I- Roerig Naburig Oosten Het huwelijk van Prinses Margaret Radio-Televisie-Vcrliofitiiig W eero verzicht Badpakken bc a 11 AUDENAUE* BLIJFT STERK ttIM RADIO de BUCK Aubade voor Prinses Wilhelmina op het Loo Amerikaans vliegtuig neergehaald door Russische raket «Eigen Haard» $§0,mdwÊ!l HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Vrijdag 6 mei 1960 terne slabak je-rood eel of wit >d couvert - )0.£f hoii-^. Wolfling tra elektra m 32 cm isch ,50 f296,- L 01150-3372 Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. ZATERDAG 7 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4978 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pef advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Verleden week donderdag begonnen er in Istanboel ernstige relletjes, die weldra meer bleken te zijn dan de veelvoudige blijken van onrust, die in Turkije plegen voor te komen. Zij hadden een diepe politieke onder grond. Evenals in Zuid-Korea (waar Syngman Rhee nu van alle functies afstand heeft gedaan) was de verbolgen heid over de steeds meer dictatoriale regering steeds groter geworden. De partij van Premier Menderes noemt zich de „Democratische partij", maar nu zij sinds 1950 aan het bewind is kan men zeggen, dat zij het met de democratie steeds minder nauw neemt. Zij wordt er van beschuldigd, de verkiezingen van 1957 te hebben vervalst en in elk geval is die verdenking algemeen. Het leger heeft een steeds grotere macht gekregen, en de perswetten werden steeds strenger. Het aantal journalisten dat in de gevan genis terecht kwam, nam onrustbarend toe. De oppositie wordt gevormd door de Volkspartij, die een lan ge staat van dienst heeft. Zij is gevormd door de bevrijder en herschepper van Turkije na de eerste wereldoorlog, door Kemal Pasja, die een echte dictator was, doch die het land poogde te ver- westersen. Hij verbood het dra gen van de fez, ontnam aan de Mohammedaanse Schriftgeleer den hun politieke macht, stichtte dus een ..lekenstaat", liet niet meer toe dat vrouwen de sluier droegen en schafte de polygamie af. Toen hij meende dat het regi me stevig genoeg was gevestigd, begon hij zelf enige oppositie toe te laten. Na zijn dood werd Inö- nu, zijn trouwe kameraad, de sterke man, en deze voerde in 1946 de parlementaire democra tie in. Hij is nu zelf de dupe ge worden van zijn eigen systeem, want de oppositie heeft hem in 1950 overwonnen en geleidelijk op, hem een soort dictatuur toe gepast. Partij-regime Inönu is nog altijd een populair man, doch juist daardoor zo ge vaarlijk voor Menderes. Verleden week stelde deze een kamercom missie in van uitsluitend partij genoten, en deze commissie had het recht allerlei democratische rechten af te schaffen. Zij kon kranten verbieden, partijen ont binden, mensen doen arresteren, en zij begon met alle politieke activiteit voor drie maanden voor onwettig te verklarrn. Toen in de Kamer heftige tonelen ontston den, werd Inönu voor een aantal zittingen geschorst. De maat was overgelopen en het eerst kwamen de studenten in Instanboel (Conslantinopel) op straat. Dat was donderdag, en politie en soldaten moesten hen verjagen. Arrestaties, gewonden, vier dodendat was de oogst van deze dag. Later werden hon derden studenten in militaire auto's naar interneringskampen gevoerd. Vrijdag begonnen er demonstraties, weer door studen ten begonnen, in de hoofdstad Ankara. Volgens de berichten vielen er twee doden, doch van de zwaar gewonden zouden er later nog negen zijn overleden. Zaterdag beheerste het leger de situatie met de staat van be leg, een uitgaangsverbod en het concentreren van tanks en vlieg tuigen in de grote steden. Zon dag, de 1ste mei, werd in Istan boel, de roerigste stad, het ieder een verboden op straat te ver schijnen. Alle café's, restaurants, bioscopen, theaters, moskeeën en kerken waren dicht. In Ankara en andere plaatsen werden strenge beperkingen opgelegd aan het verkeer, de kleinste samenscho lingen waren verboden. Maan dagmorgen kwamen in Istanboel weer 3000 mensen op straat, en die werden met geweerkolven uit elkaar geslagen, terwijl de com manderende generaal dreigde te laten schieten. De oppositie van Inönu werd er van beschuldigd een revolutie te hebben willen ontketenen. De premier Menderes bleef wijselijk in Ankara, en verscheen niet in Istanboel, hoewel hij daar de ministers van de N.A.V.O.- raad zou toespreken. Die minis ters kwam zondag in een uitge storven Istanboel, met speciale passen voor diplomaten, en zij vonden in de straten slechts poli tie, soldaten en luiken voor dc ramen. N. A. V. O.-conferentic De vergadering van de N.A.V.O. was vooral bedoeld om te bespre ken, welke taktiek het Westen zou toepassen op de toopferentie met Chroesjtsjef. Wat dit aan gaat kwam er niet veel nieuws uit. Men weet dat als nummer één op de agenda de ontwape ning zal staan, en misschien dat men een nieuwe stoot geeft tot nader overleg over het staken van kernproeven. Veel meer kan men niet doen. want het vraag stuk is te ingewikkeld om in een week of daaromtrent door rege ringsleiders te doen bespreken. Dan komt de Duitse kwestie, en daarop is helemaal geen hoop te bouwen. De Russen zeggen dat men moet beginnen met twee Duitse republieken te erkennen en dat die dan maar onder elkaar over hereniging moeten praten. De Sowjet-Unie, zo heeft Chroesj tsjef nog pas in Bakoe gezegd, zal een aparte vrede sluiten met Oost-Duitsland, als het Westen niet bereid is met de twee staten vrede te sluiten. En dan komt onvermijdelijk de kwestie-Berlijn aan de orde. Hoe het ook loopt, op die kwestie zal men zich moe ten concentreren, en dienaan gaande kunnen de politici geen struisvogelpolitiek bedrijven. Want de Russen zullen de soeve reiniteit over Oost-Berlijn en over de verbindingswegen met West-Berlijn (die door Oost- Duitsland lopen) overdragen aan Oost-Duitsland. Dan moet het Westen wel praten met de Oost duitsers, en daarom is het begon nen. Om zulk een praktische er kenning van Oost-Duitsland te verhinderen kan het Westen ook een afspraak maken met de Rus sen, dat dezen in elk geval ver antwoordelijk blijven voor de vrijheid en de verbindingen van West-Berlijn, ook als de Oost duitsers optreden als hun zaak waarnemers. Hoe het zij, de Rus sen dwingen het Westen te pra ten over Berlijn. En de N.A.V.O. kan dus wel aanbevelingen doen, maar zij kan niet veel verande ren aan zulk een ontwikkeling. Suezkanaal Die N.A.V.O.-conferentie was dus niet zo belangrijk. Maar zij kon wel constateren, dat een van de bondgenoten, Turkije, nu niet zo vast in zijn schoenen staat. De Amerikaanse minister Herter kwam met zijn Britse collega uit Teheran, waar zij hadden vergaderd met de ministers van Turkije. Perzië en Pakistan, die de Centrale Verdrags-Organisa- tie vormen, het vroegere pact van Bagdad. Ook de Peizen bleken niet zo solide te zijn, maar die hebben meer te doen met Russi sche propaganda onder hun be volking. Nog veel erger was het, dat juist zaterdag een stormpje op stak in de Arabische wereld tegen Amerika. Men weel dat het Egyptische schip „Cleopatra" in New York ligt, en dat de haven arbeiders daar weigeren het vaartuig te lossen of te laden. Zij nemen die houding aan als wraak voor het feit, dat Nasser geen lading door het Suezkanaal door laat van cn voor Israël. Daarop hebben de Arabische vakbonden zaterdag een boycot doen ingaan van Amerikaanse schepen in het Nabije Oosten. De Amerikaanse senaat heeft toen een voorstel aangenomen, geen financiële hulp meer te bie den aan Arabische staten, als daarin Amerikaanse schepen worden geboycot. De regering in Washington verklaarde zich tegen dat voorstel, omdat het Israël niet helpt (de Senaat eiste ook vrij vervoer van Israëlische goe deren door het Suezkanaal) en de Arabieren in de armen van de Russen zou drijven. Men ziet dat er weer een echte crisis heerst in het Naburige Oosten, en dat die niet prettig is voor het Westen. C. D. U.-congres Van zulke wolken bemerkte men weinig in Karlsruhe, toen daar het congres plaats vond van Adenauers partij, de Christcn- Democratische Unie. Natuurlijk was men bedroefd, dat de Duitse eenheid geen stap verder is ge komen, maar dat is een klacht van al vijftien jaar. Doch verder was men algemeen ingenomen met de krasse Adenauer, die op nieuw partijleider werd cn zeide dat men nog maar niet aan de op volging moest denken, en die de touwtjes nog heel vast in handen bleek te hebben, beter dan Syng man Rhee, die ongeveer even oud is. Komen volgend jaar dc verkie zingen, dan zal Adenauer zijn partij weer leiden. En niemand gelooft dat de oude heer dan niet meer op zijn post zou zijn Dr. A. C. (Nadruk verboden) Voor service cn kwaliteit Noordstraat 84-86 Terneuzen Teief. 2573 Op de ochtend van bevrijdings dag hebben duizenden school kinderen uit Apeldoorn, Prinses Wilhelmina op het paleis Het Loo een aubade gebracht. De foto laat tien hoe de bejaar de Prinses na het zingen van de kinderen een driewerf hoera uitbracht op Koningin Juliana en Prins Bernhard. Prinses Margaret van Enge land is gisteren te 11.45 uur door de aartsbisschop van Canterbury in de echt verbonden niet Anto ny Armstrong-Jones in een een voudige doch emotionele plech tigheid temidden van de middel, eeuwse pracht van de abdij van Westminster. Koningin Elizabeth van Enge land sloeg met de andere 2000 aanwezigen de huwelijksplechtig heid van haar jongere zuster gade vanaf een soort troon van rood en goud, slechts enkele me ters verwijderd van de knielende figuren van het bruidspaar. Buiten de Abdij wachtte in Londens straten een dichte menigte om de prinses en haar echtgenoot toe te juichen als zij na de plechtigheid in een glazen koets zou wegrijden. Velen had den de gehele nacht op straat ge bivakkeerd. Toen de prinses de Abdij be trad, klonk een fanfare van trompetten door de kerk. De prinses, gekleed in een zij den bruidsjapon, en vergezeld van de hertog van Edinburgh, droeg een klein boeket witte en rose orchideeën en lelietjes-van dalen. Vóór hen over het blauwe kleed liepen de geestelijken van de Ab dij. Achter de prinses en de her tog kwamen de acht bruidsmeis jes met als laatste prinses Anne. dochter van de koningin. Zij droegen eenvoudige lange jurken van witte organza. Toen de prinses de treden voor het hogere gedeelte voor het al taar bereikt had, kwam Arm strongJones naar voren cn ging naast haar staan. Zij aan zij gin gen zij de treden op. De aarts bisschop van Canterbury en de deken van Westminster stonden bij het altaar. Nadat de vraag van de deken of iemand weet van een beletsel voor het huwelijk met stilte was beantwoord, stelde de aartsbis schop bruid en bruidegom de vraag of zij wensten man cn vrouw te zijn. Hij sprak zijn ja rustig en met vaste stem uit. Zij antwoordde met zachte stem. Daarna gaven bruid en bruide gom elkaar de rechterhand en zij herhaalden hun gelofte. De prin ses. stotterde even en moest de woorden „in voorspoed en in tegenspoed" herhalen. De hoofdgetuige van bruide gom, dr. Gill bilt, kwam naar voren en overhandigde de trouw ring aan ArmstrongJones. De ring werd op h'et boek ge legd dat dc aartsbisschop voor uitstak. Deze wijdde de ring die daarna werd teruggegeven aan de bruidegom, die de ring aan de vinger van de bruid schoof. Het bruidspaar knielde toen dc aarts bisschop een gebed uitsprak. Vervolgens sprak de hoge geestelijke de woorden: „Wat God heeft samengevoegd scheide de mens niet". Toen, om kwart vóór twaalf, werden de prinses en de burger man en vrouw. De aartsbisschop zei: „Ik verkDui u man en vrouw jn de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Een koor zong de psalm: „Ik hef mijne ogen op naar de ber gen, vanwaar mijne hulpe komen zal" toen de aartsbisschop het paar naar het altaar geleidde. Prinses Anne volgde met het bruidsboeket. Toen het paar knielde voor het gebed, knielden alle 2000 aanwe zigen. Het gebed werd gelezen door de deken. Het koor zong vervolgens de psalm: „De Heer is mijn herder". Dc deken las op verzoek van prinses Margaret de zaligsprekin gen uit de Bergrede ni plaats van het gewone formulier. De aartsbisschop zegende alle aanwezigen, een trompetfanfare klonk door de ruimte en 2000 mensen hieven het Britse volks lied aan. Het echtpaar, voorafgegaan door de geestelijkheid, begaf zich daarna naar een kleine kapel achter het altaar voor de onder tekening van de huwelijksregis- ters. De koningin, de koningin-moe- der en de hertog volgden hen, evenals de gescheiden ouders van Armstrong-Jones. Onder de aanwezigen in ae Ab dij waren koningin Ingrid van Denemarken, de minister-presi denten van alle landen van het Eritse Gemenebest en oud-pre mier Churchill. Na tien minuten kwam het ge- (Advertentie) zeischap terug in de grote ruim te. Het echtpaar, hij ernstig en zij glimlachend, schreed daarna naar de uitgang van de Abuij. Armstrong-Jones en zijn bruid werden luid toegejuicht toen zij buitenkwamen, in de „glazen koets" stapten en, gevolgd door vele andere rijtuigen, naar het paleis Euckingham reden. Prinses Margaret op huwelijksreis Onder een regen van rozen blaadjes zijn prinses Margaret en haar echtgenoot vrijdagmiddag van het Buckinghampaleis ver trokken voor hun huwelijksreis naar het Caribische gebied. Koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie strooiden de rozenblaadjes uit toen het paar in de open auto stapte die hen naar het konink lijke jacht „Brittannia" bracht. De prinses wuifde gelukkig naar de duizenden mensen, tei- wijl haar bruidegom het geroep glimlachend beantwoordde. Het paar vertrok een half uur te laat van het paleis omdat het nemen van de officiële trouw foto's langere tijd in beslag had genomen dan verwacht was. Dc prinses was gekleed in een zachtgeel toilet met een vlot geel tulen hoedje. Wederom waren tallozen op de been op deze dag, die in 457 jaar zijn gelijke niet nad: de laatste prinses die een gewone „mijn heer" trouwde, was Cecilia, doch ter van koning Eriuara de Vierde, die in 1503 huwde .met Thomas Kymbe. Toen het paar door de „City" van Londen reed, speelden zich chaotische tonelen af. De politie was niet bij acht^ de menigte, die de weg overstroomde, tegen te houden. Tenslotte moest zij een keten om de auto vormen en zich een weg duwen door de opge wonden massa. De auto kon in vijf minuten slecnts 135 meter afleggen of wel 1,0 km per uur. Margaret cn Anthony glimlach ten en zwaaiden in antwoord op het wilde gejuich. De klokken van de vele ker ken in de „City" beierden toen de auto tenslotte bij de „Tower" aankwam. "De tocht had 48 in plaats van 20 minuten in beslag genomen. Het bruidspaar werd opge wacht door admiraal Dawnay. Een koninklijke sloep bracht het naar de „Brittannia". De prinses stond in de stuurhut te zwaaien naar de tallozen aan de oevers van de Theems. Zij veegde nog de rozenblaadjes en confetti van haar kleding en van de schouders van Antony. Boven het jacht cir kelden vijf helikopters. Toen het paar aan boord van het jacht was gegaan, werd de ..Brittan nia" op sleeptouw genomen op weg door de „Towerbridge" naai de open rivier. Kort na 17.30 lichtte de „Brit tannia" het anker. De prinses stond met haar echtgenoot op het dek en beantwoordde nogmaals wuivend het vaarwel van de toeschouwers. Het Amerikaanse vliegtuig (lal op zondag 1 mei boven Sow- jet-gebied vlcog, is neergescho ten door middel van een raket, aldus heeft „Tass" vrijdag ge meld. Volgens het Russische pers bureau heeft maarschalk Gre- tsjko dit vrijdagochtend meege deeld op een gemeenschappe lijke vergadering van de beide huizen van de Opperste Sowjet. Maarschalk Gretsjko zei dat eerste raket dadelijk raak was. Volgens de maarschalk was 't Amerikaanse vliegtuig in het Sowjet-luchtriuim doorgedron gen om te proberen Sowjet ver dedigingsinstallaties te verken nen en de paraatheid van de Sowjet-strijdkrachten te beproe ven. De Sowjet-strijdkrachten heb ben, aldus maarschalk Gretsjko, op eervolle wijze het bevel van de Sowjet-regering uitgevoerd. „Laat de aanvallers wel beden ken dat wij geen tekort aan ra ketten hebben", zei hij. De maarschalk werd luid toe gejuicht toen hij de mededelin gen over de vernietiging van 't Amerikaanse viiegtujg deed en de raket een „prachtig wapen" noemde. Het blad van het Sowjet-mini- sterie van Defensie „Krasnaja Zwezda", heeft vrijdagochtend 'n foto gepubliceerd van de wrak stukken van het Amerikaanse vliegtuig. Volgens dit blad vloog het Amerikaanse toestel op grote hoogte en met een snelheid van ongeveer 900 km per uur boven Sowjet-gebied. Maarschalk Gretsjko deelde mede, dat premier Chroesjtsjef persoonlijk het bevel heeft gege ven het Amerikaanse vliegtuig neer te schieten. (Adv.) Heinzelman Orchidee SPORTHANDEL NOOUDSTRAAT 76 KONINGIN EN PRES. EISENHOWER WISSELDEN BOODSCHAPPEN Blijkens een gisteren in Wash ington uitgegeven communiqué heeft Koningin Juliana ter ge legenheid van de 15e herdenking van de bevrijding een boodschap gezonden aan president Eisen hower. „De morele en materiële hulp die de Verenigde Staten ons in zo ruime mate gedurende en na de wereldoorlog geschonken hebben doen mij met vreugde deze gelegenheid aangrijpen, meneer de president, u en het Amerikaanse volk, mede namens het volk van Nederland mijn bes te wensen te zenden voor een vreedzame en voorspoedige toe komst. In zijn antwoord dankt president Eisenhower ook voor het monument te Arlington, dat Nederland er heeft opgericht ais een symbool van vriendschap tussen beide volken. WERVELSTORMEN IN OKLAHOMA Wervelstormen hebben donder dag voor de tweede achtereenvol gende dag verschillende delen van de Amerikaanse staal Okla homa getroffen waarbij 23 men sen zijn omgekomen. Er zijn naar schatting meer dan 175 gewonden terwijl de ma teriële schade zeer groot wordt genoemd. Het stadje Wilburton werd het ergst getroffen. Voorzover be kend. kwamen hier 11 mensen om het leven. Vele gebouwen werden platgeblazen, waaronder een kerk. Alle verbindingen met dit 2.000 inwoners tellende stad je zijn verbroken. (Advertentie) BINNENVER1NGBED ^h/vz et-fabriek en zevenbergen SCHU1MRUBBERBED AANHOUDEND ZONNIG. Een grote langgerekte gordel van hoge luchtdruk strekt zich uit van het zeegebied ten zuiden van de Azoren. via de Golf van Biscaye en de Noordzee, naar Scandinavië en West-Rusland. Niet alleen dat dit hogedrukge- bied het weerbeeld bij ons blijft beheersen, maar het belemmert ook de Oceaandepressies, ol ZATERDAG 7 MEI v.m. n.m. Breskens 11.05 11.25 Terneuzen 11.40 Hansweert 0.20 12.40 Walsoorden 0.30 12.50 ZONDAG 8 MEI Breskens 11.28 Terneuzen 0.03 12.35 Hansweert 0.43 1.15 Walsoorden 0.53 1.25 ZON MAAN op onder op onder Mei 7 5.00 20.14 15.32 3.26 8 4.58 20.16 16.46 3.52 9 4.56 20.17 18.03 4.20 10 4.55 20.19 19.21 4.50 randstoringen daarvan, verder door te dringen dan tot over Ier land en Schotland. Daar de degelijkse verwar ming boven het vasteland groter is dan de nachtelijke afkoeling, worden de middagtemperaturen regelmatig iets hoger. In de mid dag kwam het kwik op veie plaatsen in den lande al tot 23 graden, evenals in België, Frank rijk en, Duitsland. In het huidige weerbeeld ko men vrijwel geen wijzigingen, zodat opnieuw een droge, zon nige cn warme dag in het voor uitzicht kan worden gesteld, waarop het kwik plaatselijk tot de zomerse waarde van 25 gr. kan oplopen, aan de kust even wel, en wel voornamelijk in het noorden, zullen lagere middag- temperaturen voorkomen als gevolg van zwakke wind uit zee. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Opnieuw zonnig. Droog, zonnig en warm weer met een zwakke tot matige wind tussen noord en oost, maar in 't uiterste noorden van het land lagere middagtemperaturen dan landinwaarts.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1