7 t De gebeurtenissen in Turkije Chroesjtsjef aan het woord j-BUT Het Nederlandse Koninklijke bezoek aan België HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN O,- ol f 15,- waard Persconferentie van generaal Cursei salons sobèrt" De spionage in de Amerikaanse ambassade in Moskou Werd Eichmann uit Buenos Aires ontvoerd? Prins Bernhard ziek Zaterdag 28 me! 1%q rneuzen - Tel, 2485 MER KERSSTRAAT 3 TELEFOON 2581 TERNEUZEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per naand ƒ2,— per week 48 ct. Losse r.rs 9 ct. MAANDAG 30 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4995 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Overeenkomsten met NAVO blijven van kracht In Istanbul is de normale toe. stand teruggekeerd. Winkels, kantoren en regeringsbureaus zijn vandaag normaal open, en de mensen gaan gewoon naar hun werk. Wel wordt in de straten van de stad gepatrouilleerd door militairen met de bajonet op het geweer. Het spoorwegverkeer met bet buitenland was zaterdagochtend vroeg reeds hersteld. De militaire leiders zetten de arestaties van ministers van het kabinet-Menderes voort. Mendë- res is vrijdag na zijn arrestatie in Anatolie afgetreden, zo is of ficieel bekendgemaakt. President 3ayar zou geweigerd hebben zijn ontslag te nemen, doch de mili taire leiders zouden zich hier weinig zorgen over maken. Het comité van nationale een heid in Ankara heeft Selim Sar- per, de permanente Turkse ver tegenwoordiger bij ae Ver. Na ties, belast met Buitenlandse Za ken. Het comité heeft voorts verdere festiviteiten en demon straties verboden. Studenten en journalisten die onder de regering van Menderes wegens oppositie waren gevan gen gezet, zijn weer vrijgelaten. Het luchtverkeer binnen Tur kije is hervat. Internationale luchtverkeer is ook toegestaan, doch niet voor Turken. Nieuwe Turkse regering. De Turkse radio heeft de sa menstelling van de nieuwe rege ring bekendgemaakt. Generaal Cen.al Gursel, de leider van de actie van het leger tegen de re- gering-Menderes, is premier en minister van Defensie. Minister van Binnenlandse Zaken is gene i-aal Muharrem Ihsan Kiziloglu en minister van Buitenlandse Za ken Selim Sarper. Van de twaalf overige portefeuilles zijn er nog twee in handen van generaals. Generaal Cemal Gursel is ook nog president van Turkije. De minister van Buitenlandse Zaken, admiraal Karuturk, is op het ogenblik stafchef van de ma rine. Hij geniet grote populari teit. In de regering heeft geen en kele tot enigerlei partij behoren de politicus zitting, afgezien van de minister van Financiën, die ongeveer twee jaar egleden uit de democratische partij is ge treden. Turkije blijft Navo trouw. Turkije lieeft Engeland mee gedeeld, dat het trouw zal blij ven aan alle bondgenootschappen en overeenkomsten die het reeds getekend heeft en aan alle ver dragen met de Navo. De Turkse ambassadeur Nuri Birgi heeft een onderhoud gehad met een functionaris van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken. De Turkse ambassa deur overhandigde afschriften van twee verklaringen van het comité van nationale eenheid met betrekking tot de Turkse internationale verplichtingen sinds de staatsgreep van vrijdag De ambassadeur verzekerde het Britse ministerie van Buiten landse Zaken, dat de continuïteit van het staatsgezag in Turkije wordt gehandhaafd. Motie van Itaiiaar.se christen-democraten De nationale raad van de Ita liaanse christen-democratische partij heeft vrijdagavond laat een motie goedgekeurd waarin er bij de socialistische partij van Pietro Nenni op wordt aange drongen haar banden met de communisten te verbreken waar door zij zou kunnen deelnemen aan ,,de politiek van verdediging en ontwikkeling van de Italiaan se democratie". De motie, aangenomen met een grote meerderheid, werd in stem ming gebracht na een zitting van zes dagen van de raad over de toekomstige politiek van de christen-democraten. De raad erkende in een linkse en rechtse groep te zijn verdeeld. Hij erken de voorts het belang dat steun wordt verkregen van de socialis ten, na de jongste moeilijkheden die de vorming van een coalitie regering van christen-democra ten, (gematigde) sociaal-demo craten en de (rechtse) republi keinen verhinderden. In Turkije heeft het comité voor nationale eenheid tijdelijk het bestuur in handen genomen toidat vriie verkiezingen hebben plaatsgevonden. Hel comité staat onder leiding van generaal Gemai Cursel (foto). Generaal Gursel, de president en premier van Turkije, heeft op zijn eerste persconferentie ver klaard, dat de voormalige pre- vroegere ministers en hoge amb tenaren die het leger heeft gear resteerd behoefde men zich geen zorg te maken, zei hij. Zij zijn mier Menderès waarschijnlijk inveilig, doch als defaitisten iets hechtenis zal blijver, totdat er! zouden ondernemen om hen te verkiezingen gehan^qji wordeh.bevrijden, zou hun laven in ge- Juristen waren thans bezig aan vaar komen. een nieuwe grondwet en de gene raal hoopt, dat zij over zes we ken hiermee gereed .zullen zijn. De nieuwe grondwet zal voor zien in een parlement van twee Kamers en een constitutioneel hof. Een normaal gekozen rege ring zou zo spoedig mogelijk aan het bewind gebracht worden. Volgens generaal Gursel zijn 230 personen gearresteerd. Een luitenant was bij de staatsgreep van vrijdag gedood en een aantal mensen gewond. De ambassa deurs van de Ver. Staten, Enge land, Italië n Griekenland had den hem verzekerd, dat hun lan den het nieuwe Turkse bewind spoedig zullea erkennen. Desgevraagd zei generaal Gur sel waarschijnlijk geen tijd te zullen hebben om naar .Moskou te gaan. zoals Menderès van plan was geweest. Gursel beschudigde de rege- ring-Menderès ervan wetten ge maakt te hebben die geen wetten waren. Hij wist niet of Menderès berecht zou worden, in elk geval zou de nieuwe regering, die be tuigingen van steun had ontvan gen van 68 van de 70 provinciale gouverneurs, hierover moeten beslissen. Generaal Gursel verklaarde verder, dat elke tegenactie van .defaitisten" meedogenloos zal worden onderdrukt. Over de In Westelijke hoofdsteden heeft men zondag de belofte van gene raal Gursel, dat Turkije trouw zal blijven aan de Navo en de Cenvo, met instemming begroet. In officiële kringen in Wash ington verklaarde men dat het duidelijk is dat de regering-Men- derès is afgezet omdat zij onge voelig was voor dé verlangens van het Turkse volk. In Navo-kringen in Parijs maakt men zich geen grote zor gen over de Turkse omwenteling. Men hoopt echter dat Turkije spoedig een nieuwe, op democra tische wijze gekozen regering zal bezitten. Men acht het belangrijk dat de macht weer snel in han den van burgerlijke autoriteiten komt, aangezien de economische moeilijkheden de voornaamste zijn in Turkije. i Adv.) fa lu>pp*r«f bef aporti codxB marlt 16 brwweWjjfroat 9 fofMuzeo Commentaar op Turkse staatsgreep Het eerste commentaar van communistische zijde op de staatsgreep van vrijdag in Tur kije, is afkomstig van oen Oost- duitse radio-commentator, die zei, dat het duidelijk is dat de hoeksteen van de Navo is begon nen te wiebelen. „Er is een éind gemaakt aan de wrede dictatuur van Menderes en de stabiliteit van deze buitenpost van de Navo, evenals de stabiliteit van Zuid-! Korea ten einde is", aldus de commentator. Duitse tankschip in brand Aan boord van het 2.000 ton metende Duitse tankschip Jo- hann Haltermann heeft zich za terdagochtend, in i de monding van de Elbe ter hoogte van het eiland Pagensand, een ontplof fing voorgedaan, waarna brand uitbrak. De bemanning kon wor den gered. Het brandende schip is buiten de vaargeul gebracht. De brand is later door de ha venbrandweer geblust. Het schip had 26 man aan boord en was op weg naar de Poolse haven Stet tin. individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, eos- metische producten, uitsluitend de betere merken. Het Russische luisterapparaat dat jarenlang in de Amerikaan se a.nbassaue in Moskou heeft gehangen en dat de Amerikaan caDot i-odge vorige week tijdens het debat in de Veiligheidsraad op zo dramatische wijze voor het voeciicnt bracht als verweer tegen Russische aanvallen op Amerikaanse spionage vanuit de lucht, is indertijd aank zij een radio-telegratist van de Britse ambassaae in M'oskou ontdekt. Op een goede dag in 1953 zat een teiegraiist van de Britse ambassade in Moskou wat aan •zijn ontvanger te draaien. Plot seling hoorde hij een bekende stem en riep na enig luisteren, stom verbaasd zijn collega's toe: ,,Dat is Kcnnan(de toenmalige Amerikaanse a.nnassadeur m Moskou). De Britten waar schuwden onmiddellijk de Ame rikanen, die de kamér van Ken- nan aan een nauwgezet onder zoek onderwierpen en tenslotte een luisterapparaat ontdekten. In een houten afbeelding van het Amerikaanse wapen, dat de Kussen in 1945 aan de Ameri kaanse ambassadeur Harriman, hadden geschonken. Het wapen bevatte een complete miniatuur- zender. Wat de Russen dank zij deze splonagemethode allemaal te we ten zijn gekomen, was toen niet meer te achterhalen. In de ka mer waar het apparaat hing heelt tijdens de MosKouse minis- terccnlertnïe ia 1947 de toen malige -Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, gene raal George Marshall, gelogeerd, loen Kennan in Mskou kwam ais opvolger van Hartman, richt te hij de bewuste kamer in als zijn studeerkamer en zijn bu reau stond vlak voor de want waar liet Russische geschenk hing. Op het State Department in Washington hebben Amerikaan se functionarissen aan een groep verslaggevers ec collectie Rus sische spionage-apparaten -laten zien. Daaronder bevond zich een miniatuur-televisiecamera van 12 bij 8 centimeter, die door een openjig ter grootte van een speldeknop kan opnemen. Amerikaanse functionarissen te Washington hebben verklaard dat in de afgelopen tien jaar meer dan honderd luisterappa raten, welke door de communis ten in officiële Amerikaanse ge bouwen in het buitenland waren verborgen, zijn ontdekt. De communisten hadden ook verborgen camera's opgesteld. Volgens kringen van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken worden er nog steeds pogingen gedaan om gesprekken in Ame rikaanse ambassades in commu nistische landen af te luisteren. AANSLAG IN ORAN Hamida Mekki, een Moham medaanse kandidaat in de Alge- 1 rijnse kantonnale verkiezingen van de beweging voor de onvoor waardelijke handhaving van AI- gerië als Frans gebied, is zater dag ernstig gewond toen een man in de Mohammedaanse wijk van Oran op hem vuurde, aldus een mededeling van de politie. In Mostaganem, oostelijk van Oran, zijn zaterdag een blanke caféhouder en twee Mohamme danen gedood toen een granaat in een café werd geworpen. Zes mensen liepen verwondingen op. Te Palikao, ten zuidoosten van Mostaganem, werd een meisje licht gewond bij een bomaanslag op een bakkerswinkel. Op een conferentie van de ar beidersbeweging te Moskou heeft premier Chroesjtsjef op nieuw verklaard, dat Amerika de „topconferentie heeft doen mislukken. De vlucht van het spionagevliegtuig op 1 mei was volgens hem geen toevalligheid. De Amerikaanse verklaring dat dergelijke vluchten tot de nor male taktiek behoorden, was een onbeschaamdheid. Hij ze: dat staten eikaars soe vereiniteit moeten eerbiedigen, omdat een schending van de in ternationale gebruiken oorlog kan betekenen. Ik ben nog steeds van mening dat Eisenhower de vi ede wil, maar dat dit niet de wens van de Amerikaanse rege ring is". De Sowjet-Unie zal blijven stre ven naar vermindering van de Internationale spanning. Chroes jtsjef gaf als zijn overtuiging te kennen, dat Eisenhower niet van de spionagevlucht geweten heeft. Het was echter wat moei lijk voor hem om dit toe te ge ven. Wat zou de wereld denken van een president, die niet weet wat er in zijn land gebeurt. Chroesjtsjef vervolgde: „Mis schien is hij het er niet mee eens, maar de hele wereld weet dat de president twee functies heeft golf spelen en het uit oefenen van zijn presidentiële functies, waarbij de laatste taak de ondergeschikste is". De Russische premier zei dat de Sowjet-Unie in de Veilig heidsraad geen nederlaag heeft geleden, omdat het de bedoeling was de spionagekwestie ter ken nis van de wereld te brengen. De zaak zou nu voor de algemene vergadering van de V. N. wor den gebracht. Vroeger konden spionage- vliegtuigen niet worden neerge schoten omdat zij te hoog vlo gen. Met de nieuwe Russische raket was het mogelijk gewor den. Als de Amerikanen „onder enig voorwendsel"' de kernproe ven zouden hervatten, zou Rus land in het belang van zijn vei ligheid gedwongen zijn hetzelfde te doen. De Sowjet-regering is nog steeds tot een topgesprek be reid, maar wil niet aan één tafel zitten met een president „die spionage rechtvaardigt en bijna zichzelf uitroept tot de eerste spion van zijn land". Chroesjtsjef geloofde overi gens dat het tijd werd dat China en andere grote Aziati sche landen zoals India en In donesia aan toekomstige topconferentie gingen deelne men. Hij ontkende dat er menings verschillen in de Sowjet-partij en regering bestonden. De Amerikaanse imperialisten heb ben zich misrekend en b.v.1 ge dacht dat de militairen in de Sowjet-Unie druk uitoefenden omdat zij geen ontspanning in de wereld wensten. Ook sprak hij berichten tegen volgens welke Mikojan uit het Presidium zou zijn ontslagen. „Ik heb gister nog met hem ge telefoneerd", zo zei hij. De Sowjet-premier richtte zijn kritiek ook weer op bondskan selier Adenauer: aan de voor avond van de topconferentie trok Adenauer van de ene Westelijke hoofdstad naar de andere, en dat voorspelde weinig goeds voor de conferentie. Frankrijk en Engeland waren volgens Chroesjtsjef ec-ht geïn teresseerd in een topconferentie, doch hun mogelijkheden waren beperkt wegens hun bondgenoot schap met de Verenigde Staten. De Sowjet-Unië was „openhar tig" naar de Parijse top gegaan. Zij had haar vreedzame bedoelin gen duidelijk gedemonstreerd en was niet gehaast geweest met kwesties als die van de status van vrije stad voor Berlijn. Chroesjtsjef prees de Noorse regering wegens haar protest hij de Verenigde Staten na het De Belgische minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting, O. van Audenove, heeft vrij dagavond in een toespraak voor de Vlaamse televisie gezegd, dat het komende bezoek van Konin gin Juliana en Prins Bernhard het Belgische volk in staat zal stellen te tonen „dat wij niet alleen een Benelux van de wel vaart. maar ook een Benelux van het hart hebben." Het Neder landse koninklijke bezoek aan België, dat maandagochtend be gint en vier dagen zal duren, noemde de minister een zeer be langrijk feit. Hij noemde daarbij de „sinds vele eeuwen bestaande verbondenheid met onze noorder buren die na de wereldoorlog nog hechter is geworden en tot de Benelux heeft geleid. De minister zeide voorts, dat „een Benelux van het hart" niet zal blijken als het Belgische volk in „zijn zetel naar de televisie blijft kijken" en hij riep dé Bel- gen op naar buiten te komen om de vorstelijke bezoekers uit Ne derland toe te juichen. incident met de U-2, doch de houding van Pakistan noemde hij ..onoprecht en halfslachtig". Hij hoopte dat het nieuwe be wind in Turkije zal streven naar verbetering van de betrekkingen met de Sowjet-Unie, iets wal de oude regering volgens hem had nagelaten. Hij waarschuwde tenslotte nog Italië en Japan, waar ook Amerikaanse spiona- gevliegtuigen zijn. In Parijs heeft men mij ge vraagd „medelijden met presi dent Eisenhower te hebben" om-' dat hij waarschijnlijk met zijn figuur geen raad wist, aldus de Sowjet-leïder. Op een vrouwen congres in Kopenhagen zijn mensen geweest die zeiden dat het „voor een Amerikaan vrese lijk is om zijn verontschuldigin gen aan te bieden", doch vol gens Chroesjtjsef moesten de Amerikanen maar eens leren „een toontje lager te zingen". Hij raadde de Amerikanen aan hun geheime dienst, „die ge leid wordt door zo'n stomme vent als Alan Dulles is en die hen misleid" op te heffen. Voorts deelde hij nog mede, dat. de produktie van raketten is af geremd. omdat er niet meer dan een bepaald aantal nodig is om agressie af te slaan. AARDVERSCHUIVING IN COLUMBIA EIST DODEN Achttien personen hebben het leven verloren toen een langs de plaats Salgar, in dc Columbiaan- se provincie Antioquia. stromen de rivier als gevolg van een aardverschuiving plotseling bui ten haar oevers trad. Tien huizen werden geheel door het watergeweld vernield, terwijl een vijftigtal andere werd beschadigd. De helft van het plaatsje Sal gar is vernield. Bijna driehonderd inwoners zijn dakloos geworden. DE BELGISCHE PERS OVER HET. NEDERL. KONINKLIJKE BEZOEK Volgens het Argentijnse dag blad „La Razon" is Adolf Eich mann, een voortvluchtige Duitse oorlogsmisdadiger, die verant woordelijk wordt geacht voor de dood van miljoenen Joden, elf oezer door agenten van de Israë lische geheime dienst ontvoerd uit Vicente-Lopez, een voorstad van Buenos Aires, waar hij met zijn vrouw en vier kinderen woonde. Eichmann zou bedwelmd en vervolgens overgebracht zijn naar het pand van een Joodse organisatie in Vicente-Lopez. Vervolgens werd hij, onder valse papieren, waarop zijn naam als Ricardo Clemens werd vermeld, op 21 mei aan boord van een par ticulier Israëlisch vliegtuig uit Argentinië gevlogen. De Israëlische minister van Staat Abba Eban, die negentien dezer aan het hoofd van een Israëlische afvaardiging in Bue nos Aires was aangekomen ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat Argentinië 150 jaar geleden zijn onafhankelijk heid bevocht, en de Argentijn se hoofdstad op 21 mei per vliegtuig weer verliet, heeft, als gemeld, op een persconferentie verklaard dat hem niet bekend was „wie zich allemaal aan boord van mijn vliegtuig bevon den". „AFP" verneemt te Buenos Aires van welingelichte zijde dat Argentinië bij Israël tegen schending van zijn grondgebied zal protesteren, indien wordt be wezen dat Eichmann inderdaad uit Argentinië is ontvoerd. Hier wordt aan toegevoegd dat de Argentijnse regering welis waar geen enkele sympathie voor Eichmann gevoelt, doch dat zij een dergelijke inbreuk op haar soevereine rechten niet kan veronachtzamen Waarnemers te Buenos Aires zijn over het algemeen geneigd het verslag van „La Razon" ais juist te aanvaarden. Er moeten echter ook dan nog verscheidene punten worden .opgehelderd, met name de vraag waarom mevr. Eichmann sinds de verdwijning van haar man een volstrekt stil zwijgen heeft bewaard. „Onze Benelux-broedërs, kal me en zelfs koele burgers, tonen slechts enthousiasme en liefde volle eerbied voor twee hoofd zaken: de orde en de Koningin." Aldus begint „Le Soir" zondag een artikel over het komende staatsbezoek aan België, dat ge titeld is: „Welkom pan Koningin Juliana&. In ee.i beschrijving van de levensloop van de Nederlandse vorstin „geen biographie, maar een leven" wordt ge zegd, dat Koningin Juliana met haar regering en de natie ern stige crises heeft weten te over winnen: het verlies van Neder- lands-Indië en de watersnood ramp van 1953. Het is onder haar bewind, dat is begonnen met dé uitvoering van het Delta-plan, dat Nederland definitief zal be schermen tegen zijn voornaam ste vijand, het water. „La Dernière Heure" herinnert aan de warme ontvangst, die Koningin Wilhelmina vlak vóór de oorlog in België ten deel viel, „toen de kranten naast de foto's van het bezoek de foto afdrukten van de ondertekening door Ciano en Von Ribbentrop van de Duits- Italiaanse alliantie". Ook thans is de internationale politieke situatie niet schitterend, aldus het blad, dat er niet zeker van zegt te zijn, dat het lot van de kleine landen door dé nieuwe bondgenootschappen veel is ge wijzigd. „Het bezoek van Koningin Ju liana aan België is «an ook een manifestatie, waarvan de bete nis niet ver is verwijderd van dat, wat men destijds heeft ge geven aan het bezoek van haar moeder." „La Dernière Heure" voegt hier aan toe, dat „zoals voorheen, maar veel meer, wij onze Neder landse buren waarderen." „Mogen Koningin Juliana en Prins Bernhard de banden conso lideren, die ons met hun vólk verbinden en dat zoals het onze geroepen is de rol te vervullen van een centrum in de Westelijke wereld van handel en industrie." Gelijk reeds eerder gemeld heeft Z. K. H. de Prins der Ne derlanden zich na zijn bezoek aan Argentinië per vliegtuig naar Luzern begeven, waar hij de .Bilderbergconferent ie" heeft gepresideerd. In de nacht van zaterdag op zondag heeft de Prins vrij hoge koorts gekregen. In verband hiermede is H. M. de Koningin vergezeld van prof. dr. J. F. Nuboer, hoogleraar in dé chirurgie, en prof. dr. F. L. J. Jordan, hoogleraar in de interne geneeskunde, beiden verbonden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, per vliegtuig naar Zwit serland vertrokken voor een kort bezoek, waarvan de Konin gin in ieder geval laat hoopte terug te keren in verband met het vandaag aanvangende staats bezoek aan Zijne Majesteit de Koning der Belgen. Z. K. H. de Prins zal op medisch advies aan (het bezoek niet kunnen de-el ne- men. In zijn plaats zal H. K. H. j Prinses Beatrix H. M. de Konin gin vergezellen. Tot zover het, communiqué dat van de zijde van de rijksvoorlich tingsdienst is uitgegeven. Nader vernemen wij nog. dat aanvankelijk werd vermoed dat de Prins een Uinke griep had op gelopen tijdens zijn reis van Ar gentinië naar Zwitserland. In verband met het feit dat men daarover geen zekerheid had, zijn do beide hoogleraren naar Luzern ontboden om tevens de mogelijkheid te onderzoeken of de Prins zondagavond nog naar Nederland kon worden ver voerd ter verdere verpleging. NOORDELIJKE WIND Een noordelijke stroming die boven de Noordzee staat hoeft zondag in Denemarken. \Vest- Duitsland en de Benelux en Noord-Frankrijk koud weer ver oorzaakt. Vooral in onze omgeving ble ven de temperaturen laag: op vele plaatsen kwam het kwik niet hoger dan 12 a 13 graden, op het vliegveld Twenthe zelfs niet boven 1 graden. Het ziet er naar uit, dat ae genoemde noordelijke stroming, die veroorzaakt wordt door een rug van hoge druk bo ven de Britse eilanden zich ook vandaag zal kunnen handhaven. Aangezien dus de aanvoer van tamelijk vochtige lucht zaj blij ven voortduren, moet ook van daag veel bewolking worden ver wacht bij vrij koud weer. Slechts plaatselijk bestaat er kans op op klaringen. medegedeeld dooi- het K.N-M.I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. VRIJ KOUD. Op de meeste plaatsen droog weer met vee] bewolking, maar ook plaatselijk opklaringen. a. .vakke tot matige noordelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. MAANDAG 30 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 4.40 5.00 5.15 5.35 5.55 6.15 6.05 6.25 ZON MAAN op onder op onder Mei 30 4.28 20.47 8.55 31 4.27 20.49 9.5b O!O7 Juni 1 4.26 20.50 10.59 0.37 2 4.25 20.51 12.04 1.04 3 4.24 20.52 13.12 1.29 4 4.24 20.53 14.23 1.54 5 4.23 20.54 15.36 2.20 Z. K. H. Prins Bernhard is zon dagavond in gezelschap van Ko ningin Juliana van het vliegveld van Zurich per vliegtuig naar Nederland vertrokken. Prins Bernhard heeft zich in de loop van de namiddag per auto;van Luzern naar Zürich begeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1