Loemoemba vormt eerste Kongolese regering Het Algerijnse vraagstuk SMIDT-P0TROVEN De Veiligheidsraad over de zaak-Eichmann Uitwisseling ratificatie-oorkonden tussen Japan en de V. S. De valse munterij-affaire Weeroverzicht WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER EERSTE BLAB vrijdag 24 juni 1960 34-jarige leider is zelf premier en ook minister van defensie Loemoemba opnieuw betogingen in japan plannen voor amerikaanse maanraket havenstaking in liverpool bezoek van buitenlanders 343.000 overnachtingen in eerste 3 maanden van '60 UITLEVERINGS KWESTIE Boekhouder verduisterde tienduizend gulden Premier Ben Goerion op Soestdijk ontvangen De Argentijnse vertegenwoordiger in de Verenigde Naties Geen herwaardering van de Deutsche Mark Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 19 oor. iCrankering bij abonnement: Terneuzen Gironummer 38150 16e Jaargang Nr 5016 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal r De 34-jarige leider van de nationale Kongolese beweging, Patrice Loemoemba, heeft don derdag, precies een week voor de onafhankelijkheid, de eerste regering van Kongo gevormd. Hij is daarin zelf minister president. In zijn kabinet zijn geen vertegenwoordigers opge nomen van de Abako, de partij van Loemoemba's rivaal Kasa- voeboe. Loemoemba is behalve premier ook minister van Defensie. Loemoemba heeft na 't bekend maken van dé lijst van ministers verklaard, de kandidatuur van Kasavoeboe voor de functie van staatshoofd niet te zullen steu nen. De stemmen van zijn Kon golese nationale beweging en d? bondgenoten zullen worden uit gebracht op Bolikango, een ge matigde Kongolese leider. Patrice Loemoemba werd in 1954 klerk bij de P. T. T. in Stan- leystad. In 1957 trad hij als kan toorbediende in dienst van een Belgisch-Kongolese onderneming in Leopoldstad, waar hij een jaar later werd benoemd tot directeur. Het vorige jaar is hij zich geheel aan de politiek gaan wijden. Loemoemba bevond zich in de gevangenis in Stanleystad, toen in januari van dit jaar de ronde tafel-conferentie in Brussel tus sen België en Kongolese afge vaardigden begon, die leidde tot het besluit dat Kongo op 30 juni onafhankelijk zal worden. Onder druk van Kongolese zijde werd Ihij vrijgelaten en uitgenodigd aan de besprekingen deel te ne- Studenten en vakbondsleden hebben donderdag in Tokio weer betoogd tegen het Japans Amerikaanse veiligheidsverdrag, (la.t gisteren van kracht is ge worden. Zoals bekend heeft Kisji mee gedeeld, dat hij als premier zal aftreden. Hiermee is het tweede doel van de Japanse socialisten en communisten bereikt. Zoals bekend wilden zij door betogin gen Eisenhower dwingen zijn voorgenomen bezoek aan Japan af te gelasten en bereiken dat premier Kisji zou aftreden. Hun derde doel, torpedering van het veiligheidsverdrag werd echter niet bereikt. De mededeling van Washing ton dat Eisenhower het verdrag al vóór zijn vertrek naar Azië getekend heeft, heeft bij de op positie in Japan de mening doen postvatten dat zij om de tuin is geleid. De betogingen van donderdag zijn niet bepaald indrukwekkend geweest. Circa 800 studenten betoogden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken uit pro test tegen de uitwisseling van de ratificatie-oorkonden van het verdrag. Andere groepen de monstreerden voor het parle mentsgebouw, het hoofdbureau van politie, de woning van pre mier Kisji en de Amerikaanse ambassade. Ruim 3000 studenten waren voorts aanwezig op de begrafe nis van Mitsjiko Kamba, een studente die bij de betogingen op 15 juni om het leven kwam. De directeur van de N.A.S.A. het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart heeft in een voordracht voor de universi teit van West-Michigan mede gedeeld dat de Verenigde Staten ten zullen trachten eind 1961 of begin 1962 een onbemande raket naar de maan te zenden. In 1970 hopen de Verenigde Staten een mens op de maan te doen landen. Voorts verklaarde hij, dat de N.A.S.A. en de commissie voor atoomenergie verwachten in 1965 in staat te zijn de eerste door kernenergie aangedreven raket in een baan om de aarde te zenden. men. Opvallend waren de gema tigde verklaringen, die hij in januari bij zijn aankomst in Brussel aflegde, hoewel hij in een gesprek met journalisten de wonden aan zijn polsen toonde, die naar hij zei waren ver oorzaakt door de boeien, die men hem in Kongo had aangedaan toen hij tegen zijn wens naar een andere gevangenis werd overge bracht. Het was overigens niet de eei- ste keer, dat Loemoemba gevan genisstraf onderging. Tijdens ziin werk als bediende bij de P. T. T. werd hij veroordeeld wegers verduistering. Het geld dat hij bekende te hebben ontvreemd had hij, naar hij verklaarde, aan gewend ten behoeve van de strijd om de onafhankelijkheid. Nadat zijn partij bij de verkie zingen in Kongo een onverwach te zege had behaald in dc Kamer van Volksvertegenwoor digers bezet zijn Kongolese na tionale beweging 36 van de 137 zetels werd hij door de Bel gische minister-president in Kongo, Ganshof van der Meersch de vorige week belast met een informatici-opdracht. Hij moest deze echter teruggeven omdat hij er naar de mening van de Bel gische minister drie dagen later niet in was geslaagd een vol doende meerderheid in het par lement te verzekeren. Zijn tegen stander Kasavoeboe nam zijn taak over, doch ook die werd van de opdracht ontheven nadat deze week de partij van Loemoemba een duidelijke meerderheid bleek te hebben bij de verkiezingen in de Kamer van een voorzitter en twee vice-voorzitters. In al deze functies werden kandidaten van de Kongolese nationale bewe ging benoemd. Onmiddellijk daarna werd Loemoemba op nieuw door minister Ganshof van der Meersch verzocht een regering te vormen. (Adv.) Het „Frans-Algerijnse front", de politieke organisatie die een week geleden werd opgericht om Algerië Frans te doen blijven, heeft donderdag meegedeeld, dat het aantal leden met sprongen omhoog vliegt, als gevolg van de ongerustheid onder de Euro pese bevolking van Algerië over de stappen om tot een staking der vijandelijkheden te komen. In de meeste steden en in tal van dorpen in Algerië zijn aan meldingskantoren geopend. Vol gens de orgat 'satoren zouden ook Mohammedaanse dorpelin gen zich in grote getale bij het front aansluiten. In Algiers ai- leen zouden er al 120.000 leden zijn. Sommige waarnemers in de Algerijnse hoofdstad voorspel den, dat het front wellicht de machtigste politieke macht in Algerië zal worden. In Algiers werden donderdag pamfletten verspreid, getekend door „de clandestiene organisa tie van de patriotten van Frans Algerië", waarin de ontvangers werd bericht dat zij voorkomen op een lijst van 384 personen die aangewezen zouden zijn om later uit Algerië te worden uitge wezen. Volgens 'n niet-officiële schat ting zouden in Algiers en de buitenwijken daarvan ongeveer 10.000 man politietroepen en een zelfde aantal legertroepen zijn, die uit het gezicht worden ge houden. De komst naar Parijs van een afgezant van de „voorlopige Al gerijnse regering'' schijnt thans op handen te zijn, hoewel de bij zonderheden over de vraag hoe hij de reis naar Frankrijk zal maken, nog steeds in een waas van geheimzinnigheid zijn gewik keld. Op het ogenblik zijn er aanwijzingen, dat hij tegen het a.s. weekeinde in Parijs zal zijn. als zich tenminste geen nieuwe moeilijkheden voordoen. De „voorlopige regering" is donderdag in Tunis bijeen ge weest, naar verluidt ter bespre king van plannen voor het ver trek van de afgezant, en dé samenstelling van de volledige delegatie onder leiding van pre mier Ferhat Abbas. TWEKA la vraie rage a toutes les plages De TWEKA-deaier met grootste voorraad TERNEUZEN De Japanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foeji-Yama, heeft donderdagmorgen te 10.10 uur (plaatselijke tijd) in zijn ambtswoning in Tokio met de Amerikaanse ambassadeur Dou glas MacArthur de bekrachti gingsoorkonden behorende bij het nieuwe Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag uitgewisseld. Nadat de Amerikaanse senaat woensdagavond te 18.35 uur (Ned. tijd) het verdrag had be krachtigd, werd het naar ver luidt tegen 19.00 uur door pre sident Eisenhower in Honoloeloe getekend en vervolgens met een De dinsdag in Liverpool uit gebroken wilde havenstaking was donderdag vrijwel totaal. Elfduizend arbeiders zijn niet op hun werk verschenen. Zij eisen meer loon. Naar aanleiding van de valse munterij.affaire heeft mr. W. P. Bakhoven, officier van justitie, hoofd van het arrondissements parket te Amsterdam, het ANP de volgende feitelijke bijzonder heden medegedeeld: „Op 10 juni 1960 werd door de Duitse politie na overleg met de Nederlandse justitie een huiszoeking verricht in een ge bouw te Osnabrück hetwelk reeds de aandacht van de Duitse politie had getrokken. Aldaar werden aangetroffen machines, fotocliché's, papier en verdere benodigdheden geschikt voor het namaken van Franse bankbil jetten van 10.000 oude en van 100 nieuwe Franse francs. Ter plaatse werden gearres teerd de Duitser H. S., de Neder landse chemigraaf A. O. en dc Nederlandse drukker H. H. Aangezien aan de Duitse po litie was gebleken, dat ook Ne derlanders contacten onderhiel den met gemeld gebouw, werden in Nederland gelijktijdig huis zoekingen verricht in de woning van A. O. Voorts werd nog te ningen van H. H. en J. Z. te Am stelveen en in dé woning van S. S. te Amsterdam. In laatstge noemde woning werden aange houden S. S. en de echtgenote van A. Voorts werd nog te Amsterdam als ongewenst vreemdeling aangehouden de van Griekse nationaliteit zijnde inge nieur M. R. De echtgenote van A. O. werd na enige dagen vrijgelaten. Ten aanzien van M. R. kwamen ech ter bij het verdere onderzoek zodanige feiten aan het licht, dat hij eveneens werd aangehouden als verdacht van medeplichtig heid aan of uitlokking van de in Osnabrück gepleegde feiten. Inmiddels was gebleken, dat ook formulieren voor Franse le gitimatiepapieren waren nage maakt, waarbij meer in het bij zonder was betrokken J. Z„ die aanvankelijk in het buitenland vertoefde maar die zich op 18 juni 1960 bij de officier van jus titie meldde en na verhoor dooi de politie in vrijheid werd ge steld in afwachting van de resul taten van het verdere onderzoek. Niet is gebleken, dat J. Z. heeft meegedaan aan het maken van valse bankbiljetten. M. R. en S. S. maken vermoe delijk deel uit van een sterk links georiënteerde internationale or ganisatie welke mogelijk con tacten onderhoudt met Algerijn se opstandelingen. Op 21 juni 1960 heeft de recht bank te Amsterdam de gevan genhouding voor 30 juni gelast van M. R. en S. S. Het onderzoek heeft zich ook buiten Amsterdam uitgestrekt, waarbij ook aandacht is besteed aan mogelijke andere onwettige activiteiten. Verdere arrestaties worden echter in verband met deze zaak niet verwacht", aldus de mededeling van mr Bakhoven. Nader vernemen wij nog dat voorlopig geen nadere mede delingen over deze affaire zullen worden verstrekt. Amerikaans militair straalvlieg tuig naar Tokio gebracht. Het toestel volbracht de tocht in zes uur. De Japanse linksgeoriënteer de studenten, die hadden aan gekondigd, dat zij van plan wa ren zich met geweld tegen de uitwisseling van de oorkonden te verzetten, zijn blijkbaar ver rast door de snelheid waarmee de uitwisseling is geschied en hebben thans afgezien van hun actie. Zij hadden gedacht, dat de uitwisseling niet voor don derdagmiddag zou plaats heb ben. De studenten, die nu voor een voldongen feit staan, heb ben evenwel te kennen gegeven protestbetogingen te zullen hou den. Als voorzorgsmaatregel is de bewaking van Foeji-Yama's ambtswoning aan 600 politie man toevertrouwd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft later bekendgemaakt, dat de Amerikaanse ratificatiedocu menten bij het nieuwe veilig heidsverdrag door president Eisenhower reeds getekend wa ren voor zijn vertrek van 10 dagen geleden naar het Verre Oosten. De documenten waren vervolgens naar Tokio gezon den. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis tiek zijn in de eerste 3 maanden van dit jaar in de Nederlandse hotels ruim 343.000 overnach tingen van buitenlandse gasten geregistreerd. Vergeleken met de overeenkomstige periode van 1959 is het aantal overnachtin gen vrijwel gelijk gebleven. Een toeneming van het aantal overnachtingen kon worden ge constateerd voor de bezoekers uit Engeland en Schotland (stij ging 4000 of 10 en de Ver enigde Staten van Amerika (stijging 2400 of 7 Het be zoek van geallieerde militairen nam toe met 1900 of 8 Een achteruitgang vergeleken met de overeenkomstige periode van 1959 vertoonde vooral het bezoek van gasten uit Duitsland (afname 13.000 of 15 Bel gië en Luxemburg (afname 2700 of 10 en Noorwegen (afname 1600 of 16 Over deze achteruitgang merkt het C. B. S. op, dat in tegenstelling met 1959, dit jaar Pasen niet in het 1ste kwartaal viel, het geen van grote invloed is op het aantal overnachtingen van bui tenlandse gasten in dit kwar taal. Op de tweede dag van het debat in de Veiligheidsraad over de zaak-Eichmann heeft de Ame rikaan Cabot Lodge verklaard dat de „passende genoegdoening' waarom Argentinië heeft ge vraagd, naar de mening van de Verenigde Staten gegeven zal zijn als de raad een uitspraak over deze zaak zal hebben ge daan, ook als deze uitspraak aan sluit bij de verontschuldigingen die Israël Argentinië heeft aan geboden. De „passende genoeg doening", waarover in de Argen tijnse ontwerpresolutie wordt gesproken, houdt volgens de Verenigde Staten dus niet de terugzending van Eichmann naar Argentinië in, aldus Lodge. De Pool Lewandofski noemde Eichmann een van de grootste oorlogsmisdadigers uit de ge schiedenis. Hij deed een beroep op Argentinië en Israël om hun geschil bij te leggen. José Correa, de vertegenwoor diger van Ecuador oefende kri tiek uit op Israël omdat het de soevereiniteit van Argentinië heeft geschonden door Eichmann te laten ontvoeren. Hij vroeg de raad zijn resolutie van 27 mei' over de kwestie met de U-2 van toepassing te verklaren, waarin een beroep wordt gedaan op de landen om niets te doen wat de spanningen groter zou kunnen maken. De Italiaan Cortona zei dat Italië, hoewel het veel sympathie heeft voor de overlevenden van de concentratiekampen die Eich mann in Buenos Aires hebben opgespoord en uit Argentinië ontvoerd, toch van mening is dat eerbied voor de soevereiniteit in het belang is van alle landen. Hij verklaarde dat Italië de Argentijnse ontwerpresolutie steunt, maar dan met de Ame rikaanse amendementen waarin herinnerd wordt aan het verlan gen van alle landen om Eich mann terecht te zien staan en de hoop wordt uitgesproken dat de traditionele vriendschapsbanden tussen Argentinië en Israël ster ker zullen worden. De Fransman Berard meende dat de raad geen uitspraak moet doen in het geschil. Het bestuur van de Argentijn se Kamer van Koophandel heeft geweigerd het aftreden van dr. Karl Klingenfuss als directeur te aanvaarden. West-Duitsland had zijn uit levering gevraagd op grond van het feit dat hij van oorlogsmis daden werd verdacht. Argenti nië weigerde hem uit te leveren. Het bestuur zegt de achter grond van Klingenfuss te heb ben bestudeerd en te hebben bevonden dat hij reeds voor een Neurenbergs gerechtshof was verschenen. In een door de Amerikaanse plaatsvervangende openbare aanklager, Robert Kempner, ondertekende verkla ring werd gezegd, dat Klingen fuss slechts af en toe voor Hit- Iers ministerie van buitenlandse zaken had gewerkt en hiermee had opgehouden zodra hij be sefte welk soort werk van hem verwacht werd. De Tunesiër Mongi Slim ver klaarde dat Eichmann zijn mis daden in Europa heeft gepleegd in een tijd dat Israël nog niet bestond. Hij zei dat zijn land de Argentijnse resolutie steunde, maar niet de Amerikaanse amen dementen hierop. VEILIGHEIDSRAAD NEEMT RESOLUTIE AAN De Veiligheidsraad heeft met acht stemmen vóór, geen tegen en twee onthoudingen (de Sow- jet-Unie en Polen) aan Israël verzocht om aan Argentinië „passende genoegdoening" te ge ven voor de schending van zijn soevereiniteit voor de ontvoering van Adolf Eichmann. „Ik ga ze wel even halen", zei de 29-jarige B. S. op 14 juni tegen accountants, die op de fabriek, waar hij werkte, een routine controle instelden, nadat de ver missing van enkele loonstatcn was gebleken. S. gaf voor de staten thuis te hebben bijge werkt en ze daarna te hebben vergeten mee te brengen. Na lang wachten ontdekte men, dat S. niet alleen naar huis was gegaan, maar zich snel ook over de Belgische grens uit de voeten had gemaakt. Zijn chef is, nadat de vrouw van S. uit België bericht van haar man had gekregen, eens met zijn boekhouder gaan pra ten. Hij overreedde hem zich niet aan de consequenties van zijn daden te onttrekken. Aanvanke lijk leken de verduisteringen niet groot te zijn geweest, maar hij nauwgezette controle bleek het bedrag rond tienduizend gulden te bedragen. Premier David Ben Goerion heeft met zijn echtgenote en dochter, vergezeld van ambas. sadeur Cidor, het noenmaal op paleis Soestdijk gebruikt. Foto v.l.n.r.: David Ben Goe rion, H. M. de Koninginmevr. Renana Ben Goerion, mevr. Ben Goerion en mevr. Cidor. De afgevaardigden van de ra dicale volkspartij, de grootste minderheidsgroep in de Argen tijnse Tweede Kamer, hebben woensdag een verklaring opge steld waarin wordt gezegd dat de Argentijnse vertegenwoordiger in de Verenigde Naties Amadeo niet geschikt is om de zaak- Eichmann in de Veiligheidsraad te behandelen. In de verklaring, die bij de Kamer zal worden ingediend, wordt beweerd dat zijn sym pathie voor nazi-Duitsland tij dens de oorlog welbekend is. Tijdens een korte toespraak, die hij donderdag hield op het congres van de Raiffeisen-Ban- ken, heeft bondskanselier Ade nauer bevestigd, dat de rege ring en Bundesbank het er over eens waren, dat niet tot een her waardering van de Deutsche Mark moet worden overgegaan. De bondsregering is volgens Adenauer van mening, dat haar eerste plicht is handhaving van de geldstabiliteit en zij hoopt daarbij de steun van het parle ment te krijgen. Adenauer spoorde de landbou wers tevens aan zich niet te la ten overwelidgen door een over dreven vrees voor de Europese economische gemeenschap. LAGERE TEMPERATUREN Met een oostelijke wind werd continentale lucht aangevoerd, waarin weinig bewolking voor kwam. De temperatuur steeg snol en bereikte waarden van 25 tot 30 graden. Langs de Waddenkust werd het bij wind van zee om streeks 20 graden. Een uit Frankrijk afkomstig koufront bereikte in de namiddag Vlissingen; de wind draaide naar het westen, terwijl de tempera tuur daalde tot 18 graden. In Frankrijk, België en Engeland ging het binnendringen van de koude lucht gepaard met onweer en vooral in Engeland werden grote hoeveelheden neerslag af getapt. Het koufront beweegt lang zaam verder naar het noorden en het zal dan ook vandaag in een groot deel van het land minder warm zijn, terwijl plaatselijk on weer wordt verwacht. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Minder warm. Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele regen- of on weersbuien. In het noorden van het land matig en langs de Wad denkust af en toe vrij krachtige noordelijke wind. Elders matige wind uit westelijke richtingen. Minder warm, vooral in de zui delijke helft van ons land. ZON MAAN op onder op onder Juni VRIJDAG 24 JUNI 25 4.21 21.04 5.33 21.35 v.m. n m. 26 4.21 21.04 6.48 22.10 Breskens 1.58 2.26 27 4.21 21.04 7.47 22.41 Terneuzen 2.33 3.01 28 4.22 21.04 8.49 23.09 Hansweert 3.12 3.41 29 4.23 21.04 9.53 23.35 Walsoorden 3.23 3.51 30 4.23 21.03 10.59 23.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1