Radio-Televisie .Verlichting Radie de Koek i£^euze der ontóp&hning (goodwill De toestand in Turkije W eeroverzicht De Gaulle prijst Chroesjtsjef Het wordt weer iets rustiger in Zuid-Korea Eerste gewonde van „Astrid Naess" terug WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 30 APRIL 1960 16e Jaargang Nr 4973 i f Economische samenwerking KONINKLIJK GEZIN WEER THUIS Pers maakt kennis met raket «Honest John» STUDENTEN GAAN WEER NAAR HUN COLLEGES RAZZIA'S IN ZUID-AFRIKA Vice-president van Zuid-Korea gedood AARDSCHOK IN LAR Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v "h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties ïgéén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In het Westen doet men alle mogelijke moeite om te voorkomen dat binnen Europa een handelsoorlog' ontstaat, nu daar een economische gemeenschap van zes is ontstaan (met Duitsers als leiders) en een kleine vrijhandels-associatie waartoe Enge- land het initiatief heeft genomen. Bij zijn bezoek aan de V. S. heeft de Franse president De Gaulle gezegd dat die twee blokken niet met elkaar in een conflict zouden worden gewikkeld, en men jnoet aannemen dat dit ook de vurige wens is van de Amerika nen. Er bestaat trouwens een overkoepelende algemeen-Europese organisatie, de Organisatie voor Europese Economische Samen werking met 18 leden, en die wil men wel hervormen, maar ook behouden. En dan moeten Noord-Amerika en Canada er ook le den van worden. Minister Luns is aangewezen om zichpmet deze pogingen bezig te houden. Hij reist dan ook veel om de zes, de zeven van de vrijhandelszone en de vijf andere leden der O.E.E.S. te polsen over de mogelijkheid, ondanks het bestaan van de „blok ken" toch één Atlantisch gebied te vormen, waar de handel zo veel mogelijk geliberaliseerd zal zijn. Russische aanbieding Het. heeft nu de aandacht ge trokken dat de Russen hebben aangeboden, van zo'n groep van 20 landen (als de V. S. en Ca nada er bij komen) deel uit te maken. Dat is iets nieuws. In 1947 moest de Marshallhulp van de Amerikanen worden verdeeld, en toen heeft de Sowjet-Unie geweigerd, toe te treden tot de organisatie die daarvoor moest worden ge sticht. Zij is de O.E.E.S. gewor den. De tijden zijn dus wel ver anderd. Want nu die O.E.E.S. moet worden hervormd en uit gebreid, wil Moskou er wel toe behoren. Waarom, zo zal men vragen. Wel, ook de Russen vormen met de Sowjet-landen- groep een „blok". Doch bij al len rijst nu wel de vrees dat op die manier de wereldhandel ernstig kan worden verstoord, als elk blok zich „opsluit" bin nen zijn eigen muren. Voor een geronde ruil van goederen is dat niet zo best, wanneer elk blok zal pogen, zich te bescher men tegen concurrentie van buiten. De Russen nemen in toenemende mate deel aan de wereldhandel en dus is het be- begrijpelijk dat zij dezelfde be langen krijgen als bijvoorbeeld Britten en Amerikanen. Er zul len dus wel op de wereld grote re gemeenschappelijke markten ontstaan, maar het is toch de bedoeling' dat die zich niet af zonderen van de anderen en niet streven naar „autarkie", naar het zichzelf bedruipen zon der noemenswaardige in. en uitvoer. Zij zouden dat trou wens niet kunnen. Hulpverlening De Russen hebben zich ook bereid verklaard, mee te doen aan een gezamenlijke steunver lening aan minder ontwikkelde gebieden. Dat is al even nieuw. Tot nu toe .heeft o.a. Nederland in de V. N. er naar gestreefd, die steunverlening over de V. N. te laten lopen, en deskun digen uit te zenden namens de V. N., niet door het land dat het geld verschaft voor een bepaald project. Maar de koude oorlog is op dit terrein gevoerd met economische middelen en met propaganda, en Amerika en de Sowjet-Unie wilden zelf uitkie zen. wie wij (om politieke rede nen) wel of niet zouden bij staan. Men kan slechts gissen naar de Russische beweegredenen, om voor te stellen het samen te doen. Wellicht hopen de Russen ook technici te kunnen zenden naar landen, waar zij nu geen toegang hebben. Anderzijds willen zij met hun voorstel be wijzen, dat zij geen politieke voorwaarden verbinden aan de hulpverlening. Dat betogen zij steeds, wanneer zij de V. S. er van beschuldigen, dat dezen wel politieke oogmerken heb ben. Ongezonde wedijver Men kan niet ontkennen, dat zakelijk gesproken het beginsel gezond is, samen via de V. N. en de wereldbank bijvoorbeeld minder ontwikkelde landen te helpen. In de eerste plaats kan men de grote risico's van kredieten en leningen dan ook samen dragen. Èn zelfs het besteden van giften kan meer economisch nut hebben. Nu is het zo dat een land, als het geen hulp krijgt van het westen, gaat aan kloppen bij een Sowjetstaat en de twee tegengestelde werelden dan tegen elkaar uitspeelt. De controle op de besteding laat vaak veel te wensen over. Want dan zou de gever van „binnenlandse irtmening" kun nen worden beschuldigd. Veel geld blijft aan de strijkstok hangen en verdwijnt in de zak ken van corrupte lieden, van wie er in arme landen nog al wat zijn. Maar komt er één li chaam, dan moet het desbetref fende land daarbij aankloppen en garanties geven en toezicht dulden. Van zo'n systeem is ook De Gaulle een voorstander, dus am samen met de Sowjet-Unie de bijstand te regelen. Is er een wedstrijd, dan kan Frankrijk daar toch niet aan meedoen. Het heeft veel geld nodig voor de oorlog in Algerije en voor de Afrikaanse gebieden, die met Frankrijk zijn verbonden. Het kan met, zijn technici, ge leerden en culturele mogelijk heden wel een rol spelen in een internationale combinatie. Die zou ook gelden kunnen ver schaffen voor .met Frankrijk verbonden gebieden. Doch hoe wel het Franse belang bij het plan duidelijk is, is het voorstel daarom geenszins ongezond. Lof voor Sowjet-premier Op zijn persconferentie in Washington heeft De Gaulle overigens zijn Pus~i~rl--e collega veel lof toegezwaaid. Hij zeide overtuigd te zijn van de vredes wil van Chroesjtsjef, hij had goede woorden voor diens be grip en kennis, en hij zei dat het tegenwoordige Rusland niet meer hetzelfde is als tien jaar geleden. Ook betoogde hij, dat hij met Chroesjtsjef tot ont spanning kon bijdragen op een topconferentie. Waarom? Wel en daar moet men in Wa shington en ook In Bonn wel van hebhen opgekeken om dat Fransen en Russen geen „natuurlijk^ ^ggenstellingen" hebben. - Voorheen, toen Duitsland een gevaar vormde, waren zij zelfs „natuurlijke bondgenoten". Dat is nu niet meer zo, omdat de Duitsers niemand meer bedrie gen, zo zei De Gaulle. Maar al is er dan tussen Parijs en Mos kou geen „natuurlijke alliantie", er zijn ook geen onoverkomelij ke tegenstellingen. Wel meende de Franse president, dat aller lei conflicten op het ogenblik nog niet kunnen worden opge lost. Niet bijvoorbeeld de Duitse kwestie. Men moest beginnen met een sfeer van ontspanning te scheppen, o.a. door iets te doen inzake controle op bewa pening. Door toezicht van bases, van waar (.met boten, vliegtuigen of raketten) kernwapenen kun nen worden gelanceerd of ver voerd, zou geen land een aan val kunnen voorbereiden, zon der dat het onmiddellijk zou worden gesignaleerd, als zulk een controle doeltreffend is. Moeilijkheden Ook wie het in de V. S. niet met De Gaulle eens waren, er kenden dat hij een staatsman van groot formaat is. Dat geldt dan vooral de buitenlandse po litiek. In het binnenland staat hij bloot aan veel kritiek (van boeren, onderwijzers, rechtse ultra's enz.) terwijl hij geen einde kon maken aan de oorlog in Algerije, o.a. door verzet van het leger, om over een politiek akkoorl te praten met de mos lim-rebellen. De Algerijnse affaire schept echter steeds meer moeilijkhe den. Nu heeft de Tunesische president Bourguiba gezegd, dat hij een conflict .met Frankrijk niet uit de weg zou gaan. De Franse officieren willen name lijk moslim-rebellen vervolgen als zij op Tunesische gebied vluchteil. Tunesië zou dit als een vijandige daad beschou wen. Als de Algerijnse opstan delingen hulp krijgen van vrij willigers van andere landen, wordt er nog meer brandstof opgestapeld. Dit is wel een streep door de rekening van De Gaulle. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) H. M. Koningin Juliana, Prins Bernhard en de Prinsessen Bea trix en Irene zijn gistermiddag even na half drie op het vlieg veld Soesterberg aangekomen. Zij reisden met één toestel, dat gistermorgen te elf uur uit Sion in Zwitserland was vertrokken, bestuurd door Prins Bernhard. Omstreeks drie uur was het koninklijk gezin weer herenigd in Paleis Soestdijk. De Prinses sen Margriet en Marijke waren donderdag reeds per vliegtuig in Nederland aangekomen. (Advertentie) BINNENVERINGBED HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN SCHUIM RUBBERBED De 109 afdeling veldartillerie „Honest John'' heeft donderdag op de heide bij de legerplaats 't Harde in Oldebroek voor ge nodigden van de pers gedemon streerd met het nieuwe dode lijke raketwapen van het Ne derlandse leger, de Honest John. De foto toont een Honest John, opgesteld in de hei om te wor den afgevuurd. De eerste wer kelijke lancering zal op een buitenlands proefterrein ge schieden. De Verenigde Staten hebben er vrijdag mee ingestemd de uit voering van het hulpprogram voor Zuid-Korea onmiddellijk te hervatten en gezamenlijk te be studeren hoe verzekerd kan wor den dat de fondsen niet gebruikt worden om partij-politieke voor delen te verkrijgen. In een gezamenlijke verklaring van de Amerikaanse ambassade, de Zuidkoreaanse regering en de Amerikaanse economische com missie werd gezegd dat „een van de eerste doelstr'lingen van het hulpprogramma is de Koreaanse democratische instellingen te versterken op zodanige wijze dat het vertrouwen van de Koreaan se bevolking in haar regering en binnenlandse instellingen wordt hersteld". Dit werd bekendgemaakt toen de. hoofdstad zich na een week van chaos herstelde en de stu denten, die president Syngman Rhee tot aftreden dwongen, weer naar hun colleges gingen. De bioscopen zijn weer open, taxi's en bussen rijden weer en de trei nen lopen weer op tijd. De Nationale Vergadering heeft een commissie van negen leden gevormd om een ontwerp voor een grondwetswijziging op te stellen die Zuid-Korea een kabi netsstelsel geeft. De Assemblee besloot de vol gende week het ontslag te aan vaarden van de 85-jarige presi dent die vrijdag zijn eerste dag als particulier burger doorbrachi en de tuin van zijn nieuwe huis buiten Seoel verzorgde. Het ontslag van de Zuidko reaanse ambassadeurs in de Ver enigde Staten en Japan werd aanvaard. Er zijn nog geen opvol, gers benoemd. De regering maakte voorts be kend dat alle gouverneurs' vart de negen provincies en de meeste commissarissen van politie der provincies zullen worden ontsla gen. De oud-minister van Binnen- De bij het ongeluk met het Nederlandse tankschip „Astrid Naess" op 23 r.pril j.l. gewonde werktuigkundige Bob de Groot is gistennorgen met het K. L. M. vliegtuig' uit New York weer in Nederland teruggekeerd. Met. de sporen van ernstige brandwonden nog op zijn ge zicht arriveerde hij op Schip hol, waar zijn ouders en zijn verloofde hem stonden op te wachten. Alvorens Bob de Groot de vragen van de talrijke persver tegenwoordigers kon beantwoor den verklaarde zijn vader, de heer N. A. de Groot, dat „het recht zijn beloop za! hebben, en dat zijn zoon niets zou kunnen zeggen omtrent de oorzaak van de explosie." Op desbetref fende vragen haastte vader De Groot zich dan ook zijn zoon het zwijgen op te leggen. Van de ramp zelf wist de werktuigkundige zich alles nog duidelijk te herinneren. Terwijl zeven bemanningsle den in de machinekamer waren raakte een der cylinders in brand. „Op zichzelf was dit niets bijzonders", aldus Bob de Groot, .,'s Morgens had zich ook reeds een dergelijke brand voorgedaan, het was op de ..Astrid Naess" een normaal verschijnsel geworden. Plotseling hoorden we echter een klap en vlogen een aantal carter-deuren de lucht in. Toen we een grote vlam uit de ma chine zagen komen zijn we terwijl onze kleren reeds in lichter laaie stonden naar het middendek gerend. We trokken onze brandende overalls uit, daarbij geholpen door de stuurman en de twee stewards, die ons ook brandzalf, verband en morfine gaven. In tussen doofden andere beman ningsleden de brand met stoom- blus-apparaten." In vier verschillende hospita len zijn de zeven gewonde be- De onlangs bij de ontploffing op het Nederlandse tankschip Astrid Naess'' gewonde as sistent werktuigkundige Bob de Groot uit Baarn is viijdaynior-1 gen uit New York op Schiphol aangekomen. Fw'i; Bob de Groot wordt ,n helsd door zijn moeder. manningsleden daarna in New York opgenomen. Na vier dagen zocht een vertegenwoordiger van de „Ness" scheepvaart maatschappij, de Amerikaanse zusteronderneming van de Ne derlandse „Norness", hen toen op. Bob de Groot was de eerste die het ziekenhuis mocht ver laten. Terwijl hij met zijn 21-jarige verloofde Anja Niks uit Klazi- naveen naar de uitgang liep zei Bob de Groot: „In ieder geval ga ik weer varen." De werktuig kundige is officieel nog in dienst van de scheepvaartmaatschap pij „Norness". De directie van de „Norness Scheepvaartmaatschappij" te Amsterdam heeft de ouders van twee van de bij de brand op de „Astrid Naess" gewonde opvarenden aangeboden voor rekening van de maatschappij naar New York te reizen om hun zoons op te zoeken. Het be treft de ouders van de stoker olieman André de Ruyter uit Amsterdam en de voorman-ma chinekamer Piet Stokman uit Wissekerke. Dit tweetal liep bij de brand in de machineka mer de ernstigste verwondingen op. De vader van André de Ruyter vertrok gisteravond van Schiphol naar New York. Bij politierazzia's in de neger woonoorden New Brighton en Kwazakeele zijn minstens 445 negers gearresteerd. Ook leger eenheden namen deel aan de actie waarbij gebruik werd ge maakt van enkele pantserwa gens. Vele negers werden op straat gearresteerd op weg naar hun werk. Sommigen werden bij de bushalte aangehouden. De districtscommandant van de politie deelde mede dat ge zocht werd naar mensen die niets in deze negerwoonoorden te ma ken hebben, geen belasting be taald hebben, zich niet bij het ar beidsbureau gemeld hebben of geen aanvraag voor een nieuw pas hebben ingediend. landse Zaken, Tsjoi In Kioe, is aangehouden voor een ondervra ging over de verkiezingsknoeie rijen die de oorzaak van de on geregeldheden waren. Volgens radioberichten had hij geprobeerd naar Formosa te vluchten, maar had nationalis tisch China hem een visum ge weigerd. Aan twee politici, die acht jaar geleden gepoogd hadden Syng man Rhee te vermoorden, werd politieke amnestie verleend, Generaal „Tijger" Song Jo Tsjan. de commandant tijdens de staat van beleg, heeft verklaard dat hij een uitnodiging om minis ter van Defensie te worden in het huidige zakenkabinet, van de hand heeft gewezen. De generaal, de sterke man na het ineenstor ten van het bewind van Rhee, zei militair te willen blijven. Volgens dé "jongste cijfers kwa men bij de ongeregeldheden van 26 april 171 demonstranten om. 650 van de 1248 gewonden wor den nog in ziekenhuizen ver pleegd. Premier Mendéres van Tur kije heeft in een radiorede het Turkse volk gewaarschuwd voor „misdadige aanslagen op de vei ligheid en vrede van het land" toen felle demonstraties tegen zijn regering zich van Istanbul uitbreidden tot Ankara en Izmir-. Mendéres deed een beroep op de bevolking om met zijn rege ring samen te werken, de veilig heidsautoriteiten te steunen en inlichtingen te verstrekken over degenen die berichten verspreid den die bedoeld zijn om onge regeldheden te veroorzaken. Volgens onofficiële berichten zijn vrijdag in Ankara drie men sen omgekomen bij botsingen tussen politie en studenten, die ontstonden toen de studenten hun donderdag omgekomen col lega's herdachten. De studenten bekogelden de politie met ste nen, waarna politiemannen de brandspuit op hen richten. Militairen openden het vuur waardoor studenten gewond wer den. Een majoor, die door een verdwaalde kogel geraakt werd, zou in het ziekenhuis zijn over leden. Vrouwen vielen op straat flauw en kinderen huilden. De studenten beschadigden een brandweerauto. Drie brandweer mannen zouden verwondingen hebben opgelopen. De studenten zouden zich te ruggetrokken hebben in de uni versiteit toen wagensvol nieuwe troepen werden aangevoerd. Ook enkele politiemannen en journa listen zouden gewond zijn ge raakt. In Istanbul demonstreerden 10.000 studenten bij de universi teit. Zij riepen „weg met dicta tors", zongen het volkslied en herdachten de grondvester van het moderne Turkije, Kama) Ata- tui'k. In Izmir verspreidde de politie 1000 studenten die betoogden voor het bureau van de gouver neur. Tevoren hadden zij een betoogd voor een monument van Ataturk. De voormalige vice- president van Zuid- Korea, Lee Ki- Poong, en zijn echt genote zijn door hun zoon, luitenant Kang Soek, gedood. De luitenant was drie jaar geleden door de afgetreden presi dent Syngman ge adopteerd. Kang Soek pleegde zelf moord na ook nog zijn broer te hebben gedood. Lee Ki- Poong was de rech terhand van Syng man Rhee. Foto: luit. Kang Soek met zijn ouders. Bij een aardschok in Lar zijn donderdag vijf leden van een reddingsploeg gedood door het omvallen van een stuk muur. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Iets hogere middagtemperaturen Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Meest ma tige wind uit richtingen tussen west en noord. Iets hogere mid dagtemperaturen dan vrijdag. ZATERDAG 30 APRIT Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.24 4.59 5.39 5.49 i.m. 1.51 5.26 6.06 6.16 ZONDAG 1 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 5.04 5.20 5.39 5.55 6.19 6.35 6.29 6.45 ZON MAAN op onder op onder April 30 5.13 20.02 8.24 Mei 1 5.11 20.04 9.13 0.13 2 5.09 20.06 10.07 0.55 3 5.07 20.07 11.05 1.32 Advertentie NOORDSTRAAT 102 - TEL. 3128 - TERNEUZEN -- - ,nnjinjr.r.rr Opklaringen Het K. N. M. I. deelt mede In de koude noordoostelijke luchtstroom was vrijdag de buiigheid maar gering. Verder naar het zuidoosten in de omge ving van de Alpen kwamen echter veel meer buien voor, die plaatselijk zelfs van onweer vergezeld waren. Ondanks de vele opklaringen slaagde de zon er niet in vrij dag hogere temperaturen te doen registreren dan omstreeks 10 graden. Het hogedrukgebied, dat da genlang boven de Britse eilanden aanwezig is geweest, begint nu tekenen van verzwak king te vertonen. Ook boven Scandinavië daalt de luchtdruk. Voor Nederland heeft dit aller eerst tot gevolg, dat de wind gaat krimpen en tijdelijk iets zwakker wordt waarbij ook iets minder koude lucht wordt aan gevoerd. Voor zaterdag zijn derhalve opklaringen te verwachten, waarbij de kans op buien zeer gering is. De temperaturen kun nen mogelijk iets hoger worden dan de laatste dagen het geval was, terwijl de wind meest ma tig zal zijn uit noordwestelijke richting. Het ziet er overigens naar uit, dat een koufront, dat nu tus sen IJsland en Noorwegen ligt, zich naar het zuiden gaat be geven. Het weer voor zondag kan hierdoor beinvloed worden, waardoor een nieuwe hoeveel heid koude lucht die nu ten oosten van Groenland naar het zuiden stroomt, een belangrijke rol kan eaan snelen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1