORDELIJKE WIND Een lagedrukgebied boven de Noordzee veroorzaakte bij ons een zuidwestelijke wind, die ge leidelijk afnam. De aangevoerde lucht was onstabiel van opbouw, zodat zich buien ontwikkelden, die plaatselijk van onweer ver gezeld gingen. Boven Zuid En geland, waar in de hogere lucht lagen de laagste temperaturen werden gemeten, was de intensi teit van de buien belangrijk gro ter dan in ons land en werden plaatselijk neerslaghoeveelheden van 10 tot 20 mm afgetapt. De depressie beweegt opvul lend naar de Duitse Bocht en ivordt gevolgd door krachtige luchtdrukstijgingen boven de Britse eilanden. Als gevolg hier van draait de wind naar het noorden en wordt wat koudere lucht aangevoerd; hierin komen eveneens buien voor. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Iets lagere temperaturen. Half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Overwegend mati ge noorderlijke wind. Iets lagere middagtemperaturen. tuur. WOENSDAG 20 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 9.54 10.18 10.29 10.53 11.09 11.33 11.19 11.43 ZON MAAN op onder op onder 20 4.43 20.48 2.18 18.03 21 4.45 20.47 3.00 18.52 22 4.46 20.46 3.49 19.35

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1