Koningin Juliana en Prinses Beatrix België m Generaal Malinofski waarschuwt de wereld De Belgische pers over het Koninklijk bezoek De toestand in Zuid-Korea Engeland erkent nieuwe Turkse regering HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 31 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4996 EERSTE BLAD PRINS VOLGT STAATSBEZOEK - OP TELEVISIE - DE OVERSTROMINGEN IN MANILLA Besmettelijke ziekten Bezoek voor zieke Prins. Toespraak van generaal Giirsel Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van dc Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per tnaand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pci advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeJs- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meeï 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 cur. Eelgië heeft maandagochtend op bijzonder hartelijke wijze Konin gin Juliana en Prinses Beatrix ontvangen. Het was maandagoch tend in Brussel nog niet overal bekend, dat Zijne Koninklijke Hoog heid Prins Bernhard wegens ziekte dit vierdaagse bezoek aan Bel gië niet kon meemaken en vervangen werd door zijn dochter. In verband hiermee zijn enkele bezoeken, die Prins Bernhard buiten het officiële programma om zou maken, zoals de bezichtiging van een luc'ntbases, afgelast. De Nederlandse Koninklijke gasten kwamen met een rege- rings-Dakota van Soesterberg af naar de Brusselse luchthaven Meisbroek. Daar was het dan ook waar maandagochtend 51 saluutschoten ter begroeting weerklonken. De militaire mu ziekkapel speelde het Wilhel mus, toen de Koningin en Prin ses Beatrix uit het vliegtuig stapten. Koning Boudewijn van België begroette zijn gasten, samen met zijn broer Prins Al- bert. Twee charmante meisjes, een dochtertje van de havenmeester van de luchthaven en een leer linge van één der scholen bij Meisbroek, verrasten de beide koninklijke gasten met weelde rige orchideeën en een boeket geurende witte stefanotus. Lands een erehaag van met Belgische en Nederlandse vlag getjes zwaaiende kinderen be gaf het hoge gezelschap zich vervolgens naar een aparte trein waarmee men naar Brus sel vertrok. Stipt om elf uur reed de trein met de koninklijke gasten het Brusselse Centraal Station bin nen, waar op het perron de Bel gische minister van Buitenland se Zaken, de heer P. Wigny, en kele Belgische autoriteiten aan Koningin Juliana en Prinses Beatrix voorstelde. E>e eerste tonen van het Wil helmus klonken op het moment, dat Hare Majesteit en de Prin ses in gezelschap van Koning Boudewijn en Prins Albert het station waartegenover een ere- boog met de wapenschilden van het Huis van Oranje was op gericht, verheten. Dit plechtige moment werd gevolgd door een inspectie van een ere-detache- rrrenit van leerling-officieren van de koninklijke militaire school. Nauwelijks hadden de konink lijke gasten de inspectie beëin digd, of de stilte maakte plaats voor het gejuich van de duizen den toeschouwers. Schoolkinde ren zwaaiden met hun rood- wit-iblauwe en zwart-geel-rode vlaggetjes. Links en rechts groetend. Koning Boudewijn saluerend, namen de vorstelijke personen plaats in de auto's om zich naar het paleis van Brussel te toegeven. Langzaam zette de uit negen auto's bestaande stoet zich in beweging. Koningin Juliana en Koning Boudewijn hadden in de eerste open hofauto plaats ge nomen, Prinses Beatrix zat aan de zijde van Prins Albert in de tweede auto. Omringd door de 120 ruiters van het koninklijk escorte, die met hun met gieren- veren getooide berenmutsen en lansen een kleurrijk tafereel boden, ging de stoet naar het koninklijk paleis. Om kwart over elf kwamen de auto's voor het bordes van het paleis tot stilstand, terwijl een marinekapel de eerste stro fen van het Wilhelmus ten ge hore bracht. Koning Boudewijn ieidde zijn gasten zijn residentie binnen. Naast de Belgische werd de standaard van het Oranje huis gehesen: de Nederlandse Vorstin en Prinses Beatrix wa ren in Brussel. De koninklijke gasten bezoch ten, vóórdat ten paleize de of ficiële ontvangst werd gehou den van de voorzitters der wet gevende Kamers en de leden der regering, het graf van de on bekende soldaat. Samen met Prinses Beatrix legde de Koningin aan de voet van het grafmonument een grote krans van witte arons kelken, rode anjers en rode rozen. Aan de krans hingen twee ood-wit-blauwe linten waarop de letters J. E. B. Even vóór twaalf uur vertrok de koninklijke stoet, omringd door een escorte te paard, weer naar het koninlijk paleis, waar een detachement van de land macht bij aankomst de eerbewij zen bracht. De ontvangst van de rege ring geschiedde in de witte salon en in de empirezaal van het paleis. De ochtend van de eerste dag van dit bezoek werd afgesloten met een intiem noenmaal ten paleize. Koningin Juliana en Prinses Beatrix zijn maandagmiddag op de eerste dag van het staatsbe zoek aan België de gast geweest van het Brusselse gemeentebe stuur. In het beroemde Brussel se stadhuis werden de konink lijke gasten ontvangen door bur gemeester L. Cooremans en de hoofdstedelijke schepenen. Op de schilderachtige Grote Markt sloegen de Vorstin en haar oud ste dochter op het balkon van het stadhuis een folkloristische manifestatie gade. Daarvóór hadden de Koningin en Prinses Beatrix in het stad huis het gulden boek van de stad Brussel getekend. In deze zaal hield burgemeester Coore mans een toespraak, die hij be gon met zijn spijt te betuigen over de ziekte van Prins Bern hard. „Met verslagenheid heb ben wij kennis genomen van zijn plotselinge ongesteldheid. Wij koesteren de beste wensen voor zijn spoedig herstel". Hij sprak er voorts zijn vreugde over uit Prinses Beatrix te kunnen ver welkomen. Tegen vijf uur vertickken de koninklijke gasten in gezel schap van Koning Boudewijn, hartelijk toegejuicht door de honderden toeschouwers, van het stadhuis naar de kapel van Nassau, het enige overblijfsel van het destijds weelderige Oranje Nassau-paleis, dat men in Brussel beter kent als de ..St. Joriskapèi". De stoet van negen auto's werd begeleid door het uit 25 in zwarte uniformen ge klede rijkswachters bestaande koninklijke motorrijdersescorte. Plet bezoek duurde slechts een kwartier, waarna het gezel schap zich naar het koninklijk paleis begaf voor een receptie van het corps diplomatique. Koningin Juliana ontving de leden van de diplomatieke mis sies in de grote galerij van het paleis. Prinses Beatrix woonde deze ontvangst niet bij. De receptie duurde bijna -10 minu ten. GALADINER IN BRUS SELS PALEIS. Aan net gaiaainer dat Z. M. de Koning van België gister avond zijn koninklijke gasten in het paleis te Brussel aanbood heeft Koning Boudewijn een toe spraak gehouden waarin hij o.m. zijn vreugde en die van zijn landgenoten uitte over de komst van Koningin Juliana en Prin ses Beatrix. Koningin Juliana heeft in haar antwoord haar ontroering uitgesproken over de warme ontvangst die haar in België werd bereid. Zij sprak haar leedwezen uit over het feit dat Prins Bernhard door ziekte dit alles niet kan bijwonen. Plet galadiner in het konink lijk paleis te Brussel werd muzi kaal opgeluisterd door een kamerorkest van de Belgische nationale radio-omroep, dat o.m. v/erken ten gehore bracht van Bach en Mozart alsmede van een Nederlandse componist uit de 13e eeuw. Dit laatste weik werd geïntroduceerd als „Dan- series des Pays Bas". GESCHENKEN VOOR KONINGIN JULIANA EN PRINSES BEATRIX Koningin Juliana heeft maan dagmiddag tijdens haar bezoek aan het Brusselse stadhuis een tafellaken in Brussels kant ten geschenke gekregen. Het werd haar namens de hoofdstad aan geboden door burgemeester Coo remans. Prinses Beatrix ontving een. boekwerk over middeleeuw se miniaturen, waarin beschrij vingen staan van miniaturen,, die in de Brusselse koninklijke bibliotheek worden bewaard. In de ziekenkamer van Prins Bernhard in het Stads- en Academisch zie- kenhuis te Utrecht is een televisietoestel neergezet, zodat de Prins het staats bezoek van zijn vrouw en dochter aan België vanuit zijn bed kan volgen. - Talloze bloemen en tele grammen met wensen voor een spoedig herstel van Prins Bernhard werden gisterochtend al in het zie- kenhuis bezorgd. Volgens de jongste schattingen van het aantal slachtoffers als gevolg van de overstromingen in Manilla zijn meer dan 200 men sen omgekomen. Het aantal ver misten kan nog niet worden vastgesteld. De schade wordt op dertig mil joen gulden geraamd. De wapens staan sckerp in Turkije Zwaar gewapende Turkse sol daten op wacht bij het huis van de militaire gouverneur en bur gemeester van Istanboel, gene raal Rt-fix Tuiga. De Sowjetrussiohe minister van Landsverdediging, maar schalk Rodion Malinofski, heeft maandag te Moskou verklaard dat het Sowjetrussische leger in staat is vergeldingsmaatregelen te nemen tegen „elke vazalstaat en iedere staatsman, ongeacht achter welke oceaan zij verscho len liggen". Volgens AFP zei Malinofski, dat hij de bevelhebber der Russi sche raketeenheden opdracht had gegeven te schieten op elke basis „vanwaar een vliegtuig zou op stijgen en het Russische lucht. „Prinses Beatrix is een moder ne prinses die haar eigen volk al geheel heeft veroverd en die geen enkele moeite zal hebben om de sympathie van alle Bel gen te winnen". Dit schreef „La Dernière Heure" maandag na dat bekend was geworden dat de Prinses in plaats van Prins Bernhard de Koningin op het staatsbezoek aan Eeigië zou ver gezellen. „De Nieuwe Gids" verheugt zich er over dat „het koninklijk bezoek kan plaats hebben in een nooit bereikte sfeer van op rechte vriendschap, realistische samenwerking en groot vertrou wen in een betere Europese toekomst". De „Gazet van Antwerpen" schreef, dat de verhouding tus sen België en Nederland over het algemeen „uitstekend en zelfs ideaal" kunnen worden genoemd en spreekt de wens uit, ..dat het staatsbezoek Ne derlanders en Belgen er van mogen doordringen dat zij niet slechts buren zijn, maar vrien den en broeders, kameraden, die schouder aan schouder die nen te staan, in deze bewogen eeuw meer dan ooit". Het blad drukt voorts citaten af uit enkele toespraken van Koningin Juliana „die haar ge hoor bij meer dan één plechtig heid heeft getroffen door haar oprechtheid, haar wijsheid en haar verheven opvattingen, in een zeer directe vorm onder woorden gebracht". „Le Peuple" drukte een foto van Koningin Juliana en Prins Bernhard af en vermeldt daar bij. dat ongelukkigerwijze de Prins de Koningin niet zal kun nen vergezellen" wegens ziekte. In dé week van 15 tot en met 21 mei werden, blijkens de Staatscourant van gisteren, on der meer 14 gevallen van bacil laire dysentrie, 60 gevallen van roodvonk en 3 gevallen van dif terie gemeld. Vier gevallen van dysentrie bacillaris kwamen voor in Eind hoven. De overige meldingen kwamen uit plaatsen in het ge hele land. Van de 60 gevallen van rood vonk kwamen er 27 voor in Am sterdam en negen in Rotterdam. De andere gevallen werden uit het gehele land gemeld. De drie gevallen van difterie kwamen voor in 's-Hertogen- bosch, Schinnen en Weert. „De Standaard" noemt het staatsbezoek vooral een vrien denbezoek. „De telgen van het Oranjehuis zijn voor ons geen vreemdelingen, zelfs geen ge wone buren. Zij symboliseren een natie, die ons om meer dan één reden nauw verwant en dierbaar is". Het blad spreekt de hoop uit, dat het bezoek de wederzijdse verstandhouding nog verder zal bevorderen, „opdat beide landen, één in het ver enigd Europa, onze Nederland se beschaving tot volle ont plooiing zouden brengen." „La Metropole" roept de hoge bezoekers een hartelijk welkom toe en schrijft, dat het bezoek „een familiefeest zal zijn", waarop Antwerpen en Luik na de hoofdstad zich zullen inspan nen om er vreugdevolle gebeur tenissen in te zien. Prinses Irene is gistermiddag om twintig over 1 bij het Stads en Academisch ziekenhuis in Utrecht aangekomen voor een bezoek aan haar vader. Nadat zij bijna een uur met haar vader, die zij sinds zijn vertrek naar Argentinië niet meer had gezien, gepraat had, verliet Prinses Irene het zie kenhuis weer. De gezondheidstoestand van Prins Bernhard scheen wel re den tot optisme te geven, de Prinses glimlachte tenminste toen zij in haar auto stapte. Ook de moeder van Prins Bernhard, Prinses Armgard heeft gisteren een bezoek aan de Prins gebracht. Na Prinses Armgard, die wat lectuur voor haar zoon had -mee gebracht, arriveerde om even over half vijf Prinses Marijke. Zij droeg een enorme bos -bloemen voor haar vader. De waarnemende president van Zuid-Korea, Hoeh Tsjoeng, heeft maandag verklaard dat de mogelijkheid van pogingen om Syngman Rhee in zijn functie van president te herstellen, de voornaamste reden was. dat de voorlopige Zuidkoreaanse rege ring Syngman Rhee zondag naar Hawaii had gezonden. De tweede reden voor deze stap was de ge zondheid van de oud-president. De nationale vergadering had eerder besloten, Hoeh voor een plenaire bijeenkomst te dagen om een nadere verklaring te geven naar aanleiding van de door de regering t.a.v. Rhee ge troffen „regeling". Een lid van de nationale vergadering, die ear- desbetreffende motie had in gediend, had gezegd, niet te be grijpen waarom de voorlopige regering „Rhee's ontsnapping" niet slechts toegestaan maar ook geregeld had. Hoeh heeft later gezegd, dat Rhee hem vóór zijn vertrek naar Hawaii had meegedeeld, naar Zuid-Korea te zullen terugkeren, maar wanneer had Rhee niet ge zegd. Hoeh verzekerde de natio nale vergadering, dat ais Rhee's uitlevering noodzakelijk mocht worden, de Zuidkoreaanse rege ring de Verenigde Staten er om zouden verzoeken. (Syngman Rhee is vorige maand afgetreden na onlusten in verscheidene delen van het land. Hij had het presidentschap twaalf jaar lang bekleed.) A.F.P. meldt, dat maandag morgen een honderdtal mensen voor liet -bureau van de procu reur-generaal te Seoel „strenge maatregelen" geëist heeft tegen alle functionarissen van het vorige bewind van Syngman Rhee, die betrokken zijn ge weest bij de vervalsing van de presidentsverkiezingen welke in maart j.l. zijn gehouden. Meer dan duizend studenten hebben maandag in Taegu be toogd tegen het besluit van de voorlopige regering. Rhee een uitreisvergunning t verlenen. Van gewelddadigheden is geen melding gemaakt. Op meege voerde borden werd duidelijk gemaakt, dat de voormalige pre sident het land niet had mogen verlaten voordat het onderzoek naar de fouten van het bewind van Rhee zou zijn voltooid. De nationale vergadering heeft een wetsontwerp goedge keurd waarin alle „ondemocra tische clausules" uit de veilig heidswet zijn geschrapt. De clausules waarvan de strekking is Zuid-Korea tegen communis tische activiteit te beschermen, zijn gehandhaafd. De geschrapte clausules bevatten voorzienin gen krachtens welke degenen, die verantwoordelijk zijn voor „ongegronde" nieuwsberichten en „belastering" van de presi dent, de voorzitter van de natio nale vergadering en de opper rechter, aan straffen blootstaan. De nieuwe veiligheidswet be paalt, dat tegen „ongegronde" persberichten slechts kan wor den opgereden op grond van de lasterwet. Generaal CenuU Gursel, de nieuwe Turkse premier, heeft maan dag tegenover een duizendkoppige, juichende menigte, die voor zijn ambtswoning te Ankara was samengestroomd, verklaard: „Wij proberen ervoor te zorgen, dat de achter ons liggende donkere dagen niet zullen terugkeren. Ik dank u voor uw steun". Onder de menigte bevonden zich ambtenaren en huilende, in het zwart geklede boerenvrou wen, die reeds een uur lang ministers hadden toegejuicht, die bij Gursels ambtswoning aankwamen voor het bijwonen van een kabinetsvergadering. Het luidst werd -brigade-gene raal Sitki Ulay, commandant van de hogere krijgsschool te Ankara en een der revolutie leiders, toegejuicht. Toen hij zich een weg door de -menigte baande, rukten belangstellenden hem de onderscheidingstekens van zijn uniform, om deze als aandenken te -bewaren. Hij ver scheen. glimlachend, in de kabi netsvergadering in een uniform, die vrijwel gelijk was aan die van een gewone soldaat. De belangstellenden gingen uiteen toen de premier hen glimlachend mededeelde dat zij nu de regering aan het werk moesten laten gaan. Later kwam een vrachtauto met boeren aan, die twaalf schapen hadden meegebracht. Drie ervan slachtten zij als offer en teken van dankbaarheid in een goot voor Gursels ambtswo ning. Een Turk, met een grote snor, danste, nadat het eerste schaap was geslacht, zingend in het bloed hiervan rond, terwijl hij met een met bloed bevlekt mes zwaaide. In de ramen van het mét ma honiehout beklede vertrek, waar het kabinet bijeen kwam, be vonden zich nog acht kogel gaten. die ontstonden -bij het ver zet, dat de militaire wacht van de woning van de premier in de. ochtend van de revolutie heeft geboden. Ook het portret van Kemal Ataturk, de grote man en dicta tor van het Turkije van na de eerste wereldoorlog, die in 1921 de laatste sultan verdreef, de regering der jong-Turken om ver wierp en, na zich aldus van de macht -meester te hebben ge maakt, de Grieken uit Klein- Azië verdreef, was door kogel gaten omgeven. Een stuk geschoten neon lichtbuis bengelde nog aan een draad aan het plafond. Van diplomatieke zijde wordt vernomen dat twee vooraan staande leden van Menderes regering op vrije voeten zijn ge steld. Het zijn de vroegere minis ter van Verbindingen en ex-mi- nister van Landsverdediging Serni Frgin, die aan een hart kwaal lijdt en de gewezen minis ter Sitki Jareaii, die ten tijde van de staatsgreep geen rege ringsfunctie bekleedde. Laatstgenoemde wordt be schouwd als de leider van een grosp in de voormalige demo cratische regeringspartij, die tegen het bewind van Menderes c.s. gekant was. In Ankara begon het leven maandag, na een weekeinde van uitbundig vreugdebetoon, weer normaal te worden. Kanto ren en zaken waren weer ge opend. De Britse regering heeft de nieuwe Turkse regering erkend. WEINIG WIND. Een zwak hogedrukgebied, dat over de Noordzee in langzaam tempo naar het oosten bewoog, bezorgde ons maandag wind uit noordelijke richtingen. Deze voerde lucht van de Noordzee aan, waarin wolkenpartijen mee het land binnendreven. In de hogere niveaux was er een depressie boven ons land en VVest-Duitsland. Bij ons bleef het op de meeste plaatsen droog weer, maar over de grens viel plaatselijk regen van betekenis. Vandaag zal de wind in ons land nog verder afgenc-men zijn. Verwacht wordt, dat er meer opklaringen zullen voorkomen, waardoor de temperaturen tot wat hogere waarden dan maan dag zullen oplopen. ruim en dat van de andere socia listische landen schenden". De bevelhebber der Russische raketeenheden is maarschalk Mitrofan Nedelin. Hij zei dat het besluit om te laten schieten op elk vliegtuig, dat het Russische luchtruim zou schenden, „gewettigd is, daar men nooit kan weten, wat een dergelijk toestel aan boord heeft". „Het zou een waterstof bom kunnen zijn", voegde hij hieraan toe. Malinofski, die zijn verklaring aflegde op een bijeenkomst in het Kremlin van Stachanoff-ar- beiders, die ook door premier Chroesjtsjef werd bijgewoond, verklaarde verder: „De Russische raketten reiken nog veel hoger dan twintig kilometer. Er be staat geen vliegtuig, dat zij niet kunnen treffen (de Amerikaan se „U-2" kan op achttien kilo meter hoogte vliegen)". Malinofski vervolgde: „Er is geen enkele staat die de Sowjet- Unie van schending van zijn luchtruim kan beschuldigen. Wanneer Russische vliegtuigen onopzettelijk het luchtruim van andere landen schonden, boden wij daarvoor, als eerlijke lieden, verontschuldigingen aan en wij bestraften de schuldigen". Malinofski liet zich op afkeu rende wijze uit over het optreden van de Amerikaanse minister van Landsverdediging Thomas Gates, die, aan de vooravond van de (mislukte) topconferentie in Parijs, de bevelhebbers van Ame rikaanse luchtbases in de gehele wereld opdracht gaf de toestand van paraatheid af te kondigen. Tevoren had de Russische mi nister van Landsverdediging ver klaard dat de Verenigde Staten „geenszins in een positie verke ren, om zich alles te kunnen ver oorloven". Hij voegde hieraan toe: „Dit wordt thans ook begre pen door enkele Amerikaanse bondgenoten in de Navo, Cento en Zoavo (Noordatlantisehe- Centrale- en Zuid-Oostaziatische verdragsorganisaties) Volgens Malinofski waren de Verenigde Staten erop uit een zijdig voordeel te behalen. „De schuld voor -het mislukken van de topconferentie, waarop de Sowjet-Unie een reeks belang rijke beslissingen aanvaard had willen zien, die verbetering in de internationale toestand zouden hebben gebracht, ligt dan ook op Amerikaanse schouders", aldus de Sowjetrussische minister van Landsverdediging. De Stachanoff-arbeiders na men later een resolutie aan, waarin zij zich schaarden achter de beoordeling van de internatio nale toestand, zoals deze zater dag j.l. door eerste minister Chroesjtsjef was gegeven. In de resolutie wordt het dooi de Sowjet-delegatie te Parijs in genomen standpunt onderschre ven, evenals „het optreden der Russische regering inzake de Amerikaanse agressie". Radio-Moskou vermeldde wel het houden van de bijeenkomst der Stachanoff-arbeiders en het feit van de toespraak van maar schalk Malinofski, „die een aan dachtig gehoor vond". De tekst ervan werd echter uitsluitend in de voor het bui tenland bestemde uitzending van radio-Moskou vermeld. medegedeeld door het K.N.M1I. te De Bilt, geldig van dinsdag morgen tot dinsdagavond. Weinig wind. Veranderlijke bewolking, op de meeste plaatsen droog weer. Weinig wind. Dezelfde tempera turen als gisteren of iets ho gere. DINSDAG 31 MEI v.m. n.m. Breskens 5.19 5.38 Terneuzen 5.54 6.13 Hansweert 6.34 6.53 Walsoorden 6.44 7.03 ZON MAAN op onder op onder Juni 1 4.26 20.50 10.59 0.37 2 4.25 20.51 12.04 1.04 3 4.24 20.52 13.12 1.29 4 4.24 20.53 14.23 1.54 5 4.23 20.54 15.36 2.20 6 4 22 20.55 16.53 2.47 7 4.22 20.56 18.11 3.19

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1