MURGUPA Drama in paleis van Syngman Rhee Staat van beleg in Ankara en Istanbul Nederlands besluit kan gevaarlijke toestand veroorzaken luitenant vermoordt zijn vader, moeder, broer en pleegt zelfmoord Syngman Rhee afgetreden De bestemming van een deel van het nationaal geschenk WEER AARDSCHOKKEN IN LAR, TWEEDUIZEND STUDENTEN SLAAGS MET DE POLITIE CAMPINGSHOW J. G. MEIJER ZOON HET WEER Wisselend bewolkt WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN s ,1 VRIJDAG 29 APRIL 1960 16e Jaargang Nr 4972 Indonesische regering: MOEDER BRACHT KIND OM HET LEVEN Een woordvoerder van de In donesische ambassade te Can berra heeft donderdag het Ne derlandse besluit om de verdedi ging van Nederlands Nieuw- Guinea te versterken betiteld als een ..poging om Indonesië te intimideren". Hij zag hierin een voorbeeld van ..het Nederlandse verlangen om het koloniale bewind met ge weld te verdedigen". Het besluit is in strijd met het internationale verlangen naar vermindering van de spanning in de wereld en erop gericht de vrede in Zuid- Oost-Azië te verstoren, aldus de woordvoerder. Sir Garfield Barwick, de waar nemende minister van Buiten landse Zaken, zei woensdag in het Huis van Afgevaardigden dat de Australische regering geen reden heeft te veronderstellen dat er ook maar de minste agres sieve bedoeling schuilt in het Ne derlandse besluit Westelijk Nw.- Guinea te versterken. De Indonesische regering heeft gisteren verklaard, dat het Ne derlandse communiqué, waarin een versterking van de Neder landse strijdkrachten in Neder lands Nieuw-Guinea wordt be kend gemaakt „in verband met de agressieve elementen in het buitenlandse beleid van de Indo nesische regering", een zeer ge vaarlijke toestand kan veroor zaken. De heer Boes Effendi. woord voerder van het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken, deelde mede. dat de Nederlandse zaakgelastigde te Djakarta, dë heer W. A. Frowein, donderdag op het departement van Buiten landse Zaken is ontboden, ten einde aan het hoofd van de af deling Eurdpbse Zaken van dit denartement, de heer Sudjawo, over het communiqué inlichtin gen te verstrekken. Volgens genoemde zegsman hoeft de Nederlandse zaakgelas tigde de heer Sudjawo medege deeld, tot nu toe nog geen enkel communiqué van de Nederlandse regering te hebben ontvangen. Zodra dit wel het geval zal zijn, zou hij de tekst overleggen aan het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Boes Effendi zeide voorts: „In dien de tekst van 't communiqué juist is weergegeven zal dit er niet toe bijdragen om rondom het vraagstuk West-Nieuw- Guinea een goede atmosfeer te scheppen. Integendeel, het zal aanleiding geven tot een zeer ge vaarlijke toestand, in het bijzon der in het licht van de opzien barende mededeling van de Ne derlandse regering over haar voornemen, de „Karei Doorman" en andere oorlogsschepen naar West-Nieuw-Guinea te zenden". De heer Effendi deelde mede, dat men op het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken zich afvraagt, wat de Nederlan ders bedoelen met „agressieve elementen" in het Indonesische buitenlandse beleid, aangezien 't het Indonesische leger bij her haling onlangs nog zijn be reidheid heeft te kennen gegeven om mede te werken aan de bui tenlandse politiek van de repu bliek die er een is van vrede lievendheid. Volgens genoemde zegsman is de inhoud van het Nederlandse communiqué agressief ,,en wat de Nederlandse regering ook moge denken van West-Nieuw- Guinea, het maakt deel uit van het grondbeleid van de republiek Indonesië". Een ambtenaar van het Indo nesische ministerie van Buiten landse Zaken, de heer Suska, wenste zich desgevraagd niet uit te laten over berichten uit Den Haag, volgens welke Indonesië aan de Verenigde Arabische Re publiek zou verzoeken, aan de ..Karei Doorman" en de dat schip begeleidende vaartuigen, geen toestemming te verlenen om door het Suezkanaa! te varen, indien het Nederlandse eskader zou trachten, via het Suezkanaal de Stille Zuidzee te bereiken. Een woordvoerder van het leger, kolonel Sunario zeide over het zenden van versterkingen naar Nieuw-Guinea: „Het Ne derlandse lidmaatschap van de NAVO sluit uit. dat Nederland troepen of schepen, die ter be schikking van de NAVO staan, elders heen stuurt, tenzij daar toe toestemming van het com mando van de NAVO zou zijn verkregen. De mogelijkheid be staat. dat de Nederlanders han delen in strijd met de voorschrif ten van de NAVO". halfjarig dochtertje door middel van ophanging van het leven be roofd. Alvorens dit drama zich vol trok, had de vrouw verdoven de tabletten ingenomen, waar mee zij zelfmoord trachtte te plegen. De tabletten werkten echter onvoldoende. Een plaat selijke dokter heeft nog ge tracht de levensgeesten bij liet kind op te wekken, maar dit mocht niet meer baten. De vrouw is naar dë psychiatri sche inrichting te Franeker vervoerd, waar zij reeds eerder verpleegd is geweest. Politie en militairen hebben donderdag opnieuw een zuive ringsactie gehouden in 't neger- woonoord Njanga bij Kaapstad. Dertig naturellen werden gear resteerd, waardoor het totaal ge arresteerde negers in het gebied van Kaapstad 777 bedraagt. (Adv.) Duim in muur vastzetten? van Ceta-Bever Syngman Rhee de „groot vader" van Zuid-Korea is gis teren voorgoed uit zijn paleis, waar hij als president woonde vertrokken. Hij verliet het ge bouw enkele uren nadat hij cn de regering waren opgeschrikt door het nieuws dat zjjn aange. nomen zoon. ue zo-jarige iuite- nat Rhee Kang Soek, zijn eigen vader vice-president Li moeder en broer in een bijge bouw van het paleis had dood geschoten. Luitenant Rhee Kang Soek sloeg daarna de hand aan zichzelf. Het nieuws van de moord maakte een einde aan de ge heimzinnigheid rond de verblijf plaats van de vice-president en zijn gezin. Zoals bekend vluchtte Li op 19 april uit zijn huis in Seoel, kort nadat de bloedige relletjes, die een einde aan het bewind van Syngman Rhee zouden maken, waren uitgebroken. Het Zuidkoreaanse blad ..Hang. koek Ilbo" schreef donderdag dat men de lijken van vice-presi dent Li, zijn echtgenote en hun 20-jarige zoon een student naast elkaar en hand in hand had aangetroffen. Luitenant Rhee Kang Soek zou de fatale schoten gelost hebben President Syogman Rhee van Zuid-Korea is afgetreden. De nieuw benoemde minister van Biiitcnlmwhe 7, iken Hoe Tsjoeng aangewezen als president. voorlopig Foto: Hoe Tsjoeng. van nog geen twee meter af stand. Hij zou eerst Li en zijn vrouw, die zijn ouders waren, door het hart geschoten hebben en daarna zijn broer door de slaap. De S5-jarige Syngman Rhee was aanvankelijk van plan om in alle ootmoet te voet uit zijn pa leis te vertrekken. Een menigte van wel 100.000 mensen had zich langs de 3 km lange weg van het paleis naar „Perenbloesems", cle nieuwe woning van Rhee, ge schaard. Zij wilden de ex-presi dent graag als gewoon burger zien lopen. Syngman Rhee kreeg echter de raad om niet te gaan wandelen. Hij vertrok dan ook in zijn kogel vrije auto. De menigte keek zwij gend toe. Bij zijn nieuwe woning stond een bord met de woorden: „Lang leve onze grootvader. Moge God u helpen om een sym bool van ons volk te blijven". De Nationale Vergadering raakte in beroering toen zij het nieuws vernam van de moorden. Zij is er donderdag niet in ge slaagd het quorum bij elkaar te krijgen, nodig voor de officiële bekendmaking van Rhee's af treden. Zolang dit niet formeel is bekendgemaakt, is het niet wettig. Als eerste politieke daad heeft de nieuwe Zuidkoreaanse rege ring een verklaring uitgegeven, waarin zij zegt dat het nood zakelijk is snel tot een grond wetswijziging te komen om een „vreedzame wijziging van het bewind" mogelijk te maken. De regering hoopt dat deze grond wetswijziging binnen drie maan den door de Nationale Vergade ring uitgewerkt zal worden, daar zij de regering dus maar drie maanden aan het bewind zal blijven. In de verklaring wordt geen melding gemaakt van de vprkie- zingskwestie. Wel wordt erin ge zegd dat zij, die verantwoorde lijk zijn geweest voor het „ge knoei", snel berecht zullen wor den en dat de regering dë politie onafhankelijk zal maken van de politieke partijen. Ho Tsjoeng, die waarnemend president, waarnemend premier en minister van Buitenlandse Zaken is, heeft donderdag zijn kabinet uitgebreid. De bezittingen van de ver moorde vice-president Li, voor het merendeel vaste goederen, worden geschat op ruim 7 mil joen gulden. Hen weet nog niet wat ermee gebeuren moet. Betogers, die op 26 april het huis van Li binnendrongen, heb ben toen gewaarmerkte cheques, ter waarde van circa 1 miljoen gulden, meegenomen. Dit geld is naar de ziekenhuizen gezonden, waarin de studenten verpleegd worden die bij de relletjes wer den gewond. Er is inmiddels bevel gegeven tot arrestatie van Han Si Soek, de mail die de verkiezingscam pagne voor de liberale regerings partij heeft geleid, van Tsjoi in Kjoe, ex-minister van Binnen landse Zaken en Li Khak, ex- hoofdcommisaris van politie in Seoel. Men weet niet waar zij zijn, want zij zijn met nog vele andere politici op de vlucht ge lslagen toen de relletjes uitbra- I ken. De Amerikaanse ambassade m Seoel heeft donderdag bekend gemaakt. dat er voorlopig geen vergaderingen meer gehouden zullen worden van de „gezamen lijke economische raad". De Ver enigde Staten zijn echter wel van plan de republiek Zuid-Korea te blijven steunen. Zij hebben ge vraagd om besprekingen met de Zuidkoreaanse regering over de maatregelen die genomen moe ten worden over het gebruik van de Amerikaanse economische hulp. Vast moet staan, dat dit gebruik niet politiek beïnvloed zal worden, aldus de Amerikaan se ambassade. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt over de bestemming van een gedeelte van het Nationaal geschenk door de Koningin mede dat een aantal instellingen door tussenkomst van het Koningin Juliana fonds bedragen voor ver- schillende doeleinden zullen ont vangen. De Zuidperzische stad Lar, die maandag door een zware aard beving werd getroffen, heeft donderdag weer een krachtige aardschok te verduren gehad. De gehele dag werden lichtere schokken waargenomen. Er de den zich echter geen persoonlij ke ongelukken voor, wei stort ten enkele muren in. Inmiddels is de hoop om onder de puinhopen nog overlevenden van de aardbeving van maandag te vinden, opgeheven. Toto dus ver zijn 500 lijken geborgen. De commandant van de troepen die de puinhopen onderzoeken, was van oordeel dat er nog 200 tot 300 lijken onder het puin liggen. DE K.V. P. EN DE VERDEDIGING VAN NED. NIEUW-GUINEA. De K.V.P.-afdeling Nijmegen heeft het hoofdbestuur van de K. V. P. in Den Haag telegrafisch gevraagd op zeer korte termijn een spoedberaad te houden over de situatie, die is ontstaan door de jongste maatregelen i.v.m. de verdediging van Nieuw-Guinea. In het telegram wordt bezorgd heid uitgesproken over de inter nationale consequenties van deze .overigens zeer begrijpelijke" maatregel van de regering. H. M. de Koningin hoopt zaterdag 30 april liaar 31ste verjaardag te vieren (Foto Max Koot. 1 De Turkse radio heeft donder dagmiddag bekendgemaakt, dat in Ankara en Instanbul de staat van beleg is afgekondigd. In Instanbul waren in de och tend ongeveer duizend studen ten met de politie slaags ge weest, Er zouden hierbij drie mensen om het leven zijn geko men en een twintigtal gewond. De studenten protesteerden tegen de schorsing van Ismet Inonu, de leider van de republi keinse volkspartij, en twaalf an dere leden van de oppositie. Woensdagavond bepaalde de nationale vergadering, dat Inonu twaalf vergaderingen niet mocht bijwonen, omdat hij in een rede zou hebben aangezet tot rebellie en verzet tegen de wetten van het land. De andere oppositiele den werden voor drie tot zes vergaderingen geschorst, omdat zij herhaaldelijk met de deksels van hun lessenaars geklapt en „walgelijke taal" hadden gebe zigd. De oppositieleden werden ge schorst, toen de vergadering een wetsvoorstel behandelde, dat commissies van onderzoek het recht geeft het publiceren van alle nieuws te verbieden, bladen die dit verbod overtreden te sluiten en de mensen, die zich tegen de maatregelen besluiten van de commissies verzetten, in de gevangenis op te sluiten. Het voorstel is later aanvaard. Volgens ooggetuigen zijn vijf studenten om het leven geko men en ongeveer vijftien ge wond. Drie politicmannen zou den ernstige verwondingen heb ben opgelopen. Aanvankelijk trachtte de poli tie de betogers met behulp van traangas uiteen te drijven. Toen dat niet hielp schoot zij in de lucht, maar de studenten bleven met stenen gooien. Daaropo werd het vuur op de menigte geopend. Volgens een officiële bekend making zijn alle bijeenkomsten verboden en alle inrichtingen van vermaak gesloten. Over de demonstraties mag niets worden gepubliceerd. Van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends geldt een uitgaansverbod. Laat in de middag waren de studenten nog op straat. Zij droegen portretten van Ataturk, de „vader" van het moderne Turkije, en Turkse vlaggen. Het leger had voorzorgsmaatregelen getroffen en tanks hielden de wegen naar de zetel van de pro vinciale regering van Instanbul bezet. De betoging begon toen stu denten van de juridische facul teit op het terrein van de uni versiteit van Instanbul in koor „Vrijheid, vrijheid" gingen roe pen. De gealarmeerde politie zette de toegang af en de rector-mag- nificus deelde mee, dat de uni versiteit op last van de minister van onderwijs voor drie dagen gesloten was. Via een achter uitgang verlieten de studenten de universiteit en trokken naar de binnenstad, waarbij kreten werden gehoord als „Politieman nen zijn moordenaars," „Men- dérès, treed af" en „Gouverneur, treed af". De politie wist hun poging om naar het politiehoofdkwartier op te rukken te verijdelen, door twee bruggen over de Gouden Hoorn, die het nieuwe van het oude stadsdeel scheidt, te ope nen. Een bereden politieman die door een kogel van zijn collega's werd getroffen, viel van zijn DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S J paard en werd door de studen ten onder de voet gelopen. Een taxichauffeur die weigerde een gewonde student naar een zie kenhuis te brengen, kreeg een pak slaag en zijn auto werd ver nield. Op 2 mei komt de ministerraad van de NAVO in Instanbul bij een. (Advil1 van GOVERNOR- JAMET- en D. S. U.-TENTEN Ruime keuze - Rustige sfeer in onze nieuw gebouwde showroom. Gratis toegang. NOORDSTRAAT 25-27, AXEL Telefoon 795 Geopend iedere dag van 1018 u. Ook geopend 30 april en 5 mei. Catalogus verstrekken wij gaar ne gratis op aanvraag. Boven de Britse eilanden hand haaft zich een gebied van hoge luchtdruk. Over onze streken wordt daarom met noordelijke winden koude lucht aangevoerd. Deze toestand duurt reeds ver scheidene dagen. De bewolking varieert van de ene dag op de andere nog al eens. Dit hangt af van kleine storingen, die via Zuid-Zweden naar het zuid-wes ten bewegen. Samen hangende met de bewolking kan ook de temperatuur verschillen gaan vertonen, 's Nachts kunnen wol ken de nachtvorst belangrijk te gengaan. Maar overdag werken ze omgekeerd en gaan tempera- tuursstijging tegen. Vrijdag kunnen we weer op klaringen verwachten, maar een nieuwe storing, nu boven de Oostzee zal daarna weer meer wolken veroorzaken. In het alge mene weertype komt dus niet veel verandering, terwijl de kans op een paar buien blijft bestaan. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. Aanhoudend koud weer. Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige wind tussen noord en noordoost. Aanhoudend koud weer. VRIJDAG 29 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.49 4.24 5.04 5.14 n.m. 4.17 4.52 5.32 5.42 ZON MAAN op onder op onder April 29 5.15 20.01 7.40 23.25 30 5.13 20.02 8.24 Mei 1 5.11 20.04 9.13 0.13 2 5.09 20.06 10.07 0.55 3 5.07 20.07 11.05 1.32 4 5.05 20.09 12.08 2.04 FrankerlMg bij abonnement: Ternes» nireetêur-HooMredacteur I. van' Sanded Redactie-adres: Noordstraaf 55-57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 207' Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per" maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct? minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In een vlaag van verstands verbijstering heeft de echtgenote van dc veehouder L. Veltman te Sondel woensdagmiddag om streeks twee uur haar ander-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1