Kongo viert onafhankelijkheid De strijd in Tibet Ontvoerder van Tony Stephens gearresteerd HET WEER WEERBERICH1 HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 1 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5022 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen NEDERLAND ERKENT KONGO HET ONTWAPENINGS- OVF.RLEG De Frans-Algerij KONINKLIJKE ..FRIENDSHIP" OVERGEDRAGEN ïse besprekingen Koning Boudewijn terug naar België tfrankering bi] abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van da Sande Redactie-adres: Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2310 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— PeJ kwartaal; pe* maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum ptn advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handel»' advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adret Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. TSJAAD, 'NIGERIA 'ANGOLA ÏJUNESlEi Marokko] iCANARISCHElIfNjJ ggE.i LiBYE EGYPTE yERITREA C^ANS yS: ♦•^SOMAULANt S0E0AM SHI^JKGUINEA' >OMAUt. ETHIOPIË iSlERRAi 5LEONEÏ ÏUBERTA! •SR GUINEA ■ATLANTISCHEj ïINDISCHEl lOCEAAN OCEAAN ZANZIBAR; "COMORENi ZUID-WESTJ k AFRIKA I JjJJ UNIE VAN *7S^ZlLANDg vZUID-AFRIKAy*y^^^^^^; 'PEP MIDDEN-AFPIKA': SOEDAN oost 'EéÓÉN: provincie EVENAAR Slanleyslad PÉP CONGO. Coqyilhalstad GABON, ICANDA kivoe 'POEANDA ERGENOi Cukavu LEOPOtosTAD LEOPqldstad TANG AN- .oeloeaburg Mafadi ■ANGOla KATANGA --- SPOORWEGEN "A" MILITAIR STEUNPUNT j|t URANIUM KOPER EI: tabel^cad NOORD-RHODE s/a •ie Foto boven: Betogers voor het paleis van Kasavoeboe. ■je Foto onder: Talrijke inwo ners van Leopoldstad stonden wegen, wegen, scheepvaart- en luehtvaartlijnen, die het contact en de eenwording hebben bevor derd en het land voor de wereld hebben opengesteld. Talrijke zie kenhuizen werd gebouwd. De \an onafhankelijk Kongo. landbouw werd verbeterd. Er werden grote steden gebouwd en industriële ondernemingen braakten de natuurlijke rijkdom men van de bodem produktief. Fen labiele munt heeft expansie "Tegelijk gemaakt. Technici wer den opgeleid. Het onderwijs ver schafte een intellectuele klasse. Als voornaamste gevaren die de nieuwe staat bedreigen, noem de hijhet gebrek aan ervaring van de bevolking in hei zelfbe stuur. de stammenstrijd en de .•.aantrekkingskracht welke bui tenlandse mogendheden, gereed om van de minste zwakhpid te profiteren, op sommige gebieden kunnen uitoefenen". De koning besloot zijn toe spraak met de woorden: ..Kon golees volk, mijn land en ikzelf erkennen met vreugde en ont roering clat Kongo op deze 30e nabij het paleis om de nieuwe president Kasavoeboe toe te juichen op zijn tocht naar de vergadering van heide Kamers van het parlement. den met minutenlange toejui chingen en uitroepen als „Leve de koning" ontvangen. De akte tot bekrachtiging van de onafhankelijkheid werd later door de eerste ministers van Bel gië en Kongo en de ministers van Buitenlandse Zaken gete kend. Koning Bmidewijn is donder dag om 18 uur per vliegtuig uit Leopoldstad naar Brussel Ter- trokken, waar hij hedenochtend om 11 uur wordt verwacht. Een woordvoerder van liet mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft donderdag meegedeeld, dat de Nederlandse legering is overgegaan tot er kenning van dp onafhankelijke republiek Kongo. Verder wordt vernomen dat binnenkort de benoeming is te verwachten van jhr. E. Boreel, thans consul-generaal in Leo poldstad. tot Nederlands eerste ambassadeur in de nieuwe Afri ka -nse staat. De 28-jarige Britse leraar Kevin Tracey is woensdagavond op London Airport gearresteerd. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd wegens ont voering van de 12-jarige Tony Stephens uit Leicester. Tony, die zoals bekend dins dag in West-Duitsland terug gevonden is, is woensdag met zijn ouders in Leicester terugge keerd. Hij verdween met Pasen 1959 spoorloos uit Earl Shilton in het Britse graafschap Leices tershire met de onderwijzer Ke vin Tracey. Ondanks intensieve nasporingen, o.a. van Interpol werd het tweetal niet terugge vonden. Tony's vader, de 41- jarige James Stephens, gaf zijn baan als melkbezorger op en ging zelf naar Spanje en Italië om zijn zoontje te zoeken. Thans is dankzij speurwerk van de „Daily Mail", die het tweetal in de Duitse stad Ulm heeft teruggevonden, gebleken, dat de onderwijzer en de 12- jarige jongen ruim een jaar on der valse namen in Genua heb ben gewoond. Tussen de onderwijzer en Tony bestond een band, die wel beschreven is als een abnormale mystieke relatie. Beiden koes terden een soort priesters ideaal. Daarom trok Tony's va der vergezeld van een verslag gever van de „Daily Mail" naar AFRIKA ONAFHANKELIJKE LANDEN j£H A 0FDEN ONAFHANKELIJK IN \SS0 111 i volkenbonosmandaat Dit is het politieke gezicht van Afrika mei ingang van vandaag. het Katholieke Spanje, waar zij talrijke kloosters bezochten. Tijdens deze speurtocht be reikte vader Stephens liet be richt, dat een Engelse onderwij zeres zijn zoon in Genua gezien had, waar deze zich met de on derwijzer onder de aangenomen naam van Brown ophield. Toen de vader in Genua aankwam wilde gaan. Bij de ontmoeting in Frankfort bleek de jongen aanvankelijk totaal vervreemd te zijn van zijn moeder. De bin ding aan de onderwijzer was kennelijk zeer sterk. Intussen is Tony met zijn ouders reeds in Engeland terug gekeerd. De verslaggever trok verder met de onderwijzer. Of Een rouwelijkc poiitie-officier is Tony behulpzaam hij het was het tweetal echter verdwe nen. De verslaggever van de „Daiy Mail" 'slaagde er echter in Tony met zijn onderwijzer in de Duitse stad Ulm op te spo ren. De hereniging van de kleine Tony met zijn ouders vond dins dag plaats in Frankfort, waar Tony vertelde, dat hij zelf met de onderwijzer was meegegaan, omdat hij zo graag naar Saaaie verlaten van het vliegtuig op het vliegveld van Leicester. hij het inderdaad is geweest, die de man tot terugkeer naar En ge'-viel heeft wéten te dwingen o. hans te overtuigen, werd wc dagavond op Schiphol niet du blijk. Prompt na zijn aan- ko ïst op het Londense vlieg veld werd de onderwijzer, zoals man op Schiphol reeds ver wachtte, door Britse recher cheurs aangehouden en in een cel opgesloten. NOG KOUD MAAR MINDER WINDERIG De lucjhtdruk-verdeling die het herfstachtige weerbeeld ver oorzaakt, ondergaat nog steeds weinig verandering. Hoewel enigszins afnemend, handhaaft zich toch ten westen van de Britse eilanden een gebied van hogeluchtdruk, terwijl boven Scandinavië de luchtdruk laag blijft onder invloed van enkele daar aanwezige depressies. Een en ander brengt met zich meo dat via de Noordzee een koude noordwestelijke stroming het weerbeeld bij ons blijft beheer sen. Derhalve enkele buien, af gewisseld door opklaringen, maar te koude lucht om de in vloed van de zon merkbaar te- doen zijn. Middagtemperaturen van 14 tot 17 graden, normaal voor begin oktober, zijn de waarden die momenteel worden bereikt. De koude luchtstroom is door gedrongen tot aan het Alpen gebied en Midden-Frankrijk, zo dat het weer niet alleen in ons land van streek is. Aanmerkelijk beter is het op de Britse eilanden, waar men dichter bij het zwaartepunt van het hogedrukgebied zit, met als gevolg minder wind, meer zon en wat hogere temperaturen. Heden zal voornamelijk in het zuiden de invloed merkbaar zijn van een uitloper van 't oceanisch hogedrukgebied, zodat ook daar minder wind, wat meer zon en wat hogere temperaturen wor den verwacht. Elders is het weerbeeld weinig verschillend van dat van donderdag alhoewel de windsterkte wel minder wordt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Enige verbetering Nu en dan opklaringen, maar plaatselijk ook enkele buien. Aan de kust matige tot krach tige, elders overwegend matige noord-westelijke wind. Aanhou dend koud. VRIJDAG 1 JULI Y.m, n.m. Breskens 6.20 6.39 Terneuzen 6.55 7.14 Hansweert 7.35 7.54 Walsoorden 7.45 8.04 ZON MAAN op onder op onder Juli. 1 4.24 21.03 12.07 2 4.24 21.03 13.17 0.23 3 4.25 21.02 14.30 04d Vertegenwoordigers van de vijf Westelijke landen die aan hét afgebroken ontwapenings- overleg in Geneve hebben deel genomen, hebben woensdag- avon in bet gebouw van de V.N. te New York van gedachten ge wisseld over dc vraag, wat er nu moet gebeuren. De V.S. zouden het meeste voelen voor een bijeenroepen van de ontwapeningscommissie van de V.N.. terwijl Engeland er over zou denken, de kwestie aan de Veiligheidsraad voor te leg gen. Naar verluidt zou secreta ris-generaal Hammarskjoeld niet enthousiast zijn voor het Ameri kaanse plan. Hij zou liever wil len wachten tot de volgende zit ting van de algemene vergade ring, die in september begint. Een overweging daarbij zou zijn, dat dan vele landen door hun minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd zullen zijn. Bovendien zouden enkele landen het verstandig achten, eerst „het opgewaaide stof tot rust te laten konten". Met het oog op deze overweging moet ook de mogelijkheid niet wor den uitgesloten, dat de algeme ne vergadering in buitengewone zitting bijeengeroepen wordt, daar dit ook enige tijd vergt. Men acht het onwaarschijnlijk, dat de Sowjet-Unie een derge lijke bijeenkomst zal boycotten, terwijl zij dit mogelijk wel zou doen bij een forum van minder gewicht zoals dc ontwapenings commissie. De afgevaardigden van de V.S.. Engeland en Italië naar de Geneefse ontwapeningsbespre kingen keerden donderdag naar hun land terug. De Amerikaan Eaton reisde via Parijs, waar hij de permanente Navo-raad verslag heeft uitgebracht. De Poolse afgevaardigde verliet gis teren Genève als laatste van de vertegenwoordigers van de vijf communistische deelnemers aan het mislukte overleg. -$£ 'i een gevecht dat zich vorige te Astrida in Roeanda Oeroendi tussen een honderdtal leden van de Batoetsi-stame en militairen heeft voorgedaan, zijn veertien mensen gedood en een dertigtal gewond. 125 personen I werden aangehouden. Tibetaanse guerillatroepen, die slechts de beschikking hebben over primitieve wapens, zouden op het ogenblik in grote geit-e den van Tibet actiel' optreden tegen de Chinezen. Van gezag hebbende zijde in het grensge bied tussen India en Tibet is meegedeeld dat de Tibetanen ge regeld Chinese kampen overval len en Chinese verbindingslij nen bestoken. Maar er zijn geen aanwijzin gen voor het bestaan van eon Ti- be.aans commando dat dc ope raties van de verzetsstrijders leidt. Men meent in het grens gebied dat dc onverwachte aan vallen van de Tibetanen geen inleiding vormen tot een nieuwe opstand op grote schaal, doch veeleer een laatste poging van de Kamba's en andere stammen zijn om de Chinezen nog zoveel mogelijk te hinderen bij hun ko lonisatie van Tibet. De toege nomen activiteit van de Tibeta nen kan drie oorzaken hebben. In de eerste plaats de smelten de sneeuw langs de bergflan ken. in de tweede plaats het grote tekort aan voedsel in vele streken van Tibet en tenslotte de reactie tegen de overname van de weidegronden door de Chinezen en tegen het gedwon gen- tewerkstellen van Tibeta nen bij de aanleg van wegen. In sommige berichten uit de grensstreek wordt gesproken van 25.000 Tibetanen die in de bergen tussen Noord-Oost en Centraal Tibet opereren en van 10.000, die in Zuid-Oost Tibet strijden. Onder de verzetsstrij ders zouden zich vele boeren en lama's bevinden, die door het land zwerven op zoek naar grond die nog niet door Chinese kolonisten in bezit is genomen. Zij trekken rond in groepen van 150 tot 200 man en raken vaak slaags met Chinese troepen als zij door de Chinese linies trach ten te breken of wapens of voedsel willen bemachtigen. De Tibetanen, die vertrouwd zijn met het bergachtige terrein en de hevige koude die daar heerst, zouden grote stenen op do door de Chinezen aangelegde bergwegen plaatsen en vanuit hinderlagen schieten op de ban den van do Chinese vrachtauto's. Vele Tibetanen zouden zijn uit gerust met zelfgemaakte gewe ren of oude Amerikaanse of Ja panse geweren. Vluchtelingen uit Tibet, die in Kamlimpong zijn aangekomen, zeiden dat er op 22 mei btj Sjigatse in Zuid- oost-Tihet een geregelde veldslag is uitgebroken tussen Tibetanen cn Chinezen. Bij dit gevecht zou den 800 Tibetanen gesneuveld zijn. Dergelijke „veldslagen" zouden ook geleverd zijn bij Sje- kardzong, Saka, Parka en Loka. Uit de omgeving van de thans te Tunis zetelende „voorlopige Algerijnse regering" wordt ver nomen dat premier Ferhat Ab bas géén bestandsbesprekingen te Parijs zal gaan voeren onder de voorwaarden, die van Franse zijde zijn medegedeeld aan de twee afgevaardigden der Alge rijnse opstandelingen, die te Me- lun, nabij Parijs, met de Franse autoriteiten van gedachten heb ben gewisseld. Hieraan werd toegevoegd: „Wij zullen niet de verantwoor delijkheid voor een verbreking van hel overleg op ons nemen. Wij willen in staat zijn de bij zonderheden van een bezoek van een Algerijnse afvaardiging aan Parijs te bespreken, zonder dat deze ons worden opgelegd". Van dezelfde zijde wordt nog vernomen dat er op de laatste bijeenkomst", van woensdag j.l„ een gespannen atmosfeer heer ste. Men verwacht te Tunis dat de twee afgevaardigden der Alge rijnse rebellen. Ahmed Boemen- djel en Mohammed Ben Jaltia, heden per vliegtuig naar Tunis zullen terugkeren. De „voorlopige Algerijnse re gering" zal het komende week einde, onder voorzitterschap van Ferhat Abbas, te Tunis het rap port van de twee. afgevaardig- Gistermiddag heeft de minis ter van Verkeer en Waterstaat, de heer H. a. Korthals op het vliegveld Soesterberg, staande voor de neus van de gloednieu we Fokker „Friendship", die de achttien jaar oude regerings- Dakota zal vervangen, van de directeur van dc vliegtuigfa briek Fokker F. j. L. Diepen het logboek van de nieuwe machine in ontvangst genomen. Bij deze plechtigheid was Prins Bernhard, juist hersteld van zijn longont steking. aanwezig. Naar bekend stelt de regering de nieuwe Ko ninklijke „Friendship" ter be schikking van de Koninklijke familie. den over hun besprekingen te Mclun bestuderen. Uit de omgeving van de „voor lopige Algerijnse regering" wordt nog vernomen dat de bijeenkomst van het rebellen- kabinet waarschijnlijk aan twee onderwerpen zal zijn gewijd: het voorkomen van een afbreken der zo rftoeizaam op gang geko men besprekingen en de wijze waarop gepoogd kan worden de Fransen nog tot enkele conces sies te bewegen. In sommige kringen der op standelingen acht men het mo gelijk dat de „voorlopige Alge-- rijnse regering" Boemendjel weer naar Frankrijk zal zenden, teneinde te proberen bevredigen der voorwaarden voor een be zoek van „premier" Ferhat Ab bas te verkrijgen. In kringen der rebellen gaf men donderdag uiting aan te leurstelling over de „negatieve" Franse houding met betrekking tot het treffen van regelingen voor ernstig gemeende bespre kingen, #m een einde te maken aan de thans vijf jaar oude strijd in Algerië. De donderdag verschenen Tu nesische dagbladen hebben- alge meen de ..Franse onverzoenlijk heid" te Melun veroordeeld. -tf— juni in volle overeenstemming en vriendschap met België de inter nationale soevereiniteit en de on afhankelijkheid verwerft. God bescherm? Kongo". De woorden van de vorst wer- De economische kaart hem mei een koppige moed werd ondernomen en door België met volharding werd voortgezet". De koning, die met president Kasavoeboe de volle vergader zaal van de Kamer binnen ging, gekleed in de witte uniform van luitenant-generaal der Belgische strijdkrachten, werd met luide toejuichingen ontvangen. Even voor hij het woord nam weer klonken kanonschoten om de on afhankelijkheid te proclameren. Voor het parlementsgebouw bad zich een grote menigte van Kon golezen en blanken verzameld. De toespraak was via luidspre kers voor het gebouw en op be langrijk. punten van de feest vieren- i stad te horen. De herinnerde in zijn rede a? geen België in Kon go t°t stand heeft gebracht. Het land werd uitgerust met spoor. Hij ging in op het werk dat de Belgen in tachtig jaar in het land hebben verricht. De verschillende stammen, eertijds vijanden, wa ren tot elkaar gebracht en deze vormen thans samen de grootste der onafhankelijke staten van Afrika. De verschillende gebieden van Kongo zijn nu in een eenzelfde parlement vertegenwoordigd. „Blijft verenigd en gij zult u de grote rol, welke gij geroepen zijt te spelen in de geschiedenis van Afrika, waardig tonen", zei de vorst aan het einde van zijn toespraak. Voordien had hij de Kongolese leiders opgeroepen de verwor venheden onder het Belgische bestuur en do toekomst niet in gevaar te brengen door over haaste hervormingen. „Vervangt de organen die Bel gië overdraagt, niet eer gij zeker zijt dat gij het beter kunt doen. Handhaaft met zorg de werking der medische diensten waarvan de onderbreking rampspoedige gevolgen zou hebben en de op leving zou veroorzaken van de ziekten die wij hebben kunnen uitschakelen. Waakt tevens over liet wetenschappelijke werk dat voor u een onschatbaar intellec tueel bezit uitmaakt. Vergeet niet dat een onbevangen en zelf standige rechtsbedeling een fac tor is van sociale vrede: De waarborging van de eerbied voor ieders rechten verschaft aan een I staat groot moreel aanzien bij I de internationale opinie. Afrika en Europa vullen elkaar wederzijds aan en zij zijn, indien zi, samenwerken, tot een schitte rende toekomst geroepen. In de toekomstige organisatie van Eurafrika kunnen Kongo en Bel gië een allergrootste rol spelen op voorwaarde dat zij door we derzijds vertrouwen in een op. bouwende, vruchtbare samen werking verenigd blijven. De koning noemde de onafhan kelijkheid van Kongo „de bekro ning van het werk dat door. het geniale brein van Leopold de Tweede werd ontworpen, door Koning Boudewijn heeft don derdag op de eerste dag van de onafhankelijkheid van Kongo in het parlement te Leopoldstad een rede uitgesproken waarin hij het verwerven der onafhankelijk heid een beslissend uur noemde, niet alleen in het bestaan van Kongo maar van gehee! Afrika.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1