Turnpakjes Haarverzorging sandrihi Bezoek van Chroejtsjef aan Oostenrijk Nederland maakt baggervloot voor Philippijnse regering m Onrust in Kongo De zaak-Eichmann Weeroverzicht „EIGEN HAARD" Bliksem sloeg in kruisbeeld Italië Russische premier verkeert in goede stemming Griekse kroonprins in Muiden Auto-ongeluk te Bunnik HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT VOOR UW HAAR Vloosu'ijkstraat 4 Tel. 2465 Temeuaen tmi Mogen wij U voor stellen: de Parker 17, jongste telg uit her roemruchte geslacht der Parker vulpennen? Deze nieuwe, elegante creatie bezit een in gebouwde gouden pen met Electro Polished penpunt. 17 Standard f 27.50 17 de Luxe f 32.50 (met blankmetalen dop) (J kunt hem bfkühen en proberen bij N.V. Fa. P. J. v. d. SANDS Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; P^r maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. .il Verschijnt dagelijks DINSDAG 5 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5025 Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Adveitentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nar Premier Chroesjtsjef van de Sowjet-Unie was maandag, de tweede dag van zijn rondreis door de Oostenrijkse provincies, in een zeer goede stemming. Tijdens een lunch die hem werd aangeboden in de kantine van een fabriek te Voest, schoof hij zijn op schrift gestelde rede met een breed gebaar van zich af en sprak hij uit het hoofd. Aanhakend op een inleidende redevoering van een Oostenrij ker, waarin was gezinspeeld op meningsverschillen tussen bondskanselier Raab en vice- kanselier Pittermann, merkte de Sowjet-leider genocgelijk op: „ik begrijp best, mijnheer Raab, dat de vice-kanselier uw post zou willen bezetten en dat u wilt blijven zitten. Wij kennen dat ook". Hij vertelde daarop hoe hij zelf premier was geworden en verzocht zijn toehoorders te ra den tot Cvelke partij hij be hoorde. Pittermann antwoordde direct: GEEN ALGERIJNSE ONDERHANDELAARS NAAR PARIJS De voorlopige Algerijnse re1 gering heeit meegedeeld, dat onder de huidige omstandig heden het zenden van onderhan delaars naar Frankrijk niet op portuun is. Cubaans radiostation in regeringshanden Be Cubaanse regering heeft de op één na grootste radio- omroep van Cuba, de Radio-Pro- greso. overgenomen wegens ge schillen tussen de directie en het personeel. In een bekend making van het ministerie van Arbeid over deze maatregel wordt niets gezegd over de aard van die geschillen. De directeur van Radio-Pro- greso, Fernandez, is zaterdag naar de Verenigde Staten ge- gaaa. Vorig jaar heeft de Cubaanse regering reeds verscheidene ra dio-stations in beslag genomen, omdat de eigenaars of de direc teuren te nauwe betrekkingen zouden hebben onderhouden met het regime van de verdreven Batista. Russische tankboot op weg naar Cuba in aanvaring Een Russische tankboot, de 19.580 ton metende Pekin, die met olie op weg is naar Cuba, is maandag ter hoogte van de Tu nesische haven Bizerta in aan varing gekomen met het Noorse tankschip Rondefjell. Dit werd bekend gemaakt door de reders van het 15.600 ton metende Noorse schip schip. 'De Ronefjell die wegens een lek in de machinekamer sleep- bootassistentie vroeg, werd de haven van Bizerta binnenge sleept. Over de toestand van het Russische schip is nog niets be kend. e Spoorwegongeluk in Pakistan Dertien mensen zijn omgeko men en 34 gewond doordat zon dag een prsonentrein tussen Taxila en Haveli in het noord- weeten van Pakistan uit de rails liep. Twee rijtuigen stortten in een ravijn. PRESIDENT FRONDIZI VERTROKKEN Maandagmorgen om vijf mi. nu ten over negen is de Argen tijnse president Arturo Frondizi met een 'Dart-Herald Turboprop vliegtuig van de BEA van Ypen- burg naar Londen vertrokken. Hem werd onder anderen uit geleide gedaan door de minister president, prof. dr. J. E. de Quay de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, en leden van de hofhouding. Het exercitiebataljon van de koninklijke luchtmacht vormde een erewacht. De luchtmacht kapel speelde bij het vertrek het Argentijnse volkslied. Frondizi in Londen Op een persconferentie zei Frondizi, dat zijn regering nog steeds wenst, dat Eiehmann wordt teruggezonden, of dat Is raël een passende genoegdoening geeft. In afwachting daarvan zou de Argentijnse ambassadeur in Israël niet naar zijn post terugkeren. „tot de kleinste", waarop Chroesjtsjef lachend in het Duits, met een vreselijk Rus sisch accent antwoordde: „de kleinste en de beste". Chroesjstjef verklaarde voorts dat de Sowjet-Unie in Oostenrijk het staalprocedé „LD" wil ko pen. De directeur van de fabriek, Hietzinger, herinnerde hem er aan dat de Sowjet vice-premier Kosygin had gezegd dat de Oos tenrijkers de Russen voor dat procédé niet het vel over de oren mochten halen. Maar al willen wij niet uw gehele huid, aldus Hietzinger, we willen toch wel een stuk ervan, want het gaat hier niet alleen om het procédé maar ook om de leve ring van alles wat er bij hoort. Tevoren had Chroesjtsjef bij een bezoek aan het bedrijtszie- kenhuis van de fabrieken te Voest de lachers op zijn hand gekregen toen hij met rode inkt zijn handtekening zette op de stralend witte schort van een verpleegster, die hem bedeesd om zijn handtekening had ge vraagd. Vice-kanselier Pitter mann volgde zijn voorbeeld en zette ook zijn naam op het schorl, evenals Chroesjtsjef met rode inkt. Dit was voor Chroesjt sjef aanleiding om tegen hem te zeggen, dat „het zetten van een handtekening met rode inkt niet voldoende is óm een echte com munist te zijn". „Dank u", zei de socialist Pittermann, „ons rood is voor ons voldoende". De dag was maandag voor Chroesjtsjef begonnen met een hartelijke ontmoeting met een oude bekende, een vrouw die hem dertig jaar geleden in de Kaukasus heeft gekend. Zij was maandagochtend naar zijn hotel getogen doch zij kon niet door het politiekordon dringen. Zij slaagde er echter we] in een oude foto, waarop zij met Chroesjtsjef stono afgebeeld, aan een lid van Chroesjtsjefs gevolg te geven, waarop de Sow- jet-premier haar onmiddellijk bij zich liet komen en haar har telijk begroette. Hij nodigde de vrouw en haar Oostenrijkse echtgenoot uit naar de Sowjet-Unie te komen om te zien hoe de toestand daar in dertig jaar was veranderd. Bij zijn bezoek aan de fabriek van Voest drong de Sowjet-pre- mier door het politie-kordon heen toen hij een vroegere kameraad, een oude Oostenrijkse commu nist, gewaar werd. Hij begroette hem bartelijk en wandelde ge armd een eindje met hem op, druk pratend. Chroesjtsjefs dochter Elena kwam maandag tussenbeide toen een Oostenrijkse vrouw van Russische afkomst huilend haar moeder, Nina, aanklampte, omdat zij geen visum kon krij gen voor een bezoek aan haar ouders, die in Kief wonen. Luister eens, vader," zeil 'zij, „deze vrouw moet een visum krijgen". Chroesjtsjef beloofde de vrouw dat hij het Russische consulaat in Wenen opdracht zou geven de zaak in orde te maken. Bij een bezoek dat Chroesjt sjef maandagmiddag bracht aan een proef boerderij te Wels in Opper-Oostenrijk zijn een hon derdtal verslaggevers in staking gegaan. Zij mochten het terrein niet betreden en konden der halve niet de rede horen die Chroesjtsjef zou uitspreken. Zondag waren fotografen reeds in staking gegaan omdat zij niet. genoeg faciliteiten kregen. Op de proefboerderij kreeg Chroesjtjef twee fokstieren ten geschenke. Bij een bezoek aan Salzburg verklaarde Chroesjtsjef in een redevoering, dat de Sowjet-Unie niet werkeloos zou toezien als een land zou proberen Oosten rijks neutraliteit te schenden. Evenals op; de voorgaande dagen leverde hij weer felle kritiek op West-Duitsland. Hij wilde niet de vriendschappelijke betrekkingen tussen Oostenrijk en West-Duitsland verstoren, zei hij, doch echte vriendschappe lijke betrekkingen zijn met Duitsland alleen mogelijk als de Duitsers afzien van elke politiek van weerwraak en agressie. Hij waarschuwde dat „sommige mensen nog steeds plannen koesteren voor een groot-Duits- iand". Een Nederlands echtpaar- heeft maandag zijn verblijf in een vroeger kasteel van Rippentrop (de voormalige r.azi-minister van buitenlandse zaken) te Fuschi moeten afbreken omdat Chroesjtsjef er moest over- ,;:j chten. Het echtpaar had in het kasteel de vroegere slaap kamer van Ribbentrop betrok ken! doch zij moesten maandag verhuizen naar een bijgebouw. Op rijksweg 12, een kilometer voor het Motoresto te Dunnik is zaterdagochtend een in de richting Arnhem rijdende vrachtwagen in aanraking ge komen met een passerende personenwagen. Het gevolg was dat beide auto's in de groenstrook tussen de rijbanen terecht kwamen, waarbij de personenauto volkomen werd vermorzeld door de vracht auto (foto). Een inzittende van de personenwagen werd op slag gedood, twee anderen, af komstig uit Amsterdam, zwaar gewond. De vrachtwagenchauf feur bleef ongedeerd. korenblauw in alle maten vanaf ƒ5,95. SPORTHANDEL Noordstraat 76, Terneuzen Telefoon 2532. Koninklijk bezoek aan Twenthe Door een haag van bijna 10.000 schoolkinderen en dui zenden belangstellenden op de Boulevard 1945 te Enschedé is Koningin Juliana maandagmor gen om kwart voor 10 het cen trum van Enschedé binnenge reden voor een ééndaags werk bezoek, dat zich uitstrekt over de gemeenten Enschedé, Olden- zaal en Denekamp in Oost- Twenthe. MILJOENEN-ORDER VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN „Nederland heeft op dit 'gebied een goede naam" Zes Nederlandse industrieën op het gebied van de seheeps- en machinebouw, verenigd in de „I. H. C. Holland" hebben van de Philippijnse regering opdracht ontvangen voor de levering van HET VERMISTE AMERIKAANSE VLIEGTUIG De nasporingen naar het Ame rikaanse verkenningsvliegtuig dat sinds vrijdag boven het noordelijk deel van de Atlanti sche Oceaan wordt vermist heb ben tot nu toe geen resultaat gehad. Het zoeken kan dank zij de middernachtzon dag en nacht worden voortgezet. Ook het Russische schip „Kai- tcn Afanasiev" neemt thans aan de nasporingswerkzaamheden deel. Het Noorse kuststation Vardoe heeft alle schepen in het gebied waar het toestel is ver dwenen verzocht uit te zien naar eventuele overlevenden en wrakstukken. 4 doden; 20 gewonden Twee priesters, een 10-jarig kind en een student zijn zondag om het leven gekomen en 20 mensen werden gewond, door dat na een godsdienstige plech tigheid de bliksem in een groot metalen kruisbeeld sloeg, boven op de berg Costarossa nabij de Noord-Italiaanse plaats Cuneo. Een 20.000 gelovigen hadden de plechtige inwijding van het beeld op een 2400 meter hoge berg bijgewoond. Aartsbisschop Juido Tonetti van Cuneo had een Mis opgedragen. Het twaalf meter hoge beeld was in de 297 verkeersdoden in driedaags weekeinde in de Verenigde Staten Gedurende 't driedaagse week einde van Onafhankelijkheids dag in de Verenigde Staten zijn, voor zover thans bekend, 297 personen ten gevolge van ver keersongelukken om het leven gekomen. In 1955 kwamen gedurende het weekeinde van Onafhanke lijkheidsdag 407 personen bij verkeersongelukken om. plaats gekomen van een kruis beeld, dat onlangs door kwaad willigen was vernield. Toen de Mis ten einde was, brak er een onweersbui los, ge paard gaande met zware regen val. Een aantal mensen zocht beschutting onder het kruis beeld. Er klonk een hevige slag en degenen die zich in een tent in de nabijheid bevonden, zagen een rokende crucifix, met daar omheen mensen die tegen de grond waren geslagen. een grote baggervloot, ter waar de van meer dan 20 miljoen gul den. Dit deelde de Philippijnse minister van publieke werken, de heer Florencio Moreno, zondag avond op Schiphol mede, nadal hij met het K. L. M.-vliegtuig uit Parijs in ons land was gearri veerd. Minister Moreno brengt een bezoek aan Nederland op uitno diging van de zes bedrijven, ten einde nog enige punten ten aan zien van het contract te bespre ken. De industrieën, verenigd in de „I. H. C.-Holland" zijn: Verschure en Co's Scheepswerf en Machine fabriek N.V. te Amsterdam, Con rad Stork te Haarlem, de N.V. Scheepsbouwwerf en Machine fabriek „De Klop" te Sliedrecht, de werf „Gusto" te Schiedam, en de firma's J. en K. Smit en L. Smit en Zoon te Kinderdijk. Goede naam Minister Moreno vertelde, dat vele buitenlandse bedrijven, waaronder ook industrieën uit Amerika, ingeschreven hadden voor deze order. „Nederland heeft op dit gebied een goede naam" zo zei hij, „zodat het De Belgische bladen Le Soir en dé Standaard melden uit Leopoldstad, dat Kongolese sol daten van de openbare veilig heidsdienst bezwaar hebben ge maakt tegen de aanwezigheid ven. De Otraco is een grote transportonderneming, die weg en spoorwegverbindingen bene vens rivierdiensten onderhoudt. Van gezaghebbende zijde in van blanke journalisten bij de Leopoldstad is vernomen dat de relletjes van zaterdag in enkele 1 premier van de rebellenregering Kroonprins Constantijn van Snlana- die als 9ast van ae Nederlandse Koninklijke famuie tien ctagen in Neder land. verblijft, heeft zaterdag op het iJsselmeer deelgenomen aan. l lnternationale voorwed strijden zeilen om de Dracon Gold Cup. Deze exclusieve opname toont de Prins in Muiden, op de achtergrond het Muiderslot. Volgens de Duitse schrijver Ernst von Salomon was althans een deel van de gevangenen op de hoogte van Eichmann's ware identiteit toen hij, zich uitgevend voor een gewoon soldaat van de S. S.. in de zomer van 1945 in het Amerikaanse krijgsgevangenen kamp bij Natternberg verbleef. Von Solomon schrijft namelijk in zijn autobiografisch boek „Der Fragenbogen" dat „een der ge vangenen doorging voor de vroe gere rechterhand van Kalten- brunner". Moge Eiehmann dan niet de ondergeschikte van de chef van dé Gestapo zijn geweest, hij genoot in elk geval diens ver trouwen. Von Salomon, die geen naam noemt, geeft een beschrij ving van deze gevangene die zeer goed op Eiehmann kan slaan: „Een magere, benige man, met een scherpe en rode neus waar aan altijd een druppel hing, een bril met een stalen monteur en een adamsappel die onophoude lijk langs de giraffenhals op en neer ging". Enkele bladzijden verder schrijft hij: „Tussen de groten van de S. S., onderscheidden twee gevangenen zich duidelijk door hun houding en hun activiteit. Zij stelden een politiedienst in. Een van hen. een „Standarten- führer" (kolonel) was door Himmler naar Hongarije gezon den om „het Joodse vraagstuk op te lossen", hij deed dit op een verbazingwekkende manier, die bewijst dat men met een weinig handigheid dergelijke opgaven zodanig kan uitvoeren dat zij zelfs de eerbied van de Ameri kanen wegdragen, in moreel op zicht zo zelfverzekerd en zo veel eisend. Er bestaat niet de minste twii- fel aan dat het Eiehmann was die door Himmler naar Boedapest werd gestuurd om „het Joodse vraagstuk op te lossen". Tijdens de processen in Neurenberg is bewezen dat Eiehmann 450.000 Hongarse Joden heeft laten ver moorden. dorpen in dé buurt van Leopold stad. Een der soldaten werd zo kwaad, dat hij een verslaggever met gevelde bajonet wegjoeg. De Kongolese militie, geleid door de Belgische generaal Jans- sens, is onder het speciale gezag van premier Loemoemba gesteld. President Kasavoeboe en gene raal Janssens hebben bij deze ge legenheid de militairen opgeroe pen, voortaan de nieuwe rege ring te gehoorzamen. In Coquihatstad is maandag middag een uitgaansverbod afge kondigd, nadat betogers de po litie met pijl en boog hadden be stookt. De politie opende het vuur, waardoor enkele mensen werden gedood of gewond. Later werd de orde hersteld. De ongeregeldheden te Coquil- hatstad hebben, naar nader wordt gemeld, aan tien mensen het leven gekost. Zestien men sen, onder wie drie militairen, liepen verwondingen op. De relletjes ontstonden toen een grote menigte Kongolezen die een aanzienlijke loonsver hoging eisten, barricaden op wierpen, waardoor vele anderen niet naar hun werk konden gaan. Honderden betogers waren ge wapend met pijl en boog, messen en lansen. Toen de politie er niet in slaagde, de menigte uiteen te drijven, werden militairen te hulp geroepen die tweemaal een salvo op de betogers afschoten, nadat zij waren aangevallen. Ook in Leopoldstad moest de politie maandag de hulp van mi litairen inroepen om stakers die zich voor het gebouw van Otraco hadden verzameld uiteen te drij- van Ksai, Joseph Ngalula, aan arrestatie is ontsnapt. Deze regering bestaat uit aan hangers van Albert Kalonji, de leider van een dissidende vleugel van de nationale Kongolese be weging van Patrice Loemoemba. Kalonie is van plan in de Kamer van Afgevaardigden een felle aanval op het „anti-democrati sche en anti-Westelijke beleid" van Loemoemba te doen. niet verwonderijk is, dat de „I. H. C. Holland" tenslotte de opdracht heeft gekregen. Voor de bouw van een schip is opdracht gegeven aan een Ame rikaans bedrijf, alle andere sche pen en bagger-materialen zullen door de Nederlandse industrie worden geleverd", aldus minister Moreno. Pas tegen het einde van de vorige week heeft de Philippijnse regering de laatste goedkeurin gen aan het verlenen van deze opdracht gehecht. De directeur van de „I. H. C. Holland", de heer P. J. M. Ver schure, die de minister op Schiphol welkom heette, voegde hieraan toe, dat vooral door toe doen van minister Moreno op de Phillppijnen een groot plan is ontworpen voor het uitbaggeren van de vele havens, die de hon derden eilanden van het land tellen, met als voornaamste pro ject de werkzaamheden aan de „Manila Bay", de haven van de hoofdstad Manila. De Philippijnse minister, die vergezeld is van zijn echtgenote, heeft twee jaar geleden ook reeds een bezoek aan Nederland gebracht. Hij zal drie dagen in ons land verblijven. Woensdag zal hij op uitnodiging van het Nederlandse ministerie van Ver keer en Waterstaat een bezoek brengen aan de Delta-werken, waarin hij zeer veel belang zegt te stellen. Prins Bernhard bij Stuyvesant-collectie Z. K. H. Prins Bernhard heeft gistermiddag in de Peter Stuy- vesant-fa brieken te Zevenaar de Peter Stuyvesant-collectie, een verzameling schilderijen, ver vaardigd door kunstenaars uit 13 Europese landen, in ogenschouw genomen. De Prins is voorzitter van de Fondation Europeene de la Culture, die in samenwerking met de stichting Kunst en Be drijf en de Feter Stuyvesant-fa- brieken de kunstenaars heeft aangewezen die hun land in de collectie vertegenwoordigen. Prins Bernhard werd rondge leid door de president-directeur van de N.V. Turmac, de heer A. Orlow. HALF TOT ZWAAR BEWOLKT. Het frontensysteem van een ten zuiden van IJsland gelegen depressie trekt over Engeland en de Noordzee naar het oosten en zal tegen de avond het westen van ons land bereiken. DINSDAG 5 JULI v.m. n.m. Breskens 10.34 10.58 Terneuzen 11.09 11.33 Hansweert 11.49 12.13 Walsoorden 11.59 12.23 ZON op onder Juli. 5 4 27 6 4.28 7 4.29 MAAN 21.01 21.Oi 21.00 op 17.01 18.15 19.23 onder 1.51 2.31 3.20 De neerslagactiviteit voor het front is echter van weinig be tekenis, maar wegens de enigs zins onstabiele opbouw van de atmosfeer neemt de kans op en_- kele lokale buien toe. Op de nadering van de fron tale storing krimpt de wind ge leidelijk naar zuidelijke richtin gen, waarbij dan ook te tempera turen boven de 20 graden ko men. Overigens blijft er vrij veel bewolking en kan hier en daar een bui voorkomen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. VRIJ WARM. Veranderlijke bewolking met slechts enkele lokale buien. Iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1