kwerk SNEPPEN ANDESMDE Kennedy gekozen als democratisch kandidaat voor het presidentschap Kongo verbreekt diplomatieke betrekkingen met België Veiligheidsraad doet beroep op België zijn troepen uit Kongo terug te trekken Nederlandse autobus in Duitsland in botsing België aanvaardt resolutie van de Veiligheidsraad ierdag 14 juli 1960 rS FIRMA Spoedige aankomst van V. N.-strijdmacht 49 gewonden HET WEER ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT remmertjes een or Uw vereniging-, leedoeken en kin- ■singen voor U. geeft U veel meer l op Uw wasdag, met dit in ieder superieure was- unt wassen zonder r te moeten ont- zonder inweek- zonder de was moeten koken, let te moeten spoe- gieken, zonder "ftnge ("kende Ja» het groot li was- J Uw was fcelijk en telflk te hagel- ddet voor geschikt de kleine te zotfel al3 ü'as ook in met pré. Kt het nog TtMelijk: 3 2 betalen, voordeliger t nooit kennis iet pré, want koopt U nooit! emmertjes een r Uw vereniging, bedoeken en kin- iingen voor U. j is te veel ge- m&g een zuinige dit vnnrhii litsn Koop raadje, \dens! ruilste las: die wotder- grijpt het vuil erwijdert het op b 6007/rc3 ames, jongedames, jonge datnes IAND2L TERNEUZEN /vankering bij abonnement: Terneuzeij Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2.—; per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 15 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5034 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pa advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel man 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Senator John Kennedy is op de partijconventie te Los Angeles aangewezen als democratisch kandidaat voor liet presidentschap. Kennedy werd reeds bij de eerste stemming gekozen. De 43-jarige Rooms-Katholieke senator met het jongensachtige uiterlijk heeft gemakkelijker en overtuigender gewonnen dan hijzelf voorspeld heeft. Kennedy heeft in totaal 785 stemmen gekregen, 24 meer dan nodig voor zijn benoeming. Zijn naaste mededinger senator Lyndon Johnson kreeg in het geheel 409 stemmen. Toen dit bekend was ging de conventie overstag en werd Kennedy bij acclamatie be noemd. senator john kennedy De verkiezing van Kennedy uerd met wild enthousiasme be groet door de 20.000 toeschou wers en afgevaardigden, zelfs door degenen die tot het laatst gepoogd hebben de verkiezing van Kennedy te verhinderen. De overwinning van Kennedy op zijn rivalen, senator Lyndon John son. de leider van de Senaat, Adiai Stevenson, die tweemaal kandidaat van de partij is ge weest tegenover de republikeinse kandidaat Eisenhower en senator Stuart Sy Mington, een van de meest vooraanstaande Ameri kaanse deskundigen op het ge bied van de defensie, is eclatant. Het is zo goed als zeker dat Kennedy nu in het strijdperk zal treden met een andere man onder de vijftig voor de ver kiezing tot nresident: de hui dige republikeinse vice-presi dent Richard Nixon, die 47 jaar is. Sportief verliezer Senator Johnson heeft als spor- tief verliezer het besluit van de conventie „met geheel zijn hart" aanvaard. Stevenson zei. dat hij Kennedy's overwinning had ver wacht. Op de vraag wat zijn plannen nu zijn, antwoordde Ste venson. dat hij zijn land wil die nen op iedere wijze waartoe hij in staat is. Kennedy heeft eens gezegd, dat Stevenson zijn minis ter van Buitenlandse Zaken zou kunnen worden. Reeks successen Senator John Kennedy is de eerste stemming op de democra tische partijconventie tegemoet gegaan met een indrukwekkende reeks successen uit de voorver kiezingen. De snelheid en effi ciency van de „Kennedy for pre sident" organisatie heeft de be wondering van de meest doorge winterde politici afgedwongen. Kennedy is de eerste Rooms- Katholiek die met een goede kans een gooi naar het president schap van de Verenigde Staten deed sinds de mislukking van Al Smith, een gouverneur van New York die zich in 1928 kandidaat stelde. Vanaf het moment dat Ken nedy zich vorig jaar december, formeel kandidaat stelde is in elk gesprek over zijn kansen zijn ge loof ter sprake gekomen. Hij be antwoordde dit door als de grote overwinnaar uit de voorverkie- zingen te komen. John Kennedy werd 29 mei 1917 geboren. Zijn vader, stam mend uit een rijke familie, uit Nieuw Engeland, was van 1939 tot 1940 ambassadeur in Enge land. In zijn jongere jaren heeft Kennedy schatten verdiend als financier, en ai zijn kinderen hebben reeds bij zijn leven van hem een miljonairs-fortuin op hun naam gekregen. De jonge Kennedy kwam op de democratische conventie van 1956 het eerst in de publieke be langstelling door als betrekkelijk onbekend politicus op het laatste moment een poging te doen se nator Estes Kefauver voor de kandidatuur voor het vice-presi- dentschap te verdringen. Bij de telling kwam hij slechts 38% stem tekort. Kennedy's tegen standers hebben opgemerkt dat zijn knappe verschijning alleen al voldoende is om zijn kandidatuur- te torpederen. Bekijkt men hem goed dan is hij inderdaad 43, maar oppervlakkig bezien geeft men hem niet ouder dan 30. En velen vinden dat dit hem een schijn van onrijpheid geeft. De officiële uitslag van de stemming luidt aldus: Kennedy 806 stemmen. Johnson 409 stemmen. Stevenson 79% stem. Symington 86 stemmen. Anderen 140% stem. Slechts de verandering in de stemming van Kansas (21 stem men! werd aanvaard. De veran dering van Missouri 39 stem men van Symington naar Ken nedy werd ongeldig ver klaard. HET VICE-PRESIDENT- SCHAP VAN DE V. S. Senator John Kennedy, heeft meegedeeld dat voor het vree- presidentschap zijn keus geval len is op senator Lyndon John son. De verkiezing van de 51-jari- ge Johnson wordt ais vrijwel zeker beschouwd. De mededeling van Kennedy was voor velen een verrassing. Men had verwacht dat hij sena tor Symington zou steunen. BOTERPRIJS STIJGT MET 5 CENT PER HALFPONDSPAKJE De verlaging van de toeslag op in het binnenland verkochte pakjes boter van een gulden tot tachtig cent per kg, waartoe het Produktschap voor Zuivel woens dag heeft besloten, is donderdag ingegaan. De maatregel heeft tengevolge dat de prijs van een halfpondspakje boter met vijf cent stijgt. Nog een geslaagde daling op zee van een verkeersvliegtuig Behalve een Douglas DC-ïc met 58 inzittenden van de Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij „Northwest Orient Airlines", die woensdag tussen Okinawa en de Philippijnen een noodlanding moest maken, waarbij slechts één dode te betreuren viel. heeft ook een DC-3 van de Philippijnse luchtvaartmaatschappij een noodlanding op liet water ge maakt. en wel ten oosten van het eiland Negros, in het zuiden der Philippijnen. Dit toestel had der tig personen aan boord, die allen konden worden gered. Als gevolg van het slechte weer moest het toestel van zijn normale koers afwijken, waar door tenslotte de brandstof uit geput raakte. Op de veertiende dag ran zijn bestaan heeft de republiek Kongo donderdag de diplomatieke betrekkingen met België verbroken. In een telegram, dat de Belgische ministerraad bereikte toen de Kamer van Volksvertegenwoordigers ai bijeen was gekomen om een regeringsverklaring over de toestand in Kongo aan te horen, zeiden president Kasavoeboe en minister-president Loemoemba, dat het ongevraagde optreden van de Belgische troepen en liet Belgische aandeel in de afscheiding van Katanga tot dit besluit hadden geleid. De eerste reactie van minister president Eyskens was, dat hij de echtheid van het telegram be twijfelde. Een telefoongesprek met de Belgische ambassadeur in Leopoldstad maakte echter kort daarop aan alle twijfel een ein de. Twijfel over de vastberaden heid. waarmee de Belgische rege ring de enorme moeilijkheden tegemoet treedt, liet de minister president echter evenmin. Hij verzekerde de Kamerleden, dat de voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van Beigen en andere buitenlanders, maar ook van het Kongolese volk, tot een maximum zullen worden opge voerd en dat de Belgische troe pen niet naar hun bases in Kon go zullen terugkeren voordat vaststaat, dat de strijdmacht van de Ver. Naties in staat za] zijn deze taak over te nemen. „Onze militaire interventie zal echter niet ontaarden in politieke in menging. Dat zou het ewide be tekenen van ai ons toekomstig In het gebied van de Nijl-della zijn dertig mensen om het leven gekomen, doordat een te zwaar beladen vrachtwagen door een verkeerde manoeuvre ran de be stuurder in een droogstaand ka naal reed. De Veiligheidsraad ran de Verenigde Naties heeft gistermorgen vroeg een beroep gedaan op België, zijn troepen terug te trekken uit de nieuwe republiek Kongo en machtiging gegeven tot militaire bijstand roor de jonge republiek. De raad heeft met acht tegen nul stemmen bij'Side onthoudingen een desbetreffende resolutie goedgekeurd aan het slot van een debat van zeven en een half uur. De landen die zich van stem ming onthielden zijn Engeland, Frankrijk en China. Vóór stem den de Sowjet-Unie, de Verenig de Staten, Italië, Ceylon, Polen, Argentinië. Ecuador en Tunesië. (Adv.) Op de autosnelweg tussen Bru iisal en Heidelberg is don derdagochtend een autobus uit Apeldoorn in botsing geraakt met een vrachtauto. In de bus werden 46 personen gewond, van wie een dame ernstig. Drie in zittenden van de vrachtauto liepen eveneens verwondingen op. Een deel van de inzittenden kon na ter plaatse verbonden te zijn de reis van Montreux naar Nederland voortzetten. Volgens D.P.A. is de toedracht van het ongeluk nog niet geheel duidelijk. De bus raakte ter hoogte van de alrit naar Kronau in botsing met een vrachtwagen en slingerde vervolgens meer dan zeshonderd meter ver van links naar rechts over de snel weg, daarbij ook komend op de banen voor het tegemoetkomen de verkeer. Een vrachtautochauf- leur, die daar reed, kon nog net een frontale botsing vermijden door naar uiterst rechts te zwen ken. De eerste vrachtauto werd door de bus van de weg gedrukt en kwam geheel vernield terecht in het veel lager gelegen ter rein naast de snelweg. De Duit se politie heeft verklaard, dat de autobuschauffeur overver moeid was. Vijfenveertig van de gewonde buspassagiers hebben inmiddels hun reis naar Nederland per trein vervolgd. De dame die ern stig, maar niet levensgevaarlijk gewond werd, moest worden op genomen in een ziekenhuis in Bruchsal. De autobus is het eigendom van een toeringcar- en garage bedrijf „Dusseldorp" in Apel doorn. Volgens mededeling van dit bedrijf zou de bus gechar terd zijn door een Amsterdams reisbureau („Buhoma"). Drie functionarissen van het Amsterdamse reisbureau zijn naar Duitsland gereisd om daar een onderzoek in te stellen. Zij worden hedenochtend terugver wacht. De naam van de ernstig ge wonde dame wordt door A.F.P. opgegeven ais mevrouw J. V.. Zij zou afkomstig zijn uit Rot terdam. ARRESTATIE VAN ALGERIJNEN Zestien leden van de Algerijn se verzetsbeweging F.L.N. zijn woensdag aangehouden naar aanleiding van de moord op vijf Algerijnen, die in het begin van het jaar in het gebied van Mar- tiques, ten westen van Marseille, werd gepleegd. Volgens de poli tie zijn vijf Algerijnen, die ook met de moord te maken zouden hebben, voortvluchtig. EISENHOWER OVER HET VLIEGTUIGINCIDENT President Eisenhower heeft in Newport op Rhode Island, waar hij met vakantie is, een verklaring uitgegeven, waarin hij het neerschieten van het verkenningsvliegtuig door de Russen een willekeurige daad noemt. Hij zei dat Amerika be reid is de zaak in de Veilig heidsraad te bespreken. Ameri ka zou daar de aandacht vesti gen op „de wetteloze handelin gen en de roekeloze dreige menten van de Sowjet-rege- ring". Krachtens de resolutie is secre taris-generaal Dag Hammars. kjoeld gemachtigd, in overleg met de regering van de republiek Kongo, stappen te doen om de regering van de republiek zo danige militaire steun te ver schaffen als nodig mocht zijn tot dat. door dé inspanningen van de Kongolese regering en met de technische steun van de Verenig de Naties, de nationale veilig heidstroepen naar het oordeel van de Kongolese regering in staat zullen zijn hun taak ten volle te volbrengen. In de reso. lutie wordt Hammarskjoeld ook verzocht, verslag uit te brengen aan de Veiligheidsraad. De raad heeft drie Russische amendementen verworpen. In het eerste amendement werd „veroordeling" geëist van Bel gië wegens „gewapende agres sie tegen de republiek Kongo" Dit werd met 7 tegen twee stem men (de Sowjet-Unie en Polent en twee onthoudingen (Tunesië en Ecuador) afgewezen. Het tweede amendement voorzag ;n „de onmiddellijke 'terugtrekking" van Belgische troepen uit Kongo. De uitslag van de stemming hierover was gelijk aan die over het eerste amendement. Het der de Russische amendement, waar in werd bepaald dat de militaire hulp door Afrikaanse staten wordt verleend, werd verworpen met vijf tegen vier stemmen en twee onthoudingen. Tunesië, de Sowjet-Unie, Polen en Ceylon stemden voor, Ecuador en Ar gentinië onthielden zich van stemming. weinig verandering. Een depressie boven Schotland, met in de kern een luchtdruk- waarde van omstreeks 995 milli bar, verandert maar weinig van plaats. Aan de achterzijde wordt met matige noordwestelijke win den enigszins onstabiele lucht van polaire oorsprong naar West-Europa getransporteerd. In deze lucht komen plaatselijke regen- en onweersbuien tot ont wikkeling. Het wisselvallige weer houdt dus aan. De wind zal zwak tot matig en in de kustprovincies nu en dan vrij krachtig zijn tussen west en zuidwest. In het tempe- ratuurverloop komt over het al gemeen weinig verandering. ZON MAAN op onder op onder 15 4.37 20.54 12.58 16 4.38 20.53 0.13 14.05 17 4.40 20.52 0.40 15.10 De Belgische regering heeft onmiddellijk na de vergadering van (1e Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de Kongo lese regering medegedeeld, dat België de door de raad goedge keurde resolutie aanvaardt. De verplichting, de Belgische troe pen uit Kongo terug te trekken, zal echter eerst door België op zich worden genomen, wanneer de troepen van de Verenigde Naties in Kongo zullen zijn aan gekomen en werkelijk in staat zullen zijn de orde te handhaven en de veiligheid van personen en goederen te doen eerbiedigen. Het Belgische standpunt is, dat op dit ogenblik alleen de Bel gische troepen in staat zijn de orde en veiligheid in Kongo te handhaven. Dit is gisterochtend in Brussel, waar het Belgische kabinet om half zes was bijeen gekomen en vier uur vergaderde, officieel medegedeeld. Het Belgische kabinet wees een eis van de Kongolese regering af DONDERDAG 14 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 5.56 6.18 6.31 6.53 7.11 7.33 7.21 7.43 medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Enkele buien. Wisselende bewolking met en kele buien, zwakke tot matige, in de kustprovincies af en toe vrij krachtige wind tussen zuid west en west. Weinig verande ring in temperatuur. voor onmiddellijke terugtrekking van de Belgische troepen. Dp regering in Leopoldstad had daarbij laten weten, dat tot ver breking van dé diplomatieke be trekkingen met België zou wor den overgegaan, indien deze eis niet zou worden ingewilligd. In een boodschap aan de Kongolese regering heeft de Belgische mi nisterraad gewezen op het be lang voor Kongo eveneens de resolutie van de Veiligheidsraad te aanvaarden. In Leopoldstad werden de uit zendingen van de Kongolese radio onderbroken voor een boodschap van ae Belgische am bassadeur in Leopoldstad. de heer J. van den Bosch, die er nogmaals op wees, dat de aan wezigheid van de Belgische troe pen geen enkel politiek doel heeft en slechts bedoeld is om de levens en eigendommen van Belgen en andere buitenlanders te beschermen. „De onafhanke lijkheid van Kongo is onaan tastbaar", zei hij. Uit de Kongolese hoofdstad worden inmiddels enkele inciden ten tussen Belgische en Kongo lese troepen gemeld, die echter de woensdag tot stand gekomen samenwerking niet schijnen te hebben verstoord. Bij deze bot singen werd een Kongolese sol daat gedood en enkelen werden gewond. Het vliegveld en het centrum van de stad. evenals de bijna 30 km lange weg daartus sen, worden door Belgische troe pen beheerst. In het centrum van de stad hebben de Belgische commandotroepen mitrailleurs opgesteld, gericht op de Afri kaanse wijken van de stad. In Leopoldstad zou een tekort dreigen aan levensmiddelen voor de 370.000 inwoners. Er zou nog voldoende zijn voor vier dagen. Een Kongolese minister is don derdagochtend met een aantal militaire vrachtauto's uit Leo poldstad vertrokken om voedsel in de omgeving van de stad te haien. werk in Kongo". Deze verzeke ring richtte de Belgische pre mier in het bijzonder tot de so cialistische oppositie, die zich wel achter de regering had ge schaard wat betreft de maatre gelen om de levens van de blan ken in Kongo te beschermen, doch hadden aangedrongen op zo spoedig mogelijke overdracht van deze taak aan de troepen van de Verenigde Naties. „Ook zullen wij er voor waken, dat niet het gehele Belgische techni sche kader uit Kongo zal ver trekken. Dit zou de jonge repu bliek onbestuurbaar maken." Minister-president Eyskens wilde in de Belgische Kamer niet ingaan op vragen van de oppositie, hoe België in politiek opzicht op het besluit van de Kongolese regering zal reageren. Wol deelde hij mede, dat de Bel gische ambassadeur in Leopold stad. baron J. van den Boscn, niet uit de Kongolese hoofdstad za] vertrekken. Het vreemde feit deed zich daar voor, dat enkele uren na liet verbreken van de betrekkin gen de onder-voorzitter van Je Kongolese ministerraad. Gzcnga, een persoonlijk bezoek aan de Belgische ambassade bracht ,en dat, zoals Eyskens aan de Ka merleden mededeelde, nog een druk contact tussen de ambassa deur en de Kongolese regering plaats had. Een diplomatiek ongebruikelijk voorval in Leopoldstad was ook, dat de president en de minister president van Kongo donderdag bij hun terugkeer in Leopoldstad op het vliegveld werden ontvan gen door militaire commandan ten van het land. waarmee zij enkele uren tevoren de betrek kingen hadden verbroken. „Wij hebben uw bescherming niet no dig". zei minister-president Loe moemba tot generaal Gseysels. Kreten van verontwaardiging klonken donderdag in het Belgi sche parlement, toen minister president Eyskens de nota van de Sowjet-Unie voorlas, waarin België wordt beschuldigd van agressie in Kongo. „Dom en walgelijk" noemde hij de Russi sche aantijgingen, dat. België misdadigers naar Kongo zou hebben gestuurd om onrust in het Kongolese leger te zaaien. Protesten klonken op uit alle banken toen de Kamerleden de termen „extremistische kolonia listische avonturiers" uit de nota werden voorgelezen. „Grotesk en monsterachtig" noemde de socialistische afgevaardigde Je Russische beschuldigingen. Hij werd langdurig door zowel de leden van de regeringspartijen als zijn partijgenoten toegejuicht. De twee communistische Kamer leden hielden zich stil. „De gehe le Kamer", merkte minister president Eyskens op, „zal het met uitzondering van twee knechten van een land, dat ond»r een regiem van cynische besta- liteit leeft, met mij eens zijn, dat de Belgische regering deze be schuldigingen afwijst." Premier Eyskens suggereerde in tegenstelling tot de nota van het Kremlin, dat communistische activiteiten binnen het Kongole se leger verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de mui terij onder de militairen. „Op, nieuw is een Westers land her slachtoffer geworden van com munistische agressie", riep hij met stemverheffing uit. Over Katanga, waarvan minis ter-president Tsjombe niet alleen de toegang tot dit gebied aan de troepen van de Ver. Naties heeft ontzegd, maar tevens heeft aan gekondigd naar New York te zullen vertrekken om daar zijn belangen te verdedigen, deed premier Eyskens geen duidelijke uitspraak. „Het is een delicate aangelegenheid", zeide hij over de onafhankelijkheidsverklaring, „waarover de regering nog geen beslissing heeft kunnen nemen. Wij moeten voorzichtig te werx gaan en de ontwikkeling van r!e komende weken afwachten." De vertegenwoordiger van de Ver. Naties in Leopoldsttad, dr. Ralph Bunche. maakte inmiddels donderdagmiddag in Leopoldstad bekend, dat de eerste contingen ten van de V. N.-strijdmacht bin nen 48 uur in Kongo kunnen worden verwacht. De Zweedse generaal Carl von Horn zal op treden als commandant. Deze eerste detachementen zullen uit Afrikaanse troepen uit Ghana, Guinea, Mali en voorts uit Tune sische militairen bestaan, In de komende week zullen nog vier bataljons aankomen. De V* N.- strijdmacht zal over zijn eigen vliegtuigen, transportmiddelen en materieel beschikken en wor den uitgerust met defensieve wapens.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1