ITERS visie p t a ii g W~ m_~ m mMm Sow jet-Unie uit ontwapeningsconferentie ..Y EK T m Kasavoeboe beëdigd Het nieuwe Amerikaanse ontwapeningsvoorstel Ontploffing in Havanna ere er! NEUZEN J. van da Sand» DINSDAG 28 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5019 KONING BOUDEWIJN NAARKONGO REPUBLIEK KONGO De vliegveldstaking in Frankrijk NEDERLAND ERKENT MADAGASCAR Het bezoek vanFrondizi aan België Frondizi in Bonn SOWJETS WIJZEN UITNODIGING AF SOWJETRUSSISCHE KLACHT OVER HINDERING Leider van F. ITV.-delegatie JAPANSE STUDENTEN GEARRESTEERD Newsweek: EISENHOWER NIET NAAR INDONESIË GEVECHTEN IN PALERMO HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN itraat 16.1«C 2220 REN» SUanbarganUaB t Rep. Wimbledon; 8.30 Lichte muz.; is parle; 19.05 Gr., 20.00 Nvvs; 20.05 ).40 Hoorsp.; 22.00 22.30 Nws en 15 Lezing; 23.00 24.00 Nws. iH.): 12.00 Gram.; 12.35 Gram.; 13.00 Nws en 5 Gram.; 14.00 Cunstprogr.; 15.55 rsen; 16.06 Duitse n.; 16.45 Liederen. 7.10 Gram.; 17.20 17.40 Boekbespr.; ;d; 18.20 V. d. sol- Tour de France; 140 Gram.; 19.50 inorecital; 22.55 d. vrouw; 22.00 irogramma's. 20.00 Journ. en ,20 Film; 20.40— Evtl. Filmver- n Frankrijk. T.V.: 19.00 De Li- e en actie; 19.30 erber. en journ.; 20.30 Eurovisie: ranse T.V.: Tour 10 Vedettengalerij, ne kennismaking 21.30 TV-western, liet te lezen 22.45 Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres; Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct l.'A Verschijnt dagelijks Uitgeefsrer N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pear advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeJs- advertenties)5 regels 1,Iedere regel nse« 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 out. PAPIER J. v. d. SANDE 5-57 - Terneuzen De Sowjet-Unie heeft maan dag medegedeeld niet tanger te kunnen deelnemen aan de tien- mogendheilen-conferentie over »le ontwapening, welke in Ge- nève wordt gehouden. De Russische gedelegeerde Valerian Zorin verklaarde, dat een „abnormale en ontoelaat bare" situatie is ontstaan op de conferentie, als gevolg van de omstandigheid dat het Westen blijft voortgaan met het beant woorden van de Russische voor stellen met argumenten van ondergeschikt belang. Zorin zei dat liet probleem met meer succes in de Ver. Na ties kan worden besproken, Zorin zei, dat het Westen blijk heeft gegeven de resolutie van de algemene vergadering dei- Verenigde Naties, waarin wordt aangedrongen op algemene en volledige ontwapening, te wil len uitvoeren. Na Zorin spraken de gedele geerden. der overige communis tische landen, die allen herhaal den hetgeen Zorin had ver klaard. Wlaarnemers zeiden, dat Zo- rin's verklaring vermoedelijk de „doodsklok" voor de ontwa peningsbesprekingen betekent. De Russische verklaring kwam als een volkomen verrassing voor het Westen, dat nieuwe voorstellen in voorbereiding had, die aan de conferentie zou den worden voorgelegd. De Amerikaanse gedelegeerde Eaton heeft nog zaterdag jl. in Londen en Parijs overleg ge pleegd over de nieuwe voorstel len van het Westen, die hij te voren in Washington met de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken Herter had be sproken. Zondag waren de vijf gedelegeerden der Westelijke landen drie uur lang in Genève bijeen voor een bespreking van de nieuwe voorstellen, die naar Parijs zouden worden gezonden om daarop goedkeuring van de Navoraad te krijgen, alvorens aan de conferentie in Genève te worden voorgelegd. De ontwapeningsbesprekingen in Genève zijn op 15 maart be gonnen, doch werden eind april voor zes weken verdaagd en op 7 juni hervat in een gespannen atmosfeer als gevolg van het mislukken van de topconferen tie. Het Westen wordt bij de con ferentie vertegenwoordigd door de Verenigde Staten, Engeland, Canada en Italië. Het communis tische blok door de Sowjet-Unie, Tsjecho-Slowakije, Polen, Roeme nië en Bulgarije. De conferentie is praktisch al vanaf het begin in een impasse verzeild, toen het Westen en de Sowjet-Unie ieder afzonderlijk ontwapeningsplannen indienden. Het oorspronkelijke plan van het Westen voorzag in een evenwich tige ontwapening voor zowel de conventionele wapens als kern wapens, in drie stadia, onder doeltreffende internationale con trole. Het oorspronkelijke Russi sche plan was hetzelfde als in september j-1- door premier Chroesjtsjef aan de algemene vergadering der V.N. werd voor gelegd. Op 7 juni, na hervatting van de besprekingen, diende de Rus sische delegatie een gewijzigd voorstel in. Nadat de vijf communistische afgevaardigden gistermorgen hun op schrift gestelde verkla ring hadden voorgelezen, ston den zij op en verlieten de con ferentiezaal. De vijf Westelijke gedelegeer den bleven achter om de situatie te bespreken. Voordat de zitting maandag morgen begon, had Eaton nog een gesprek met Zorin gehad, doch deze laatste liet in geen enkel opzicht iets blijken van de donderslag die hij zou ver oorzaken. Het verluidt dat Eaton aan Zorin had medegedeeld, dat zijn reis naar Washington nuttig was geweest en dat hij de nieu we voorstellen met de Ameri kaanse bondgenoten in bespre king had. Zorin zou hebben gezegd, dat de ontwapeningsbesprekingen niet bijzonder heilzaam of pro- duktief zijn gebleken. Onmiddellijk nadat de com munistische gedelegeerden de zaal hadden verlaten, zei de Britse afgevaardigde Ormsby- Gore dat niet besloten was dat de conferentie de besprekingen zou afbreken, terwijl Eaton tegenover de andere Westelijke gedelegeerden opmerkte„Dit is een droevig moment". Hij uitte er zijn leedwezen over, dat de communistische ge delegeerden de zaal hebben ver laten ondanks een dringend verzoek om te blijven. ..Het is maar al te duidelijk, dat de Russen niet voornemens zijn tot een ontwapeningsovereenkomst te komen", zou Eaton hebben verklaard. De Westelijke gedelegeerden hebben besloten dat de ontwa peningsbesprekingen zullen worden voortgezet en dat zij vandaag, met of zonder de com munistische afgevaardigden, opnieuw bijeen zuilen komen. De Amerikaanse gedelegeer de Eaton heeft medegedeeld dat hij vóór z'n vertrek naar Was hington een persoonlijk onder houd met Zorin had gehad, aan wien hij mededeelde in de Ver. Staten zowel het Russische standpunt als dat van het Wes ten te zullen bespreken. Zorin antwoordde, aldus Eaton, dat het hem zeer veel genoegen zou doen als mijn reis ertoe zou bij dragen dat op de besprekingen in Genève vooruitgang zou wor den geboekt. Eaton zei dat hij de nieuwe Amerikaanse voorstellen als een conferentiódocument (ter tafel had willen brengen, zodat de Sowjets en de wereld zouden kunnen zien, dat wij iets waar achtigs en van belang hadden te zeggen. Eaton zei verder, dat de Russen het Westen herhaal delijk van een gebrek aan ver trouwen in de besprekingen hadden beschuldigd. „Doch wie zal dit nu geloven? Men kan met deze mensen niet onderhan delen of praten. De Ver. Staten en hun bondgenoten hebben zonder ook maar enig succes ge tracht het Sowjet-blok ertoe te krijgen het geallieerde plan te bespreken. Doch wij hebben ab soluut niets bereikt", aldus de Amerikaanse afgevaardigde, die verder verklaarde dat de nieu we voorstellen geen „wereld schokkende benadering" van de ontwapening waren, doch een uiteenzetting en verduidelijking van het Westelijke plan, dat bij het begin der conferentie in maart ter tafel werd gebracht. Het Westen had het Sowjet-blok uitgenodigd uit negen punten over de ontwapening een keuze te doen voor de besprekingen, doch het Sowjet-blok had dit standvastig geweigerd. „Wat voor ondernandelingen zijn dit?", aldus Eaton. De Franse afgevaardigde Jules Moch zei na afioop van de zitting dat de humeurigneid van de kant van een machtig staats man, zoals wij zo even hebben meegemaakt, tot grote bezorgd heid aanleiding geeft vfior de toekomst van de mensheid, want zij kan van vrede tot een vernietigende oorlog leiden. Moch ontkende vervolgens, dat de Sowjet-Unie het Franse standpunt ten aanzien van de vernietiging van de vervoermid delen voor kernwapens zou hebben overgenomen. Volgens het Franse plan zou deze in étappes dienen te gebeuren om tot gunstige resultaten voor de vrede te kunnen leiden. Het Russische plan tot volledige vereniging binnen twaalf of vijftien maanden noemde Moch een propagandawapen, dat niet ernstig kon worden genomen. Moch deelde nog mede dat toen Zorin zijn verklaring be gon, hij zich onmiddellijk op de lijst van sprekers liet plaatsen, omdat hij het slot van Zorin's verklaring voorzag. De voorzit ter der vergadering, de Poolse vice-minister van Buitenlandse Zaken, hief de zitting echter op, waarmede deze zich volgens Mach aan een ambtshalve fout schuldig maakte. Het doel van deze manoeuvre was duidelijk, aldus Moch, namelijk om wel ae eigen ideeën naar voren te brengen, en de overige afgevaar digden te verhinderen de hunne tot uitdrukking te brengen. Moch voegde hieraan toe dat het Westen de verantwoorde lijkheid voor het verbreken der Koning Boudewijn zal woens dag aanstaande in Leopoldstad aankomen voor bijwoning van de plechtigheden der onafhankelijk heidsverklaring op donderdag, aldus is in Brussel oficieel mee gedeeld. De ministerraad van Belgisch Kongo heeft besloten de nieuwe staat die 30 juni onafhankelijk wordt, de naam „Republiek Kon go" te geven. Er zullen dus twee republie ken van dezelfde naam in Afrika zijn. Maandag in de ochtenduren werd het in- en uitgaande ver keer van de Parijse vliegvelden Orly en Le Bourget vrijwel ver lamd door een zit-staking van het personeel der verkeerstorens, waartoe men ondanks de vorde ring van dit personeel door de regering was overgegaan. De stakers gingen na de middag echter aan het werk nadat de autoriteiten er mede hadden in gestemd de vordering in te trek ken en de besprekingen over looneisen te bespoedigen. Joseph Kasavoeboe, eerste- president van de onafhankelijke republiek Kongo, heeft maan dagochtend in een zitting van het parlement te Leopoldstad de eed als staatshoofd afgelegd. De Belgische ministers De Schrij ver, Wigny en Ganshof van der Meersch, gouverneur-generaal Cornelis e.a. woonden de eeds aflegging bij. Tevoren hadden leden van de conferentie voor rekening laatBaloeba-stam uit de provincie van de man, die reeds de ver- Kasai een demonstratie voor het breking van een andere confe rentie op het geweten heeft. Het maandag op de ontwape ningsconferentie te Genève inge diende nieuwe Amerikaanse ont wapeningsplan bevat op zichzelf geen nieuwe voorstellen, doch stelt een verandering in de na druk voor, die op bepaalde on derdelen van het ontwapenings- vraagstuk werd gelegd. Het voorziet in de volgende drie sta dia. In het eerste stadium zou bin nen het kader der Verenigde Na ties, een internationale controle- organisatie moeten worden inge steld, die zou moeten worden uit gebreid, naarmate dit bij de voortschrijdende algemene en volledige ontwapening noodzake lijk zou worden. In dit stadium zou het in een baan om de aarde brengen of op andere wijze in de wereldruimte stationeren van aardsatellieten, die wapens voor massale vernie tiging zouden kunnen vervoeren, verboden worden. In deze eerste fase zouden voorts in overeengekomen ge bieden zones voor inspectie op de grond en vanuit te lucht moe ten worden ingericht. Deze ge bieden zouden ook in de Sowjet- Unie en in de Verenigde Staten moeten komen. Voorts zouden er, op basis van wederkerigheid, waarnemers moeten worden uitgewisseld, die hun standplaats zouden krijgen op overeen te komen militaire bases in binnen- en buitenland. Verder zouden de betrokken mogendheden in een verklaring moeten instemmen met inspec ties ter plaatse op overeengeko men bases voor operationeel ge bruik van de luchtmacht, voor het lanceren van raketten, van de marine (oppervlakteschepen) en van onderzeeboten, dit om een basis te scheppen voor het hou den van toezicht op de wijze, waarop kernwapens naar hun doelen kunnen worden vervoerd. In het tweede stadium zouden alle bestaande hoeveelheden wapens van elke aard, dus met inbegrip van b.v. scheikundige en biologische wapens, tot een overeen te komen peil moeten worden verminderd. De dan overblijvende wapens zouden vernietigd moeten worden, of zodanig veranderd, dat zij voor vreedzame doeleinden zouden kunnen worden aangewend. Deze maatregel zou betrek king moeten hebben op overeen te komen hoeveelheden en ty pen raketten, vliegtuigen, op pervlakteoorlogsbodems, onder zeeërs en geschut om kern- of andere wapens tot massale ver nietiging mee af te vuren. In deze tweede fase zou ook, binnen de Verenigde Naties, een internationale politiemacht moe ten worden gevormd, die de vrede zou moeten handhaven, nadat de nagestreefde algemene en volledige ontwapening een feit is geworden. In dit stadium zouden de strijdkrachten van Amerika en de Sowjet-Unie, die in de eerste fase twee en een half miljoen man zouden omvatten, om ver volgens tot 2.100.000 man te worden verminderd, een sterkte van 1.700.000 man krijgen. Tevens zouden in dit stadium plafonds moeten worden vast gesteld voor de sterkte van de strijdkrachten van andere lan den van militaire betekenis. In het derde stadium moeten dan de strijdkrachten van alle landen ingekrompen worden tot niveaus, die noodzakelijk zijn voor het handhaven van de bin nenlandse veiligheid en voor de levering van contingenten voor de internationale politiemacht. Deze resterende strijdkrach ten zullen slechts overeengeko men typen-en hoeveelheden wa pens mogen hebben. Alle over blijvende wapens moeten in dit stadium vernietigd of „omge bouwd" worden voor vreedzaam gebruik. parlementsgebouw gehouden om te protesteren tegen het feit dat hun leider, Albert Ka- londji, buiten de eerste regering van Kongolezen is gehouden. Kalondji, een politieke tegen stander van premier Loemoem- ba, sprak de menigte toe en eiste drie ministerszetels op en de onmiddellijke splitsing van de provincie Kasai, waar hij een autonome staat van de Baloeba wil stichten. Op het ogenblik heeft de Loeloea-stam, de doods vijand van de Baloeba, een over heersende invloed in Kasai. De menigte gedroeg zich rus tig en ging later, zonder dat in cidenten voorkwamen, uiteen. De Baloeba staan achter Kasa voeboe. !In een rede schetste Kasavoe boe o.m. de grote problemen welke de Kongolese natie zal moeten oplossen en hij onder streepte dat de werkelijke onaf hankelijkheid, die Kongo thans verwerft, een totale ommekeer zal teweegbrengen in de betrek kingen tussen België en Kongo, zodat de banden van onderge schiktheid nu banden worden van samenwerking en vriend schap, die aan weerszijden en ir. volle vrijheid worden gesloten. Kasavoeboe zei in zijn rede na de eedsaflegging o.a. dat Kon go wilde tonen dat onafhanke lijkheid voor de Kongolezen niet betekent afwezigheid van be trekkingen of afzondering maai wel samenwerking en vriend schap met België. Kongo zou ook naar vriendschap met alle volken streven. Het zal uitgeko zen jongeren naar het buiten land zenden voor verdere oplei ding en wil het zijne bijdragen tot bestrijding van ziekte, hon ger en ellende overal ter wereid en zich niet opsluiten in een on- De Nederlandse regering is overgegaan tot de erkenning van vruchtbaar egoïsme Die inspan- Madagascar, dat zondag onafhan. ningen zullen geplaatst worden j kelijk is geworden. De ministei- in het kader van de Verenigde president, prof. dr. J. E. de Naties en hun gespecialiseerde Quay, heeft in een telegram aan instellingen. |de president van de republiek Vooral op economisch gebied i Madagascar, Philibert Tsiranana, staat ons een zware taak te namens de Nederlandse regering wachten, aldus Kasavoeboe. De en het Nederlandse volk geluk- President Frondizi van Argen tinië heeft zondag zijn bezoek van drie dagen aan België be ëindigd. Hij vertrok, uitgeleide gedaan door koning Boudewijn, per trein naar de Westduitse bondsrepubliek, waar hij vier dagen zal blijven. Zondag had hij een onderhoud met prof. Kallstein, de voorzit ter van de Europese commissie van de E.E.G. Tegenover func tionarissen van de E.E.G. ver klaarde hij, dat Argentinië met enige bezorgdheid heeft verno men, dat „een zeker protectionis me meer en meer merkbaar wordt in de landbouwpolitiek van de gemeenschappelijke markt. „Dit schijnt zo meende hij een indirecte discriminatie tegen overzeese invoer in te hou den. „Argentinië, een traditio nele leverancier van dergelijke landbouwprodukten aan West- Europa, kan van een dergelijke politiek aanzienlijke schade lij den", aldus de president. Hij vond dat Argentinië en Latijns Amerika het recht hebben deel te nemen aan de reconstructie" van de organisatie voor Euro pese economische samenwerking (O.E.E.S.) zoals in het plan-Dil- lon is voorzien, doch zonder on rechtvaardige uitsluitingen. De presdient heeft zondag ook een gesprek gehad met de Ar gentijnse vertegenwoordiger bij de Ver. Naties, dr. Amadeo, die hem verslag uitbracht over het debat in de Veiligheidsraad over de zaak-Eichmann. In Argen tijnse kringen weigerde men al le commentaar. De Argentijnse president Frondizi is maandagmorgen met een speciale trein vanuit Brussel in Bonn aagekomen. Hij werd verwelkomd door de West/duitse president dr. Lübke en bondskanselier Adenauer. Frondizi zal vier dagen in West-Duitsland blijven. traditionele landbouw zal gera tionaliseerd en uitgerust moeten worden. Daartoe zal een beroep gedaan moeten worden op veel zijdige medewerking en alle technische middelen, hetzij ver dere ontwikkeling van het land bouwonderwijs, hetzij vermeer dering van het aantal coöpera ties, hetzij methoden van ont wikkeling in gemeenschapsver band. Op het buitenland zal een beroep gedaan moeten worden voor de nodige kapitalen. „Wij zullen daarbij alleen vragen naar wat nuttig is voor het land en de markten die gevaar op leveren voor onze soevereiniteic, zomede alles wat ons tot enige staat van onderwerping zou kunnen brengen, vermijden". Het begrotingsevenwicht zal een van onze voornaamste zor gen zijn omdat het de waarde van de munt en de koopkracht van de ganse bevolking bepaalt, aldus Kasavoeboe. De president beëindigde zijn rede met een bede tot God om bijstand bij het volvoeren van zijn zware taal;. Het staatshoofd verliet daarop de zaal onder de toejuichingen van de parlementsleden. De Sowjet-Unie heeft de Ame rikaanse uitnodiging om getuige te zijn van een ondergrondse chemische explosie op 12 juli in Nevada van de hand gewezen, enkele uren nadat de communis tische delegaties de ontwape ningsconferentie in Genève maandag hadden verlaten. Tsarapkin, die voorzitter was van de op maandag gehouden 22ste bijeenkomst van de drie- mogendheden over het staken van proeven met kernwapens, verklaarde van zijn regering op dracht gekregen te hebben om mee te delen dat Rusland geen belang stelde in proefnemingen als waarop de uitnodiging be trekking had. Dergelijke explo sies hadden niets met de drie- mogendhedenconferentie te ma ken en waren irrelevant. De Sow jet-regering was ook niet van plan om Amerikaanse ge leerden voor het bijwonen van dergelijke proeven in Rusland uit te nodigen. Een watervliegtuig van de marine-luchtmacht van de Ver. Staten (nr 6495) heeft op 24 juni het Sowjetrussische expeditie, schip „Mikhail Lomonosof" op de Atlantische Oceaan vier uur lang gehinderd door laag overvliegen en duikvluchten van verschillen de kanten. Het schip voerde een wetenschappelijke opdracht uit op 550 kilometer ten oosten van de Amerikaanse kust. De volgen de dag cirkelde een ander Ame rikaans oorlogsvliegtuig (nr 0267) lange tijd op geringe hoog te boven het schip. wensen aangeboden met de ver kregen onafhankelijkheid. Dit is M. Boumendjel, de leider van die F. L. N.-delegatie, die momenteel in Parijs besprekin gen voert met president De Gaulle. De politie in Tokio heeft maandag drie universiteits-stu- denten gearresteerd die ervan verdacht worden leiding te heb ben gegeven aan de gewelddadig heden van 15 juni op het terrein van de rijksdag. Het Amerikaanse tijdschrift „Newsweek" schrijft dat presi dent Eisenhower gedeeltelijk wegens tegenstand van Neder land besloot Indonesië niet te bezoeken. Volgens het blad drong minister Herter direct na het mislukken van de topconfe rentie er bij Eisenhower op aan zijn reis naar het Verre-Oosten uit te breiden met een bezoek aan Siam, Indonesië en moge lijk Birma. „Eisenhower wees dit denk beeld van de' hand, gedeeltelijk wegens tegenstand van Neder land. De Nederlanders betoog den dat een bezoek aan het anti-Nederlandse .Indonesië een klap in het gezicht van Den Haag zou zijn", aldus „News week". De Haag A.N.P.) desgevraagd deelde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken mede, dat de Ver. Staten de Nederlandse regering niet heb ben geraadpleegd over een even tueel bezoek van president Eisen hower aan Indonesië. Een munitieopslagplaats van de Cubaanse tegering te Cayo Cruz bij Havanna is zondag in de lucht gevlogen waarbij twee mensen zijn gedood en ruim 200 gewond. Er zijn verscheidene arrestaties verricht, omdat er sabotage in het spel zou zijn. De ruiten van honderden win kels en andere gebouwen in Ha vanna werden vernield. Ook de elektriciteitsvoorziening stag neerde en telefoonverbindingen werden verbroken. De ontploffing zou een gevolg zijn van sabotage, waarbij ge bruik werd gemaakt van een vuilniswagen, waarin dynamiet was verborgen. De munitieop slagplaats lag dicht in de buurt van een elektrische centrale en de olieraffinaderijen van de Shell en Esso. De Cubaanse premier Fidel Castro verscheen enkele minu ten na de ontploffing ter plaat se. Op weg daarheen zou de auto waarin hij reed, een ongeluk hebben gehad, waarbij Castro evenwel niet gedeerd werd. Ook de president van Cuba, Torrado, bracht een bezoek aan het ge troffen gebied. Dit was de tweede ontploffing in Havanna binnen vier maan den. De nu aangerichte schade in de omtrek was groter dan toen op 4 maart het Franse munitie schip „La Coubr-" in de haven van Havanna in de lucht vloog. In honderden gebouwen in Ha vanna en omgeving werden deu ren en ramen ingedrukt. De stroomvoorziening en telefoon dienst waren drie uur lang ge stoord. Het Cubaanse ministerie van de strijdkrachten gaf later een communiqé uit waarin werd ver klaard dat het voorbarig is iets Tn Palermo, de hoofdstad van Sicilië, is het maandag morgen tot ernstige botsingen gekomen tussen de politie en 1» len van allerlei vakbonden, die voor maandag een algeme ne staking van vierentwintig uur hebben afgekondigd, uit protest tegen de slechte eco nomische toestand in de stad en op het platteland. De stakers vielen autobussen aan, om de bestuurders te dwingen aan de staking deel te nemen, terwijl van winkels, die geen gehoor hadden gegeven aan de oproep der stakingsleden om gesloten te blijven, de ruiten werden in gegooid. Een aantal personen liep verwondingen op, terwijl enkele demonstranten werden aangehouden. te zeggen over de oorzaak van de ontploffing. Zr zal eerst een grondig onderzoek worden inge steld. De anti_Castro groep La Cruz heeft in Miami verklaard, dat haar agenten de ontploffingen van zondag in Havanna hebben teweeggebracht. KOUD EN WINDERIG Er hebben zich belangrijke veranderingen voltrokken in de algemene luchtdrukverdeling in West-Europa. Ten westen van de Britse eilanden bevindt zich nu namelijk een krachtig gebied van hoge luchtdruk, terwijl boven Zuid-Scandinavië de lucht druk voortdurend lager is ge worden. Er ligt nu een depressie bo ven Denemarken, die samen met het hogedrukgebied voor een krachtige tot harde noordweste lijke stroming op de Noordzee zorgt. Hiermede stroomt nu koude lucht naar ons land, waarin gis teren vrij veel wolkenvelden meedreven. IDe temperaturen bleven daardoor op vele plaatsen 10 graden en meer lager dan zondag. Aan de kust werd het maar ongeveer 16 graden; in het Zuiden en Oosten nauwelijks 20 graden. Het laat zich aanzien, dat het koude, winderige weertype de eerstkomende paar dagen zal aanhouden. Daar ook in de ho gere luchtlagen koude lucht na derbij komt, neemt de kans op buien geleidelijk toe. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Koel en winderig. Veranderlijke bewolking met in hoofdzaak in het noorden van het land enkele lokale buien. Moge lijk met onweer. Krachtige en in 't Waddengebied harde noord westelijke wind. Koel weer met maximum temperaturen van 14 tot 18 graden. DINSDAG 28 JUNI v.m. n.m. Breskens 4.18 4.31 Terneuzen 4.53 5.06 Hansweert 5.33 5.46 Walsoorden 5.43 5.56 ZON MAAN op onder op onder Juni 28 4.22 21.04 8.49 23.09 29 4.23 21.04 9.53 23.35 30 4.23 21.03 10.59 23.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1