Aardbeving, vloedgolven en slagregens in Chili Russische resolutie tegen de V.S. wegens schending van het luchtruim Prinses Irene opende Nederlands Nationaal Oorlogsmuseum te Overloon Voetbrug zakte in Bloedige onlusten in Belgisch Kongo WEEROVERZICHT HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Chili weer door aardbeving getroffen DINSDAG 24 MEI i960 16e Jaargang Nr 4991 VEILIGHEIDSRAAD Tijdens proefvlucht NIEUWSTE AMERIKAANSE STRAALPASSAGIERS- VLIEGTUIG VERONGELUKT Cabot Lodge Gromiko SOWJET-RESOLUTIE H.M. de Koningin bij Vlaggetjesdag in IJmuiden EISENHOWER VOOR RADIO EN TV STAAT VAN ALARM VOOR GEHELE CALIFORNISCHE KUST H. K. H. ontstak een eeuwige vlam uit een urn Straten geleken op zware zeeën HULPACTIE VOOR door AARDBEVINGEN GETROFFEN CHILI Fr ankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ,2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of; Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Veiligheidsraad heeft gis teren zijn bijzondere zitting ge opend ter behandeling van de Russische beschuldiging tegen de Verenigde Staten, die agressie gepleegd zouden hebben door spionagevliegtuigen boven de Sowjet-Unie te laten vliegen. De voorzitter van de Raad, de C'eylonees sir Claude Corea, die de zitting opende, drong aan op spoedige hervatting van de onderhandelingen tussen de grote mogendheden „in een her nieuwde geest van goede wil". Hij sprak de hoop uit, dat de besprekingen in de Veiligheids raad eveneens de formulering van een praktische benadering tot resultaat zouden hebben, die zouden leiden tot de spoedige vervulling van de hoop der mens heid. Volgens sir Claude heeft de Veiligheidsraad de gelegenheid, zijn discussies zodanig te voeren, dat de weg geëffend kan wor den voor een vroegtijdige her vatting van het internationale overleg in de Veiligheidsraad, binnen de Verenigde Naties of daarbuiten, in een hernieuwde geest van goede wil. Alle men sen van goede wil in de gehele wereld waren zeer verontrust, ontmoedigd en teleurgesteld door de onverwachte ontwikkelingen in Parijs in verband met de top conferentie, aldus Corea. „Zij be treuren vooral de verslechtering in de betrekkingen tussen de twee grote mogendheden in de wereld, die de laatste tijd ge streefd hadden naar beter begrip en een nieuwe geest hadden ge schapen, die in hun eigen woor den, het mogelijk zou maken, dat internationale geschillen door onderhandelingen geregeld kon- Een C'onvair 880, liet nieuwste Amerikaanse straalpassagiers- vliegtuig, is maandag bij het op stijgen voor een proefvlucht van het vliegveld van Atlanta In brand gevlogen. De vier leden van de bemanning zijn in de vlammen omgekomen. Het vlieg tuig had verder geen inzittenden. den worden en niet door ge bruikmaking van dreigement of geweld. Sir Claude zei voorts, dat de Russische documenten waarin van agressie gewaagd wordt, be trekking hebben op „belangrijke kwesties, die verband houden met agressie, schending van de grenzen van een soevereine staat en een bedreiging van de we reldvrede". Het was de plicht van de Raad om deze kwesties gron dig te onderzoeken. Maar een dergelijk onderzoek diende met gematigdheid te geschieden, in de sfeer van kalmte en waardig heid. Deze taak was evenwel „een weinig moeilijker" geworden om dat de Veiligheidsraad bijeen kwam „onder de schaduw van de mislukte topconferentie". Toen de zitting geopend werd, bezetten de gedelegeerden van de 82 landen van de Verenigde Na ties bijna de gehele publieke tri bune. De perstribune was over vol. De Amerikaanse afgevaardigde Cabot Lodge deelde mee, dat de Verenigde Staten zouden stem men voor aanvaarding van de door de Sowjet-Unie voorgestel de agenda, in weerwil van de „bedriegelijkheid" van de Russi sche beschuldigingen. De Verenigde Staten, aldus Lodge, geloven in vrijheid van meningsuiting en de Amerikaan se gedelegeerde hoopte, dat de Russische pers en radio de be sprekingen in de Veiligheidsraad volledig zouden weergeven. De Sowjet-Unie had bitterheid in de Raad gebracht en dit kon leiden tot verhoogde spanning. Lodge hoopte, dat het debat de waarheid aan bet licht zou bren gen en zou bijdragen tot de vrede en veiligheid. De agenda werd aanvaard zon der dat bezwaren waren geop perd. De Russische afgevaardigde Gromiko zei, dat „de agressieve daden" van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Sowjet-Unie een bedreiging van de wereld vrede hadden geschapen. Op 1 mei was een toestel van de Amerikaapse luchtmacht, op rechtstreekse instructies van Amerikaanse functionarissen, het Russische luchtruim binnenge drongen en vervolgens neerge schoten. Dit was geen incident als gevolg van nalatigheid of ge brek aan discipline, aldus Gro miko. De piloot had gehandeld op een rechtstreekse opdracht en dat bleek uit zijn verklaringen. Er was hier dus geen sprake van een grensincident, maar agres sieve vooropgezette daden, die voorbereid en uitgevoerd waren op last van de Amerikaanse re gering, Deze daden waren slechts denkbaar in oorlogstijd. Volgens de Russische afge vaardigde hadden de „agressieve daden" van de Amerikanen aan de vooravond van de topconfe rentie aangetoond dat de Ver enigde Staten de conferentie wil den torpederen vóórdat zij be gonnen was. De Russische rege ring had redenen om niet naar de topconferentie te gaan daar een van de deelnemers een vijan dige houding tegenover haar had aangenomen. Maar de Sowjet- Unie besloot toch aan een con ferentie deel te nemen waarop de wereld haar hoop had gevestigd. Premier Chroesjtsjef was naar Parijs gegaan in de hoop, dat het gezonde verstand in Washing ton de overhand zou krijgen en dat de Ver. Staten de agressieve daden van hun luchtmacht zou den veroordelen. Hij had alles ge daan om de Amerikaanse presi dent de kans te geven, een uitweg te vinden uit de impasse die door de daden van de Amerikaanse regering was ontstaan en het houden van de conferentie mo. gelijk te maken. Maar Eisenhower sprak zich opnieuw uit voor „de sabotage- activiteit, die nodig zou zijn voor de Verenigde Staten en waarbij de soevereiniteit van andere sta ten wordt geschonden". De Ver enigde Staten hadden gepoogd een nieuw soort internationaal recht, of juister gezegd, interna tionale rechteloosheid, in het leven te roepen, Gromiko be schreef het Amerikaanse plan voor internationale luchtinspec- tie als een poging om inlichtin gen voor het Pentagon te ver zamelen. Ten aanzien van de verklaring van president Eisenhower, dat elke toezegging die hij zou kun nen doen, niet verder zou kun nen gaan dan januari 1961, wan neer hij zijn ambt neerlegt, zei Gromiko, dat de Sowjet-Unie te maken heeft met staten en niet met een persoon, die toevallig president is vo'or een bepaalde tijd. Dit was dan ook een uit vlucht, een tactische manoeuvre van de Verenigde Staten, aldus Gromiko. Tot degenen, die zeiden, dat de Sowjet-Unie het vliegtuigin cident overdreef, zei Gromiko: „Denkt u zich in onze plaats in". Hij vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn als Russische vliegtui gen het luchtruim van de V. S. waren binnengedrongen. Als de Sowjet-Unie dit dan zou trachten goed te praten, zouden de V. S. het dan ook onbelangrijk vin den? „Men kan zich de uitbar sting van verontwaardiging in de V. S. indenken en het zou in derdaad te recht geweest zijn", aldus Gromiko. Na zijn verklaring diende Gro miko een resolutie in. De ontwerp- resolutie die de Sowjet-minister van Buitenland se Zaken, Gromiko, bjj de Vei ligheidsraad heeft ingediend, luidt: „De Veiligheidsraad, na een bespreking van de kwestie der agressieve daden van de luchtmacht der Verenig de Staten tegen de Sowjet-Unie, die een bedreiging voor de alge mene vrede zijn, constaterend dat de schending van de soevereiniteit van andere landen onverenigbaar is met de beginselen en doelstellingen van het handvest der Verenigde Na ties, overwegend dat dergelijke da den een bedreiging voor de we reldvrede scheppen, veroordeelt het doordringen van vliegtuigen der Verenigde Staten boven andere landen en beschouwt dit als agressieve daden, eist van do regering der Ver enigde Statpi dat zij onmiddel lijk maatregelen neemt om een einde aan dergelijke acties te maken en te verhinderen dat zij zich voordoen". Volkomen onverwacht heeft H. M. Koningin Juliana zater dag met liet hospitaal-kerkschip „De Hoop" IJmuiden bezocht voor het bijwonen van vlag getjesdas. Hier verlaat <le landsvrouwe dc K.W. 74, ,,Hetle Margaretha", welke logger zij bezichtigde. President Eisenhower zal mor gen (dat is in Nederland donder dag om 00.59 uur) een half uur voor radio en televisie spreken over de mislukte topconferentie in Parijs. Hij zal het Amerikaanse volk verslag uitbrengen van de ge beurtenissen in Parijs en een uit eenzetting geven van het streven van de vrije wereld in dc toe komst Door de nieuwe aardbeving van zondag zijn tenminste acht, mensen om het leven gekomen en tientallen gewond in Valdivia, 900 km ten zuiden van Santiago. Veertig procent van de huizen stortte in, aldus een mededeling van de Chileense radio. Ten min ste zes mensen vonden de dood Aan de ingang van het park, waarin het Nederlands nationaal oorlogsmuseum te Overloon is gevestigd, bevindt zich een een- Het inzakken van een voetbrug over liet circuit van Aix- les-Bains in Frank rijk, juist toen daar de strijd nm de gro te prijs van Savoye werd gehouden, heeft aan zeven mensen het leven gekost, terwijl tien tallen anderen ge wond werden. Onder de doden bevindt zich de Britse cou reur Threfail. Op deze telefoto zien we redders bezig met het opruimen van de wrakstukken van de auto's en de brug, welke laatst op de achtergrond zichtbaar is. voudige gedenksteen. Men leest er deze tekst op: „Sta een ogenblik stil, bezoe ker, en bedenk, dat de grond waarop gij nu vertoeft, eens een van de felst omstreden sectoren was van het slagveld Overloon. Bitter is hier gevochten in man- tegen-man gevechten. Vele jonge levens, aan de slagvelden van Nettuno en Normandië ont komen, vonden onder deze bomen hun vreselijk einde..." Deze historische grond, vol herinnering aan de barre oor logsdagen van 1944, is gisteren betreden door H. K. H, Prinses Irene. Zij is hier gekomen om het geheel gereorganiseerde en be langrijk uitgebreide museum in zijn nieuwe gedaante als „Neder lands Nationaai Oorlogsmuseum" officieel te heropenen Te ruim elf uur arriveerde Prinses Irene met een helikopter van de koninklijke marine, welke werd bestuurd door de luitenant- ter-zee der le klasse-vlieger J. Schwartz, op het sportveld, dat naast het museumterrein is ge legen. Na de ontvangst begaf de Prin ses zich langs enige tanks, af komstig uit de slag bij Overloon, die van 26 september tot 15 ok tober 1944 heeft gewoed, naar de ingang van de „Chapelle Arden- te", die bedoelt te zijn een waar dig gedenkteken voor de slacht offers van de tweede wereldoor, log. Niet minder dan 1200 leer lingen van de lagere scholen van de gemeente Vierlingsbeek, waar. van Overloon deel uitmaakt, stonden opgesteld langs de weg, die de Prinses volgde. Bij de ingang van de „Chapetle Ardente" begroette de minister president, prof. dr. J. E. de Quay, die in deze omgeving het onder duikersleven heeft gekend, de Prinses. Na de verwelkoming heeft de minister-president, prof. dr. De Quay een toespraak gehouden. Ter officiële opening van het vernieuwde museum ontstak H. K. H. hierna een eeuwige vlam, die oprijst uit een urn, staande voor een groot kruis. De Prinses maakte vervolgens een rondgang door het museum, waarbij prof. jhr. dr. P. Jé van Winter uit Groningen, haar van toelichting diende. Per helikopter is Prinses Irene, na nog enige tijd in het restau rant te hebben vertoefd, weer uit Overloon vertrokken. Bij de verkiezingen in de plaats wond. De Belgische rijkspolitie Kamina in Belgisch Kongo zijn i slaagde er in zonder gebruik van zondag vier Kongolezen gedood tijdens vechtpartijen tussen poli tieke tegenstanders. Zij waren met hakmessen om het leven ge bracht. Drie bewoners van de stad werden zwaar en elf licht ge- wapens vie orde te herstellen. Er zijn uitgebreide militaire voor zorgsmaatregelen genomen en volgens de jongste berichten is do rust in de plaats weerge keerd. Kamina ligt in de Zuid-Kongo- lese provincie Katanga en is een van de twee Belgische militaire bases in Kongo. In Leopoldstad is gisteren voorts officieel bevestigd, dat de verkiezingen in de drie grote Kongolese centra Leopoldstad, Jadotstad en Elizabethstad zondag zonder incidenten zijn verlopen. MEER BEWOLKING. In de zuidwestelijke luchtstro ming, die maandag over ons land stond, kwamen flinke op klaringen voor. De zon zorgde er derhalve voor, dat de tempe raturen belangrijk hoger kon den worden dan tijdens het af gelopen weekend het geval was. Er werden over het algemeen waarden van 20 graden bereikt. Een storing trekt nu via Schot land in de richting van Noor wegen. Het bijbehorende kou front kan ons vandaag enige regen bezorgen. Maar het ziet er niet naar uit, dat het veel zal zijn. De wind gaat toenemen uit zuidwestelijke richting, terwijl de zon zich maar weinig zal laten zien. De temperaturen zullen daar- DINSDAG 24 MEI v.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 1.08 1.43 2.23 2.33 n.m. 1.34 2.09 2 49 2.59 om een weinig lager liggen dan op maandag. Later op de dag zal het koufront van uit het westen Nederland voorbijtrek ken, waarbij de wind uit meer westelijke richtingen gaat waai en en in kracht zal afnemen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Tijdelijk meer wind Half tot zwaar bewolkt met kans op enige regen of motre gen, maar tegen de avond van uit het westen enkele opklaringen. Aanvankelijk matige af en toe vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest, maar later matige wind uit westelijke richting. De zelfde temperaturen als maan dag of iets lagere. Mei 24 25 ZON op onder MAAN op onder 4.34 4.33 20.40 20.41 4.30 5.02 19.25 20.25 en acht werden ernstig gewond in Osorno, een duizend km ten zuiden van Santiago. In de stad Ancud, hoofdstad van de Chiloe- eiianden, een duizend km ten zuiden van Santiago gelegen, zijn twee mensen omgekomen. Een springvloed van ongeveer drie meter hoogte trol' de kust in het gebied van Lebu ten zuiden van Conception. Seismologen uitten de waar schuwing dat zich misschien nog meer bevingen zuilen voordoen. Sinds zaterdag kwamen naast de grote bevingen vrijwel ononder broken lichte trillingen voor. Volgens de tot dusver onvol ledige berichten is een gebied van 175.000 vierkante km door de bevingen getroffen van Santiago zuidwaarts naar het eiland Chiloe. In Concepcion zou den meer dan duizend mensen verwondingen hebben opgelopen. Ooggetuigen die uit Concep tion in Santiago aankwamen vertelden dat de bevolking zaterdagochtend om zes uur (elf uur Ned. tijd) in paniek naar open plaatsen vluchtte na een „verschrikkelijk onder gronds gerommel". De straten gingen als „zware zeeën" op en neer terwijl er een hevige stortregen viel. Huizen stort ten in. Het enige licht dat red dingsploegen hadden kwam uit met puin-overdekte auto's. Er ontstonden grote branden. Mi litairen haddon order op plun deraars te schieten en dokters waren onafgebroken bezig ge wonden te behandelen. De ge vangenen van de stadsgevan genis trachtten van de aard beving gebruik te maken om te vluchten, maar na de tweede minder krachtige beving wa ren zij koortsachtig bezig de waterleiding te herstellen. De beving van zondag werd vooral gevoeld in het gebied van Puerto Monnt. In Santiago, de hoofdstad, heeft men slechts lichte trillin gen waargenomen. - In geheel Argentinië nam men de beving van zondag waai', maar slechts licht. Volgens latere berichten heeft de vloedgolf zondag de kust plaatsen van Talcahuano in het noorden tot het eiland Chiloe geteisterd. Enkele vissershavens, waaronder Tolten, kwamen ge deeltelijk blank te staan. In Ancud in het noorden van Chiloe zouden 100 mensen ver mist worden. Het epicentrum van de aardbeving op zondag lag in een gebied tussen Los Angeles, 80 km ten zuiden van Concep cion, en Castro op Chiloe, dat ruim 500 km ten zuiden van Los Angeles ligt. Het Chileense ministerie van Buiteniandse Zaken heeft inmid dels bekendgemaakt dat er zater dag in Conception, Lota, Coronel en Talcahuano 140 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens onofficiële cijfers is het aantal doden echter al meer dan 200. Er zouden ruim 3.000 gewonden zijn en meer dan 50.000 daklozen. Zondagavond laat deed zich een nieuwe aardschok voor. De kathedraal van Ancud, die in de Spaanse tijd is gebouwd, stortte in en de bewoners van de plaats werden in allerijl geëvacueerd. Tengevolge van de beving op zondag zou Llanquihue, dat bij Puerto Montt ligt, volledig ver woest zijn. Het bureau van de Chileense president heeft later bekendge maakt, dat het aantal doden ge stegen is tot 274. Ancud schijnt gedeeltelijk ver woest te zijn door de drie hoge vloedgolven. Ze bereikten te Cor ral een hoogte van ruim 9 meter. In verband met de vloedgol ven is de staat van alarm afge kondigd voor de hele Californi- sche kust. In Chili komt op het ogenblik een grote hulpactie op gang voor de centrale en zuidelijke delen van het land, die het afgelopen weekeinde getroffen zijn door aardbevingen, vloedgolven en branden. Volgens officiële cijfers bedraagt het aantal doden tot nu toe 274. Het gebied van Concepcion is het zwaarste getroffen. Maar ook de kuststrekan hebben veel te lijden gehad van hoge vloedgol ven, die vele mensen meesleur den. Na de ramp in het afgelopen weekeinde is Chili maandag op nieuw door een zware aard beving getroffen, die het doden cijfer van 350 wederom deed stij gen. In de gedeeltelijk verwoeste stad Castro op het eiland Chiloe ontstonden nieuwe branden en de brandweer moest bjj gebrek aan water dynamiet gebruiken om het vuur in bedwang te krij gen. In Ancud in het noordelijke deel van het eiland, waar zondag 100 mensen door een vloedgolf zouden zijn meegesleept, werden nieuwe verliezen geleden even als in Puerto Montt, 500 km ten zuiden van het vernietigde Con cepcion. Daar zouden zestig men sen vermist worden en minstens honderd zwaar gewonden zijn. Het leger heeft tenten ver schaft voor de bevolking van Copcion die naar de bossen en velden gevlucht is. Volgens onofficiële cijfers be draagt het aantal gewonden 3.000 en het aantal daklozen 50.000, maar zal nog wel enige tijd duren voordat de juiste cijfers bekend zijn. Schepen en vliegtuigen komen het rampgebied te hulp.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1