Voorlopige Algerijnse regering aanvaardt De Gaulle's uitnodiging De reis van president Eisenhower Overeenkomst over kanaal Gent-Terneuzen in Brussel getekend Het overleg tussen Tito en Nasser Weero verzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN ER DINSDAG 21 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5013 FERHAT ABBAS ZAL MET EEN DELEGATIE NAAR PARIJS KOMEN VOOR BESPREKINGEN OVER EEN STAKEN DER VIJANDELIJKHEDEN Reactie op Algerijnse verklaring Politieke demonstraties in Algerije verboden EISENHOWER ÏN SEOEL EISENHOWER NAAR HAWAII DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE IN GENEVE Mr. Luns: „Ondertekening van bijzonder belang voor de waterwegenkwestie tussen beide landen" Burgemeester Rijpstra van Terneuzen bij de ondertekening aanwezig Mali-federatie door Nederland erkend EISENHOWER OP FORMOSA Chinese autoriteiten schenden de rechten van de mens in Tibet Eurovisie-uitzending uit Engeland gaat niet door NIEUWE AARDBEVINGEN IN CHILI Berechting van dader vliegaanvai op paleis van Soekarno hankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Nd 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum Der advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur De „voorlopige Algerijnse regering" heeft besloten een delegatie naar Parijs te zenden. De delegatie zal onder leiding staan van de premier, Ferhat Abbas. In een uitgegeven verklaring, in antwoord op de jongste uit nodiging van generaal De Gaulle tot het voeren van besprekingen over een staken der vijandelijkheden, deelt de „voorlopige Alge rijnse regering" mede een afgezant naar Parijs te zullen zenden voor het voorbereiden van de komst van de delegatie. In de door haar uitgegeven verklaring spreekt de „voor lopige Algerijnse regering" de mening uit, dat het standpunt van generaal De Gaulle ver ver wijderd zal blijven van het hare. „Niettemin heeft de voorlopige regering der Algerijnse Repu bliek, in het verlangen om een einde te maken aan het conflict en het probleem tot een defini tieve oplossing te brengen, be sloten een delegatie onder lei ding van Ferhat Abbas af te vaardigen om president De Gaulle te ontmoeten. Er zal een afgezant naar Parijs worden ge zonden om de details van de reis te organiseren". In het begin van de verklaring wordt herinnerd aan het feit, dat generaal De Gaulle in zijn jongste rede opnieuw gegeven verklaring, dat het Algerijnse volk recht heeft op zelfbeschik king. „Volgens de bewoordin gen van deze verklaring, berust de uiteindelijke beslissing bij het Algerijnse volk. De voorlopige regering van de Algerijnse repu bliek is overtuigd, dat als de or ganisatie van het referendum wordt omkleed met alle onmis bare waarborgen van oprecht heid, de keuze van het Algerijn se volk zonder twijfel op de on afhankelijkheid zal vallen". De regeringsverklaring werd door premier Ferhat Abbas voorgelezen. Hij verliet de zaal onmiddellijk na de voorlezing. Er was geen gelegenheid vragen te stellen, doch de verklaring werd met uitbundig applaus ontvangen. De beslissing, die maandag werd bekendgemaakt, werd ge nomen na vier dagen van inten sief overleg tussen de opstande lingenleiders en onder druk van Tunesië en Marokko om een de legatie naar Parijs af te vaar digen, Volgens in Tunis ontvan gen berichten had de commu- nistisch-Chinese regering er bij premier Abbas en zijn ministers, van wie er enkele kortgeleden een bezoek aan Peking nebben gebracht, op aangedrongen het aanbod van De Gaulle af te wijzen. De 60-jarige Ferhat Abbas wordt beschouwd als de leider van de gematigde figuren in de voorlopige Algerijnse regering. De onverzaenlijken van deze re gering staan onder leiding van Krim Belkacem, oud-minister van oorlog en thans vice-pre mier. Ferhat Abbas heeft nauwe banden met Frankrijk en is met een Franse vrouw ge huwd. in de Marokkaanse hoofdstad is het besluit der voorlopige Al gerijnse regering om een dele gatie naar Parijs af te vaardi gen, met voldoening en opluch ting ontvangen. Hoewel nog geen officiële commentaar kon wor den verkregen, was de overheer sende mening in Marokkaanse kringen onmiddellijk na het be- kendworden van het nieuws, dat „er ditmaal wel iets uit voort komen zal". Men geeft echter toe, dat er nog veel zal moeten worden gedaan en dat zich tij dens de voorbereiding van de reis der delegatie nog wel on aangename verrassingen zullen kunnen voordoen. Waarnemers in Rabat vestigden in dit ver band de aandacht op de zin snede in de door de voorlopige Algerijnse regering afgelegde verklaring, dat de standpunten der twee partijen nog steeds ver uiteen liggen, doch zij meenden dat uiteindelijk het gezonde ver stand wel de overhand zal krij gen. In bevoegde Franse kringen is het antwoord der „voorlopige Algerijnse regering" op de uit nodiging van president De Gaul le gunstig ontvangen. Het wordt beschouwtl als een bekroning der militaire en politieke inspan ning om te komen tot onderhan delingen om de strijd in Alge- rië te staken. In bevoegde Britse kringen is het besluit der „voorlopige Al gerijnse regering" met de groot ste voldoening ontvangen. Men merkte op, dat thans voor het eerst sinds vijf jaar de moge lijkheid schijnt te zijn gekomen van oplossing van het conflict, dat zwaar op Frankrijk ën, in direct, op zijn Westelijke bond genoten heeft gedrukt. De Britse regering kan zich slechts verheugen over dit contact en de wens uitspreken, dat het snel tot een staking der vijandelijk heden zal kunnen leiden. De Franse algemeen gedele geerde in Algerië, Paul Delou- vrier, heeft medegedeeld op dracht te hebben gegeven om Franse troepen van het platte land naar de steden te verplaat sen. Tevens maakte hij in een ra diotoespraak bekend, dat alle politieke demonstraties tijdelijk verboden zijn. Terwijl hij een beroep deed op de bevohdng om haar kalmte te bewaren, deelde Delouvrier mee alle bestuurs- en politiehoofden opdracht te hebben gegeven, dat de orde gehandhaafd dient te blijven. Hij drong aan op een eensgezind optreden van leger en bestuur en op de medewer king van alle burgers. Zaterdag zijn in Oran door Europeanen demonstraties ge houden tegen de nieuwe uitno diging van De Gaulle aan de op standelingenleiders. In zijn radiotoespraak zette Delouvrier uiteen, dat één ding duidelijk is, namelijk dat even tuele besprekingen tussen mili taire en burgerlijke vertegen woordigers der Franse regering en de vertegenwoordigers der opstandelingen geen ander doel hebben dan die, welke generaal De Gaulle op 14 juni nogmaals heeft uiteengezet: het op eer volle wijze beëindigen van de strijd die zich thans nog voort sleept, het treffen van een rege ling voor de bestemming der wapens, en het verzekeren van de toekomst der strijders. Na te hebben gememoreerd, dat de politiek van Frankrijk is gebaseerd op het beginsel van vrijheid voor de Algerijnen, ver klaarde Delouvrier dat waak zaamheid geboden blijft! Om alle provocatie te voorkomen, zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt en troepen in de om geving van Algiers en andere grote steden samengetrokken. Demonstraties en samenscholin gen zijn vei'boden. Delouvrier besloot zijn radio toespraak met de opmerking dat de enige patriottische houding die men thans kan aannemen, is om alles te doen om de strijd te beëindigen, en niets te doen om dit te beletten. Franse regeringswoordvoer ders verklaarden maandag avond, dat het einde van de oor log in Algerië in zicht begint te komen, hoe ook de afloop van de besprekingen met de rebellen zal zijn. Het Franse leger heeft zodanig de overhand, zo zeiden zij, dat de positie van de opstan delingen hopeloos wordt. Ook zal, zou de vrede nu direct nog niet worden bereikt, i dan is hij toch tegen Kerstmis waarschijn lijk, meenden zij. In Algiers is het rustig. De autoriteiten zijn kennelijk vast besloten om geen agitatie tegen een bestand toe te laten. Alle betogingen zijn verboden. De mobiele gendarmerie in de stad is maandag versterkt. Ge durende 't weekeinde zijn reeds parachutisten naar de nabijheid van de stad overgebracht. President Eisenhower heeft maandagmorgen ontbeten met Zuidkoreaanse leiders in de ambtswoning van de Amerikaan se ambassadeur te Seoel. Een der genodigde Zuidkoreanen was John Tsjang, de voormalige vice- president die tot de oppositie be hoort heeft en thans als de toe komstige premier wordt gedood verfd. In een rede voor de Zuidko reaanse Nationale Vergadering herhaalde Eisenhower dat de V. S. Zuid-Korea volledig zullen bijstaan in geval van communis tische agressie. In dit verband herinnerde hij aan de Ameri kaanse verplichtingen krachtens het wederzijdse defensieverdrag f. tussen de V. S. en Zuid-Korea. De grootste verantwoordelijk- heid zou evenwel door het Zuid koreaanse volk en zijn regering gedragen moeten worden. De Amerikaanse buitenlandse steun f zou slechts goed besteed en wer kelijk verdiend zijn als dc ont vanger zich vastbesloten toonde zich voor de beginselen, die hij voor zijn levenswijze fundamen teel acht, op te offeren. Eisenhower sprak de hoop uit, dat Korea zich in vrijheid zal herenigen. President Eisenhower is gis teren uit Seoel naar Honoloeloe vertrokken. Zijn reis naar het Verre Oosten is hiermee ten ein de. Vóór zijn vertrek sprak de pre sident de troepen van de V. N. toe op circa 22 km van de grens van Noord-Korea. Na afloop van Eisenhowers bezoek werd een gezamenlijk communiqué uitgegeven. Hierin wordt gezegd dat beide landen het er over eens zijn dat Zuid- en Noord-Korea herenigd moeten worden in overeenstemming met de principes die in de resoluties van de Verenigde Staten zijn vastgelegd. Beide landen zijn het er over eens, dat Zuid-Korea recht heeft op het lidmaatschap van de V. N. en dat Amerikaanse economische hulp aan Zuid-Korea nodig blijft. Eisenhower zal minstens drie dagen in Hawaii blijven voor hij naar Washington terugkeert. Een Russische woordvoerder heeft m&andag in Genève ver klaard, dat de vraag of de ont- wapeiüngsbesprekingen te Ge nève al dan niet voortgezet moe ten worden op het ogenblik door het Sowjet-blok overwogen wordt. Zoals bekend zijn de Amerikaan Eaton en de Brit Ormsby-Gore vrijdag al uit Genève vertrokken om overleg met hun regeringen te plegen. De Russische woordvoerder legde zijn verklaring af op een persconfeientie na afloop van de vergadering die maandag werd gehouden. De Fransman Jules Moch deelde op deze ver gadering mee, dat hij dinsdag naar Parijs zou gaan voor rugge spraak inet zijn regering en de Westelijke bondgenoten. De Rus Zorin vroeg of het Franse standpunt over de raket ten en andere „dragers" van kernwapens veranderd was. Hij wees erop dat Moch er destijds in de V. N. verklaard had dat het belangrijkste ontwapenings- vraagstuk het verbod en de ver nietiging van deze „dragers" is. In Genève, aldus Zorin, heeft Moch vooral gesproken over het toezicht op de „dragers". Voorts wilde de Rus weten of Moch hierover alleen namens Frankrijk of namens het hele Westen gesproken had. Moch antwoordde, dat hij „niets voor niets" wilde geven en nog steeds wachtte op Zorins ant woord op de vragen die hij over het toezicht op de ontwapening gesteld had. In ieder geval, al dus de Fransman, kan ik uw vraag niet beantwoorden vóór mijn terugkomst uit Parijs. De conferentie wordt dinsdag voort gezet. De ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en België, mr. J. M. A. II. Luns en P. Wigny, hebben maandag-middag op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel het verdrag onder tekend over het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het verdrag voorziet in de aanleg van twee sluizen in Terneuzen en verbetering van deze waterweg, waarvan de kosten wat betreft de werken op Nederlands grondgebied ongeveer 1.8 miljard Belgische frank zul len belopen. België zal hiervan 80 procent ongeveer 108 miljoen gulden voor zijn rekening nemen. Het verdrag voorziet in de vol gende projecten: 1. De bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen met een lengte van 290 meter, een breedte van 40 meter en geschikt voor schepen tot 50.000 ton. De oude sluis is slechts geschikt voor schepen tot 10.000 ton. 2. Aanpassing van het kanaal op Nederlands grondgebied aan de nieuwe sluis. Het zal aan de waterspiegel worden ver breed tot 150 meter, op de bodem tot 72 meter en wor den verdiept tot 12.5 meter. Het oude kanaal is 8.75 meter diep en 67 meter breed. 3. De bouw van een grote sluis voor de binnenvaart in Ter- President Tito van Zuid-Sla- vië en het staatshoofd van de V.A.R., president Nasser, die een officieel bezoek van een week aan Zuid-Slavië heeft gebracht, hebben maandag na afloop van hun besprekingen op het eiland Brioni een communiqué uitge geven, waarin zij als hun mening te kennen geven, dat de niet- verbonden landen internationaal eèn steeds nuttigere rol kunnen spelen. „De handhaving van de Het ministerie van Buitenland se Zaken deelt mede: De Nederlandse regering heeft maandag de regering van de Mali-federatie erkend. De minis- ter-lpresident, prof. J. E. de Quay, heeft in een telegram aan de heer Modiba Keita, president van de federale regering te Da kar, namens de Nederlandse re gering en het Nederlandse volk gelukwensen aangeboden met de verkregen onafhankelijkheid. President Tsjiang Kat Shek verwelkomde zijn Amerikaanse gast president Eisenhower. De Chinese autoriteiten in Tibet hebben de meeste rechten van de mens, zoals die zijn vast gelegd in de universele verkla ring over deze rechten, geschon den. Dit valt te lezen in een verslag van een subcommissie van negen man uit de internationale com missie van juristen. In Tibet zijn op grote schaai mensen gedood. Deze „slacht partijen" stonden in geen enkele j verhouding tot de militaire acties om de „opstand" van de Tibe- tanen te onderdrukken, aldus het verslag. De subcommissie heeft voorts vastgesteld, dat er in Tibet ge nocide is gepleegd om de Tibeta- nen als religieuze groep te ver nietigen. Zij heeft echter geen voldoende bewijs kunnen vinden voor de bewering dat er genocide is gepleegd om de Tibetanen als volk of ethnische groepering uit te roeien. De commissie is verder van oordeel, dat Tibet, hoewel het door in 1951 met communistisch China de „overeenkomst voor vreedzame middelen ter bevrij ding van Tibet" te ondertekenen, de facto afstand van zijn onaf hankelijkheid heeft gedaan, fei telijk weer onafhankelijk is, om dat het in maart 1959 deze over eenkomst gerechtvaardigd heeft verworpen. vrede en veiligheid in de wereld is een zaak waarvoor alle lan den verantwoordelijk zijn en niet alleen maar de grote mogend heden", aldus de twee leiders. Zij zeggen dat bij hun overleg gebleken is, dat zij het op het gebied van de internationale po litiek in grote mate eens zijn en dat zij tezamen willen ijveren voor een verbetering van de in ternationale betrekkingen. Zij zijn van oerdeel dat de jongste ontwapeningsvoorstellen van de Sowjet-Unie de weg naar een akkoord openen. Voorts be tuigen zij opnieuw hun steun aan de resoluties van de confe rentie van Bandung. Naar hun overtuiging zal een beëindiging van de oorlog in Algerië op ba sis van het zelfbeschikkings recht van de Algerijnen een es sentiële bijdrage tot de wereld vrede leveren. De Palestijnse kwestie moet huns inziens wor den geregeld overeenkomstig het handvest van de V. N. en de re soluties die de algemene verga ring van de volkerenorganisatie over Palestina heeft aangeno men. De apartheidspolitiek van Zuid-Afrika wordt in het com muniqué veroordeeld. Een gemengde commissie op ministerieel niveau van de twee landen zal de mogelijkheden on derzoeken tot verbetering van de onderlinge betrekkingen op economisch, technisch en indus trieel gebied. Op de oproep van Indonesië tot het beleggen van een topcon ferentie van neutralistische lan den wordt in de gemeenschappe lijke verklaring niet ingegaan. India en de V.A.R. hebben zich tegen een dergelijke bijeenkomst uitgesproken. Volgens welinge lichte Zuidslavische kringen voelde Tito wel voor het Indo nesische plan. De twee leiders zouden het er over eens zijn ge worden, dat men het denkbeeld in reserve moet hoeden ingeval van een wereldcrisis. Maandagmiddag is president Nasser aan boord van zijn jacht „EI Horreya" naar Egypte ver trokken. De Eurovisie-uitzending op woensdag 29 juni a.s. ter gele genheid van de opening van de nieuwe B.B.C.-televisiestudio gaat niet door. De B. B. C. zal dan de show „First Night" op het scherm brengen. Het lag in de bedoeling dat de Nederlandse Televisie Stichting dit program ma zou overnemen. De B.B.C. acht het evenwel minder ge schikt voor een Eurovisie-uitzen ding. De T.V.-sectie van de A. V. R. O. zal nu 't televisieprogram ma voor 29 juni verzorgen. In een ingelaste N.T.S.-uitzending zal dan o.m. staatssecretaris van O. K. en W„ mr. Y. Scholten, een toelichting geven op de verho ging van het kijkgeld met in gang van 1 juli a.s. neuzen, hetgeen een aanpas sing zal betekenen aan de eisen van de duwvaart. Deze sluis zal 240 meter lang en 24 meter breed worden. Alle kosten van onderhoud en exploitatie zullen ten laste van Nederland' komen, waarbij is be paald dat België hierin een jaar lijkse bijdrage van 100.000 gul den zal dragen. In het verdrag zijn voorts technische clausules opgenomen ten aanzien van maatregelen tegen verzilting en verontreini ging van het kanaal, met inbe grip van radio-actieve besmet ting. In de economische clausules zijn bepalingen opgenomen over de havenrechten in Terneuzen, die ondermeer inhouden dat geen vrijstelling wordt verleend aan nieuw te vestigen industrieën. Niet als zodanig in het verdrag genoemd is er tenslotte een be paling, dat wat de vrachtprijzen betreft maatregelen zullen wor den getroffen tegen „dumping". Tijdens de korte plechtigheid zei mr. Luns dat de onderteke ning van het verdrag „van bij zonder belang is omdat de waterwegenkwestie tussen de beide lande"- van groot be lang en zeer gecompliceerd op den duur 'n grote band kan gaan vormen, waarvan van daag de eerste schakel is ge legd. Hij sprak de hoop uit, dat ook andere kwesties tussen Neder land en België in dezelfde geest van vriendschap zullen kunnen worden opgelost. Zuid-Chili is maandag weder om door aardbevingen getroffen. De eerste die volgens de inter nationale schaal een kracht vijf had, deed zich in het gebied van Concepion voor. Er vielen geen slachtoffers. Andere schokken deden zich in het gebied van Temuco en de streek van Puerto Montt, resp. 200 en 500 km ten zuiden van Concepcion, voor. Over de ge volgen hiervan is niets bekend, doordat de telegraaf- en tele foonverbindingen zijn verbroken. In het gebied van Valdivia werden gisternacht 18 mensen door een aardverschuiving be dolven, die door een aardschok was veroorzaakt. In dezelfde geest sprak minis ter Wigny, die de Beneluxgeest prees waarin het verdrag toe stand is gekomen. De ondertekening werd bijge woond door de burgemeesters van Gent en Terneuzen, de heren Claeys en Rijpstra, en de secre taris-generaal van het Belgische ministerie van Verkeerswezen, prof. Willems. De directeur-generaal van Rijks waterstaat, ir. Maris, was door ziekte verhinderd. Daniel Maukar, de 28-jarige Indonesische luchtmachtpiloot, die op, 9 maart j.l. uit de lucht salvo's mitrailleurvuur afgaf op het paleis van president Soe karno te Djakarta, heeft in de maandag cegonnen berechting van zijn zaak voor een speciaie krijgsraad van de luchtmacht verklaard, dat hij deel had uit gemaakt van een ondermijnen de organisatie, genaamd „Het nationale Vredesfront". Deze groep, waarvan ook Sam Ka- rundeng en een oudere broeder van beklaagde, Herman Maukar, deel uitmaakten, was voor nemens, in de eerste week van maart in samenwerking met de Darul Islam, een aanval te doen op Djakarta. Deze datum werd later verschoven naar 9 maart, de dag van Maukar's beschieting van het paleis. Maukar gaf als doel van de beraamde aanval op Djakarta op, dat men hiermede president Soekarno wilde nopen tot een wapenstilstand met de opstan dige beweging in Indonesië. L>e auditeur-militair Prodjora- dono heeft Maukar in zijn aan klacht een achttal feiten ten laste gelegd, waaronder het deelnemen aan een onwettige ondermijnende organisatie, hulp aan de vijand gedurende de staat van oorlog en het onbe voegd gebruikmaken van vuur wapenen met het doel, mensen te doden. Indien het ten laste ge legde wordt bewezen, kan hier voor de doodstraf worden uit gesproken. Thans ontkende Maukar de bedoeling te hebben gehad, de president te doden, daar het hem bekend was, dat Soekarno op het tijdstip van de aanval in een belendend gebouw van het paleis een bespreking had met de opperste adviesraad van de republiek. Bij Maukar's luchtaanval had Maukar ook de vissersdesa Tji- lintjing nabij Tandjong Priok beschoten, waardoor 17 mensen werden gewond. Hij verklaarde, dat Tjilintjing niet zijn doelwit was geweest, maar de olie opslagplaats van de B.P.M. er naast, en de haven van Tandjong Priok. De auditeur-militair deelde mede, dat hij 13 getuigen a charge zou oproepen, die even eens zouden moeten getuigen tegen Sam Karundeng. De publieke tribune van de rechtszaal in het hoofdkwartier van de luchtmacht te Djakarta was overvol en het gebouw werd tijdens het proces zwaar be waakt door valschermtroepen en militaire politie. NOORDELIJKE WIND. Het K. N. M. I. deelt mede De luchtdruksystcmen. die het weer in noordwest-Europa bepalen, zijn een depressie bo ven noord-Rusland en een ge bied van hoge luchtdruk boven de Britse eilanden. Zij veroor zaken boven Scandinavië en de Noordzee noordwestelijke win den, waarmee vrij koele lucht wordt aangevoerd. Met deze stroming bewegen zich frontale storingen naar het zuidoosten. Een koufront trok in de loop van de middag en avond over de noordoostelijke helft van het land, wat gepaard ging met veel bewolking en hier en daar een lichte bui. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden In het overige deel van het ïand daarentegen was het vrij zonnig weer. Ook dinsdag be vind- do frontale zóne zich dicht bq ons land, zodat wolkenvel den blijven binnendrijven, maar er komen ook opklaringen voor. mede-gedoeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Noordelijke wind. Bewolking, maar ook enkele opklaringen. Op de meeste plaat sen droog weer. Zwakke tot ma tige noordelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON MAAN op onder op onder Juni JUNI 22 4.20 21.04 3.39 19.15 v.m. n.m. 23 4.20 21.04 4.18 20.07 0.47 1.15 24 4.20 21.04 5.03 20.54 1.22 1.50 25 4.21 21.04 5.33 21.35 2.02 2.30 26 4.21 21.04 6.48 22.10 2.12 2.40 27 4.21 21.04 7.47 22.41

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1