Verenigde Staten wensen geen tweede Pearl Harbour rrr Geen overeenstemming te Luxemburg schilderzelfmet aat voor u Britse ordemaatregelen in Noord-Rhodesië HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN van de Sande DONDERDAG 12 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4982 PERSCONFERENTIE VAN EISENHOWER Eisenhower zal Chroesjtsjef vragen in te stemmen met een vrij luchtrnim De ondergrondse kernproeven De Duitse grenzen De volgende week in: INDONESIË WIL ONDERHANDELINGEN De „Veronica" ligt voor de kust van Scheveningen ONDERGRONDSE ONTPLOFFINGEN TENTOONSTELLING VAN HET NEERGESCHOTEN VLIEGTUIG Driehonderd gewonden bij ontploffing in Japanse ammunitiefabriek Franse Oceaanreus klaar voor tewaterlating CAMERA INRUIL ACTIE „Pionier 5" verschaft waardevolle ruimtegegevens In uni corsetsatin 15.75 In fraaie Franse broché 16.95 Zelfde model in uni corsetsatin met brede elastieken binnenband 24.50 Verkrijgbaar in drie heup- wijdten per taille maat Trrit'-'T bii abonnement: Terneazen Dirniteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 etf wtfrwwMW Mg advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties '(géén advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel mter 20 ft. Kleine advertenties bij vooruitbetaling, Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Eisenhower heeft woensdag op zijn persconferentie in Washington meegedeeld dat Amerikaanse vliegtuigen „ge heime" vluchten boven de Sow- jet-Unie maken, omdat de Ver enigde Staten geen tweede Pearl Harbour wensen. De geheimhouding, die de Sowjet-Unie betracht en de maat regelen, nodig om die geheim houding te doorbreken, zijn een bron van voortdurende spanning, aldus Eisenhower. Ik zal daarom Chroesjtsjef op de topconferentie te Parijs nog maals vragen in te stemmen met mijn voorstel voor een „vrij luchtruim", waardoor het ge vaar van een onverhoedse aan val uitgeschakeld kan worden. De president zei dat hjj nog steeds van plan is om de vol gende maand naar Moskou te gaan. Hij geloofde niet dat de voor uitzichten van de topconferentie door het incident met de U-2 en C.hroesjtsjefs reactie hierop, de finitief gewijzigd zijn. Hij hoopte dat er te Parijs vorderingen ge boekt zullen worden bij de be handeling van de belangrijke on derwerpen, zoals de ontwape ning, de kwestie-Berlijn en het Duitse vraagstuk en de betrek kingen tussen Oost en West. Eisenhower achtte redenen aanwezig om niet zomaar aan te nemen dat de U-2, die op mei boven Rusland vloog, vanaf grote hoogte is neergehaald. De foto's die door de Russen gepu bliceerd zijn, zijn waarschijnlijk geen foto's van de wrakstukken van de U-2, zo zei hij. Desgevraagd verklaarde de president, dat hij het jongste Russische dreigement niet ziet als een ultimatum. Zoals bekend heeft Eisenhower vaak te kennen gegeven dat hij niet naar de topconferentie zal gaan onder bedreiging van een ultimatum. Eisenhower verklaarde met nadruk dat de Amerikaanse strijdkrachten niet gebruikt wor den voor het verkrijgen van ge heime gegevens en wel om de kans op geweld uit te schakelen en omdat men de militairen na tuurlijk geen richtlijnen kan geven met de nodige speelruimte, welke gegeven worden aan de geheime dienst. Men vroeg Eisenhower of hij nog steeds verwachtingen koesterde van de topconferen tie- ondanks Gromiko's ver klaring dat de Verenigde Sta ten en sommige van hun bond genoten tengevolge van de spionagevluchten op de rand van een oorlog met de Sowjet. Unie staan. Eisenhower antwoordde: „Ja". Ik bljjf enige hoop koesteren, omdat dergelijke dingen al zo vaak door de Russen zijn ge zegd en de verklaring van Gromiko dus niets nieuws is. De president bracht voorts de spionage-affaire in herinnering waarbij kolonel Rudolf Abel was betrokken. De man heeft voor de Russen gespioneerd in de Ver enigde Staten en daarvoor een flinke straf gekregen. De Verenigde Staten en hun hondgenoten hebben niets ge daan, dat als provocerend opge vat kan worden. Zij zorgen voor hun eigen veiligheid en willen geen enkel conflict uitlokken, aldus Eisenhower. Eisenhower verklaarde dat de Russen, voor zover hem bekend, nog nooit spionagevluchten boven de Verenigde Staten heb ben gemaakt. Hij merkte verder nog op dat er wellicht enig misverstand is ontstaan over de taak, die vice- president Nixon zal krijgen in verband met de topconferentie. (Zoals bekend heeft Het Witte Huis twee weken geleden meege deeld, dat Nixon Eisenhower op de topconferentie zal vervangen als deze langer dan een week mocht duren). De Amerikaanse president zei dat hij op 23 mei naar Portugal zal gaan. Maar ik ben bereid naar Parijs terug te gaan als mijn aanwezigheid datir nuttig kan zijn, aldus Eisenhower. Eisenhower zei voorts op zijn persconferentie dat hij verwacht te dat de Britten en Russen zul len meewerken aan de onder grondse kernproeven, die de Amerikanen wellicht dit jaar nog zullen doen. Deze proeven hebben geen ander doel dan bii te dragen tot het scheppen van een doeltreffend inspectie-sy steem. Hij verklaarde met na druk dat de ondergrondse proe ven, die zaterdag door Washing ton zijn aangekondigd, geen kernwapenproeven zijn. President Eisenhower heeft woensdag on zijn wekelijkse persconferentie verklaard dat hij geen mogelijkheid zag om de Duitse grenzen te veranderen, „behalve door onaanvaardbare methoden". De president zei dit naar aan leiding van een vraag, of hij voornemens was het vraagstuk der Duitse grenzen op de ko mende topconferentie aan de or de te stellen. De vragensteller had hierbij gezegd zijn vraag te stellen in verband met een in West-Duitsland geopperd denk beeld, om de Sudetenduitsers in staat te stellen naar hun voormalige gebied in Tsjecho- Slowakije terug te keren. Eisenhower verklaarde dit pro bleem nu niet aan de orde te zullen stellen. „De Duitsers wo nen nu reeds geruime tijd bin nen hun huidige grenzen en ik zie geen kans om deze toestand te veranderen anders dan door het aanwenden van methoden, die wellicht onaanvaardbaar zouden zijn." aldus de president. Hij voegde hieraan toe dat dit vraagstuk mogelijk door een an dere deelnemer aan de topconfe rentie ter sprake zal worden ge bracht, doch hij was niet van plan dit te doen. (Adv.) de verf voor het schilder feest SIKKENS-TJALLEMA PAODUKt (Adv.) De „CHOCOLADE-RECHTER" van Darmstadt is één van die zeldzame mensen, die eerst aan een ander denken en dan pas aan zichzelf. Hij heeft dan ook een unieke methode van recht spreken, die over de gehele wereld bewondering en navol ging vindt. Met Heinz Rüh- mann is reeds een film over hem gemaakt en... nog deze maand houdt de „CHOCOLADE- RECHTER" een reeks voor drachten op nederlandse univer siteiten. Kortom: een man, de moeite waard om te ontmoeten! BS Revue, Postbus 497, Amsterdam Volgens het persbureau Tan- jug heeft het Indonesische ministerie van Voorlichting in een bekendmaking benadrukt, dat de regering wenst door on derhandelingen een vreedzame oplossing te vinden voor de kwestie-Nieuw-Guinea. Deze bekendmaking werd ge publiceerd direct na een aantal anti-Nederlandse demonstraties. De „Veronica" ligt thans vol gens peilingen van de kustwacht Scheveningen op acht mijl noord west ten westen van Schevenin gen. Enkele dagen geleden had de heer Oswald medegedeeld dat het plan was het schip, dat op 4li mijl buiten de territoriale wateren vor de kust van Noord- wijk lag. naar een ligplaats voor de kust van Scheveningen te ver halen. Het doel hiervan is, zo deelde de heer Oswald toen mede, de uitzendingen voorlopig een regionaal karakter te geven door alleen de kuststreek van Katwijk tot Hoek van Holland, met daar bij de plaatsen Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam, te bestrij ken. De heer Oswald had zelf nog geen bericht over het ver halen van het schip ontvangen, omdat de „Veronica" sedert zon dagmiddag j.l. door Schevenin gen-radio is uitgesloten van het radiO-telefonisch verkeer. KER^.7 Deskundigen van Amerika, Rusland en Engeland zijn gie ren in Genève oen conference begonnen over methoden tot ont dekking van ondergrondse kern. explosies. De eerste bijeenkomst heeft twéé en een half uur geduurd en was gewijd aan een algemene gedachtenwisseljng. In het Gorki-park te Moskou is woensdag de tentoonstelling geopend van de wrakstukken van het boven Rus-land neerge schoten Amerikaanse vliegtuig en de documenten en andere voorwerpen die men op de piloot en in de brokstukken heeft ge vonden. Het grootste deel van de ruimte is ingenomen door de vleugels van de Lockheed U-2. de motor, de schietstoel, de res ten van de romp en de zuurstof- houders. Men kan er voorts het pak van de piloot, dat bij vluchten op grote hoogte wordt gedragen, zijn „geruisloze" revolver, dolk en injectienaald om zelfmoord te plegen, aantreffen, zo meldt Tass. Ook de roebels en de andere buitenlandse muntsoorten, die de piloot Powers volgens de Russen bij zich !had. zijn op de tentoonstelling aanwezig, even als foto's van Powers, verschil lende documenten, die zouden bewijzen dat Powers voor de Amerikaanse geheime dienst werkte en uittreksels van op schrift vastgelegde verhoren. Tass meldde later dat op de tentoonstelling ook te zien zijn: de radio-apparatuur. een camera, een ontwikkelde film waarop men duidelijk Russische vlieg velden met gevechtsvliegtuigen, spoorwegknooppunten met rol lend materieel en fabrieken kan zien. De aanwezige buitenlandse di plomaten luisterden ook naar bandopnamen, die door Powers zouden zijn gemaakt van Russi sche radarsignalen, aldus Tass. Vele uitrustingsstukken droegen volgens Tass kenmerken van Amerikaanse firma's, die bewe zen dat deze uitrustingsstukken beproefd en geschikt voor ge bruik zijn. Op verscheidene apparaten waren briefjes met de medede ling geplakt, dat zij in januari en maart van dit jaar waren be proefd en dat zij eigendom wa ren van de Amerikaanse rege ring of het Amerikaanse minis terie van oorlog. Driehonderd mensen zijn ge wond, van wie 19 ernstig, en een man wordt vermist, door het ontploffen van drie ton ex- Japan. Huizen in de omgeving van de fabriek zijn met de grond gelijk gemaakt. In totaal werden 2009 woningen beschadigd. De plosieven in vier kruithuizen van politie maakt jacht op de nacht- de Maeda vuurwapen en spring- j waker van de maatschappij die stoffenfabriek te Yokosuka in eens had gedreigd de springstof fen te zullen ontsteken. Hij echter onvindbaar en men neemt aan dat hjj bij de explosies is om gekomen. De foto laat zien hoe politie en brandweer in de ravage naar overlevenden zoeken. U-.'W' LA*". Gistermiddag om 16.15 uur precies heeft mevr. De Gaul le op een werf in Saint Nazaire het nieuwe Franse luxe- passagiersschip „France" te wate* gelaten in aanwezig heid van de Franse president. De foto toont het drijvende paleis op de helling, gereed voor de stapelloop De ministers van de zes E. E. G.-landen hebben in Lu xemburg geen overeenstemming bereikt over het betrekken van de landbouw in de voorstellen van de Europese commissie voor een versnelde uitvoering van het E. E. G.-verdrag. Zij besloten tijdens een verga dering, die tot kwart voor vier in de nacht van dinsdag op woensdag voortduurde, heden opnieuw in Brussel bijeen te ko men om alsnog een oplossing voor deze kwestie te vinden. Hoewel, zoals de Nederlandse minister van Landbouw, de heer Marijnen, na afloop van de be sprekingen mededeelde, de Duit se en Nederlandse standpunten „iets dichter bij elkaar zijn ge komen", weigerde hij in te gaan op de vragen welke de mogelijk heden zijn voor het alsnog berei ken van een akkoord op de ver dere besprekingen te Brussel." De twaalf uren, die de minis ters dinsdag hebben vergaderd, waren voor verreweg het groot ste deel aan de landbouw gewijd. Uitgangspunt bij de bespreking van deze kwestie waren voorstel len van de Europese commissie, die zowel rekening houden met Duitse bezwaren tegen een ver snelling van de E. G. ook op landbouwgebied, als met de diametraal daar tegenoverstaan de Nederlandse voorwaarde dat juist de landbouw niet los van de versnellingsprocedure mag worden gemaakt. Op Frans initiatief, dat volgde nadat afzonderlijke Nederlands- Duitse besprekingen op de con ferentie zonder enig resultaat waren gebleven, werd na een langdurig beraad een formule ring gevonden, die in feite neer komt op koppeling van de ver- snellingsvoorstellen voor de landbouw aan een gemeenschap pelijke landbouwpolitiek van de zes landen met daarin begrepen bepaalde voorzieningen voor de overgangsperiode, totdat dit ge meenschappelijke beleid van kracht zal kunnen worden. De voorzieningen zijn erop gericht gevolgen van een versnelling van de landbouwintegratie voor dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid een feit zal zijn ontstaan door concurrentie verhoudingen verstorende om standigheden weg te nemen. Het was echter bij de bespreking van de praktische maatregelen de versnellingsvoorstellen van de Europese commissie voor de landbouw dat het op het ver gevorderde uur onmogelijk bleek overeenstemming te bereiken. Afgezien van het feit. dat de regering van de bondsrepubliek nog het principe van de toepas sing van de versnelling op de landbouw moet goedkeuren, wa ren er zowel van Franse als van Nederlandse zijde amendemen ten die tot verdaging van het ge sprek leidden. Met het uitstel van een beslis sing over de landbouw, die ook naar de mening van de Europe se commissie een onderdeel van de versnelling moet vormen, kon ook geen definitief karakter worden gegeven aan de dus voor lopige overeenkomsten over het algemene gedeelte van het plan- Hallstein. Deze houden in een verlaging van de interne douanetarieven: der zes E. G.-landen met 20 procent op 1 juli 1960 en 1 ja? nuari 1962 dit laatste ondéw bepaalde voorwaarden eeri verlaging van het toekomstige buitentarief der E, E. G. met 20 procent, waarvan 10 proeent definitief en 10 procent afhankej lijk van de wederkerigheid ètï aan het vaststellen van de da- turn van 1 januari 1963 voor de ingang van de versnelling. Verder werd de Europese oom» missie opgedragen binnen drié maanden voorstellen in te dienen voor de versnelling van de so. ciale posjtie in de gemeenschap,1 waarbij Nederland zijn bezwaar! herhaalde tegen het invoeren- van gelijke beloning voor de art beid van mannen en vrouwen^ en ten aanzien van de samen.; werking met de overzeese gei bledsdelen. j WEINIG VERANDERING Het K. N. M. I. deelt mede: In de algemene luchtdrukver deling komt weinig verandering. Boven Scandinavië en het zeege bied tussen Noorwegen en Groenland handhaaft zich een hogedrukgebied, terwijl ten westen van de Golf van Biscaje een lagedrukgebied ligt. rand- storingen om dit lagedrukgebied do-en de luchtdruk in Frankrijk langzaam dalen met gevolg, dat de oostelijke wind in ons land iets zal toenemen. Overigens blijft het vrij zonnig met in de middag vorming van stapelwol ken, waafuit plaatselijk een buitje kan vallen. De maximum temperaturen zullen bijna over al de 20 graden weer overschrij den. medegedeeld door het K. N. M. I.. geldig tot hedenavond. Overwegend zonnig. Vrij zonnig, maar op enkele plaatsen ook een regenbui. Matige tot vrij krachtige wind tussen oost en noordoost. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. De NoortLRhodesische politie heeft dinsdag, bij het aanbreken van de dag, een groot aantal ar, restaties verricht in een neger dorp nabij Kitwe. De aanleiding hiertoe was het met stenen be kogelen van de Britse kopersla ger Vivier en drie Afrikaanse arbeiders door negers. Dit geschiedde in de buurt van het dorp Buchi, nadat de auto van Vivier in botsing was ge komen met een negerin op een rijwiel. Dit incident was het laatste in de reeks, die in het afgelopen weekeinde begon en waarbij ne gers blanken aanvielen. Het erg- <Adv() Nog slechts t/m II juni: Uw oude fototoestel is 7.50, 10.- of 15.- waard! Inlichtingen bij uw fotohandelaar DONDERDAG 12 MEI v.m. n.m. Breskens 2.18 2.44 Terneuzen 2.53 3.19 Hansweert 3.33 3.59 Walsoorden 3.43 4.09 ZON MAAN op onder op onder Mei 12 4.51 20.22 21.53 6.07 13 4.50 20.24 23.00 6.58 14 4.48 20.25 23.56 7.57 15 4.46 20.27 9.04 16 4.45 20.28 0A3 10.16 17 4.43 20.30 1.21 11.29 ste geval deed zich zondag j.l voor, toen, als gemeld, een 39- jarige Britse vrouw met haar dochtertjes van vier en twaalf jaar door dertig negers werd overvallen. Zij werd in een ziekenhuis in Ndola opgenomen, waar zij diris-' dag nog in levensgevaar vera keerde. Haar kinderen zijn thans buiten gevaar. De verontwaardiging onder dg Britse inwoners van Noord Rho- desië over deze terroristisch^ aanvallen is groot. De te Salasbury verschijnend^ „Rhodesia Herald" schrijft dal de aanvallen voortspruiten utt| anti-blanke gezindheid. Het blad eist speciaal strenge straffen! tegen de aanvallers van Lilliatf Burton (de overvallen Engelse® en haar twee kinderen. De gouverneur van Noords Rhodesië heeft dinsdag bepaald dat de politiereservisten in déf westelijke provincie van Noords Rhodesië, waar de kopermijnen? zijn gelegen, zich onverwijld voor actieve dienst moeten mek* den. Deze maatregel werd ger.o-« men. nadat zich gewelddadighe den in dat gebied hadden voor., gedaan. Voorts zijn uit andere delen van Noord-Rhodesië extra-poli- tieeenheden naar het gebied van de kopermijn gezonden. In dit gebied was dinsdag, nadat de 'itie versterkt was alles rus tig- Een zestigtal negers zal zich voor de rechtbank van Ndola moeten verantwoorden wegens veronachtzaming van het verbod tot het houden van vergaderin gen. Zij hadden zondag j.l. een onwettige bijeenkomst gehou den. Dinsdag kwamen er twin tig voor, die onder borgstelling voor een week op vrije voeten werden gesteld. Daarna zal hun zaak worden behandeld. Politie verspreidde een hon derdtal negers, die zich buiten het gebouw van de rechtbank hadden verzameld en leuzen rie pen. Amerikaanse geleerden hebben zondag, met beh.ilp van de reus achtige radio-tele.-coop van Jod- rell Bank in Engeland, een zen der van 150 Watt in werking ge steld in de Amerikaanse satel liet „Pionier 5", die zich op het ogenblik op ongeveer 13 miljoen km van dc aarde bevond. Een woordvoerder verklaarde dat de 11.29 seinen goed werden ontvangen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1