CfintT lifc! De uittocht uit Kongo duurt voort Krachtig protest Amerikaans Sowjet-Unie brengt vliegtuigincident voor Veiligheidsraad DE STAKING IN INDIA Grandioze Opruiming RADIO de BUCK HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Woensdag 13 juli 1%q oketdiensten en vanaf 3,95 ruien vanaf 12,95 pjes o.a. in i's enz. eding hemden 6,90 VU 11 .95 TERNEUZEN DONDERDAG 14 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5033 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Kasavoeboe en Loemoemba der Belgische troepen eisen terugtrekken Katanga van Kongo afgescheiden Generaal Janssens terug uit Kongo Anna Blaman overleden Inlichtingen over personen in Kongo Zorg dat U er bij bent.... PRINS BERNHARD REIKTE VOOR 10e KEER ZILVEREN ANJERS UIT PRINSES BEATRIX NAAR GENEVE Vest-Brabant l, overgangsbewijs van daarmee gelijkgesteld i het normale salaris. gelegen PTT-kantoor ;aarne verstrekt. r ON /Yuikerlng btJ abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 et Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum fêt advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels* advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel maar 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur» Belgische commandotroepen hebben woensdag bijna zonder slag of stoot de Europese wijk van Leopoldstad en het vlieg veld Dn.iili bezet. Enkele uren. nadat de Kongolese minister van Voorlichting op een opgewonden vergadering van het Kongolese parlement had uitgeroepen: „Belgie heelt ons de. oorlog verklaard", stonden in Leopoldstad honderden en hon derden Europeanen verbaasd te kijken naar liet ongewone schouwspel, dat gemengde Belgisch-Kongolese pxtroubles jn ieeps door de straten van Leopoldstad reden. Wat eerst dreigde te leiden tot bloedige botsingen, eindigde althans voorlopig in een verbroedering. Deze verbroedering gold ech ter niet de Kongolese regering. President Kasavoeboe en minis ter-president Loemoemba, nog steeds niet teruggekeerd van hun rondreis om te trachten de gemoederen onder de muitende Kongolese militairen tot bedaren te brengen, zonden een protest naar de Verenigde Naties, waar in het optreden van de Belgische troepen in Kongo een ..kolonia listische provocatie" werd ge noemd en een ..imperialistische samenzwering" tegen de repu bliek, die donderdag precies twee weken bestaat, l Zij eisten ook, dat alle Belgi sche militairen binnen twee uur op de Belgische bases in Kamina I en Kitona zouden worden terug- getrokken en gaven de garantie, dat de nationale strijdkrachten f over de veiligheid van de Belgen r en andere vreemdelingen zouden I waken. I Het Belgische antwoord hier- L op werd gegeven door dc Belgi sche ambassadeur in Leopold- stad. J. van den Bosch. ,.Het is j onmogelijk de Belgische troepen terug te trekken vóórdat de vei ligheid in Kongo is hersteld", zei hij. Inmiddels vertrokken woensdag opnieuw drie compagnieën ge specialiseerde troepen uit Brus sel naar Kongo, waar de sterkte van de Belgische strijdmacht nu wm dt geschat op 7.000 man. De twee Kongolese leiders lie ten ook een verklaring publico. ren. waarin zij ontkennen de hulp van Amerikaanse troepen te heb ben ingeroepen. ..Wij willen al leen militaire bijstand van :'e Verenigde Naties", werd hierin gezegd, „en niet om de orde re herstellen, maar om ons te be- I schermen tegen ae Belgische [jftgressie". Van Leonoldstad uit zonden de overige leden van het Kongolese kabinet een telegram naar Ak- jkra. waarin van Ghana militaire i en technische bijstand weri ge - i ytaagd cije reeds door een ..good- i willmissir" van dit land, die zich ln 1 oDoldstad bevindt, werd toe gezegd. liet alleen de Kongolese rege ring. ook het Kremlin beschul- I s r "oensdag België van een •.a. i 'W si eye daad". In een ver klaring. die enkele uren vóór .le spoedvergadering van de Veilig- amW3aa °Vei Kon"° aan de ambassadeurs van de Wostriiike Bclgië en West-Duits- rte 1 rt T«Ywhandlgd. noemde tarten 1 uet Belgische on- „een schending van de vanKongoe,t rte mtcgriteif In Parijs werden de gebeurte nissen in Kongo uitvoerig door de permanente raad van de Navo besproken Een verslaggever van de Fran- se radio liet woensdagmiddag in een uitzending uit Leopoldstad de f dolle vreugde horen vandeEuro pese inwoners van de Kongolese hoofdstad, toen de Belgisrh, commandotroepen de door ultra moderne gehouwen omzoomde Albertboulevard opreden. Boven alle toejuichingen uit klonk het „Leve het Belgische leger". Maar ondanks dc vreugde haasttpn talloze Europese gezin nen zich naar de weer geopende veerdienst naai Brazzaville, de bezittingen in één enkele koffer te Ndjili weer op volle gang. Ge schat wordt, dat de afgelopen 24 uur ongeveer 2.500 vluchtelingen uit Leopoldstad en Brazzaville per vliegtuig naar Brussel zijn overgebracht. Hoewel officiële gegevens nog niet beschikbaar zijn, wordt aan genomen, dat meer dan 20.000 van de oorspronkelijk 80.000 Europeanen de afgelopen dagen uit Kongo zijn gevlucht. Vele duizenden van hen hebben oen toevlucht gezocht in de na buurlanden van Kongo en in Brussel werd woensdag verno men, dat de massale aankomst van blanken in deze Afrikaanse gebieden aanleiding is geweesc voor diplomatieke stappen bij de Belgische regering. Gevreesd wordt, dat het zien van de duizenden Europese vluchtelingen politieke gevolgen za' hebben onder de Afrikaanse bevolking in de omgeving van Kongo en met name zou bij de bijeengepakt, en kwam de repa triëring per vliegtuig van het door de Belgische troepen bezet- 1 De Belp-sche generaal Jans sens is teruggekeerd uit Kongo. Foto: de generaal voor het mo nument van koning Leopold II in Brussel, waar hij uitriep: ..Ze hebben uw werk verknoeid, sire." Gisternacht is te Rotterdam aan een hersenbloeding plotse, ling overleden de romansc'nrijt. ster Anna Blaman, wier eigen lijke naam was Johanna Petro- nella Vrugt. Zij is 53 jaar ge worden. Ze was mede-oprichtster van de Rotterdamse kring van auteurs, waarvan zij enige jaren presidente was. Nog zeer on langs las zij in die kring frag menten voor van haar laatste ïoman, die eind van dit jaar zou moeten verschijnen. Die roman zou „Verliezers" heten. Anna Blaman heefi zich in deze ro man, die zij nu niet heefl mo gen voltooien en die zij schreef in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, daadwerkelijk met het probleem „dood" bezig ge houden. Anna Blaman bewoog zich sinds enige tyd ook op toneelge bied. Zo is zij enige jaren dra maturge geweest van de Rotter damse Comedie. Anna Blaman, op 31 januari 1906 geboren, heeft zich aanvan kelijk. als mej. J. P. Vrught, ge dijd aan het onderwijs. Zij be haalde de akte lager onderwijs °n sloot haar studie in Frans af n"iet de akte M.O. Enkele jaren Rat zij Franse les, maar wijdde zk'h daarna uitsluitend aan haar schrijfkunst. Onder haar pseudoniem Anna Blaman publiceerde zij „Vrouw en Vriend", „Eenzaam avontuur", •kruisvaarders" en „Op leven en dood". laatste boek werd onder scheidt als een van de beste inzending voor de Reisprijs van het ministerie van O-, K. en W In 1956 werd haar -de staats- Priis voor letterkunde, de P. C. Hooftprijs, uitgereikt, voor haar gehele oeuvre. Het was de eer ste maal dat deze prijs aan een vrouw werd toegekend. Belgische regering zijn aange drongen op bespoediging van de evacuatie uit Brazzaville en Kenya. Niet alleen de evacuatie naar huiten Kongo waarbij een „Boeing 707" straalverkeersvlieg- tuig van de Sabena woensdag een record vestigde door in één vlucht 230 vrouwen en kinderen te vervoeren maar ook uit de bedreigde plaatsen in de repu bliek zelf duurt voort. In Thysstad werd opnieuw een aantal Belgische vrouwen en kin deren door dé muiters vrijgela ten. Na onderweg twee keer te zijn beschoten, slaagde het kon vooi er in veilig Leopoldstad te bereiken. Beigischc parachutisten snel. den in de oostprovincie een 150- tal Europeanen te hulp, die door Kongolese militairen waren om singeld. Katanga heeft zich onder pre mier Tsjombe (foto) als een zelfstandige republiek afge scheiden van Kongo. De enige uitzondering op her beeld van vluchtelingen en angst in Kongo maakte de provincie Katanga, waar minister-presi dent Mose Tsjombe uitdrukkelijk het intrekken van de onafhanke lijkheidsverklaring tegensprak. Aan de grens met Rhodesië be woog zich weer een stroom van bepakte en beladen auto's met blanken, dit keer echter in omge keerde richting. Naar de chef-staf van de Bel- gisehe strijdkracht, generaal Cu- mont, die dinsdag uit Brussel naar Kongo is vertrokken, in de Kataugese hoofdstad Elizaheth- stad meegedeeld is de toestand in bet gehele gebied mei uitzonde ring van Jadotstad en omgeving normaal en in banden van de Belgische troepen. In Elizabethstad was van het Kongolese personeel verrewég het grootste deel weer aan het werk. Ook de uraniumfabriek in Sjinkolobwe. het rijke uranium- gebied van Kongo, was weer in bedrijf. In Brussel duurde ook woens. dag de koortsachtige politieke activiteit voort. De „marathon zitting" van het Belgische ka binet werd voortgezet en het parlement besloot het zomer reces voorlopig uit te stellen. Een verklaring van minister president Eyskens in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat hij zelf niet vóór dinsdag a.s. een verklaring over Kongo zal afleggen, heeft de indruk gevestigd, dat in de komende 48 uur belangrijke politieke be slissingen zullen worden geno men. Minister De Schrijver zal vandaag een verklaring over zijn missie naar Kongo van de afgelopen dagen in de Kamer afleggen. Het eerste gewelddadige inci dent sinds het uitbreken van de ambtenarenstaking in India in de nacht van maandag op dins dag, werd gemeld uit de stad Dohad, in het westen van het land. waar de politie het vuur opende op een opgewonden menigte. Als gevolg hiervan werden een persoon gedood en zes gewond. Na botsingen lus sen stakers en werkwillige spoorwegarbeiders, keerde de menigte zich tegen de politie, die na vergeefse pogingen om met stokken en traangas de orde te herstellen, tenslotte van de vuurwapens gebruik maakte. Ook uit Bombay werden enkele incidenten gemeld, overigens zonder ernstige gevolgen. Blijkens berichten uit vele delen van het land, heeft slechts een klein deel van de twee mil joen ambtenaren aan de oproep tot slaking gehoor gegeven. Zes tien uur na het officiële begin van de staking was nog maar weinig merkbaar van ontwrich ting op grote schaal van het spoorwegverkeer, de post- en telegraafdiensten en het werk in dc munitiefabrieken. Volgens officiële kringen hebben de meeste ambtenaren zich van deelnamp aan de staking weer houden door hel dreigement met ontslag en de mogelijkheid van een gevangenisstraf van 6 maan den. De politie van New Delhi Dr. Hans Loch, vice-premier van Oost-Duitsland. is woensdag op 62-jarige leeftijd in Oost-Ber- lijn overleden. heeft opnieuw twee leden van het stakingscomité van het In diase overheidspersoneel ge arresteerd. Thans bevinden zich acht van de tien leden van dit comité in arrest. Het totale aantal arrestaties in verband met de staking, die maandag om middernacht be gon, bedraagt thans ruim 2.400. In New Delhi is weinig van de staking te merken, maar in andere delen van India, in het bijzonder Bombay en Calcutta, neemt het aantal stakende ar beiders voortdurend toe. Ook het aantal hotsingen tussen stakers en politie, gevallen van sabotage en intimidatie van werkwilligen stijgt. Dinsdag' zijn in Ahmedabad ten minste vijf personen in een treffen met de politie gedood. Van de zijde van de Belgische ambassade in ons land is mede gedeeld. dat personen die in lichtingen wensen in te winnen over personen in Kongo zich kunnen wenden per briefkaart tot ..Infor Congo 3, Montoyer- straat te Brussel". Zij dienen de naam op te geven van de per sonen, het adres en eventueel de maatschappij waarbij die per soon werkzaam was of andere nuttige gegevens. Het is ge wenst, dat per persoon een kaart zal worden gestuurd eventueel kan men ook zijn telefoonnum mer opgeven. (Advertentie) Noordstraat 84-86 Tel. 2573 - Temeuzen AANVAL OP EVACUEES. Muitende Kongolese militairen hebben woensdagavond in het centrum van Leopoldstad gescho ten op een autocolonne met drie honderd Belgische vluchtelingen die op weg was naar het vlieg veld. Twee vrouwen werden ge wond van wie één zwaar. De V. S. hebben krachtig bij de Sowjet-Unie geprotesteerd tegen het „ongerechtvaardigd neerschieten van een Ameri kaans verkenningsvliegtuig op 1 juli". Dit toestel is nooit binnen 30 mijl van Sowjet-gebied ver wijderd geweest, aldus de Ame rikaanse nota, die te Moskou werd overhandigd. Het is duidelijk dat de Sow- jet-luchtmacht „uit brood dronkenheid" het Amerikaanse vliegtuig boven de internatio nale wateren heeft neerge- geschoten. „Het moet de Sowjet-regering duidelijk zijn, dat een herhaling van derge lijke daden de ernstigste ge volgen moet hebben, waarvoor de verantwoordelijkheid geheel op de Sowjet-Unie rust", aldus de nota uit Washington. Het verband dat de Sowjet- Unie heeft gelegd tussen de vlucht van het verkenningsvlieg tuig van het type Rb-47 en het vliegen van de U-2 boven de Sowjet-Unie op 1 mei, wijst de Amerikaanse regering van de hand. Ze eist vrijlating van de twee Amerikaanse officieren, die volgens de Russen het neer schieten van de Rb-47 hebben overleefd. Voorts wil zij dat onverwijld een vertegenwoor diger van de Amerikaanse am bassade te Moskou met de twee mannen mag spreken. Ook eist Washington de teruggave van het lijk van de gezag voerder van het toestel, dat de Russen in een rubberboot zou den hebben gevonden, De V. S. bieden aan tezamen met de Russen naar de overige drie inzittenden van het toestel te gaan zoeken. De Amerikaanse regering behoud zich het recht voor, volledige schadeloosstelling te Een van de deelnemende sche nen aan de grote zeilrace van Noorwegen naar België is de Amerikaanse ..Eagle". Dat bij de bouw van dit schip rekening is gehouden met zwaar weer blijkt wel uit het stuurwiel, dat driedelig is en door zes man tegelijk bediend kan worden. De regering van de Sowjet- Unie zal om hijeem oeping van de Veiligheidsraad vragen, ter be handeling van de kwestie van de nieuwe agressie aoor een Ame rikaans vliegtuig tegen hc-t Rus sisch grondgebied, aldus heeft radio-Moskou medegedeeld. Het verzoek om bijeenroeping van de Veiligheidsraad werd woensdag gedaan in een tele gram aan de voorzitter van de Veiligheidsraad. Eerder op de dag was het ant woord der Verenigde Staten op de Russische nota, waarin werd geproiesteerd tegen de vlucht van het Amerikaanse Rb-17 vliegtuig, op het Russische mi- nistei ie van Buitenlandse Zaken overhandigd. De Sowjet-Unie verzocht de Veiligheidsraad onmiddellijk bij een te roepen ter bespreking van de kwestie „van nieuwe agres sieve daden van de Amerikaanse militaire luchtmacht tegen de Sowjet-Unie. en een bedreiging voor de algemene vrede vormen". In het telegram van minister Gromyko wordt gezegd, dat de Sowjet-regering verwacht dat de Veiligheidsraad, die tot voor naamste taak heeft de interna tionale vrede en veiligheid te be. waren, onmiddellijk de kwestie van de voortgezette provoceren de daden van de Verenigde Sta ten zal bespreken en in dit ver band die maatregelen zal treffen welke nodig zullen zijn om een einde aan deze daden te maken. voor het Russische optreden eisen. Zij protesteert tevens met klem tegen het feit, dat de Rus sen nu pas met hun mededeling over het neerschieten van het toestel zijn gekomen, hoewel zij wisten dat er een onderzoek gaande was, waaraan zelfs een Russisch marinevaartuig deel nam. Het betrokken toestel maakte een „volkomen wettige vlucht boven internationale wateren, waarbij het niet boven Sowjet- gebied is geweest", aldu s de Amerikaanse protestnota. Prins Bernhard heeft gister ochtend, ais regent van het zijn naam dragende fonds, voor de tiende keer de onderscheiding \an de zilveren anjer uitgereikt tijdens een plechtige zitting van het bestuur van het fonds in het gebouw der Nederlandse Handel maatschappij in Amsterdam. De zilveren anjer is dit jaar toegekend aan: de 75-jarige boekhandelaar-uitgever D. .1. Kamminga uit Dokkum, de 50- jarige directeur-oprichter van de stichting „Gaudeamus" W. A. F. Maas te Bilthoven en de 62-jari ge beeldhouwer Johan G. Wert- heim uit Laren (N. H.), initia tiefnemer en secretaris der stichting „Openbaar Kunstbezit". Sinds in 1950 de zilveren anjer bij het 10-jarg bestaan van het Prins Berrihardfonds werd inge steld, zijn 38 culturele werkers met dit huldeblijk voor vrij cul turele arbeid onderscheiden. H. K. H. Prinses Beatrix is woensdagmiddag voor een privè- bezoek naar Genève vertrok ken. Dit bezoek houdt direct verband met haar studie en zij zal daar enige internationale organisaties bezoeken teneinde een indruk te krijgen van hun structuur en wijze van werken. Om kwart over één gister middag is Prinses Beatrix met het gewone lijntoestel van de K.L.M. naar Genève vertrokken. Zij werd vergezeld door haar particulier secretaresse, mej. M. C. C. Wijnen, en door twee vrien dinnen, wier namen werden op gegeven als mej. Fasting en mevr. De BruineWhidded. De Prinses droeg oen beige mantelcostuum met bijpassende cloche. Haar hooggehakte schoe nen, handtas en handschoenen waren alle van gelijke havanna- kleur. KANS OP BUIEN Een depressie nabij Schotland beweegt langzaam in oostelijke richting. Het bijbehorende front, dat de vorige nacht over ons land trok bracht plaatselijk wat regen. Inmiddels beweegt een rach- storing van de depressie ovaf Zuid-Engeland naar ons land, terwijl de luchtdruk boven Frankrijk daalt, het weer blijft dan ook wisselvallig. De kans op buien waarvan sommigen met onweer gepaard zullen gaan, neemt toe. De wind wakkert nog wat verder aan uit zuidwestelijke richting. In het temperatuurver- loop komt weinig verandering. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van donderdag morgen tot donderdavond. Wisselvallig. Half tot zwaar bewolkt, met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. Ma tige tot krachtige zuidwestelijke wind. DONDERDAG 14 JULI Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.56 6.31 7.11 7.21 n.m. 6.18 6.53 7.33 7.43 ZON MAAN op onder op onder Juli. 15 4.37 20.54 12.58 16 4.38 20.53 0.13 14.05 17 4.40 20.52 0.40 15.10 18 4.41 20.50 1.09 16.11 19 4.42 20.49 1.41 17.09 20 4.43 20.48 2.18 18.03 21 4.45 20.47 3.00 18.52 22 4.46 20.46 3.49 19.35

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1