vluchten Belgische burgers naar Leopoldstad Gezin Smirnof het land uitgeleid Dader van aanranding Amsterdams meisje is bekend „Zeeslag" tussen Japanse mijn v/erkers Chroesjtsjef bemiddelt Weero verzicht Levenslang tegen Pohlmann geëist HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Autorijlessen „SCHIPPERS" Kleine Advertenties VRIJDAG 8 JULI I960 16e Jaargang Nr 5028 MENSONTERENDE TOESTANDENfIN DE KONGO JONGEN ONTVOERD IN AUSTRALIË Vader had pas 800.000 in een loterij gewonnen ONTSNAPTE GEVANGENEN GEARRESTEERD HET ONGELUK MET HET AMERIKAANSE LUCHTSCHIP 26-JARIGE ACCOUNTANT VOORTVLUCHTIG Rotterdammer „opereert" in Duitsland De ongeregeldheden te Rome. Alle openbare bijeen komsten in de stad en provincie verboden - Bondsautorij school Axelsestraat 237-239 Temeuzen - Telefoon 25 bij het Gulftankstation. Van 18 regels 1,-; i«dc regel meer 20 cent (M* maal 8 regels.) Te koop: Herenrijwiel, gulden, en 6-armig houM Kroon (handwerk). Mf grietstraat 29, Terneuz# Te koop van particul'4 Volkswagen, in prima sta3 Adres te bevragen: Buri' van dit blad. Te koop: Woonhuis, bou» jaar 1950. Staande en bevragen en te bezichtig na 5 uur 's avonds: F. v J HOOFT, Achterstraat 25 Zaamslag. Te koop: Solex, in pf staat. Adres te bevraê- Busmu raa git bla* Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Eedactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 DE VRIJE ZE Gironummer 38X50 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; Per week 48 ct Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p«r advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adrêe Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 sur, De vlucht van de Europese be woners uit het door de muitende Kongolese militairen beheerste gebied van Thysstad is donder dag begonnen. In Leopoldstad, waar de toestand na de oproerige tonelen van woensdag zich weer norimaler liet aanzien, kwamen in de middag de eerste Belgische gezinnen aan, nog verbijsterd door de verschrikkingen die zij de afgelopen 36 uur hadden door staan. „Onmiddellijke repatrië ring" was hun enige wens. Ruim 100 politiemannen zoe ken op het ogenblik naar het achtjarige zoontje van 'n zaken man uit Sydney, dat op weg naar school is ontvoerd. De ontvoerders hebben telefo nisch een losprijs van ruim 200.000 gulden geëist. De autori teiten hebben de bevolking via de radio verzocht de politie bij het opsporen te helpen. De zakenman een zekere Thorne had pas circa 800.000 gulden in een loterij gewonnen. De beide gedetineerden, die dinsdagmiddag kans hebben ge zien te ontvluchten uit de straf gevangenis te Groningen, zijn woensdagavond om half tien te Leeuwarden weer gepakt. Het zijn de 27-jarige K. B. uit En schedé en de 27_jarige P. H. uit Tzummarum. Zij werden aange houden in de bus van Leeuwar den—'Tzummarum, die om half tien vertrok. Zij hadden enig geld bij zich, dat waarschijnlijk afkomstig is van inbraak in de landbouwhuishoudschool te Tol- hert en uit Leek, waar een auto i is opengebroken. Het was donderdagavond nog niet bekend hoeveel Europeanen een toevlucht in de Kongolese hoofdstad hadden gezocht. Met I de Belgische vrouwen en kinde ren, die donderdag per extra- trein uit Thysstad mochten ver trekken, zijn het er zeker enige honderden. IN de Belgische ambassade in Leopoldstad vertelden de eerst- aangekomen mannen, terwijl hun vrouwen en kinderen met de spo ren van het doorstane leed nog op hun gezicht aan de haastig klaargemaakte maaltijden zaten, de verschrikkingen, die de mui terij voor de Europese inwoners van het gebied hebben gehad. Het relaas van een Belgische bestuursambtenaar in het plaats je Inkisi luidde als volgt: „Woensdagochtend om 7 uur werd de Belgische officier, die 't commando voerde over het deta chement in Inkisi, door muitende troepen ontwapend. Munitie werd onder de manschappen rondgedeeld. Een uur later werd op de bestuurspost geschoten en werd de sleutel van de wapenka mer. Alle Europeanen werden opgesloten. De vrouw van een bestuursambtenaar werd meege sleurd in een kamer en daar veie malen misbruikt. Tegen half tien kwamen 2 jeeps met nog meer muitende militairen aan. Met andere troepen doorzochten zij alle woningen op wapens, her haaldelijk bedreigingen uitend en op de huizen schietend. Een andere groep trok naar de plaats Madimba waar later op de dag de muiters door een ge pantserde colonne werd tegen gehouden en naar Mbanza Boma. Hier hadden de meeste vrouwen van de bestuursambte naren en onderkomen gezocht in het klooster. Eén van haar werd onder bedreigingen met de dood dcor vier Kongolezen misbruikt. De overigen werden alleen be dreigd. Later op de avond kwa men zij terug. In het klooster dwongen zij de zusters twee meisjes uit het pensionaat af te staan. Deze werden uren later in het veld teruggevonden, geheel ontkleed. Op aandringen van Kongolese ambtenaren werden wij donderdagochtend vrijgela ten". Ook uit Thysstad, naar het schijnt het bolwerk van de mui tende militairen, richtten de op- In het proces inzake de moord op de call-girl Rosemarie Nitri- bitt heeft donderdag de openbare aanklager in Frankfort tegen de 39-jarige handelsvertegen'ivoor- diger Heinz Pohlman levenslange tuchthuisstraf geëist. De openbare aanklager zei dat hij tot deze eis is gekomen op grond van „sterke aanwijzingen". De rechtbank moest maar uit maken, of het belastende mate riaal voldoende was. Hij noemde Pohlmann een avonturier, geen held. Het wezen van deze tijd werd door zulke figuren niet bepaald'. De openbare aanklager zei dat het motief van verdachte geld gebrek is geweest. Pohlmann nad, ondanks zijn grote schul- tussen 1 en 11 november ijr dadelijk na de dood van 'tr'bitt, precies de 18.000 mark standelingen zich tegen de Euro pese bewoners. Huiszoekingen werden gedaan om wapens op te sporen, die naar zij vermoedden daar waren verborgen en een aantal Belgen werd daarbij mis handeld. De pogingen om de vrouwen en kinderen te evacue ren slaagden in de loop van don derdagmiddag, toen een trein on der leiding van en Kongolees lid van de provinciale regering naar Leopoldstad kon vertrekken. Ook in andere bestuursposten in het gebied van Thysstad heb ben de muitende militairen zich misdragen en de Europese bevol king mishandeld. De Belgische minister-presi dent, prof. Eyskens, heeft don derdag de gebeurtenissen in de Kongo „kleine stuiptrekkingen van en jonge staat" genoemd. Hij zeide dat het ontslag van generaal Janssens een gevolg was van een „ernstig incident" tussen de opperbevelhebber van het Kongolese leger en minister president Loemoemba. De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, de heer Wigny, heeft de Belgische ambassadeur in Leopoldstad opgedragen in sa menwerking met de Kongolese regering alle maatregelen te ne men om de Belgische levens en goederen in Kongo te bescher.- men. Het aantal Belgen in Kongo be draagt momenteel 90.000. AMERIKAANSE BEGRAAF PLAATS INGEWIJD. Koningin Juliana, heeft gis termiddag de inwijdingsplech tigheid van het Amerikaanse kerkhof in Margraten bijge- woont. Het ongeluk met het grote ob servatieluchtschip van de Ameri kaanse marine, dat woensdag door onbekende oorzaak bij dé kust van New Jersey in de At lantische Oceaan terechtkwam, heeft aan één man het leven ge kost, terwijl er drie verwondin gen hebben opgelopen. Zeventien inzittenden worden nog vermist. Men vreest dat zij om het leven zijn gekomen. Het luchtschip was opgestegen om een vermiste sloep op te spo ren, die deelnam aan een wed strijd van Newport naar Ber muda. Dit vaartuig, aan boord waarvan zich zeven of acht per sonen bevonden, werd later be houden teruggevonden. Toen het luchtschip met kracht op het water neerkwam, lag on geveer de helft van de inzitten den te slapen. Het was rustig weer. Donderdagmiddag om half 10 zijn op de Wilpsedijk nabij De venter een toerbus uit Tilburg, waarin 31 dames, en een perso nenauto, bestuurd door de heer Dalenoort, in botsing gekomen. De heer D. en zijn vrouw werden zeer ernstig gewond. Vier Til- burgse dames in de bus liepen eveneens verwondingen op. uitgegeven die bij de vermoorde .ontbraken. De aanklager zei verder dat l'ohlmann geen bevredigend 3 vei klaring over de herkomst van bet door hem uitgegeven gei l kunnen geven. Dat hij dit bedrag had kunnen sparen was lri feite niet te geloven. Aanwij zigen waren ook de met bloed "speurde broek die Pohlmann m'ddag van de 29ste okto- er zou hebben gedragen en later \eistopt zou hebben, een door rJr r6n waargenomen krab- udje op Pohlmanns bovenlip en t pakje dat hij alvorens naar <e politie te gaan bij zijn kleer- bad afgegeven, vermoe- ontdoen™ Z'Ch Van hot gelc' te Volgens de aanklager klopte f.t or p°hlmann opgegeven alibi voor de dag van de moord Donderdagmiddag is de 34- jarïge Russische student Pyotr Smirnof, die 14 dagen geleden in Den Haag wegens spionage werd gearresteerd, als ongewenste vreemdeling ons land uitgeleid. Onder bewaking van twee leden van de koninklijke mare chaussee werd hij om tien minu ten vóór één het Tupolev-lijn- toestel van de Aeroflot op Schip hol binnengebracht. Vijf minuten later volgden zijn vrouw en zijn kind, die als gewone passagiers de luchthaven passeerden. Het toestel vertrok om 1 uur naar Moskou. De Aeroflot ondervond bij dit vertrek meer belangstelling vaa pers, radio, t.v. en film, dan van de passagiers. De grote Tupolev verliet Amsterdam n.l. bijna leeg. Aan boord bevonden zich behalve de Smirnofs slechts 3 andere passagiers. Een heel legertje fotografen en operateurs richtte de lens op de vrolijk lachende Smirnof, een kleine man met een ietwat ge drongen postuur, toen deze uit het autobusje van de koninklijke marechaussee stapte, waarin men hem tot vlak voor het vlieg tuig bracht. Snel besteeg de Rus de trap en pakte van de com mandant van het district Am sterdam, majoor A. van der Most van Spijk, op het laatste moment zijn paspoort aan. Nog even wuifde hij een luchtige groet naar Nederland en verdween toen in het toestel. In een auto van de vreemdelin gendienst uit Den Haag was Smirnof naar de nieuwe kazerne van de marechaussee te Bad hoevedorp vervoerd. Vandaar werd hij in een autobusje naar Schiphol gebracht. De chef van de vreemdelingendienst in Den Haag, hoofdinspecteur P. J. Laus, hield er samen met majoor Van der Most van Spijk van de mare chaussee een oogje in het zeil. Met name controleerden zij of het toestel opsteeg, want eerst dan is de taak tot uitgeleiding van een ongewenste vreemdeling volbracht. Mevr. Smirnof, een nog jonge helblonde vrouw, die over twee maanden een tweede baby ver wacht, werd vijf minuten na haai man in de normale autobus van de K. L. M. over het platform naar de machine gereden. Te voren had zij zich opgehouden in het kleine kantoortje van da Aeroflot bij de vertrekhal. Zij werd tot in het toestel begeleid door een drietal leden van de Russische ambassade en droeg twee grote bossen bloemen in haar armen. Haar oudste kind, nog bijna een kleuter, werd door een andere Russische vrouw het toestel ingedragen. De leden van de Russische am bassade daalden enkele ogenblik ken later weer de trap van de machine af en verwijderen zich van het platform zonder op het vertrek van de machine te wach ten. Foto: De politie te paard drijft een opgewonden menigte uiteen. Het Amsterdamse dienstmeis je C. A. Flipse, dat dinsdagmid dag j.l. door een onbekende man in de woning van haar werk gever aan het Amsterdamse Mi- nervaplein werd mishandeld, heeft haar aanrander herkend van een aantal foto's die de po litie haar donderdagochtend heeft getoond. De recherche van het bureau Overtoom kwam op zijn spoor na ontvangst van diverse tips van dagbladlezers. De op 2 oktober 1933 in Amsterdam ge boren boekhouder J. B. blijkt evenwel woensdag te zijn ver dwenen. De politie heeft in zijn kamer in de stadionbuurt donderdag ochtend het pak en de jas ge vonden, die B. bij de overval droeg. De jas bevatte op vele plaatsen bloedvlekken, zodat het vrijwel zeker is dat de po litie op het goede spoor is. Ge vreesd wordt dat B. naar het buitenland is gevlucht, aange zien hij reeds eerder te kennen heeft gegeven dienst te willen nemen bij het Vreemdelingen legioen. De grensposten zijn onmiddellijk gewaarschuwd. De jongeman bezit geen pas poort. Naar aanleiding van de publi- katies over de overval in de dag bladen, heeft de recherche van Bij een „zeeslag" tussen twee groepen mijnwerkers van het kolenbekken Miike op Kioesjoe zijn donderdag 240 mensen, on der wie veertig politiemannen, gewond. Ongeveer 2000 mijnwer kers namen aan de gevechten deel. De 16.000 mijnwerkers van Miike zijn in twee kampen ver deeld tengevolge van een besluit van de directie om de produktie te verminderen. Bevreesd voor een eventueel ontslag gingen Door bemiddeling van premier Chroesjtsjef zal binnenkort een Joodse moeder haar zoon terug zien, van wie zij in 1941 werd gescheiden, zo meldt een in Tel Aviv verschijnend blad. Mevrouw Henrika Feitolowitz, eeni 41-jarige oorlogsweduwe, was in 1941 in de Sowjet-Unie gearresteerd, nadat zij uit Polen was gevlucht. Haar kind, dat toen één jaar was, werd onder gebracht in een kindertehuis. Sindsdien had zij hem niet meer gezien. Toen vorig jaar Chroesjtsjef een bezoek aan Warschau bracht, wist mevr. Feitolowitz, die toen in Polen was, hem een in het Russisch gestelde brief te overhandigen, waarin zij hem verzocht te willen bevorderen dat zij haar zoon terugkreeg. Zij wachtte enkele maanden in Polen op antwoord, maar toen dat uitbleef, keerde zij terug naar Israël, waarheen zij was geëmigreerd. Onlangs echter liet het Poolse gezantschap in Tel Aviv haar weten, dat haar zoon was teruggevonden in het rode leger. Op bevel van Chroesjtsjef krijgt hij vrijstel ling van de dienst om naar Polen te gaan en daar zijn moe der te ontvangen. 6.000 mijnwerkers in staking. Zij zetten posten uit bij de mijn. Teneinde geen moeilijkheden met de stakers te krijgen besloot de directie van de mijn de werk willigen met schepen naar het werk te brengen. Toen deze vloot wilde landen, bleken de stakers ook een vloot te hebben uitge rust vanwaar zij de werkwilligen met stenen en waterstralen be stookten. Aan de felle gevechten, die zich gedeeltelijk op de vaar tuigen en gedeeltelijk op de kust afspeelden, kon pas een einde worden gemaakt, toen 650 poli tiemannen in actie kwamen. Zij maakten o.a. gebruik van traan- gasbommen om de strijdenden te scheiden. De Rotterdamse politie waar schuwt Nederlandse automobi listen voor een Rotterdammer, die zich met een lichtgrijze auto (Ford-Anglia) ophoudt op wegen in West-Duitsland. Als hij Nederlandse auto's ziet houdt hij ze aan en vertelt de inzitten den dan zijn geld te hebben ver loren. Wanneer men hem dan geld leent, blijkt men het kwijt te zijn. Dertig automobilisten, die deze onaangename ervaring opdeden, hebben zich reeds tot de Rotterdamse politie gewend, het bureau Overtoom ruim 50 tips ontvangen. Enkele ervan leidden gisterochtend in de rich ting van de 26-jarige B. Daarom begaven twee rechercheurs zich onmiddellijk naar het adres in de stadionbuurt waar B. een kamer bewoont. De jongeman bleek reeds te zijn verdwenen. Het kostuum en de regenjas die in de kamer werden aangetrof fen, bleken overeen te stemmen met de beschrijving die mej. Flipse ervan had gegeven. Op de jas zaten bloedsporen. Het verhaal dat de jongeman aan het meisje heeft verteld, blijkt gedeeltelijk te kloppen. Hij werkt inderdaad op een accoun tantskantoor, heeft een zoontje van vier jaar en is getrouwd ge weest (maar gescheiden). B. had evenwel geen vakantie, maar liep in de Ziektewet. B. is reeds eerder voor kleine vergrijpen met de justitie in aanraking geweest. Zijn foto was in het archief van de politie aan wezig en zal nu worden ver spreid. Mej. Flipse heeft B. zon der aarzeling van de foto's her kend. Dr. J. Zeldenrust, gerechtelijk- geneeskundige, heeft het slacht offer donderdagochtend in het Wilhelminagasthuis onderzocht. Hij stelde vast dat de man het meisje vier a vijf slagen met een hard, plat voorwerp op het hoofd heeft toegebracht. De wonden zijn één tot twee centimeter lang. Het meisje klaagt nog steeds over hoofdpijn. Het signalement dat mej. Flip se de politie heeft verstrekt, blijkt op bijna alle onderdelen te kloppen. Zij schatte de lengte van de man op 1.85. Deze blijkt slechts twee centimeter meer te zijn. Aan het signalement kan nog worden toegevoegd, dat B. wat puistjes in zijn gezicht heeft en vermoedelijk enkele wondjes. Hij heeft donkerblond haar, grijs groene ogen en een tenger pos tuur. De politie heeft donderdag alle openbare bijeenkomsten in de stad en in de provincie Rome verboden na de anti-fascistische ongeregeldheden van woensdag, waarbij 65 politie-agenten ge wond raakten en 350 demonstran ten werden gearresteerd. De po litie heeft verschillende sleutel- punten in de stad bezet om ver dere gewelddaden te voorkomen. Intussen hebben de communis ten voor donderdag een aantal stakingen afgekondigd, als on derdeel van hun campagne tegen de neo-fascisten. De meeste poli tieke waarnemers zijn van oor deel, dat de golf van geweld daden bedoeld is om de regering- Tambroni ten val te brengen, wier bestaan afhankelijk is van de 24 neo-fascistische stemmen in het huis van afgevaardigden. De regering staat thans voor de keuze af te treden of zich geheel achter de neo-fascisten te scha ren, -een stap waarvoor de meeste van haar aanhangers zul len terugdeinzen. De door communisten over heerste algemene arbeidersfede ratie heeft voor vandaag een 24-uursstaking voor het spoor wegpersoneel over het gehele land afgekondigd, en een alge mene staking van een halve dag in de stad en provincie Rome. Men verwacht dat deze laatste echter slechts gedeeltelijk zal sla gen, daar andere vakverenigin gen niet hebben toegezegd daar aan deel te nemen. Ook in de provincie Bologne is een alge mene staking van een halve dag afgekondigd. dodelijk ongeval bij STAATSMIJN EMMA. Woensdag is de bedieningsvak man, de heer ii. Kerckhoffs, uit Wijnandsrade bij het afhaken van mijnwagens op de losvloer in de staatsmijn Emma met het hoofd bekneld geraakt tussen twee vol le wagens. Met ernstige schedel letsel is de getroffene naar het ziekenhuis te Heerlen overge bracht, waar hij nog dezelfde dag is overleden. De heer Kerckhoffs was 47 jaar oud, gehuwd en had zes kinderen. ZUIDELIJKE WIND. Een depressie op de Noordzee, die de afgelopen dagen een krachtige zuidwestelijke lucht stroming boven ons land in stand hield, vult nu op en trekt weg naar het noorden, wat gepaard gaat met een afname van de wind. Randstoringen van deze de pressie blijven evenwel het weer VRIJDAG 8 JULI Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 0.51 1.18 1.26 1.53 2.06 2.33 2.16 2.43 ZON op onder Juli. 9 4.31 10 4.32 11 4.33 12 4.34 MAAN op onder 20.59 20.58 20.57 20.56 21.13 21.53 22.27 22.56 5.29 6.45 8.03 9.21 bij ons beheersen. Eén hiervan gal donderdag aanleiding tot het optreden van buien, die een plaatselijk karakter hadden. Overdag viel de grootste hoe veelheid in Vlissingen, waar 11 mm werd afgetapt. Een volgen de storing die samenhangt met een hoeveelheid koude lucht in de hogere luchtlagen, bevindt zich boven de ingang van het Engelse Kanaal. Het ziet er naar uit dat deze zich naar ons land zal bewegen, waardoor de buiigheid weer groter wordt, terwijl de kans bestaat, dat deze hier en daar vergezeld gaat van onweer. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Nu en dan buien. Wisselend bewolkt en nu en dan buien, met een kans op on weer. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Iets wanner.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1