Bezoek van Eisenhower uitgesteld Regering houdt vast aan maximum prijs van f25.000.- in voetbalpool Belgische minister-president ontkent regeringswijziging Weer o verzicht De politieke crisis in Japan Demonstraties tegen regering Kisji duren voort De wijzigingen van de Loterijwet HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Massale openluchtlunch frankering by abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N4 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 17 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5010 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Japanse radio heeft bekend gemaakt, dat liet bezoek van president Eisenhower aan Japan voor onbepaalde tijd is uitgesteld en dat premier Kisji aan het bewind zal blijven totdat het Japans-Amerikaanse verdrag van militaire bondge- nntsehap door de Rijksdag bekrachtigd is. De Japanse regering heeft liet besluit om het bezoek van de Amerikaanse president uit te stellen genomen, omdat zij onmogelijk ten voile voor de veiligheid van Eisenhower kan instaan als hij een bezoek brengt aan Japan, aldus de Japanse radio. Ook de andere Japanse radio- omroepen hebben liet besluit van de Japanse regering bekend ge maakt. De kranten zijn met ex- tra-edities verschenen, waarom de mensen op straat als het ware vochten. Het nieuws van het uitstel van Eisenhowers bezoek aan Japan werd door de studenten en vak verenigingsleden die in de om geving van de Rijksdag beto gingen hielden met uitbundige vreugde ontvangen. Zij hadden het vernomen van leiders van de socialistische partij. De situatie veranderde als bij toverslag: de studenten hielden vreugdedansen en de politiemannen was het aan te zien, dat zij zich opgelucht voelden. Dc stap van de Japanse rege ring heeft in alle kringen op schudding verwekt. Naar men meent te weten zou de Japanse regering bij het nemen van haar besluit beïnvloed zijn geweest door berichten uit Manilla (waar president Eisenhower zich thans bevindt), volgens welke de Ame rikaanse veiligheidsdiensten er op aangedrongen hadden het be zoek van Eisenhower aan Japan ondér de huidige omstandighe den af te gelasten. VERKLARING VAN KISJI. Premier Kisji heeft donderdag op een speciale persconferentie meegedeeld, dat hij president Eisenhower heeft verzocht zijn bezoek aan Japan uit te stellen tot het ogenblik waarop het Ja panse volk hem „met eensge zinde hartelijkheid'' kan verwel komen. „Tot mijn spijt zijn de huidige omstandigheden in Japan niet geschikt voor de begroeting van een officiële gast". Achter de jongste ongeregeld heden staat het internationale communisme. De geweldadige actie van een minderheid mag het parlementarisme niet ver nietigen. Het is nodig dat de veiligheid in het land onmiddel lijk wordt hersteld. Wij moeten deze vernietigende gewelddadig heid bedwingen om weerstand te kunnen bieden aan het commu nisme, aldus Kisji. Kisji verklaarde, nog steeds te wensen dat het Amerikaans- Japanse veiligheidsverdrag tegen 19 juni wordt geratificeerd. Een eerder voorstel dat de zitting van het parlement zou worden ver daagd, heeft men laten vallen. De premier zei in antwoord op een vraag niet optimistisch te zijn over de duur van de huidige politieke crisis. Hij dacht niet dat deze in korte tijd zou zijn opgelost. REACTIES EN COMMEN TAREN „Door haar uitnodiging aan president Eisenhower in te trek ken, heeft de regering-Kisji in feite haar bankroet toegegeven", aldus heeft het Russische pers bureau Tass gisterochtend in een kort bericht uit Tokio, waar in het desbetreffende besluit van de Japanse regering was opge nomen, verklaard. De Japanse socialistische par tij verklaarde gisteren, dat de verdaging voor onbepaalde tijd van Eisenhowers bezoek een overwinning betekent van de mening van her volk, dat vrede en vriendschappelijke betrekkin gen tussen de V.S. en Japan wenst. Op de effectenbeurs van Tokio zijn de koersen sterk beginnen te dalen. De Amerikaanse senator John Kennedy, de leidende democra tische kandidaat voor het presi dentschap, gaf als zijn mening te kennen, dat het gebeurde in Tokio is geschied op orders van Moskou, dat de Verenigde Sta ten in verlegenheid wil brengen en de koude oorlog wil intensi veren. De stemming i de effecten beurs in Wallstreet was bij ope ning prijshoudend. De effecten makelaars slaakten een zucht van verlichting over het afgelas ten van het Japanse bezoek van de president. Zij hadden al ge vreesd voor een toenemende golf van verkopen naar mate het tijdstip van Eisenhowers aan komst in Tokio naderde. In Franse regeringskringen beschouwt men het uitstellen van het bezoek als een weerspie geling van de ernstige binnen landse politieke spanning in Ja pan die naar de mening van enige regeringsfunctionarissen grenst aan een burgeroorlog. Hoewel van Engelse zijde geen officiële commentaar beschik baar was, wordt het uitstel van het bezoek van president Eisen hower aan Japan in Londen op gevat als een tegenslag voor de Amerikaanse politiek. Men vraagt zich af of, na de val van president Syngman Rhee van Züid-Korea, het gebeurde ver andering zou kunnen brengen in de Verre-Oosterse politiek van de in november te kiezen nieu we president. Men heeft de in druk, dat de situatie in Japan weinig goeds belooft voor de toekomst van de democratie in Japan. Adlai Stevensen verklaarde in Chicago opgelucht te zijn, dat het gevaar voor de persoonlijke veiligheid van de president is opgeheven. „Ik had gedacht, dat het bezoek aan Japan tot gevolg zou hebben dat premier Kisjts positie zou worden verzwakt en het veiligheidsverdrag zou wor den opgeschort, wat wij juist hoopten to--vermijden. Ik was dus niet verbaasd, dat premier Kisji het bezoek niet heeft la ten doorgaan". (Zie verder pagina 2.) Indiase rebellenleider in Engeland De Britse hoge commissie in Nieuw Delhi heeft de Indiase autoriteiten medegedeeld dat zij niet langer behoeven te zoeken naar de Naga-rebellenleider Za- poe Phizo, omdat hij in Enge land verblijft, zo verluidt in kringen van het Indiase mini sterie van Buitenlandse Zaken. De 53-jarige Zapoe Phizo, op wiens hoofd een prijs van 5.000 roepies staat, heeft jarenlang de leiding gehad van een verbeten querrilla in de heuvels van As sam, waar Nagastammen een eigen onafhankelijke staat wen sen in te richten. Twee jaar ge leden is hij spoorloos verdwe nen. Het is nog niet bekend of de Indiase regering om uitlevering zal vragen. Ter gelegenheid van de viering van hgt 77ste lustrum van de Leiise universiteit is woensdag middag op het Rapenburg in Leiden een openlucht-lunch ge houden, waaraan 2.000 akade- mici, w.o. Prinses Beatrix aan zaten. De foto geeft een overzicht van een van de eindeloos lange tafels. STRAALJAGER NEERGESTORT Piloot gered Woensdagmorgen is boven het eiland Marken een straaljager van het type Hunter 4 in brand gevlogen en in het IJsselmeer gestort. De piloot is boven de wolken uit het vliegtuig ge sprongen. Het neergestorte toestel was er een van twee Hunters, die van de vliegbasis Woensdrecht wa ren opgestegen voor een inter ceptieoefening. Om ongeveer kwart voor tien merkte de piloot van een van deze twee vliegtui gen, dat het andere toestel in brand stond. Hij waarschuwde de piloot van het brandende toe stel, die zijn straaljager tot 32.000 voet hoogte optrok en daarna uit het vliegtuig sprong. Volgens de politie in Huizen is het vliegtuig zeven mijl ten noordwesten van Huizen in het IJsselmeer gestort. De piloot van de verongelukte straaljager is door een helicop ter 141 van dc marine uit het water gehaald en naar het vlieg veld Soesterberg overgebracht. Het is de 22-jarige gehuwde ser geant-vlieger J. P. Vleeming uit Tholen. (Adv.) In hun memorie van ant woord betreffende de wijziging van de Loterijwet, zeggen de mi nisters van Justitie en van On derwijs. dat het maximum in te zetten bedrag laag moet zijn en de maximum uit te keren prijs van de voetbalprijsvraag beperkt moet blijven. Zij geven toe, dat het bepalen van de inzet op 1 gulden en de uitkering op 25.000 gulden in zekere zin iets arbi- trains heeft. Zij vinden een vergelijking met de inzet in de Staatsloterij geen goede basis voor een be schouwing over de onderhavige voorstellen. Het wetsontwerp laat toe dat elk lid van een ge- „Wat ik heb gehoord van ge ruchten over een wijziging in het Belgische kabinet geeft mij de indruk, dat wij een goede zomer zullen krijgensommige mensen schijnen al het slaeht- Woensdag hebben zich in Tokio opnieuw ongeregeldheden voor gedaan. die de climax vormden van een week van protesten tegen het veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten en het aanstaande bezoek van pre sident Eisenhower. Foto: studenten rammen de poorten van hel parlementsge bouw. Chinese soldaten op grondgebied van Nepal De ..Hindustan Times" meldt dat Chinese troepen de grens van Nepal overschreden hebben bij het achtervolgen van Tibe taanse verzetsstrijders. De Chi nezen zouden zich teruggetrok ken hebben toen de grenstroe pen van Nepal in actie kwamen Volgens het blad heeft tie strijd tussen de Chinezen en Ti- betanen nu zijn hoogtepunt be reikt. offer te zijn geworden van een zonnesteek." Met dit met een glimlach uit gesproken commentaar heeft de Eelgische minister-president, prof. Eyskens, donderdagmid dag gereageerd op aanhouden de berichten in de Belgische pers over op hande zijnde wij zigingen in de Belgische rege ring. „Totaal ongegrond" noem de de premier deze berichten in een gesprek met journalisten in de wandelgangen van het Belgische parlement. ,.Ik heb zelfs nog niet de tijd gehad van alle geruchten kennis te ne men," zeide hij. Geruchten over een kabinets crisis of wijzigingen in het kabi net doen reeds geruime tijd de ronde. Enkele weken geleden was de aanleiding een rede van de voorzitter van de C. V. P. een van de twee regeringspar tijen waarin de heer Th. Le- fèvre een aantal wijzigingen bepleitte in het regeringspro gramma. Enkele dagen later vroeg men hem of hij de coali tie met de liberale partij wilde verbreken. De voorzitter van de christelijke volkspartij ant woordde: „Het belang van het land vereist, dat er krachtig wordt geregeerd. Ik wil dan ook dat er krachtig wordt geregeerd, zo mogelijk met onze huidige bond genoten". In de afgelopen dagen heb ben verschillen vooral Ne derlandstalige bladen in België gemeld, dat tijdens liet zo merreces de samenstelling van de regering een diepgaande wij ziging zou ondergaan. Behalve de ministers de schrijver cn Ganshof van der Mcersch, die hun functie zouden neerleggen na de overdracht van de souve- reiniteit aan Kongo, zouden ook de ministers Behogne (Ar beid) en Justitie (Merchiers) af treden. De beide eerste minis- rs zijn in Belgische kabinet Tast met Kongolese aangele- nheden. De „Gazet van Antwerpen" schreef daarover donderdag: „De wijzigingen in de regering zou gepaard gaan met de her ziening en het regeringspro gramma. Samen zouden deze maatregelen tot doel hebben de regering voor de twee nog res terende jaren (tot de volgende verkiezingen) in een betere po sitie te plaatsen. In (regerings kringen) in de Wetstraat wordt de mening gehoord. Dat de re- gering-Eyskens versterkt uit de omvorming te voorschijn kan komen, indien die omvorming althans lukt. Zo niet, dan kan een dergelijke operatie het be gin van het einde betekenen." INFORMATIE OPDRACHT AAN LOEMOEMBA MET EEN DAG VERLENGD De Kongolese politieke leider Patrice Loemoemba is er niet in geslaagd voldoende steun te krijgen voor de vorming van de eerste onafhankelijke Kongolese regering. Hij is echter niet van zijn informatieopdracht onthe ven. De Belgische minister-pre sident in Kongo, de heer Gans hof van der Meersch. heeft hem tot hedenavond de tijd gegeven om alsnog en schema voor het Kongolese kabinet voor te leg gen. Loemoemba zelf zei niet bin nen de vastgestelde termijn de informatieopdracht te hebben kunnen vervullen „omdat hij niet het nodige contact met ver tegenwoordigers van sommige partijen had kunnen krijgen. „Het betreft de leiders van het „kartel", waarvan Loemoemba's grootste rivaal. Kasavoeboe. de voorman is. Minister Ganshof van der Meersch zal, naar Loe moemba verder meedeelde, thans een laatste poging doen om Ka savoeboe en zijn bondgenoten alsnog te bewegen tot overleg met de informateur over te gaan. Tot de eisen die ln Leopold- stad zijn genoemd voor deelne ming door het kartel aan een door Loemoemba te vormen ka binet, behoort de benoeming van Kasavoeboe tot de eerste presi dent van de onafhankelijke Kon- go-staat. zin. ouder dan 18 jaar, aan een sportprijsvraag kan deelnemen. Zou men de maximuminzet op 2 per persoon bepalen, dan kan dit er toe leiden dat in een gezin ten minste tweemaal 2 aan het huishoudbudget wordt onttrokken. De ministers menen dat het een bedenkelijk ver schijnsel zou zijn, wanneer een groot deel van het Nederlandse volk de prikkel zou krijgen vijf procent van het gezinsinkomen aan sportprijsvragen te besteden. Een dergelijk percentage ligt veel hoger dan kerkgenootschap pen of verenigingen op geeste lijke grondslag van hun leden plegen te vragen. De praktijk leert dat het zel den voorkomt dat iemand een heel lot in de Staatsloterij neemt. MEER DAN ÉÉN PRIJS VAN ƒ25.000? Volgens het wetsontwerp kan geen deelnemer een prijs krij gen, die hoger ligt dan ƒ25.000, maar het is zeker mogelijk, al dus de memorie van toelichting, dat indien de opbrengst van een prijsvraag toelaat, dat een be drag van 150.000 aan prijzen wordt uitgekeerd, er bijv. twee prijzen van 25.000 zouden zijn, twee van 20.000 en vier van 15.000. Daarom wordt voorgesteld in- plaats van „de prijs mag niet meer bedragen dan 25.000" te lezen: „een deelnemer ontvangt niet meer dan één prijs, terwijl één prijs niet meer mag bedra gen dan 25.000. De minister menen dat het geenszins vaststaat dat bij een stelsel van meer prijzen, waar van er geen meer dan 25-000 bedraagt, een sportprijsvraag geen aantrekkingskracht zou hebben. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat men het niet aantrekkelijk zou vinden een prijs van 25.000 te verkrijgen en zij vragen zich af, of niet een even grote belangstelling zou hebben bestaan, indien de huidige voeibalprijsvragen aan stonds waren overgeschakeld op een systeem, waarbij een prijs ten hoogste 25.000 zou hebben bedragen. OVER HET TOEZICHT. Over het toezicht op de sport prijsvraag zeggen de ministers, dat zij menen dat de registratie van de „begunstigers" van de pool zoveel mogelijk wordt gede centraliseerd, zodat voor decen trale registratie slechts een be scheiden functie overblijft. Ver der hangt het van de uitvoering af, of registratie tijdrovend zal zijn. Naar het oordeel van de mi nisters kan niemand met grond een beroep doen op bestaande rechten, zoals van dc K. N. V. B- of van de „Caritas". De in begin 1959 genomen beslissing om aan deze organisaties een vergun ning te verlenen is nimmer be schouwd als een vooruitlopen op een bij de wet tot stand te brengen regeling. De ministers hebben er oog voor flat de opbrengst van de sportprijsvragen zowel ten goede dient te komen aan sportorgani saties als aan organisaties voor maatschappelijk, cultureel en charitatief werk en voor werk op het gebied van de gezond heidszorg. Het wordt onmisbaar geacht dat de overheid een aanwijzing geeft omtrent de verdeling van de opbrengsten. Voorshands gaan de gedachten van de minis ters uit naar een verhouding van 1 3, d.w.z. dat drie-vierde van de netto-opbrengst bestemd kan worden voor doeleinden van sport en lichamelijke vorming en één-vierde voor andere doel einde. (Zie verder pagina 3.) DROOG EN WARMER Langs de noordflank van een uitgestrekt gebied van hoge luchtdruk, dat wordt aangetrof fen boven de GolC van Biscaye, Frankrijk en Duitsland, is voch tige en warme lucht, afkomstig uit de subtropische streken van de Atlantische Oceaan via de Britse eilanden naar hot Noord zeegebied gestroomd Deze iucht drong donderdag Nederland bin- VRIJDAG 17 JUNI v.m. n.m. Breskens 8.29 8.51 Terneuzen 9.03 9.26 Hansweert 9.43 10.06 Walsoorden 9.53 10.16 ZON MAAN op onder op onder Juni 18 4.19 21.03 1.43 15.09 20 4.19 21.03 2.35 17.18 21 4.19 21.04 3.05 18.18 nen, hetgeen vrij veel bewolking veroorzaakte en wat lichte regen, het meest in het noorden van het land. In deze lucht liep het kwik in dc middag op tot om streeks 18 a 22 graden. Het laat zich aanzien dat het Europese hogedrukgebied zich handhaaft en wij de komende dagen in de warme, maar voch tige lucht zullen verblijven. Dc temperaturen zullen daardoor een geleidelijke stijging onder gaan. zodat droog en warm weer verwacht mag worden. Hoewel er in de hogere niveaux nog wel wat bewolking zal blijven, zal deze niet erg dik zijn, zodat het weer ook wat zonniger wordt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Zuidelijke wind. Afnemende bewolking en bijna overal droog weer. In het bin nenland hogere temperaturen dan gisteren. Matige, aan de kust af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1