PINKSTEREN Ijooilwill Benelux erkent Turkse revolutie RADIO de BUCK HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 4 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5000 GEROMMEL NA EEN MISLUKKING Turkse verrassing Ondemocratisch Waarom Nederlandse erkenning? Botsingen in Ver. Staten Veiligheidsraad DeTWEKA-dealer Smidi-Pothoven Vacature wijlen Evert Vermeer in de Tweede Kamer Walter Funk overleden TELEGRAMMEN VAN KONINGIN JULIANA EN KONING BOUDEWIJN DE TOESTAND VAN PRINS BERNHARD INDONESISCHE WAAKZAAMHEID JEGENS NED. NIEUW-GUINEA KONINGÏNNEHARING SCHUIMRUBBERBÊD ■fr In verband met het Pinksterfeest zal het eerstvolgend nummer '7-r verschijnen dinsdag 7 juni a.s. ftiy&jHf abonnement: Ter neuzen DlHcteur-Uoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 53—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N4 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties '(géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Maandag heeft de Russische minister van defensie, maarschalk Malinowski, in een toespraak tot „stootarbeiders in Moskou nog eens duidelijk herhaald, wat Chroesjtsjef al had gezegd. Hij dreigde (naar hij zelf zei: waarschuwde) bondgenoten van Ame- rika met het beschieten door raketten van hun vliegvelden, indien vandaar een Amerikaans spionagetoestel zou opstijgen, om boven de Sowjet-Unie te vliegen. Het is dus klaar dat het er nu om gaat bondgenoten van de V. S. bang te maken voor de V. S. en de militaire samenwerking beperkingen op te leggen. Reeds hebben Pakistan, Turkije en Noorwegen aan Moskou doen weten, dat zij geen schuld hebben aan het vliegtuig-incident van de eerste mei, toen een spionage toestel boven de Sowjet-Unie werd neergeschoten. En deze landen hebben toegezegd, dat ze ook nooit hun bases voor zulk een vorm van spionage beschikbaar zullen stellen. Nu is het Russische thema, dat de V. S. in het algemeen roekeloos de vrede in gevaar zouden brengen. En het zaaien van wantrouwen is dus een eerste doel. Vandaar dat de staatsgreep in Turkije, die in de vroege ochtend van vrijdag plaats vond, enige ongerustheid wekte. Zouden de Turkse officieren, die de regering van Menderes hebben afgezet en gevangen ge nomen, ook in de zin hebben zich van het westen te verwij deren? Die angst is zeer snel opgegeven. De generaals, die zich tegen het bewind keerden, deden dit omdat zij Menderes beschuldigden van het wekken van een revolutionaire situatie door een dictatuur in te stellen, en de oppositie te onderdruk ken. Misschien heeft die oppositie wel de meerderheid van het volk achter zich. Want na de verkiezingen van 1957 (waarvan de opposanten zeiden dat ze vervalst waren) is de aanhang van Menderes steeds geringer geworden. Economisch ging het helemaal niet goed, er ontstond corruptie die te kostbaar begon te worden en vooral het uitslui ten van kritiek stuitte op verzet. De leider der oppositie, Inönu, is een groot man ge weest in het verleden, de naaste medewerker van Kemal Ata- turk, die tussen de twee wereld oorlogen de populaire hervor mer was geweest. Inönu had een aanzienlijk deel van de of ficieren achter zich, een grote groep journalisten en vooral de intellectuelen, de studenten voorop. En juist tegen Inönu trad Menderes fel op. Een staatsgreep is ondemo cratisch, maar het bewind van Menderes was het ook. Hij liet herhaaldelijk redacteuren van kranten gevangen nemen, bla den verbieden en opposante ka merleden zelfs Inonu uit sluiten. Zijn partij vormde een commissie, die de bevoegdheden kreeg om zonder vorm van pro ces elk politiek leven onmogelijk te maken. Zijn laatste daad was woens dag het naar huis zenden van het parlement, terwijl nog aller lei kwesties moesten worden be handeld. Het leger heeft hem toen zelf naar huis gestuurd. De manier waarop de politie op dracht kreeg van de minister van binnenlandse zaken die in tussen zelfmoord heeft ge pleegd) om demonstranten uit een te jagen, bracht op 21 mei ook de cadetten van de krijgs school en jonge officieren op straat. Hun demonstratie leidde het einde in van het regime, want het is gebleken dat de op tocht geschiedde in overleg met de hoogste legerleiding. Waarom neemt Den Haag voetstoots aan dat de nieuwe militaire leiding (die heeft be loofd vrije verkiezingen te zul len uitschrijven voor een parle mentaire regering) trouw zal blijven aan het Westen? Omdat dit voor de hand ligt. Sinds 1947 wordt het Turkse leger on de been gehouden door Amerikaanse subsidies. Turkije heeft in het verleden altijd ken nis gemaakt met Russische ex pansiedrang naar de Dardanel- len en over de Kaukasus heen naar het zuiden. Als het niet steunt op een andere grote mo gendheid, wordt het afhankelijk van Moskou. De erkenning door het Wes ten met de Benelux voorop is derhalve niet onverantwoord. Het is redelijk te veronderstel len dat de officieren de natio nale eenheid bedreigd zagen en de interne stabiliteit, terwijl zij voor de verdediging juist die eenheid behoeven. Of er nu een echt democratisch regime zal komen is nog wel de vraag, maar in dit geval heeft het leger een steeds meer dictato riaal systeem gelikwideerd. Naweeën Zondag heeft Chroesjtsjef nog eens de V.S. beschuldigd van het torpederen der topcon ferentie, doordat de V.S. kort daarvoor een spionagetoestel over de Sowjet-Unie zonden, en lieten verklaren dat dit nodig was om te voorkomen, dat Mos kou tot een verrassende overval zou overgaan. De Sowjet-pre- mier heeft er bij gezegd, dat als binnen zes af acht maanden een top-ontmoeting kan plaats vinden, de vier dan ook rood- China, India en Indonesië zou den moeten uitnodigen. Dat be tekent dus, dat de top van Vier voorlopig wel van de baan zal zijn. De Grote Vier immers al zijn China en India ook heel groot kunnen over de Duitse kwestie praten, omdat zij Duits land hebben verslagen en bezet en er allereerst vrede mee zou den moeten sluiten al of niet na hereniging. Andere landen hebben met die Duitse kwestie niets of veel minder te maken. Bovendien hebben die vier kernwapens Frankrijk nog maar een beetje, dat is waar) en zij kunnen dus over staking van kernproeven enz. praten. Met hun bondgenoten beschik ken zij over het lot van Europa. Breidt men de conferentie uit, dan komt er nog meer ruzie, er zijn dan nog meer problemen (denken we alleen maar aan het Chinees-Amerikaanse ge schil) en in Europa wordt hele maal niets meer opgelost. Mis schien is dit een manier van Chroesjtsjef, om van de „top" af te komen, nu men in Ameri ka er ook niet veel meer voor voelt Intussen woedt in Amerika een felle polemiek, aangewak kerd door de komende verkie zingen, over Eisenhowers beleid inzake de spionagezaak. Hoeveel alle landen ook aan spionage doen, het blijft een feit dat het overvliegen van een vreemd vliegtuig 'n geval is van schen ding van het luchtruim. Geen land zou dit zonder protest ac cepteren. De kandidaat voor het demo cratische presidentschap, Ken nedy, heeft gezegd, dat hij het niet onredelijk vond, excuus aan te bieden nu een Ameri kaans toestel boven de Oeral vloog. Maar de reactie van Eisenhowers regering was (na aanvankelijke aarzeling): „Wij hebben het altijd gedaan, wij hebben het nodig, en het sy steem heeft ons zoveel inlichtin gen opgeleverd". Daarna be loofde Eisenhower in Parijs pas, dat hij de vluchten had laten staken. Maar zo behan delt men een dergelijk geval niet. Het is gewoonte, altijd te ont kennen dat men spioneert. Wordt een spion betrapt, can weet een regering van niets. Zij belooft een onderzoek in te stel len, eventuele schuldigen ter verantwoording te roepen, maar zij houdt vol. dat alles buiten haar omging. En zij zegt niet: „Wij verdenken u ervan, ons onverhoeds te willen overval len". En zeker niet twee dagen voor een conferentie. In de Veiligheidsraad heeft de Sowjet-Unie een klacht inge diend tegen de V.S. wegens agressie. Alleen Polen stemde daarvoor. Natuurlijk is spionage nooit beschouwd als agressie en dat is het ook niet. Er kwam het een en ander los over ge heime zenders, compleet met microfoons, waarmee gesprek ken worden afgeluisterd. Dat wist men en iedereen amuseer de zich. Tenslotte werd een resolutie aangenomen, waarin alle landen werden opgewekt de vrede lief te hebben en met elkaar te on derhandelen. De vrees voor oor log met. kernwapens lijkt echter nog ten beter afschrikwekkend middel dan betuigingen van vredeswil. Dat is jammer; maar helaas is zo de wereld. (Adv.) Voor straks aan de kust biedt de nieuwe TWEKA collectie een rijke keuze Kom die vlotte mo dellen, die spran kelende kleuren en dessins bewonde ren bij met de grootste sortering. Practisch alle modellen in voorraad. Paskamer beschikbaar. TERNEUZEN De voorzitter van het Cen traal Stembureau heeft be noemd verklaard tot lid der Tweede Kamer in de vacature wijlen Evert Vermeer de heer A. J. Schouwenaar te Bilthoven. Walter Funk, minister van Economische Zaken en presi dent van de Reichsbank tijdens het bewind van Hitler, is, naar gisteren in Düsseldorf is ver nomen, in de ouderdom van 70 jaar na een hartaanval over leden. Funk werd drie jaar geleden vervroegd uit gevangenschap te Spandau ontslagen in verband met zijn wankele gezondheids toestand. Koningin Juliana heeft het vol gende telegram gezonden aan Koning Boudewijn: „Zeer getroffen en ontroerd door de buitengewoon warme en hartelijke ontvangst van U en het Belgische volk, die gij mijn dochter en mij hebt bereid, be tuig ik uwe Majesteit mijn diep gevoelde dank. Ik ben overtuigd, dat de nauwe banden tussen onze beide volken versterkt en verinnigd zijn gedurende deze voor mij onvergetelijke dagen" JULIANA. Koning Boudewijn heeft het volgende telegram aan H. M. de Koningin gezonden: „Ik dank U voor de vriendelij ke woorden die gij mij hebt wil len toesturen. Het bezoek dat uwe Majesteit en H. K. H. Prin ses Beatrix aan mijn land hebben gebracht, laat in het gemoed van de Belgen de kostbare her innering achter aan de eenvoud en de welwillendheid waarmee uwe Majesteit en H. K. H. de ge voelens van eerbied en genegen heid, die hun werden betoond, hebben beantwoord. Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat het bezoek van uw Majesteit in zeer ruime mate toe heeft bijgedragen de band der wederzijdse gevoe lens tussen onze vorstenhuizen en onze beide volken te verste vigen". BOUDEWIJN. De behandelende geneesheren hebben meegedeeld, dat Z. K. H. de Prins een redelijke nacht heeft gehad. De algemene toe stand gaat goed vooruit, al is de temperatuur nog niet geheel nor maal. In verband hiermede blijft de regel, dat de Prins alleen be zoek van zijn familie ontvangt nog van kracht. (Adv.) Het commando van de Indo nesische luchtmacht heeft gis teren bekendgemaakt, dat het een permanente staat van waak zaamheid heeft bevolen, en dat de luchtmacht zal worden ver sterkt. Als reden wordt opge geven „de stijgende spanning, veroorzaakt door de Neder landse militaire bewapening van Westelijk Nieuw-Guinea", aldus meldt „Antara". Het commando deelde tevens mee, dat Indonesische straal jagers „gedurende enige tijd" hebben gepatrouilleerd boven de zeeën tussen de Molukken en Westelijk Nieuw-Guinea. In de bekendmaking werd ge zegd dat op een bijeenkomst van de chef-staf van de lucht macht. maarschalk Soeryadar- ma, en andere regionale com mandanten woensdag de vesti ging van permanent^ straal jagereenheden op de eilanden tegenover Westelijk Nieuw-Gui nea was besproken. Voorts spraken zij over orga nisatorische en operationele vraagstukken van de lucht macht om 24 uur paraat te zijn als voorbereiding van een ge zamenlijk optreden met andere strijdkrachten in geval van nood. De woordvoerder van het In donesische ministerie van Bui tenlandse Zaken, Ganis Har- sono, heeft vrijdag een verkla ring uitgegeven, waarin gezegd wordt dat Indonesië bij de Nederlandse regering had ge protesteerd tegen het zenden van de „Karei Doorman" naar Nederlands Nieuw-Guinea. Hij zei, dat de versterking van de Nederlandse strijdkrachten in Westelijk Nieuw-Guinea en de ring die daaraan voorafging, duidelijk aantoont dat de offi ciële politiek van de Nederland se regering uitdagend en agres sief is". De Nederlandse politiek „schept duidelijk een explosieve atmosfeer in Zuid Oost-Azië, waarvan de gevolgen volledig door de Nederlandse regering zullen moeten worden gedra gen", aldus de verklaring. Een delegatie uit Katwijk heeft gistermiddag om twaalf uur Hare Majesteit Koningin Juliana de traditionele „Konin- ginneharing" aangeboden. De hiervoor uitgekozen haring is gevangen aan boord van de katwijk 25 en aangevoerd door de Katwijk 23. De schipper van deze logger, de heer J. van Bee- len, maakte deel uit van de dele gatie die de haring ging aan bieden. Bij de aanbieding wa ren voorts aanwezig de burge meester van Katwijk de heer H. Duiker, de heer C. den Duik Azn, directeur van de rederij N.V. v/h A. den Duik, de hoofd- tontróleur van de dienst haring- contróle, de heer W. J. van der Windt en twee van diens mede- verkers. De aangeboden ha ring werd aangewezen door de ambtenaren van de dienst ha- ringcontröle. Advertentie BINNENVERINGBED HAZ ET-FA BRIEKEN ZEVENBERGEN dr. A. C. (Nadruk verboden.) VOOR SERVICE EN KWALITEIT NOORDSTRAAT 84-86 Telefoon 2573 TERNEUZEN WARM In de luchtdrukverdeling bo ven West-Europa komt slechts weinig verandering. Het centrum van een gebied van hoge lucht druk verplaatste zich van de Noordzee naar Denemarken, waardoor de wind naar het oos ten draaide. Hiermee werd con tinentale lucht aangevoerd, waarin de middagtemperaturen opnieuw tot hogere waarden konden oplopen. In Zuid-Frankrijk waar maxi ma van omstreeks 28 graden werden gemeten kwam enkele verspreide onweersbuien tot ont wikkeling. Het is niet waar schijnlijk dat deze onweerssto ringen zich naar het noorden zullen uitbreiden. Overigens zijn er ook geen aanwijzingen t voor een verandering in de algemene circulatie, zodat verwacht wordt dat het droge en warme weer zal blijven voortduren. (Adv.) meegedeeld door het KNMI. gel dig tot hedenavond. OOSTELIJKE WIND Droog, zonnig en warm weer. Matige oostelijke wind en in de middag plaatselijke zeewind. ZATERDAG 4 JUNI v.m. n.m. Breskens 9.02 9.29 Terneuzen 9.37 10.04 Hansweert 10.17 10.44 Walsoorden 10.27 10.54 ZONDAG 5 JUNI v.m. n.m. Breskens 10.14 10.44 Terneuzen 10.49 11.19 Hansweert 11.29 11.59 Walsoorden 11.39 12.09 ZON MAAN op onder op onder Juni 5 4.23 20.54 15.36 2.20 6 4.22 20.55 16.53 2.47 7 4.22 20.56 18.11 3.19 8 4.21 20.57 19.28 3.57 9 4.21 20.57 20.40 4.42 De belofte van de Heilige Geest (Joh. 14 15—21). TIJDENS Pinksteren wordt de geboorte van de christelijke kerk herdacht, toen de Geest van God door Jezus Christus, na een voorbereiding van vela eeuwen, op de mensen werd uitgestort, teneinde de mensen door deze geest te bezielen en te verlichten. Deze uitstorting van de Heilige Geest geschiedde op eenvoudige, maar toch machtige wijze. Er kwamen een kracht en een leven te voorschijn, dat nimmer mee teniet gedaan kon worden. De gevolgen verspreidden zich over de gehele aarde, en ook in deze tijd bemerken wij nog steeds de werkzaamheid bij ons en in onze omgeving. Deze Geest is niet op de aarde geboren; Hij is een volledig en zuiver wonder van de drieënige God, die een geestelijk rijk oprichtte zowel bij de Joden als bij de heidenen. De natuurlijke schepping is een voorbeeld en een parallel van de geestelijke schepping. Ook op onze aarde vond een ontwaken van nieuw leven plaats. In de be ginne was de aarde woest en ledig, het was er donker en de Geest Gods zweefde over de wateren. In deze oer tijd, toen er nog geen toppen der bergen en geen krui nen der bomen boven de wateren zichtbaar waren, /weefde de Geest Gods over de vloed. Nadat de aarde gevormd werd, verzamelden de wateren zich in de bek kens der zeeën en der meren, in rivieren en beken. En de aarde bracht jong groen voort, gras, kruiden, bomen en schepselen van allerlei aard. En zie: ..net was goed!" Op de aarde ontstonden licht en leven en ook ordening, want de Geest Gods is een Geest van licht, leven en orde. •k TEGENWOORDIG denkt men ook nog vaak aan dat woord; „de aarde was woest en ledig en de duis ternis bedekte haar!" Aan de horizon ziet het er voor de mensheid nog vrij duister uit. Een onbehaaglijke onzekerheid ligt er sinds jaar -en dag over het leven der volkeren. Veel van het oude is verdwenen en het nieuwe is nog in opkomst. Vele elementen woelen nog onstuimig door elkaar, de hartstochten doen hun werk en wij leven in de hoop, dat uit dat alles een vrede ge boren zal worden, zodra tie golven tot rust komen. Maar de Geest Gods zweeft over de wateren! Dat hebben we toch tijdens de vele stormen, die in de loop der tijden gewoed hebben, wel waargenomen. Wat zou ons nog méér troost kunnen geven dan de zekerheid van ons geloof? Boven alle strijden der mensen en boven alle woedende geesten der volkeren zweeft de Geest van de Almachtige, de Geest der waarheid, der gerechtgiheid en van de vrede. De grote dichter Schil ler heeft dat eens op deze wijze tot uitdrukking ge bracht: Of ook de mensheid wankelt, er is één God, met een heilige vaste wil! Ver boven de tijd en de ruimte zweeft levend de verhevendste gedachte. Ofschoon alles in eindeloze veranderingen rondtolt één rustige Geest houdt stand! Wat kunnen wij dan ook op dit Pinksterfeest anders voor Gods aangezicht brengen dan deze verlangende wens en deze vurige bede: „O Heilige Geest, vervul mijn hart: Iaat dat voor U een woning zijn. O kom, Gij zon voor mijn hart!" IIET Pinksterfeest is een feest Gods, God brengt Zijn Zoon met de gelovende gemeente in verbinding. De Geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, verbindt ze tezamen: „en wij zullen komen en woning bij u maken!" Daartoe moeten we leren bidden: „Heer ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak vertoeft alsmede: „Wat is een mens en een mensenkind, dat Gij U zijner ontfermt en Hem een hoge ereplaats geeft!" In het hierboven genoemde bijbelwoord zegt Jezus: „Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn". Wat zou den wij zónder deze Trooster zijn? Wij zouden als wees kinderen zijn, kinderen zonder enige gemeenschap met de Zoon of de Vader! Deze trooster moest komen, ten einde de gemeente te roepen, te verzamelen en te ver lichten. De Heilige Geest moest het heilsplan des Vaaers, dat de Zoon volbracht had, door middel van de apostelen onder de mensen brengen om ze de genade goederen en het eeuwige leven af te dragen. Het is heel iets anders of men door de Heilige Geest onderwezen wordt of alleen door het koude verstand. Wanneer de Geest der waarheid bij een meer gron dige erkenning van zonde en onwaardigheid een woord van genade en waarheid uit de Heilige Schrift ons doet omvatten, dan staat Christus zo geheel anders voor ons dan voorheen. Wanneer men door deze Geest gaat beseffen wat zonde en gericht toch wel zijn, dan krijgen de woorden van zonde en schuld een veel diepere be tekenis voor het angstig hart. Zij die dat bij ondervin ding hebben, weten een dronk fris water, die men voor dien in de woestijn des levens niet kon vinden, heus wel naai' waarde te schatten. DE Heilige Geest is ook een Geest van oprecht vrome gehoorzaamheid, volgens het woord: „Als gij Mij lief hebt, dan houdt gij u aan Mijn geboden!" Met zulk een hartelijke liefde voor de verhoogde Meester en voor de zielen der mensen hebben de apostelen hun zware taak aanvaard. Die liefde was het vuur, dat in hen brandende was, en de kracht die hen bezielde. Door die liefde hebben zij gesproken, gewerkt, gestreden, geleden en hun leven gelaten. Wanneer wij ons op ons geloof beroemen en liefde willen bewijzen, dan kunnen wij niet volstaan met „Here, Here" te roepen, maar dan moeten wij de wil doen van de Vader, die in de hemelen is. Door de gehoorzaamheid wordt de deugdelijkheid van ons geloof en van onze liefde bewezen. Het oog des Heren ziet op hen, die Hem vrezen. Welzalig is dat volk, waar de godsvrucht in bloei en Gods gebod in ere staat; daar komt ook de zegen Gods tot bloei en zal hij zelfs in moeilijke tijdsperioden niet verwelken. „Houdt Mijn geboden De Geest, die de werkelijke blijde boodschap aan de mensen bracht kwam niet van uit het hogepriestelijk geslacht en was niet van aards- koninklijke bloede, maar kwam vanuit de Raad en het Heilsplan van de hemelse Vader. Deze is dë Heilige Geest, de Geest van het Pinksterfeest. Het is de Geest die vanuit de hemel is nedergedaald en wederom tot in de hemel brengt. IK zal u geen weeskinderen laten, Ik keer weder tot u Daarmee wil Hij zeggen: met uw ogen zult u Mij weliswaar niet meer kunnen zien, maar in de Geest ben Ik bij u alic dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoe heerlijk wordt dat vanaf dat eerste Pink sterfeest bewaarheid. Men werd vervolgd en toch was men niet zonder bescherming, men was zwak en toch was men niet krachteloos, ze leefden te midden van de strijd en moeiten en toch genoten ze van een vrede, die alle verstand te boven ging. Zij waren als schapen te midden van de wolven en toch moedige leeuwen gelijk, Toen Petrus met vreugde op het Pinksterfeest pre dikte, toen Stefanus onder een hagel van naar hem geworpen stenen vreugdevol naar de hemel opzag, toen Paulus met een wereld van vijanden moest strijden, toen Johannes op een woest eiland in ballingschap vertopfdë een inblik kreeg in de geheimen van het Godsrijk, toen hebben ze een verheven vrede en een zalige vreugde genoten en toen hebben ze de waarheid waargenomen van de belofte: „Ik zal u geen wezen laten Lal en we onszelf toch zolang we nog op aarde ver toeven in de allermoeilijkste uren vastklampen aan het woord vol goddelijke vrede en liefde: „Gij zult Mij zien, want Ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij erken nen, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mii en Ik in U Dat is een belofte die ver uitgaat boven het aardse Pinksterfeest, ja over alle feestelijke vreugde enerzijds en droevige uren anderzijds en die wijst op een eeuwig leven en hemels thuis. (Nadruk verboden.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1