Japanse pers eist aftreden van Kisji Vragen aan Eisenhower De voorverkiezingen in Amerika De haringvloot vaart heden uit Zware aardbeving in Chili Russische nota aan Japan WEEROVERZICHT Betogingen in Tokio Vele doden en gewonden salons sobèrt" HOOGWATER ZON- en MAA NSTANI )EN WEERBERICHT Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2.per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. MAANDAG 23 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4990 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie f 2.25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels 1, Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Duizenden Japanners hebben zaterdag voor de Amerikaanse ambassade, het parlementsge bouw en de w oning van premier Kisji tegen de regering en de Amerikanen gedemonstreerd. Er bestaat in Japan een toenemende verontwaardiging voor de wijze waarop de regering vrijdag liet nieuwe verdrag voor wederzijd se beveiliging met de Ver. Sta ten aangenomen heeft gekregen. Bq vechtpartijen zijn zes perso nen gewond. De regering heeft namelijk 500 Egenten van politie het parle mentsgebouw doen binnentrek ken om demonstrerende leden van de socialistische partij uit de gangen van het gebouw te verwijderen. Ongeveer 150 socialisten van de oppositie hebben zich door de afzetting heen een weg gebaand naar de ambtswoning van Kisji maar deze weigerde hen te ont vangen. Oppositiepartijen hebben voor gesteld dat het bezoek van presi dent Eisenhower aan Japan dat op 19 junt zal beginnen, wordt al gelast. Volgens de laatste berich ten zijn er bij een aardbe ving, die zaterdag grote de len van Chili heeft geteis terd, 200 mensen om het leven gekomen en circa 500 gewond. Het epicentrum be vond zich in Concepcion, n stad van 150.000 inwoners, waar 120 mensen zijn omge komen. In alle delen van de stad is de schade groot. Talrijke huizen zijn ingestort en een brug over de Biobio is tezwéken. Te Concepcion zijn alleen reeds vijftien meisjes omgekomen bij een brand die door de aardbeving in een middelbare meisjesschool is uitgebroken. In het getroffen gebied zijn te lefoon- en telegraafverbindingen h De Japanse bladen dringen vrijwel eenstemmig aan op af treden van premier Kisji en zijn kabinet. Zij schrijven dat de par lementaire regels onder de voet zijn gelopen door het binnen dringen van politie, vrijdag, in de rijksdag toen de aan de macht zijnde liberaal-democrati sche partij de bekrachtiging van het Amerikaans-Japans veilig heidsverdrag deed aanvaarden. De oppositiepartijen bleven van deze zitting weg en een 500-tal politiemannen werd opgeroepen om socialistische parlements leden, die de gang van zaken in het gebouw trachtten te blokke ren, te verwijderen. De „Tokio Sjimboen'' noemt de 20e mei j.l. een „dag van scthande zonder weerga in de ge schiedenis van de rijksdag". De „Asahi Sjimboen" eist Kisji's heengaan en de „Yomioeri Sjim boen'" schrijft dat „de vlek op de parlementaire regeringsvorm het vertrouwen hierin zal kun nen verzwakken". De socialistische partij heeft zaterdag ook het aftreden van het kabinet-Kisji geëist, omdat het „het parlementaire systeem in Japan vernield heeft door het veiligheidsverdrag met de V. S. erdoor të jagen". De partij eist ook het aftreden van Itsjiro Kiyose, de leider van het Huis van Afgevaardigden. Een af vaardiging van de partij heeft premier Kisji bij hem thuis een op schrift gestelde eis tot aftre den overhandigd. De commissie van de detno- cratisoh-socialistische partij Het in Oost-Duitsland gelande Amerikaanse vliegtuig De bemanning en passagiers van het Amerikaanse militaire vliegtuig dat vrijdagavond in Oost-Duitsland was geland, zijn in veiligheid en staan ondercon trole van de Russische militaire commandant in Schwerin, zo blijkt uit een boodschap van het Russische hoofdkwartier aan het Amerikaanse leger. In een verklaring van de Amerikaanse ambassade in Bonn werd gezegd, dat deze boodschap vervat was in een Russisch ant woord op een vraag van generaal Clyde Eddleman, commandant van de Amerikaanse troepen in Europa, over het vermiste vlieg tuig. Meegedeeld was dat het vlieg tuig bij Schwerin veilig was ge land. Generaal Eddleman zond onmiddellijk een boodschap aan de commandant van de Russi sche troepen in Duitsland, Jakoe- bofski, waarin gevraagd werd „de nodige maatregelen te ne men om de onmiddellijke terug keer van vliegtuig, bemanning en passagieis te verzekeren". Het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Wiesbaden maakte de namen van de inzittenden bekend. Mee gedeeld werd dat drie passagiers verlof hadden en de overigen in dienst waren bij de luchtmacht in Kopenhagen en Hambui g. Volgens het te Kopenhagen verschijnende dagblad „Politi- ken" hebben Oostduitse straal jagers het Amerikaanse „C 47" transportvliegtuig, dat onder aiechte weersomstandigheden boven Oost-Duitsland was ge komen, gedwongen te landen. voor de rijksdagpolitiek heeft als haar mening te kennen gege ven dat het huidige politieke kli maat in Japan niet gunstig is voor het voorgenomen bezoek van president Eisenhower, vol gende maand. verbroken, terwijl bewoners ver stoken zijn van leidingwater, gas en elektrische stroom. Door de stortbuien, heeft geen enkel vliegtuig het gebied kunnen ver laten. Zondag is er een luchtbrug in gesteld tussen Santiago en Con cepcion. De vliegtuigen brengen levens- en geneesmiddelen naar het getroffen gebied en vliegen terug met gewonden. In Concepcion krijgt men ge brek aan water. De telefoonver bindingen met Concepcion wor den op het ogenblik hersteld. Ploegen vrijwilligers doorzoe ken de puinhopen. Behalve Concepcion hebben de volgende steden van de aardbe ving te lijden gehad: Lota, Coro- nel, Dentro, Cuenca, Carbonifera, Los Angeles (centrum van de suikerindustrie) en Chilian. Adv. <fe koppw »fi W opcrt® eoeW ffvorfe 15 brovwjaboaf 9 ttmuzeo individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. parfumeriën, toiletartikelen, cos metische producten, uitsluitend de betere merken. Mijnramp in Tsj.-Slowakije. „Ceteka" meldt, dat zich zon dag een mijrigasontploffing heeft voorgedaan in de Hlubina-steen- koienmijn te Ostrava, in Tsjecho. Slowakije, die 54 mijnwerkers 't leven heeft gekost. Het Tsjechoslowaakse persbu reau meldt vorder dat de oorzaak van de ontploffing nog niet be kend is. Autoriteiten van regering, par tij, de centrale mijnraad en vak verenigingen zijn zondagochtend vroeg bij de getroffen mijn aan gekomen. Er is een speciale commissie van onderzoek ingesteld. PRINS BERNHARD NAAR ARGENTINIË VERTROKKEN. Prins Bernhard is zondagavond van Schiphol naar Argentinië vertrokken, waar hij de Neder landse delegatie zal leiden, die aanwezig zal zijn bij de viering van het feit dat Argentinië 150 jaar onafhankelijk is. De Prins vertrok om half 7 met de D C 8 „Frank Whittle" van de K. L. M. naar New York, vanwaar hij vandaag zijn reis naar Buenos Aires met een Boe- ing-straalvliegtuig zal vervolgen. Prins Bernhard is niet in de dagmiddag 20 minuten lang gelegenheid de gehele feestvie- boven Rzeszow en omgeving ge- j rjng jn Argentinië mee te ma- woed. Op 20 km van Rzeszow ^en Qp vrijdag 27 mei zal hij werd een passagierstrein door de naar Zwitserland reizen, waar hij storm omver gesmeten. Hierbij kwam een passagier om het leven. 20 mensen werden ge wond. In Rzeszow zelf werd een kerkspits afgerukt en aan vele huizen grote schade toegebracht. Ook het station is flink bescha digd. De telefoon- en telegraaf verbindingen met de stad zijn verbroken. In het getroffen ge bied zouden nog meer doden zijn gevallen. Het juiste aantal is nog niet bekend. Na een koele topcon ferentie in Parijs is president Eisenhower, die ook nog' een dag in Portugal had doorge bracht, in Washington teruggekeerd. Mevr. Eisenhovvi -r omhelsde haar echtgenoot op de luchthaven Andrews. Duizenden Amerikanen juichten hun president toe ten einde te tonen, dat het Amerikaanse volk achter hem staat. WERVELSTORM BOVEN POLEN Een orkaan met een snelheid van 125 km per uur heeft vrij- GLAZENWASSER MAAKTE DODELIJKE VAL. De 39-jarige Hilversumse gla zenwasser, J. H. van 't Veldt, ge woond hebbende Kamerling On- nesweg, is zaterdagochtend in 't centrum van Hilversum, toen hij bezig was de ramen schoon te maken van een apotheek van een hoogte van 8 meter gevallen. De man was op slag dood. een Bilderberg-conferentie presideren. zal Achtendertig Amerikaanse leden van de democratische partij hebben hun handtekening gezet onder een lijst van vragen waarop Eisenhower antwoord zou moeten geven. De vragen zijn: 1. ven Waarom werd order gege- tot de spionagevlucht van de U-2 boven de Sowjet-Unie vlak voor de topconferentie? 2. Waarom gaven regerings functionarissen na het bekend worden van het incident met de U-2 een serie eikander tegen sprekende en valse verklarin gen en wie was daarvoor ver antwoordelijk? Senator John Kennedy heeft bij de vrijdag j.l. in de Ameri kaanse staat Oregon gehouden voorverkiezingen voor het aan wijzen van de democratische kan didaat voor het presidentschap op de medio 1960 te houden partij conventie, n beslissende over winning behaald op zijn mede- kandidaat, senator Wayne Morse, niettegenstaande deze laatste zelf een inwoner van Oregon is, terwijl Kennedy Massachusetss in de Senaat vertegenwoordigt. Alle zeventien kiesmannen, die Massachusetss op de partijcon ventie zullen vertegenwoordigen, zuilen op Kennedy stemmen. Deze kan nu rekenen op 317 van de 761 stemmen, die op de partijconventie op hem moeten worden uitgebracht, om hem tot democratische kandidaat voor de in november a.s. te houden presi dentsverkiezingen te maken. Senator Kennedy, die 29 dezer 43 wordt, heeft in zes reeds ge houden voorverkiezingen een reeks successen behaald, die er veel toe hebben bijgedragen de stemmen van hen, die zeiden dat een R. K. Amerikaan niet als een ernstige kandidaat voor het pre sidentschap kon worden be schouwd, te doen verstommen. Vice-president Nixon, die geen republikeinse tegen-kandidaat had, verenigde in Oregon onge veer twee maal zoveel stemmen op zich als Kennedy. Hierbij dient echter te worden opge merkt dat deze in hoofdzaak af komstig waren uit traditioneel republikeinse streken. De in Oregon gehouden ver kiezingen vormen het slot van de eerste fase van Kennedy's cam pagne. Hij heeft gezegd zich geen kandidaat te zullen stellen bij de komende voorverkiezingen in Ca- lifornië, waar zijn geloofsgenoot gouverneur Brown de kandidaat is der democratische partij. Ook in Oregon is gebleken, dat Kennedy's geloof geen rol heeft gespeeld. Hij had van het begin af de leiding. Toen de uitslagen van 2.882 kiesdistricten der democraten be. kend waren, had Kennedy 17.056 stemmen op zich verenigd, tegen zijn naaste concurrent en mede senator Waye Morse 11.321. De andere democratische kan didaten lagen hier ver bij achter. Toen de uitslagen in 1.623 van de 2.883 democratische kiesdis tricten bekend waren, had sena tor Kennedy 52.265 stemmen op zich verenigd. Zijn mede-kandi daten, de democratische senato ren Morse, Humphrey, Syming ton en Johnson, hadden toen resp. 33.584, 6.046, 5.830 en 4.275 stemmen gekregen. 236 kiezers hadden de namen van Stevenson op hun stembil jet geschreven. Tienduizenden belangstellen den hebben zondagmorgen en -middag in lJmuiden, Schevenin- gen en Vlaardingen de fraai ge schilderde en gepavoiseerde ha ringvloot bezichtigd. Gistermor gen werd in vele kerken der vis sersplaatsen in gebed en preai- catie aandacht besteed aan de komende haringteelt. Hedenmiddag om 12 uur ver trekken de loggers uit lJmuiden, waar de KatwijKse vloot ligt. en uit Scheveningen en Vlaardin gen naar de vangstgronden. In de loop van de komende woens dagmiddag wordt voor het eerst de vleet geschoten. Deze wordt in de nacht van woensdag op donderdag gehaald. Daarna begint, als er gevan gen is, de jagerij. De snelste schepen der combinaties zuilen zich dan met de eerste vangst naar het vaderland begeven. Vrijdag kan de binnenkomst van de eerste Hollandse Nieuwe worden verwacht. Een visser legt de laatste hand aan de vrolijke versiering van één van de scheepjes. Aanvaring bij vlootscliouw Tijdens de vlootschouw voor de kust van Scheveningen zijn za terdagmiddag twee loggers bij het ronden van de bocht op twee mijl in zee, ter hoogte van de in aanbouw zijnde pier, met elkaar in botsing gekomen. Het waren de SCH 134 en de SCH 72, bei den van de rederij Frank Vrolijk te Scheveningen. De SCH 72 kreeg een gat van een meter breed aan bakboord van de reling tot een halve me ter onder de waterlijn. De SCH 134, die de 72 met de steven raakte, had aan de voorsteven een gat boven de waterlijn van een meter lengte en een halve meter doorsnee. Door het grote gat in de SCH 72 stroomde wa ter de ruimen binnen. Onder het publiek aan boord van deze log ger ontstond paniek: vrouwen gilden en kinderen huilden. Direct echter stoomde de SCH 134 langszij en nam 50 passa giers van de SCH 72 over. De reddingboten „Kurt Carlson" en „Dorus Rijkers", die tijdens de hele vlootschouw in de buurt waren, behoefden geen assisten tie te verlenen. Beide schepen konden op eigen kracht Scheve ningen .linnenvaren, waar zij veel later dan de andere schepen aankwamen. De SCH 72 za] in geen geval aan de haringrace kunnen deel nemen. De SCH 134, die naar een sleephelling is gebracht, kan misschien nog tijdig worden ge repareerd. Stille protestoptocht in Ankara. Ongeveer 1.500 cadetten van de militaire academie en jonge of ficieren hebben zaterdagmiddag in Ankara een stille protestop tocht gehouden. Het was de eer ste keer dat het leger in de de monstraties betrokken was. Rusland heeft in een nota aan Japan gezegd dat in Japan ge stationeerde vliegtuigen meer dan eens boven Russisch gebied zijn geweest, zo meldt Tass. Japan ondermijnt volgens de nota door zijn verdrag met de Verenigde Staten de vrede en de goede betrekkingen met de Sow jet-Unie. De Japanse regering wordt verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van „provoca tes tegen de Sowjet-Unie" van Japan uit. Tweede Russische protest bij Japan. ■Radio-Moskou meldt, dat de Sowjet-Unie Japan een tweede nota heeft gezonden, waarin deze keer wordt geprotesteerd tegen een „dreigende vlucht", die een Japans vliegtuig 11 dezer, ter hoogte van Wladiwostok, boven het Sowjetrussische koelschip „Iman" zou hebben gemaakt. Tezelfdertijd zouden vijf Ja panse oorlogsschepen de „Iman" zijn genaderd, om dit schip daar na gedurende anderhalf uur te voigen. In de nota wordt verklaard, dat het Kremlin het optreden der Japanse schepen een „inbreuk op de vrije vaart in volle zee" acht, die „de ontwikkeling van norma- Ie Japans-Russische betrekkin-1 gen zal benadelen". De Sowjet-regering verzoekt de Japanse autoriteiten tenslotte i „dergelijke handelingen tegen Russische vaartuigen" in 't ver- 1 volg te voorkomen. Een woordvoerder van de Ja panse marine heeft ontkend, dat Japanse oorlogsschepen of een1 vliegtuig op welke wijze ook een Sowjetrussisch vaartuig hebben J bedreigd. Hij lichtte toe, dat vier Japan se onderzeebootjagers, die wer den vergezeld door een waarne- 1 mingsvliegtuig, elf dezer inder daad een ontmoeting met de „Iman" hebben gehad, doch het1 3. Waarom verordende de regering aan de vooravond van de topconferentie een „militair alarm" over de gehele wereld? 4. Waarom deed de regering eerst weten dat zij, als een kwestie van nationale politiek, de bemande vluchten boven Rus land zou doen voortgezetten en veranderde zij toen van stand punt met te zeggen dat zij de opschorting ervan had cevoien? 5. Was het nodig de aange kondigde vreedzame rol van de N.A.S.A. te compromitteren door deze instelling te gebrui ken als dekmantel voor een spio- nage-operatie? 6. Waarom was er geen co ördinatie tussen het bureau dat voor de vlucht van de U-2 ver antwoordelijk was en het voor onze diplomatie verantwoorde lijke lichaam? 7. Waarom kondigde de pre sident van te voren aan dat hij als ons staatshoofd mogelijk vóór het einde van de conleren- tie naar Washington zou terug keren? 8. Is er op de traditionele Amerikaanse politiek van supre matie van het burgerlijke over het militaire gezag inbreuk ge maakt? Russische schip was op geen en kele wijze bedreigd. Hij voegde hieraan toe er zeer verbaasd over te zijn dat de Sowjet-Unie langs diplomatieke weg had geprotes teerd tegen een incident, dat zich niet heeft voorgedaan. In gezaghebbende Japanse kringen brengt men in verband i met dit voorval in herinnering dat het Russische koelschip, dat reeds herhaaldelijk ter hoogte van de Japanse kust is waarge nomen, er door de inlichtingen diensten van Zuid-Korea, Japan erf de Verenigde Staten van ver dacht wordt te fungeren als een permanent waarnemingsstation in de Japanse Zee. MONTGOMERY NAAR COMMUN. CHINA De Britse gepensioneerde veldmaarschalk Burggraaf Montgomery, die op weg is naar communistisch China, heeft vrijdag te Hongkong te genover een verslaggever ver klaard dat de koude oorlog, na het mislukken van de topconfe rentie, krachtiger zal worden gevoerd, waarbij het accent van Europa naar Afrika en Azië zal worden verschoven. In antwoord op een vraag van een verslaggever, wat hij eigenlijk in de Chinese volksre publiek ging doen, antwoordde Montomery: „Dat weet ik niet." Hij voegde hieraan toe te me nen dat de wezenlijke regering van China in Peking zetelt. Montgomery keurde de vlucht van de neergeschoten Ameri kaanse „U 2" boven Rusland af. „Je bondgenoten in een derge lijke positie te brengen, zonder ze van te voren te waarschu wen, is verschrikkelijk," aldus Montgomery. HOGERE MIDDAGTEMI'ERATUREN De wijzigingen op de weer kaart van gisteren hadden een traag verloop. Actieve diepe de pressies zijn boven West-Europa en de Atlantische Oceaan niet aanwezig, terwijl ook de lueht- drukverschillen en daarmee sa- MAANDAG 23 MEI v.m. n m. Bréskens 0.29 12.55 Terneuzen 1.04 1.30 Hansweer 1.44 2.10 Walsoorden 1.54 2.20 Moi 23 ZON op onder 24 4.35 20.38 4.34 20.40 25 4.33 20.41 menhangende MAAN op onder 4 02 18.23 4.30 19.25 5.02 20.25 windsnelheden klein zijn te noemen. Gedurende zondag trok een zwakke rug van hoge luchtdruk van West naar Oost over ons land. De voornamelijk zwakke wind waai de daarbij voor een groot deel uit richtingen van de Noordzee, waardoor de maximum tempera turen laag bleven, daar er ook veel bewolking voorkwam. Re gen van betekenis kwam zondag niet meer voor. Het ziet er naar uit, dat wij geleidelijkaan weer lucht uit zuidelijke streken zul len krijgen. Daar er bovendien opklaringen mogelijk zijn, kun nen we een stijging van de mid- dagtemperatuur tegemoet zien. meegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Enkele opklaringen Bewolkt, maar tijdelijk ook en kele opklaringen. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke rich tingen. Iets hogere middagtem- peraturen dan zondag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1