Vreedzame coëxistentie SMIDT-POTHOVEN RADIO de BUCK Stevenson krijgt steun Aanslag op Venezolaanse president (/VwmAP/// Hert er over Japan De ontwapenings-conferentie te Genève Nationale beweging ten gunste van Stevenson opgericht HET W Bio-herstellingsoord geopend Kasavoeboe staatshoofd WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN frtikering bij abonnement: Terneuzen Direeteux-Hoofdredaeteur van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Nd 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 25 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5017 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et? minimum pa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of; Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 mir, Onder de modewoorden van heden kunnen wij „vreedzame coëxistentie" vaak aantreffen en het meest in de mond van com munisten. Deze week was pre mier Chroesjtjsef in Boekarest ter bijwoning van het partijcon gres daar en hij zei wederom, dat hij een voorstander bleef van landen met verschillende syste men. Men heeft daarin een aan wijzing willen zien, dat hij zich niets aantrekt van de kritiek van de Chinese communisten, die van zulk een „samenleven" niets zouden willen weten. Het is echter vrij nutteloos te willen speculeren op een conflict tussen Moskou en Peking op dit ogenblik. Ter aanmoediging van de onlusten in Japan zijn zij bei de vereend opgetreden tegen Amerika en sinds de breuk van de Sowjet-premier met Eisen hower is er nog meer reden voor MaoTse-Toeng, de Russische lijn goed te keuren. De Chinezen hebben volgehouden, dat de Amerikanen onbetrouwbaar zijn, dat zij naar oorlog streven en „imperialisten" zijn. Maar de Russen hebben op dat thema even vaak geborduurd. Zij zeg gen alleen dat men de „vredes- krachten" in het Westen moet aanmoedigen, opdat de agressie ve „heersende klassen" geen oor log durven te voeren. En dit nu onderschrijven ook de Chinezen. De „ontspanning" is bedoeld ais een ondermijning van de macht der „heersers van het Westen". Daarmee is niet ge zegd, dat de Sowjetstaten oorlog zouden willen. Die wensen zij evenmin als de Westelijke sta ten. Zij zoeken vooral bondgeno ten in de landen van het Atlan tische blok, om dit tc ondermij nen. Voor hen betekent vreed- zamë coëxistentie dus, dat oor log uitblijft, maar dat het com munisme veld wint in de ganse wereld. —fr— DEFENSIE. De ware defensie van het Wes ten kan daarentegen niet mili tair van aard zijn, hoezeer ook de kernwapens moeten afschrik ken van aanvallen en dus onont beerlijk zijn. In de Verenigde Staten bestaat een stroming, om nu maar de buitenlandse hulp stop te zetten, daar zij niet heeft bewezen een succes te zijn. Men wijst dan bijvoorbeeld op Japan, waar de anti-Amerikaanse stem ming is toegenomen ondanks de miljarden, welke de Verenigde (Adv.) TWEKA la vraie rage ètoutes les plages De TWEKA-dealer met grootste voorraad TERNEUZEN DE SCHIPBREUK BIJ GROENLAND Een Noorse robbenvaarder heeft donderdagavond laat de zes bemanningsleden van het Deense schip Miki, dat woensdag als gevolg van ijsgang is ver gaan, gered. De mannen bevon den zich op een ijsschots, een 300 km ten noorden van Angmagu- salik op de oostkust van Groen land. Schepen en vliegtuigen van Denemarken, Amerika. Noor weger. en IJsland hebben naar de schiDbreukelingen gezocht. Staten er aan hebben geschon ken. Dat is een verkeerde conclu sie. De agitatie in Japan is al lereerst een gevolg van de angst, te worden betrokken bij een oorlog met kernwapens. Voorts onbehagen over het feit, dat de Chinese markt is verlo ren. Dit laatste is inderdaad een groot probleem. Zolang de Ver enigde Staten hun betrekkingen met Peking niet kunnen norma liseren, beletten zij ook de Japan ners, uitgebreider handel te drij ven met China. Doch los daar van staat het feit. dat in het al gemeen het verschaffen van ka pitalen en bijstand de voedings bodem voor het communisme beperkt en de zakelijke betrek kingen van een achter gebleven land met het Westen versterkt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, had in de Senaat weer moeite de bui tenlandse hulp te verdedigen. Deze is echter noodzakelijk in de koude oorlog, zoals die nu wordt gevoerd. ALGERIJE. Er bestaat een gerechtvaar digde vrees, dat ook Algerije zal worden betrokken bij de koude oorlog. Leiders van de opstan dige Moslims hebben bij een be zoek aan Peking de Chinese leu zen onderschreven tegen de Ver enigde Staten. Op die manier hopen zij hulp van China te krijgen. En... druk uit te oefe nen op president De Gaulle. Zij zeggen hem: „Kom je niet aan onze eisen tegemoet, dan lopen wij naar de communisten over". Zij zijn niet gemakkelijk. Zij hebben in beginsel ingestemd met onderhandelingen, doch al leen als men daaruit niet afleidt, dat zij zich zwak voelen. De eer ste ruzie ontstond al over de vraag, of de „verkenners" dei- nationalisten naar Parijs moes ten komen met een Frans vlieg tuig. De eerste afgezanten wil den niet beschouwd worden als lieden, die zich kwamen overge ven en daarom over het staken van het vuren wilden onderhan delen. De Algerijnse kwestie is reeds lang een internationaal probleem, en dat merken nu de Fransen, die niet alleen met de Algerijnen, maar zelfs met de Chinezen te maken krijgen, als de oorlog voortduurt. (Nadruk verboden.) Adv. VOOR SERVICE EN KWALITEIT NOORDSTRAAT 84-86 Telefoon 2573 TFRNKUZEN James Doyle, een der leiders van de democratische partij in Wisconsin, heeft donderdag be kendgemaakt dat er een natio nale beweging is opgericht die zal streven naar kandidaatstel ling van Stevenson voor hel presidentschap der Verenigde Staten. Hij voorspelde dat Stevenson door de democratische conven tie na verscheidene stemmingen tot kandidaat zal worden ge kozen. Doyle deelde verder mee dat het nationale comité der partij had geweigerd kantoren te ver schaffen aan aanhangers van Stevenson in het hotel waar het hoofdkwartier der conventie zal worden gevestigd. 91% stem uit de Newyorkse delegatie naar de democratische conventie zijn donderdag senator John Kennedy toegezegd. Het aantal toegezegde stemmen voor Kennedy bedraagt thans in to taal 484. Voor de verkiezing tot kandidaat zijn er 761 nodig. De naaste mededinger van Kennedy is op het ogenblik senator Lyn don Johnson, de leider van de democraten in de Senaat, die tot dusver 202 stem toegezegd heeft gekregen. Kennedy heeft donderdag ook de steun gekregen van dé libe rale partij in de staat New York, een groep die haar eigen kandi daten stelt voor plaatselijke func ties maar de democraten steunt bij algemene verkiezingen Kennedy heeft zich op een be sloten lunch uitgesproken voor uitbreiding en modernisering van de sociale verzorgingspro gramma's van Roosevelt en Tru man. de „New Deal" en de „Fair Deal". In een rede te Springfield heeft Stevenson donderdag de toekomstige kandidaten voor net presidentschap verzocht, de Rus Chroesjtsjef buiten de verkie zingscampagne te houden, daar diens doel is de Amerikanen te verzwakken en te verdelen. Het voornaamste vraagstuk voor de Verenigde Staten acht Stevenson de betrekkingen met de Sowjet-Unie en communis tisch China. De manier waarop dit vraagstuk door de kandidaten voor het presidentschap zou kunnen worden behandeld was niet een kwestie van het weten wie zacht of wie hard is, maar te weten wie verstandig en wie dom is. Stevenson is van mening, dat de Verenigde Staten de Sowjet- Unie het initiatief hebben ge laten wat betreft het streven naar vrede en ontwapening. Daarom waren het prestige en de invloed van Amerika in het buitenland Verminderd. De democratische leider zei voorts, dat met het voorge nomen bezoek van Eisenhower aan Japan precies het tegenover gestelde bereikt is van wat be oogd werd: het gezag van de re- gering-Kisji is vernietigd en het nieuwe veiligheidsverdrag tus sen Japan en de Verenigde Sta ten in gevaar gebracht. Het had geen enkel nut de ongeregeld heden in Japan als het werk van enkele communistische agitators te beschouwen. NEHROE OVER DE TOESTAND Premier Nehroe van India heeft vrijdag op een persconfe rentie zijn volledige steun ge geven aan het Russische ontwa peningsplan dat naar zijn mening eerlijk en constructief is. Over de Chinese militaire op bouw in Tibet zei hij, dat hij geen betrouwbare gegevens be zit. Naar zijn inzicht is het In dische leger sterk genoeg om de grenzen te verdedigen. De be sprekingen in Peking over de grenskwestie duren voort, maar zijn nog in een voorbereidend stadium. Adv. Program van Japanse socialisten Het bestuur van de Japanse socialistische partij, die zoals bekend in oppositie is, hcr't vrijdag besloten dat de partij zal vasthouden aan haai plannen om de militaire samenwerking tussen Japan en de V. S. op basis van het veiligheidsverdrag tegen te gaan. Het bestuur besloot voorts oen strikte neutraliteit in acht te nemen tegenover de pogingen omhet liberaal-democratische bewind omver te werpen en te blijven eisen dat de Amerikaanse toestellen van het type U-2 uit Japan teruggetrokken worden. De partij zal voorts met kracht blijven ageren tegen de Ameri kaanse bases in Japan. De buitenlandse politiek van de partij zal zich vooral richten op hervatting en uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Sowjet-Unie en communstisch China. Daartoe zullen de diplo matieke betrekkingen met com munistisch China hersteld moe ten worden en zal er een vredes verdrag met de Sowjet-Unie ge sloten moeten worden, aldus het partijbestuur. Wagen met dynamiet ontplofte in de buurt van officiële stoet President Romulo Betancourt van Venezuela heeft vrijdag lichte verwondingen opgelopen bij een aanslag, d'p op hem werd gepleegd toen hij zich naar efn plechtigheid begaf ter gelegen heid van de dag van het leger. De minister van Defensie, ge neraal Josue Lopez Henriquez, diens vrouw en de lijfarts van het staatshoofd, dr Pinto Salinas, werden ernstig gewond. De chef van het militaire huis van de president, kolonel Ramon Armas Perez, en een lid van het escorte, een militair van 18 .jaar werden gedood. Naar verluidt ontplofte een wagen met dynamiet bij het pas seren van de officiële stoet. De bevelhebber van de lucht strijdkrachten. generaal Linares, is aangewezen om voorlopig de portefeuille van defensie te be heren. De leiders van alle politieke partijen hebben op een buiten gewone bijeenkomst besloten „de algemene mobilisatie van het land af te kondigen ter ver dedigen van het constitutionele bewind". President Betancourt kreeg lichte brandwonden aan 't hoofd en de handen. FROND1ZI EN BEN GOERION ZULLEN GEEN ONTMOETING HEBBEN In Argentijnse diplomatieke kringen in Den Haag is vrijdag avond vernomen dat het zo goed als zeker is dat de president van Argentinië. Frondizi en de Is raëlische premier, Een Goerion, geen ontmoeting zullen heb ben. Op da ontwapeningsconferen tie te Genève heeft de Rus Zo- rin vrijdag de V. S. ervan be schuldigd dat zij de bewape ningswedloop trachten te „ver snellen" en de conferentie in Genève misbruiken als dek mantel voor hun agressieve politiek. De V. S. hebben Frankrijk onder druk gezet opdat het zou afzien van zijn oorspronkelijk voorstel, waarin voorrang werd gegeven aan de uitschakeling van raketten andere „dragers" van kernwapens, aldus Zorin. De Tsjech Nosek noemde de houding van de Westelijke mo gendheden „huichelachtig"-. On danks de herhaalde verzoeken van de communistische landen, heeft het Westen geen concre te voorstellen ingediend over een mogelijke combinatie van ontwapeningsmaatregelen op kern- en klassiek gebied in de eerste fase van de ontwape ning, zo zei hij. De Brit Ormsby—Gore en de Fransman Moch betreurden de „ondiplomatieke" taal van de Tsjech. Moch verklaarde dat hij wel moest aannemen dat Mosek door het communistische blok was uitgezocht als „dra ger" of „overbrenger" van be ledigingen aan het adres van het Westen. (Advertentie) BIN NENVERINGBED H#ZET- FABR'IEKEN 2EVENBERGEW SCHUIMRUBBERBED In de toestand van de gewon de minister van Landsverdedi ging generaal Henriquez en die van zijn echtgenote is een ver betering ingetreden; zij verkeren niet in levensgevaar. De aanslag heeft levendige ver ontwaardiging in geheel Vene zuela gewekt. Allerlei organisa ties op politiek, economisch en cultureel gebied en vakbonden hebben van hun sterke afkeuring blijk gegeven. „Reuter" haalt een bericht aan van een radiostation te New York, dat de aanslag toeschrijft aan aanhangers van de afgezet te president Perez Jimenez. President Betancourt, die ern stige brandwonden aan een hand en lichte brandwonden aan het hoofd heeft ongeiopen, is in het universiteitsziekenhuis te Cara cas opgenomen. Tien Zuidaovwikaansè presi denten hebben telegrafisch ver zocht te worden ingelicht over Betancourts toestand. De voorzitter en de vice-voor- zitter van het Venezolaanse con gres, Leoni en Caldera, hebben in een radiotoespraak een be roep op de Venaxelanen gedaan om bun kalmte )e bewaren. Zij legden de nadruk op de kracht van de samenwerkende partijen, die de regcring-Betancourt steu nen, De chauffeur van de auto van Betancourt is az:i zijn verwon dingen overleden hetgeen het aantal doden tengevolge van zjjn verwendingen overleden, hetgeen het aantal doden tengevolge van dc aanslag op drie heeft ge bracht. On zijn persconferentie zei Herter voorts dal hij, ondanks de recente relletjes in Tokio, volledig vertrouwen in Japan heeft wat de bereidheid van dit land betreft om in het westelij ke kamp te blijven. Herter was ervan overtuigd dat het grootste deel van het Japanse volk akkoord gaat met het Amerikaans-Japanse ve:- lightidsverdrag. Sinds 1952 heb ben alle verkiezingen in Japan duidelijk aangetoond aal het Japanse volk vastbesloten is om met het Westen verenigd te blijven, aldus Herter. Herter verklaarde verder dat hij na het heengaan van Eisen hower zijn functie van minister van Buitenlandse Zaken zal neerleggen. Herter over de nieuwe Amerikaanse ontivapenings- voorstellen De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Ilerter heeft op zijn vrijdag gehouden pers conferentie medegedeeld dat de Ver. Staten nieuwe voorstellen zullen indienen op dc tien-lan den ontwapeningsconferentie die thans te Genève wordt gehou den. Deze voorstellen zullen door de leider der A.merikaanse af vaardiging naar deze besprekin gen, Eaton, ir. het komende weekeinde te Londen en Parijs worden besproken. In afwach ting hiervan wilde Herter geen nadere bijzonderheden medede len. Te Washington wordt, verno men dat Amerika de Sowjet- Unic zal voorstellen bij dc be sprekingen in de eerste plaats aandacht te schenken aan de punten in de wederzijdse ont wapeningsvoorstellen, die beider goedkeuring konden verwerven. Daarnaast zou nader kunnen worden gesproken over de nog onopgeloste vraagstukken. Gemeld wordt dat de nieuwe Amerikaanse voorstellen meer neerkomen op een accentverleg ging, dan op een wezenlijke wij ziging der Westerse voorstellen. Men beschouwt ze als een po ging om een afbreuk der be sprekingen te voorkomen. Het voornemen van I-Icrter om begin 1961 zijn functie als mi nister van Buitenlandse Zaken neer te leggen, spruit voort uit overwegingen van leeftijd en ge zondheid. -ér Bij de ingang van de New Yorkse haven is vrijdagmorgen een lichtschip gezonken dat in aanvaring was gekomen met het ruim 6000 ton metende Amerkaanse vrachtschp „Green Bay". De negen bemannngsle- den van het "lichtschip werden gered. De vrachtboot is niet be schadigd. PERIODEN MET ZONNESCHIJN. Een storing, die donderdag ai boven ons land aankwam, was er oorzaak van dat er vrijdag op korte afstand grote weers- verschillen voorkwamen. In het noorden en oosten van het land was het overwegend zonnig en warm weer. terwijl ten zuiden van de grote rivieren geleidelijk met westelijke winden minder warme lucht werd aangevoerd. Tegen de avond ontstonden er onweersbuien, die vooral over het zuiden en midden van ons land plaatselijk regen en hagel brachten. Voor zaterdag komt er nog niet veel verandering in het heersende weer. In het noorden van het land blijft bij matige tot vrij krachtige oostelijke winden het warme en vrij zonnige weer voortduren, al bestaat de kans, dat ook daar later een bui gaat voorkomen. In de rest van hel land zullen naast buien ook zonnige perioden komen. Bij matige westelijke winden zullen de temperaturen daar dezelfde worden als giste ren of iets lagere. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mr. dr. C. J. M. A. van Rooy. heeft, don derdag in Arnhem de officiële opening verricht van het nieu we Bio-herstellingsoord voor minder-valide kinderen. Op de foto zien wc hoe de mi nister na de officiële opening, tijdens de rondgang door het .gebouw, de wolletjespersoon lijk inspecteerde onder het la chend toezien van de voorzitter van de Nederlandse bioscoop bond, de heer J. Miedema, en hun beider echtgenotes. Joseph Kasavoeboe, leider der Abako, is vrijdag door 't Kongo lese parlement tol staatshoofd gekozen. Van de 213 door Kamer en Senaat uitgebrachte stemmen verwierf Kasavoeboe er 159, en zijn rivaal voor het ambt van staatshoofd, Bolikango, 43 stem men. Er werden elf blanco stem men uitgebracht. Ce vereiste tweederde meerderheid bedi'oeg 148 stemmen. Bij het bekend worden van de uitslag heerste er een onbe schrijfelijke uitbundigheid. REGERING- LOEMOEMRA KRIJGT HET VERTROUWEN VAN DE KAMER De Kongolese Kanier heeft met overweldigende meerder- hoid een .motie van vertrouwen in de regering-Loemoeinlia goed. gekeurd. 74 van de 80 stemmen waren voor de motie. Toen gisternacht om 1.45 uur over de motie gestemd werd wa ren 80 van de 137 Kamerleden aanwezig. Kort voor de stem ming had de Kamer een motie tot verdaging van de vergade ring, die was ingediend door Ka londji. verworpen. Deze was van oordcel, dat het langdurige en weinig heldere debat dat reeds 22 uur had geduurd de volksver tegenwoordigers niet de moge lijkheid had geboden zich een juist beeld te vormen van het regeringsprogram van Loe- moemba. Nadat de motie-Kalondji was verworpen, verliet Kalondji de vergadering, gevolgd door tal van andere volksvertegenwoor digers, onder wie leden van de P.N.P., van Katanga en ver scheidene onafhankelijken. Ook een eerder door Kalondji ingediende motie van wantrou wen werd door de Kamer ver worpen. Voor de stemming zei Loe- moemba, dat zijn regering een neutrale positie zal innemen tussen de twee blokken waarin de wereld verdeeld is. Hij deed een beroep op de tienduizend zendelingen en kolonisten om in het land te blijven. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Hier en daar buien. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen- of on weersbuien. Minder warm. Overwegend matige wind, in hoofdzaak uit westelijke richtin gen. ZATERDAG 25 JUNI v.m. n.m. Breskens 2.37 2.59 Terneuzen 3.12 3.34 Hansweert 3.52 4.14 Walsoorden 4.02 4,24 ZONDAG 26 JUNI v.m. n.m. Breskens 3.11 3.29 Terneuzen 3.46 4.04 Hansweert 4.26 4.44 Walsoorden 4.36 4.54 ZON MAAN op onder op onder Juni 25 4.21 21.04 5.33 21.35 26 4.21 21.04 6.48 22.10 27 4.21 21.04 7.47 22.41 28 4.22 21.04 8.49 23.09 29 4.23 21.04 9.53 23.35 30 4.23 21.03 10.59 23.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1