Volledig verwoeste steden en dorpen in Chili Vloedgolven over Japan BIG BEN Kanaalzone-problemen in Zeeuws-Vlaanderen Truitjes en Vesten Het Senaatsonderzoek naar het vliegtuigincident RadiodeKock^ WEEROVERZICHT HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Frankering by abonnement: Terneuzen WOENSDAG 25 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4992 Tengevolge van de reeks aardschokken, die het zui den van Chili hebben ge teisterd, zouden naar schat ting 900 mensen om het leven zijn gekomen. Er zou den circa 15.000 gewonden zijn en honderdduizenden daklozen. Dit zijn voor lopige cijfers. J.K.vanDixhoorn en Zn. Rode-Kruishulp voor Chili De Nederlanders in Chili GEWELDIGE RAVAGE IN KUSTSTEDEN EN DORPEN Vele doden, vermisten en gewonden Anti-Amerikaanse betogingen in China Op Hawaii HERTER VOOR CONGRESCOMMISSIE Prinses Irene opent Nationaal Oorlogs museum Haven van Terneuzen terug naar oude bloei DE TECHNISCHE ASPECTEN VAN HET KANAALZONE-PROJECT DE HAVEN VAN TERNEUZEN AGRARISCHE PROBLEMEN IN ZEEUWS-VLAANDEREN en INDUSTRIALISATIE EN OEVERVERBINDING NIEUWE EISEN Sluizen «Eigen Haard» Voorhavens Wegen ZAL EISENHOWERS REIS NAAR JAPAN NIET DOORGAAN Zweedse journalisten dreigen te staken Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 5073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pef advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In een gebied van 23.000 vier kante km treft men volledig ver woeste steden, dorpen en ge huchten aan. Volgens waar. nemers biedt dit gebied een aan blik alsof er een reusachtige kernbom op terecht is gekomen. Volgens het seismologische insti tuut van Chili hebben de schok ken, die het gebied tussen Con- eepcion en het eiland Chiloe heb ben getroffen, 'n enorme kracht gehad, die slechts iets kleiner was dan die van de aardbeving in San Francisco in 1906. In het rampgebied hebben zich duizenden daklozen verzameld op de pleinen en grote wegen der steden, waar zij wachten op de vliegtuigen, die hen naar vei liger oorden moeten brengen. Maar men ziet ook overal ver dwaasde mensen in de puin hopen zoeken naar bloedverwan ten en vrienden. Nadat het reddingswerk op gang kwam, hebben vliegtuigen en schepen in de loop van de eerste 24 uur ruim 20.000 ton levensmiddelen, medicijnen en kleren naar het rampgebied ge bracht. Piloten, die boven het gebied gevlogen hebben, hebben melding gemaakt van verwoes tingen op grote schaal, volledig „verdronken" steden en honder den koeienlijken, die op 't water drijven. De aardbeving van zaterdag was krachtiger dan die van 1939, waarbij 30.000 Chilenen omkwa men. Maar de schok van zondag was nog heviger en slechts te vergelijken met de aardbeving die in 1906 San Francisco ver woestte. De kustplaatsen zijn vooral ge troffen door de hoge vloedgolven, die op de schokken volgden. De eerste vloedgolf ontstond (Adv.) Heren, vergeet bij regen weer Uw Plastic Regenjas niet. In alle prijsklassen en kleu ren verkrijgbaar bij: Noordstraat 23-25 Terneuzen bij Chiloe, raasde toen naar het noorden, waar hij na enige tijd naar het westen omzwaaide met een snelheid van ruim 700 km per uur. Schepen, die zo'n 16 km buiten de kust voeren, meldden dat er huizen, meubels en dood vee ronddreven. Het seismologisch observato rium van Wellington in Nieuw- Zeeland meent dat de schokken de hele aardkorst hebben be roerd. In Santiago heerst een zenuw achtige bedrijvigheid. Men tracht zo snel mogelijk tot een goed ge organiseerd reddingsapparaat te komen. Vrachtauto's rijden in konvooi naar de vlakte bij Con- cepcion. De radio vraagt geregeld om mensen die bloed willen af staan. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat het nog wel verscheidene dagen kan duren vóórdat men officieel het aantal slachtoffers kan bekend maken. De Amerikanen hebben aange boden lazaretten en 15.000 tenten te sturen. In verband met de ernstige aardbevingen, die Chili in de af gelopen dagen hebben geteisterd, heeft het Nederlandse Rode Kruis besloten zo spoedig moge lijk per vliegtuig 500 sets ge droogd bloedplasma aan 't Rode Kruis te Chili te zenden als bij drage in de hulpverlening aan de slachtoffers. Het ministerie van Buitenland se Zaken heeft bericht ontvan gen, dat de Nederlandse kolonie te Santiago en Valparaiso en om geving ongedeerd is. Chili is getroffen door een reeks zware aardbevingen. lDr zijn hon derden doden te betreuren, voor al de stad Conception moet zwaar geleden hebben. Foto: Een schoolgebouw in Conception, «lat bij de eerste aardbeving een groot gat in «1e pui opliep. Reusachtige vloedgolven, die na de aardbeving in Chili over de Stille Oceaan kwamen aangeraasd, zijn dinsdagmorgen vroeg over Japans oostkust geslagen en hebben 'n geweldige ravage Zeventien miljoen arbeiders, boeren, studenten en militairen hebben maandagavond in ver schillende steden van communis tisch China betoogd tegen „de Amerikaanse provocateurs, die de topconferentie hebben laten mislukken", zo meldt het pers bureau Nieuw-China. De pers van communistisch China publi ceerde dinsdag heftige anti-Ame rikaanse artikelen. aangericht in de kuststeden en dorpen. Er zouden al 800 doden en vermisten zijn en volgens de laatste berichten staan er naar schatting 6.000 huizen blank. Ruim 26.090 politiemannen, brandweerlieden en militairen zijn hij het reddingswerk inge schakeld. Amerikaanse helikop ters z(jn onderweg naar de ge troffen gebieden en liet Rode Kruis zendt levens- en genees middelen. De vloedgolven, die in Japan „Tsoenami" worden genoemd, hebben honderden schepen los geslagen of beschadigd, huizen vernield en het weg- en spoor verkeer ontwricht. Minstens 20.000 vluchtelingen trachten veiliger oorden te be reiken. Duizenden inwoners van Sjiogama in Noord-Japan heb ben de wijk genomen naar de heuvels in de omgeving van dc stad. Bij deze massale vlucht zijn verscheidene vrouwen en kinde ren onder de voet geraakt. Op een plek in het noorden van het land kon men huizen en vis- versboten zien op 1 km afstand van de kust. Ze waren door het woedende water het land binnen gesleurd. Piloten, die over het noorden van Sendai hebben gevlogen, verklaarden dat zij niets anders dan wrakstukken en water heb ben gezien. De meteorologische dienst van Japan heeft meegedeeld, dat de berichten over de nadering van de vloedgolven niet tijdig genoeg zijn binnengekomen om de bevol king te waarschuwen. Het aantal doden tengevolge van de vloedgolven die Hilo. de grootste stad op Hawaiihebben getroffen, is tot 33 gestegen. 27 mensen worden nog vermist en cr zijn ongeveer 200 gewonden. De schade wordt op meer dan 50 miljoen dollar geschat. (Adv.) Terneuzen De Commissie voor Buitenland se Zaken van de Amerikaanse Senaat zal vrijdag a.s. minister Herter horen tijdens een onder zoek naar het incident met de U-2 en het mislukken van de Parijse topconferentie, zo heeft de voorzitter van de commissie, William Fulbright, maandag be kend gemaakt. In verhand met Hemel vaartsdag zal ons blad morgen niet verschijren. Maandag heeft H. K. H. Prinses Irene in Over- loon het Nationaal Oor logsmuseum officieel heropend. De foto toont «1e Prinses met ver tegenwoordigers van drie Nederlandse rege ringstijdperken. Links «1e huidige eerste mi nister prof. dr. J. E. de Quay, naast hem „oor logspremier" prof. P. S. Gerbrandy, dc Prinses en oud-premier dr. W. Drees. Gisteren brachten leden der Eerste en Tweede Kamer der V. V. D. op uitnodiging van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen der V. V. D. een bezoek aan ons gewest. Tijdens dit ijezoek beluisterden de Kamerleden in hotel „Rotterdam" vier uiteenzettingen over Zeeuws-Vlaamse problemen, n.l. over: Ir. B. Hylkema van de rijkswaterstaat gaf een historisch overzicht van het kanaal naar Gent en tekende daarbij aan, dat het kanaal In zijn huidige toestand twee bezwaren heeft. In de eerste plaats dat er slechts bij hoog water kan worden geschut wat lange wachttijden voor de schepen betekent. Vervolgens dat de grootste schepen die het kanaal op kunnen komen, de z.g. Liberty's tot voor kort het meest gangbare type vrachtschip, ruim 7000 brt of 10.000 ton dwt. meten. Deze schepen passen, met aan weerszijden slechts 20 cm speling, juist in de sluis. Voor vermindering van de diepgang- moet een deel van de lading in lichters worden overgeslagen. Het verbeterde kanaal moet aan de volgende eisen voldoen: Schepen van 50.000 ton dwt. moeten bij hoog water de sluizen kun nen passeren. Dit zullen in het algemeen tankers zijn van het type „Tina Onassis" of tanker-ertsschepen. Voor schepen van 30.000 tot 35.000 ton dwt. moet het kanaal doorlopend toegankelijk zijn, dus geen wachttijden meer. De thans in Sas van Gent be staande altijd geopende sluizen komen te vervallen. Zeeschepen maken nu gebruik van de West- sluis, evenals de grootste bin nenschepen. De twee andere sluizen worden door kleinere binnenschepen gebruikt. Na 125 jaar dienst, te hebben gedaan zullen deze twee in het nieuwe plan verdwijnen, nadat eerst ijverig is gezocht naar een kistje met goudstukken dat ergens in gemetseld moet zitten. Na uitvoering van het kanaal plan wordt de huidige Westsluis als reserve gehandhaafd. Een nieuwe zeevaartsluis 200 x 40 (Adv.) in Wol en Draion Keuze in alle maten. f8,95 SFORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 meter en een nieuwe binnen- vaartsluis 240 x 24 meter komen er bij. De afmetingen van de laatste zijn afgestemd op duw- convooien. In het nieuwe plan krijgen binnen- en zeevaart een eigen buitenhaven. Met de afmetingen van deze havens moet o.a. reke ning worden gehouden met de nabijheid van een snelstromend vaarwater als de Westerschelde. De voorhavens moeten daarom een lengte hebben van ongeveer 6 x de grootste scheepslengte; dat betekent voor de nieuwe zee vaartsluis 1,5 km. Deze sluis wordt dus veel verder landin waarts gebouwd dan de bestaan de Westsluis. De breedte van de havenmon den is één van de punten die thans in onderzoek zijn in een groot openluchtmodel in het waterloopkundig laboratorium in de N. O.-polder. Andere punten van onderzoek zijn de golfslag in de haven en de aanzanding. Er zijn ook modellen gemaakt van de schepen die het kanaal zullen bevaren. Bij deze modelschcpen kunnen alle handelingen die normaal op de commandobrug worden ver richt, elektrisch cn zelfs draad loos van de wal geschieden en de manoeuvres worden fotogra fisch vastgelegd. Golven, stro- De Senaatscommissie voor bui tenlandse 'betrekkingen heeft zich dinsdag eenstemmig uitge sproken voor een „volledig on derzoek door de twee partijen" naar het Amerikaanse vliegtuig incident en de gebeurtenissen die aan het mislukken van de top conferentie voorafgingen. De voorzitter van de commis sie, senator Fulbright, deelde mede, dat dit onderzoek vrijdag zal beginnen. Dari zal mirister Herter gehoord worden. Het horen van getuigen zal vermoe delijk enkele dagen in beslag nemen. De vergaderingen zullen geheim zijn, maar de verslagen zullen gepubliceerd worden zodra de passages, die om veiligheids redenen niet vrijgegeven kunnen worden, zijn geschrapt. Fulbright deelde voorts mede, dat bij het onderzoek dezelfde gedragslijn zal worden gevolgd als bij het onderzoek van de Senaat in 1951 naar het ontslag van generaal Douglas MacArthur door president Truman. Terwijl het horen der getuigen nog voort duurde, werden de verklaringen door militaire functionarissen nagezien en het schrappen van geheim materiaal vrijgegeven. mingen, zandtransporten worden nagebootst. Een prachtig hulp middel bij het vaststellen van doelmatige havenafmetingen. Ook van de nieuwe sluizen wor den waterloopkundige modellen gemaakt. Bij de verbreding van 't kanaal komt per meter kanaallengte 1000 nri of 300 auto's overtollige baggerspecie vrij. Het zal een probleem zijn waar met al die overtollige specie (25 miljoen m;; i moet worden gebleven. De wegensituatie bij Terneu zen zal er niet slechter op wor den. Eensdeels door het gedeel telijk dempen van de oude kanaalarmen vlak bij de stad, andersdeels omdat in de nieuwe toestand elke sluis twee laagge legen, beweegbare bruggen krijgt: één over het buitensluis- hoofd en één over het binnen- sluishoofd. Bij Sluiskil en Sas van Gent zullen de nieuwe bruggen een doorvaartwijdte ^krijgen van 60 m, dat is belangrijk groter dan de hefbrug Koningshaven te Rotterdam. Zij zullen wel be weegbaar zijn maar toch zo hoog liggen dat binnenvaartschepen er altijd onderdoor kunnen varen. Dat betekent lange opritten. Bij Sluiskil moest de brug dan ook 1,5 km worden verplaatst naar het noorden. Voor het plaatse lijk verkeer tussen de oevers zorgt dan een „pontje". Het ma ken van tunnels zou minstens het 10-voudige kosten. (Zie verder pag 3.) Douglas MacArthur, Ameri kaans ambassadeur in Tokio, heeft een verzoek van de Japan se socialistische partij om het komende bezoek van Eisenho wer aan Japan niet te laten door gaan afgewezen, zo is in be trouwbare kringen te Tokio ver nomen. De ambassadeur zou tegen de voorzitter van de partij, Inejiro Asanoema, gezegd hebben dat hij de motieven voor het verzoek niet begreep. Asanoema had bij zijn bezoek aan de ambassadeur verklaard dat de toestand in Ja* pan, ontstaan door de bekrach tiging van het nieuwe veilig heidsverdrag tussen de V. S. en Japan, niet gunstig was voor een bezoek aan de Amerikaanse president. Voor de eerste maal in de ge schiedenis van zijn pers loopt Zweden het risico van een jour nalistenstaking. Vorige week zijn langdurige en moeizame onder handelingen tussen de Zweedse journalistenvereniging en de ver eniging van dagbladdirecteuren vastgelopen. De journalistenver eniging kondigde toen een, sta king aan te beginnen op 23 mei, maar de bemiddelingscommissie riep toen beide partijen op tot een bespreking op 30 mei en drong er op aan in de tussentijd nog geen staking te beginnen. De journalistenvereniging telt oen drieduizend leden en meer dan de helft daarvan zou bij een staking betrokken worden. Het K. N. M. I. deelt mede: Dinsdag trok gedurende de morgen een koufront met regen over ons land. Dit front behoor de bij een depressie, die zich van Schotland naar Noorwegen ver plaatste. Met de noordwestelijke winden werd achter het front wat koudere lucht aangevoerd, maar daar er ook flinke opkla ringen voorkwamen, konden de temperaturen nog oplopen tot ongeveer 15 graden. Er heeft zich nu boven de Britse eilanden een kern van hoge luchtdruk ontwikkeld, die oostwaarts beweegt. Deze zal WOENSDAG 25 MEI v.m. Breskens 1.46 Terneuzen 2.21 Hansweert 3.01 Walsoorden 3.11 DONDERDAG 26 MEI Breskens 2.21 Terneuzen 2.56 Hansweert 3.36 Walsoorden 3.46 li. m. 2.10 2.45 3.25 3.35 2.46 3.21 4.01 4.11 derhalve woensdag het weer bij ons beheersen. Na een vrij koude nachl kun nen we van flinke opklaringen genieten. De wind zal zwak tot matig zijn en dc temperaturen kunnen iets hoger worden dan dinsdag het geval was. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Zonnige perioden. Vrij zonnig en droog weer. Meest zwakke wind en iets hogere middagtemperaturen dan gisteren. ZON MAAN op onder op onder Mei 25 4.33 20.41 5.02 20.25 26 4.32 20.42 5.38 21.20 27 4.31 20.44 6.20 22.10 28 4.30 20.45 7.06 22.55 29 4.29 20.46 7.58 23.33 30 4.28 20.47 8.55 31 4.27 20.49 9.55 0.07

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1