EE Algerijnse delegatie in Frankrijk aangekomen Nasser over Russische ontwapeningsvoorstellen Eisenhower terug in Washington Premier Ben Goerion terug naar Israël Tolbrug bij Numansdorp waarschijnlijk in 1964 ree honden HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN satans sabert" Gezonken Cushioncraft voor bananenvervoer 25 juni I960 :rneuzen f pudding TERNEUZEN TERNEUZEN hankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummei 38150 Abonnementsprijs: 0.— per kwartaal; per maand 2.ner week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Z MAANDAG 27 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5018 Verschijnt dageiijks' Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneu..en Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels ƒ1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Algerijnse delegatie, be staande uit Ahmed Boumendjel, Ben Yahia en hun secretaris Akiki Ben Ammar, is zaterdag middag in Parijs aangekomen. Zij werden op het vliegveld Orly namens de Franse regering be groet door Roger Moris, secre taris-generaal voor Algerijnse zaken, die contact moest opne men met de Algerijnen. De delegatie werd later door twee helikopters naar Melun ge bracht, een stadje op 45 km ten zuidoosten van Parijs. Zaterdag zijn in Melun de eer ste besprekingen gevoerd tussen de Algerijnse delegatie en de vertegenwoordigers van de Franse regering, Roger Moris en generaal Hubert de Gastiness. De inleidende besprekingen die sinds zaterdagmiddag in het geböuw van de prefectuur te Melun, 50 km ten zuiden van Parijs, tussen afgezanten van de Algerijnse verzetsbeweging en vertegenwoordigers van de Franse regering worden ge voerd, zijn zondag voortgezet. Hoewel officieel niets over de vorderingen is bekendgemaakt, verluidt in kringen die in nauw contact staan met premier De- bré van Frankrijk, dat men tot dusver geen ernstige hinderpa len heeft ontmoet. Er is reden om te verwachten, dat de hoofd delegatie van de Algerijnen, van wie de komst thans wordt voor bereid, aan het eind van de week of in het begin van de daaraan volgende naar Parijs komt. Waarschijnlijk zal deze afvaar diging worden geleid door Fer- hat Abbas, het hoofd van de voorlopige Algerijnse regering. Aan het voorbereidend overleg nemen van Algerijnse zijde Ah med Boumendjel en Ben Yahia, twee juristen, deel terwijl de Fransen worden vertegenwoor digd door de staatssecretaris voor Algerijnse zaken. Roger Moris, en door generaal De Gas- tines. Het eerste gesprek, op za terdagmiddag, duurde twee en Voorstellen van Humprey aan Eisenhower De voorzitter van de subcom missie voor ontwapening van dc Amerikaanse senaat, Hubert Amerikaanse Senaat. Hubert Humphrey, heeft bekend ge maakt, dat hp Eisenhower in 'n brief voorgesteld heeft, commu- nistisch-China aan de besprekin gen in Genève te laten deel nemen. Humphrey heeft ook ge opperd, dat de Amerikaanse re gering een verbod voorstelt op de produktie van lange-afstands- bornmenwerpers. een half uur. Zondag werden in de ochtend en in de middag be sprekingen gevoerd. Men verwacht dat het overleg heden wordt voortgezet. 'De afgezanten van Ferhat Ab bas verblijven in het gebouw van de prefectuur. Roger Moris keerde zaterdagavond naar Pa rijs terug om premier Debré verslag uit te brengen. De algemene afgevaardigde van de Franse regering in Al giers, Paul Delouvrier, is zon dagavond op het Parijse vlieg veld Orly aangekomen. De reden voor deze reis werd niet bekend gemaakt. Volgens welingelichte kringen te Parijs werd het overleg van het begin af aan gekenmerkt door een „tamelijk goede atmos feer" waarin de partijen krach tig hun standpunt verdedigden. Tot dusver werd hoofdzakelijk over de status van de afgezan ten gesproken. De Algerijnen beschouwen zich als vertegen woordigers van een regering, terwijl dé Fransen hen slechts zien als afgevaardigden van een „buitenlandse organisatie". Premier Debré had zondag in i de namiddag na een ontmoeting 1 met de Algerijnen een gesprek I van een half uur met president iDe Gaulle. (Adv.) 6* lapcx- «Ktrfo 16 biwwtffjdroa}' 9 fatttuzeo individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten. die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. President Nasser van de Ver enigde Arabische republiek heelt voor de eerste maal openlijk verklaard de ontwapeningsvoor stellen van premier Chroesjtsjef te steunen, en aangedrongen op de opheffing van alie militaire bases en alle mil: ...ike verdragen. Hij deed dit ïri een rede, die hij bij zijn terugkeer in Alexaudrië van zijn reis naar Griekenland en Zuid-Slavië heeft gehouden. Kij verklaarde zich Voorstander van totale ontwapening, een verbod van kernwapens en de volledige aischatting van alle militaire bases, die een bedrei ging voor vrede en de veiligheid vormen. In het verdere verloop van zijn rede hekelde Nasser de mogend heden, die wapens aan -srael bkjven leveren. Wat het Algerijnse vraagstuk I betreft, herhaalde Nasser zijn I sieun aan de vrijheidsstrijd van i het Algerijnse volk, zonder echter in te gaan op het besluit der „voorlopige Algerijnse rege ring" om onderhandelingen met Frankrijk te voeren. De Egyptische president deed cok nog een bedekte aanval op koning Hoessein van Jordanië, zender deze echter bij name te noemen. Hij zei dat er in de Arabische wereld nog steeds enige verraders zijn, dié konink rijken van hun vaders en groot vaders hebben geërfd. 3e eerste pli kt van de Arabieren is zic-h van deze „imperialistische agen ten" te ontdoen, aldus Nasser. Relletjes in Genua In het centrum van de Ita liaanse havenstad Genua is het zaterdagavond tot gevechten ge komen tussen politie en enkele honderden jongelui die protes teerden tegen het komende con gres van de neofascistische par. tij. Het stadsbestuur van Genua is van oordeel dat men het con gres niet kan verbieden omdat de Italiaanse „sociale beweging" een grondwettelijke toegestane partij is. De politie maakte gebruik van traangas om de betogers uiteen te jagen. Een agent werd ge wond. VERKLARING VAN BRADLEY Generaal Omar Bradley, voor malig voorzitter van de Ameri kaanse commissie van stafchefs, heeft in een radio-uitzending ter gelegenheid van de tiende ver jaardag van het begin van de strijd in Korea verklaard, dat het opperbevel van de Verenigde Staten had besloten geen kern bommen te gebruiken omdat men er niet zeker van was of de „tamelijk beperkte" Amerikaan se voorraad kernbommen vol doende zou zijn om China te ver slaan, terwijl een communisti sche kernbom op Poesan en een op Seoel de defensie van Zuid- Korea ontwricht zouden kunnen hebben. Voorts hadden de V. N. het niet raadzaam geacht het risico te lopen dat de Sowjet- Unie aan de oorlog deelnam als gevolg van het bombarderen van Chinees gebied aan de overzijde van de Jaloe om teneinde het j transport van troepen en voor raden naar Noord-Korea te be_ I (emmeren. Gevecht in Leopoldstad Bij een gevecht tussen aan hangers van Kasavoeboe, die zoals bekend tot staatshoofd van de Kongo is gekozen en volge lingen van Bolikango, de leider van de „Poena"' de nationale eenheidspartij zijn zaterdag 13 negers gewond. 44 negers wer den gearresteerd. Zoals bekend is Bolikango in het parlement door Kasavoeboe verslagen bij de verkiezingen voor het staats hoofd van Kongo. Het persagentschap Belga be richt dat de autoriteiten van Leopoldstad met ingang van 20.00 uur een uitgaansverbod hebben afgekondigd. Café's zijn om 18.00 uur gesloten. KOREA Afgevaardigden van N.-Korea hebben op een conferentie met V. N.-afgevaardigden in de gedemilitairiseerde zóne van Panmoendjon terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Zuid-Korea geëist. De Noordkoreaanse generaal Djoo Tsjang Joon beschuldigde het V. N.-opperbevel van schen ding van de bestandsovereen komst van 1953 door atoomge- schut naar Korea te brengen. Een V. N.-afgc-aardigde gene raal Dowson, noemde dit een verzinsel. Hij zei dat de commu nisten dit beweren als excuus voor hun eigen schendingen van het bestand. President Eisenhower is zon dag te 14.00 uur per vliegtuig van zijn reis naar de Philippij- nen, Formosa en Zuid-Korea te Washington teruggekeerd. Hij werd verwelkomd door vice-pre sident Nixon en minister van Buitenlandse Zaken Herter. Voorts hadden zich een duizend belangstellenden verzameld op de luchtmachtbasis te Andrews, nabij Washington, waar het pre sidentiële vliegtuig landde. Er waren diplomatieke ver tegenwoordigers van de door Eisenhower bezochte landen aan- Slechts een stukje van de grote kwam in het Noord-Oostzee- mast is alles, wat er boven wa- kanaal. De Uranus'zonk na ter steekt van het Nederlandse \de aanvaring onmiddellijk; de schip „Uranus", dat enige da- \echtgenote van de schipper gen geleden met een ander Ne- werd zo ernstig gewond, dat zij derlands schip in aanvaring later in het ziekenhuis in Kiel overleed. Een ander lid van de bemanning wordt nog steeds vermist. Op de foto is links nog een deel van een bergingsschip zichtbaar. Premier Ben Goerion van Is raël, die een aantal Westeurope- se landen heeft bezocht, is na een verblijf van vijf dagen in" Nederland, zondagavond kort na tien uur met zijn echtgenote met liet iijntoestel van de El Al van Schiphol naar Tel Aviv hl Is raël teruggekeerd. De Nederlandse minister-presi dent prof. dr. J. E. de Quay, de Israëlische ambassadeur, deden de Israëlische premier uitgelei de. Het verblijf van de premier in Nederland heeft twee dagen langer geduurd dan aanvanke- kehjk het plan was. Olficieel is meegedeeld, dat dit slechts geschied is omdat de heer Ben Goerion, wanneer hij vrij dagavond was vertrokken, op zaterdag, dus op sabbath, in Is raël zou zijn aangekomen. Bovendien had de reis door Europa de 75-jarige minister president ietwat vermoeid. De iaatste twee dagen heeft hij dan ook geen politieke activiteiten aan de flag gelegd, doch er zich toe beperkt in en om Den Haag impressies op te doen. Vlak voor zijn vertrek stelden vertegenwoordigers van de pers hem o.a. de vraag welke indruk De aanslag in Venezuela President Romulo Betancourt van Venezuela, op wie vrijdag j.l. een aanslag is gepleegd, heeft diezelfde dag tegen middernacht het ziekenhuis al verlaten, on danks het feit dat de artsen hem tien dagen rust hadden voorge schreven. De Venezolaanse politie heeft de eigenaar van de auto met be hulp waarvan de mislukte aan slag op president Betancourt werd gepleegd, gearresteerd. Bij de opsporing van de daders werkt de Venezolaanse politie samen met inspecteurs van Scotland Yard. Naar verluidt zijn reeds talrijke arrestaties verricht. In het gehele land is het rus tig. Het internationale luchtver keer is hervat. President Betancourt heeft in een zaterdag door hem gehou den radiotoespraak de afgezette president Perez Jiminez verant woordelijk gesteld voor de aan slag op zijn leven. hij van Nederland had gekregen. „Te veel om er over te praten", zei Ben Goerion slagvaardig. „Het zou uren in beslag nemen". Toch noemde hij vol ontzag de Deltawerken, vertelde dat de ontmoeting met de Koningin en Prins Bernhard diepe indruk op hem had gemaakt en zei tot slot „Ik heb altijd gedacht, dat wij in Israël pioniers waren, maar nu voel ik me heel klein. Ik Is raël moeten wij maar leerlingen van het Nederlandse volk wor den." Zijn reis door Europa noemde hij „over het geheel bezien, be vredigend." Over de zaak Eichman had hij niets nieuws te vertellen. Het Israëlische ministerie van Bui tenlandse Zaken zal, aldus Ben Goerion, het laatste nieuws uit Argentinië moeten beoordelen. Daarin stond dat de Argentijnse egering een officieel excuus van Israël niet als een bevredigende oplossing kon beschouwen. wezig, alsmede de Japanse zaak gelastigde Nishijama, met wie de president een stevige hand druk wisselde. De in goede stemming verf kerende Eisenhower legde geen verklaring af. Hij verzocht Nixon en Herter het kabinet zo spoe dig mogelijk te doen bijeen ko men ter bespreking van de re- sultaten van zijn reis en ter be handeling van zaken, die gedu rende zijn afwezigheid niet wer den afgehandeld. De president zal hedenavond voor de Amerikaanse televisie stations verslag van zijn reis uitbrengen. GEVECHTEN IN TIBET De premier van Nepal, Koi- rala, heeft zondag tijdens een persconferentie meegedeeld be richten te hebben ontvangen, dat de Chinese troepen in Tibet hun posities versterken en dat in enkele delen van Tibet gevech ten plaats hebben. Deze berichten waren afkom stig van grenswachten en Tibe taanse vluchtelingen. Als gevolg van de situatie is het handelsverkeer tussen Tibet en Nepal vrijwel tot stilstand gekomen. Australisch Nieuw-Guinea De beheerschapsraad van de Ver. Naties heeft met acht tegen vijf stemmen bij één ont houding een Russisch-Indisch voortel goedgekeurd, waarbij Australië wordt verzocht vroeg tijdig opeenvolgende streefdoe len en -data vast te stellen in de politieke, economische, sociale en opvoedkundige ontwikkeling van Australisch Nieuw-Guinea, opdat zo spoedig mogelijk gun stige omstandigheden worden geschapen voor het bereiken van zelfbestuur of onafhankelijk heid. De minister van Verkeer en Waterstaat verwacht op korte termijn een overeenkomst tus sen de staat en de N.V. Brug- verbinding voor de bouw van een brug over het Haringvliet bij Numansdorp. Deze brug zal 36 miljoen gulden kosten. Zoals men weet zal ten wes ten van Willemstad een dijk met schutsluis in het Volkerak worden gebouwd, die samen met een dijk van Flakkee af in haakvorm dit water zal afslui ten. Het is de bedoeling in het midden van deze haak een ver keersplein te bouwen, aanslui tend op de te bouwen brug van Numansdorp af. Over deze Del- tadijk Volkerakdam) en de brug zou dan de nieuwe verbin ding RotterdamAntwerpen komen te liggen. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begroting 1960 zegt de minister, dat de N.V. Brugverbinding de brug volgens plannen van het rijk zal bouwen. Het rijk maakt de aanbestedingsstukken gereed en wijst een ingenieur van Rijkswaterstaat voor het voeren van de directie van het werk aan. De brug zal door de naamloze vennootschap „Ter Bede", dus niet als openbare weg voor het verkeer worden opengsteld. Men zal dus bruggeld moeten betalen. Dit is voorlopig gelijk gesteld aan het tegenwoordige veergeld. Vier jaar na het tot .stand ko men van de Haringvlietdam ten westen van Heilevoetssluis Stellendam kan de N.V. het rijk verplichten de brug tegen kostprijs minus verdiende af schrijvingen over te nemen. Het rijk zal altijd recht van overna me hebben. Het laat zich aanzien, dat de N.V. Brugverbinding de nodige 36 miljoen gulden van institu tionele beleggers zal kunnen lenen. De streefdatum voor de voltooiing van de brug wordt voor 1964 aangehouden. Een Engelse firma heeft op het eiland Wight een proto-type ge bouwd van de „cushioncraft", een eenvoudiger versje van de ook op lucht „drijvende" hovercraft, wel ke is bestemd voor de bananen- firma Elders and Fyffes Ltd. Deze firma wil onderzoeken of liet mo gelijk met dit type vervoermiddel bananen uit de binnenlanden van Afrika via land en waterwegen te vervoeren naar de havens aan zee. De cushioncraft, welke 1 ton weegt, hangt op een 25 cm boven de grond of het water. Zij is voor zien van en twee liter climax race-wagenmotor, welke zorgt voor aandrijving van de compres- s-or (voor het „luchtkussen") en twee achterop gemonteerde pro- pellors. Op het vliegveld Bembridge op het eiland Wight verheft de cushioncraft zich hier tijdens proe ven van de grond. TWEE WESTDUITSE STRAALVLIEGTUIGEN OP MAJORCA VERONGELUKT. Twee straalvliegtuigen van de Westduitse luchtmacht van het type T-33 zijn zondag op een berghelling van noord-M'ajorca verongelukt. De vier inzittenden, twee Amerikaanse instructeurs, kwamen om het leven. De toestellen waren van Bar celona op weg naar de basis San Juan, nabij iFalma. NOORDENWIND Het K.N.M.I. deelt mede: Zondag was het in ons land zonnig weer. Desondanks bleven de maximum temperaturen op de meeste plaatsen een paar graden lager dan zaterdag het geval was geweest. Dit was te wijten aan de wind, die matig tot krachtig was uit richtingen tussen noordoost en noord, waar bij dus de lucht aangevoerd werd, die deels van de Noord zee kwam. Intussen bewoog een hogedrukgebied" van het westen uit naar het zeegebied ten noor den van Schotland. Daaromheen stroomde minder droge lucht de Noordzee op, zodat de wolken velden in dé loop van zondag over de Noordzee naar het zui den bewogen. Deze zullen heden in de kustprovincies tot bewol king aanleiding geven, maar in het binnenland worden weer zonnige perioden verwacht. Overigens blijft het droog met een matige tot vrij krachtige noordelijke wind, terwijl vooral in de kustprovincies de maxi mum temperaturen lager zullen worden. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. BEWOLKING. Droog weer met vooral in de kustgebieden van zee uit bewol king, elders ook perioden- met zonneschijn. Matige, af en toe vrij krachtige noordelijke wind. Lagere middagtemperaturen. MAANDAG 27 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.44 3-56 Terneuzen 4.19 4.31 Hansweert 4.59 5.11 Walsoorden 5.09 5.21 ZON MAAN op onder op onder Juni 27 4.21 21.04 7.47 22.41 28 4.22 21.04 8.49 23.09

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1