n CETALAC eklame Syngman Rhee bereid af te treden 111,25 „EIGEN HAARD' De Gaulle nam afscheid van Eisenhower Het verraadproces in Zuid-Afrika aarliggcn H SOUVENIR! tag (dinsdag) fl i den Eeckhouf fll(lijders (sJers) Ml' Tien jaar Republiek der Zuid Molukken Damespantalons van Ceta Bever Belgisch-Kongolesej {economische conferentie geopend De postkoets in München Vakantie in Zermatt HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Pt BP-pompstation >njs die u ervoor een heel aan- ■'akket is nl. het oekt, krijgt u bij ation, een ,,Wel- l steden, folders et vakantie, zorg, kaart, reisgids, verzekering, 12- ce vakantie! ITISH PETROLEUM CO. LTD, e-ooooooooo oetctoooceo-oss s 1per 500 gram 8 8 I, JEN 1,50 per 500 gram ij S I Telefoon 2431 C^OOOOOOOCH^OOOOOOCfOO- I MYOPLASTIC-bcmd it meer can Uw breuk! een moderne methode die U smakken bevrijdt. Inderdaad, niet eert band met veer en n soepel anatomisch plastron, wend in Frankrijk/ Zweden, Portugal, Noorwegen, Fin- elgië cn Nederland, band geeft zonder enige last ïuning: Uw breuk wordtop zijn Is steunde U ze met de h anden. Hen voor grote wondbcevkex. n Franse vinding, uitgedacht lerniaire de Lyon. iituut is voor grati» Lnïichtin- nde drogisten dhuisplein 11, donderdag 28 W. Dingcmarrse. Axelsestr- Middelburg: Fa. Focus, ,Nwe 12; Goes: Fa. Focus, Opril il 1—3. ostbus 2!), Maastricht. v nu SANDE twee Artors zijn. In is er iets aan de hand °P it, dat Agar zich zo ze Hoe komen we daar eel eenvoudig", zegt Er'C 1. „we gaan er een kijkje Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Sé 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. WOENSDAG 27 APRIL I960 16e Jaargang Nr 4970 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. Wh Firma P. J. van de Sande, Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1, Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. RHEE GAF OPDRACHT NIEUWE PRESIDENTS VERKIEZINGEN VOOR TE BEREIDEN De Nationale Vergadering van Zuid-Korea, heeft gisteren een resolutie van alle partijen aan genomen. waarin van president Syngman Rhee wordt geëist dat hij al zijn oificiële functies neer legt. Men wil voorts een nieuwe grondwet met een premier en een kabinet dat de Nationale Vergadering verantwoording xhuldig is. Verder is een resolutie aange nomen, waarin de verkiezingen vim 15 maart ongeldig worden verklaard. Gisteren kwam het in de hoofdstad Seoel en ook in Poe rim weer tot heftige betogingen. Officiële gebouwen werden ver nield. De politie trad niet op en de militairen hadden de toestand niet in de hand. Studenten tracht ten het volk te kalmeren. „Wij hebben de eerste ronde gewon nen en laten wij nu niet vernie- len wat van ons is", riepen zij van daken en uit auto's. President Syngman Rhee heeft zich gisteren bereid ver klaard onmiddellijk af te tre den als het volk dat wenst. Hij zei dat hij opdracht had ge geven nieuwe presidentsver kiezingen voor te bereiden om dat hij vernomen had dat de verkiezingsuitslag van vorige maand was vervalst. De Nationale Vergadering heeft besloten een kabinetsstel sel te vestigen en zich dan vrij willig te ontbinden. lil Den Haag is maandag de dag gevierd, waarop tien jaar geleden de republiek der Xuid-Molukken werd ge sticht. Deze foto is symbo lisch voor de vreugde op deze dag. De maandag opgeheven staat van beleg is gisteren weer inge steld voor Seoel, Poesan, Taegoe, Taedjon en Kwandjoe. Officieel is meegedeeld, dat er bij de ongeregeldheden van 19 april 138 doden en 1428 gewon den zijn gevallen. Naar verwach ting zullen er van de gewonden j nog 140 sterven. Het hooggerechtshof heeft het grote dagblad van de oppositie dat verboden was. toestemming gegeven voorlopig weer te ver schijnen. I Eisen van studentendelegatie Een studentendëlegatie heeft gisteren drie eisen bij president Syngman Rhee ingediend: 1. Zij, die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsknoeie rijen en zij die de bevolking on derdrukt hebben, moeten ge straft worden. 2. De rust en orde moeten 1 snel worden hersteld onder lei- ding van commandant generaal Song Jo Tsjan. 3. De scholen moeten her opend worden. De delegatie heeft volgens be trouwbare kringen een kwartier met president Syngman Rhee gesproken. Rhee had echter ge zegd dat zijn openbare verkla- ring alles inhield wat hij wenste .te zeggen. De Amerikaanse ambassadeur, i McConaughy, bracht gisteren 'n bezoek aan de president. De am bassade gaf een verklaring uit, waarin gepleit werd voor onmid dellijke genoegdoening voor de „gerechtvaardigde grieven van de bevolking". De Zuidkoreaanse ambassa deur in Washington, Joe Tsjan Jang, heeft gisteren zijn ontslag* aangeboden. Hij zei fouten te hebben begaan en vroeg excuus voor het feit dat hij de commu nisten verantwov'°liik ge steld voor dé jongste gebeurte nissen. Rustig in Seoel De rust in Seoel is inmiddels weergekeerd. De bevolking heeft, in de overtuiging dat de belang rijkste doelen van de opstandige beweging zijn bereikt, de straten verlaten. Er rijden nog slechts enkele militaire jeeps, die stu denten vervoeren die moeten toe zien op de uitvoering van de maatregelen ingevolge de staat van beleg. Om hun overwinning te bekronen heeft generaal Song de studenten met deze taak be last. De ambassadeurs van de zes tien landen, die onder het schild van de V. N. in Korea hebben ge vochten, zouden gisteren de kwestie-Korea bespreken met Graham Parson, hoofd Verre Oosten van het state department. MODERNE (Adv.) in Ruit, Streep en Effen Reeds vanaf NOCKDSTRAAT 76 (Advertentie) Verf met gemak en... AUBADE VOOR PRINSES WILHELMINA Op de ochtend van de bevrij'dingsdag Op de ochtend van de bevrij dingsdag zullen 5000 schoolkin deren van Apeldoorn die van de hoogste klassen van de lagere scholen bij het paleis „Het Loo" een aubade brengen aan Prinses Wilhelmina. Enkele mu ziekkorpsen zullen voor de mu zikale omlijsting zorgen. Voorts is er deze dag voor de jeugd een prijsvraag betrekking hebbende op de bevrijding van Apeldoorn. Een sportvliegtuig zal ongeveer 20.000 prijsvraag formulieren boven diverse delen van de stad uitwerpen. De prijs vraag staat onder auspiciën van de Stichting Jeugdraad Apel doorn. Eisenhower: „Wij staan zij aan zij" President en mevr. De Gaulle hebben dinsdag op het Witte Huis afscheid genomen van de Amerikaanse president en zijn echtgenote. Generaal De Gauile zei tot zijn gastheer dat hij na zijn bezoek en besprekingen „nog meer vertrouwen heeft in onze zaak." „Wij staan zij aan zij", aldus Eisenhower, die voorts meedeel de dat de volgende ',,Polaris"-or.- derzeeboot voor de Amerikaanse marine de „La Fayette" gedoopt zal worden. iLa Fayette heeft een rol ge speeld in de Amerikaanse revo lutie.) Op het vliegveld van Washing ton zei vice-president Nixon tot De Gaulle: „Ik heb in de afgelo pen zeven jaar geen enkele be zoeker gezien die met evenveel enthousiasme is ontvangen." Bij aankomst in New York werd de Franse president be groet door burgemeester Wag ner. Het was voor het eerst in de zes jaar dat Wagner burgemees ter is, dat hij naar het vliegveld ging om een ezoekend staats- noofd te begroeten. Een woord voerder van de burgemeester zei hierover: „De tijd en de wereld gebeurtenissen rond het bezoek van president De Gaulle aan New York en ijn eigen daden maken zulk een afstappen van hetgeen gebi .Lelijk is tot de enig juiste erkenning daarvan". De Gaulle, die in 1945 door de Newyorkers begroet was als de leider van hel Franse verzet en hoofd van de eerste voorlopige regering na de oorlog, zei zeer verheugd te zijn dat hij terug was in deze stad. „Dit is een oceaan van denkbeelden, activi teit en gevoelens waar ik in zal duiken." Honderdduizenden begroetten de Franse leider op zijn tocht door de stad New York. waar hem op Broadway de traditio nele tiekertacparade ten deel viel. De politie schatte dat er een miljoen mensen op de been wa ren ter begroeting van de Fran se president, staande in een open auto, de ovaties en het ,,Hi"-ge- roep buigend en wuivend beant woordde. De president zal vandaag San Francisco bezoeken. DE NEDERLANDSE SCHEEPVAART IN DE INDONESISCHE WATEREN In verband met recente berich ten over boycot van de Neder landse scheepvaart in Indonesië, wordt vernomen van de Indone sische vertegenwoordiging in Den Haag, dat volgens de bepa lingen van de getroffen maat regel, schepen, varende onder Nederlandse vlag, in de Indone sische wateren mogen blijven va ren en Indonesische havens mo gen aandoen. Echter is het aan schepen, va rend onder Nederlandse vlag verboden, personen en goederen te vervoeren uit en naar Indone sische havens. INDONESIË EN NEDERLANDS VLAGVERTOON BIJ NEDERLANDS NIEUW-GUINEA Een woordvoerder van het In donesische ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft maandag beschuldigingen geuit, dat Nederland voornemens is, agressie te plegen tegen Indo nesië, door middel van het aan gekondigde vlagvertoon in de wateren rondom Ned. Nieuw- Guinea. Het vervoer door de Karei Doorman „van Hawker- Hun,ter-vliegtuigen noemde de woordvoerder een uitdaging aan de Indonesische weermacht en het Indonesische volk. Hij noemde het een bewijs van Nederlandse agressie jegens In donesië en stelde de Nederlandse regering voor de gevolgen hier van verantwoordelijk. Volgens berichten in de Nederlandse pers aldus de woordvoerder verder zijn de Hawker Hun ters" in staat, de strijd aan te binden met de „Mig"-vliegtuigen van de Indonesische luchtmacht. Hij beschuldigde Nederland ook van schending van de Indo nesische territoriale zeegrens van twaalf zeemijlen en deed een beroep op de Indonesische weermacht en het volk om zich op te maken de Nederlandse actie te beantwoorden. Advertentie.) Verdediging trekt zich terug De verdediging in het verraad proces in Pretoria heeft zich op verzoek van de dertig beklaag- 'len teruggetrokken, Het proces werd dinsdag hervat nadat het een week verdaagd was om de openbare aanklager in staat te stellen verzekeringen te verkrij gen dat getuigenverklaringen gen niet zouden leiden tot arres taties ingevolge de noodbepalin- gen. De belangrijkste advocaat van de beklaagden, Israël Maisels, verklaarde dinsdag dat elke ge tuige die de verdediging oproept redelijkerwijze kan veronderstel len dat zijn getuigenverklaring tot gevolg kan hebben dat de noodbepalingen tegen hem wor den gebruikt. Hij zei dat een re cente wijziging in de bepalingen de situatie niet veranderd had. Als iemand de aandacht op zichzelf vestigt door te verschij nen als getuige van de verdedi ging, is er niets dat de politie er van kan weerhouden andere re denen te ontdekken om hem te arresteren. De bijeenkomst werd geschorst om de verklaring van Maisels te bestuderen. Besloten werd echter dat het proces zou worden voort gezet ondanks de bezwaren van de verdediging. Daarna werd be kendgemaakt dat dé verdediging zich terugtrok. Doema Nokwe, een van de be klaagden die speciaal toestem ming kreeg om tijdens het pro ces het woord te voeren, zei dat de beklaagden hem gevraagd hadden, hun standpunt kenbaar te maken over de beslissing dat het proces moet worden voort gezet. I Hij zei: „In het licht van al deze moeilijkheden hebben de beklaagden hun instructies aan de verdediging ingetrokken en hen verzocht zich uit deze zaak terug te trekken". De beklaag den menen dat onder de huidige omstandigheden de verdediging niet op de juiste wijze kan wor den gevoerd. „Wij aanvaarden niet de goede trouw van de minister van Jus titie", aldus Nokwe. Daarna werd de bijeenkomst voor korte tijd geschorst. Arrestaties De politie heeft dinsdag in Jo hannesburg 37 naturellen gear resteerd. Dinsdagochtend deden 200 po- titiemannen een inval in het negerdorp Njanga. Een militair kordon sloot de plaats van de buitenwereld af. 57 niet-blanken werden gearresteerd. Hoeveel heden wapens en sterke drank werden in beslag genomen. Maandagavond deed de politie een inval in negerwijken van Saint Helena in Oranje Vrijstaat. In Theunissen werden zestig negers gearresteerd, voorname lijk omdat zij geen pas bij zich hadden. In Welkom werden 72 naturellen schuldig bevonden aan kleine overtredingen. Zij kregen boetes van tien shilling (of acht dagen gevangenisstraf) tot veertien pond (of zestien dagen). KASAVOEBOE EN LOEMOEMBA NIET AANWEZIG Ongerustheid aan Belgische en Kongolese zijde ..Wij zijn hier niet om te onder handelen, maar in de eerste plaats om een ruime gedachten- wisseling te hebben en om de grondslagen vast te leggen, die de basis zouden kunnen vormen van de verdragen, waarover tus sen de toekomstige Kongolese regering en de Belgische rege ring zal moeten worden onder handeld". Met deze woorden heeft de Belgische minister-president, de heer Eyskens, gisterochtend in Brussel de Belgisch-Kongolese economische conferentie ge opend. In zijn openingsrede zei de Belgische premier tot de Kongo lese delegatie, waarin bekende politieke leiders als Kasavoeboe en Loemoemba ontbraken, dat „deze tweede ronde-tafelconfe rentie aan Belgische en Kongo lese zijde 'n zekere ongerustheid heeft veroorzaakt". De heer Eyskens voegde hier aan toe, dat deze ongerustheid aan Kongolese zijde bestaat om dat sommigen door de ingewik keldheid en het zeer technische karakter van de te behandelen vraagstukken vrezen niet vol doende te kunnen worden voor gelicht over het gewicht en de gevolgen van de principes, die de conferentie zal moeten neerleg gen. ..Anderzijds vrezen Kongo lezen wellicht, dat België zou trachten langs economische, fi nanciële of monetaire conven ties indirect een soort voogdij aan de toekomstige Kongolese regei'ing op te dringen". „Maar ook aan Belgische zijde is men ongerust", aldus de Bel gische minister-president. „Veel Belgen hebben verwanten in Kongo, wier toekomst onzeker kan schijnen. Onze publieke opi nie beseft, dat de vrijwaring van de economische infra-structuur in Kongo, waarvoor Belgische spaarders zulke zware offers hebben gebracht, in het gedrang zou komen indien er fundamen tele Vergissingen worden be gaan". Minister-president Eyskens legde er in zijn rede verder de nadruk op, dat de Belgen de Kongo onafhankelijkheid heeft toegestaan „zonder beperking en zonder bijgedachte met bepalin gen, die enig zijn in de geschie denis". „België denkt er niet aan de te bieden steun en de samenwer king gepaard te laten gaan met politieke voorwaarden, die de betekenis van ons gebaar zou den verminderen. De nieuwe vormen van samenwerking die wij tussen onze twee landen tot stand wensen te brengen, zijn in hoofdzaak gebaseerd op het we derzijds eerbiedigen van recht matige onderlinge belangen: iedere aanslag op deze belangen zou nadelige gevolgen hebben én voor Kongo én voor België". K. L. M. drie keer per week met DC-8 naar New York Gisteravond om half zeven is gezagvoerder Ravenhili met de DC-8 „Daniël Bernoulli" van Schiphol naar New York vertrok ken. Aan boord van dit toestel bevinden zich een zeventigtal passagiers en c.a. 3H ton vracht. Met deze vlucht begint de K.L.M. met de drie keer per week te maken retourvluchten Amster damNew York, dinsdags, don derdags en zaterdags heen en de daaropvolgende woensdag, vrij dag en zondag terug. Tot dusverre vloog de Neder landse luchtvaartmaatschappij naast haar diensten met vliegtui gen „oude techniek" een retour vlucht per v\ eek tussen Amster dam en New York en wel op za terdag en zondag. Begin mei wordt de derde van de twaalf tot nu toe door de K.L.M. bestelde DC-8 machines in ons land verwacht, de „Sir Fran!-: While" genoemd naar de Britse uitvinder van de straalmotor. Als die machine oj tijd door de Douglas-vliegtuigenfabrieken te Long Beach in Californië wordt afgeleverd, zal de K.L.M. van 15 mei af dagelijks 'n retourvlucht maken met een DC-8 op de lijn Amsterdam- New York. De tendens in het vervoer is op het ogenblik zo dat de van Nederland vertrekkende DC-8 machines van de K.L.M. een 70- tal passagiers aan boord heb'cen en een hoeveelheid van ruim drie ton vracht. De K.L.M. DC-8-ten vertrekken uit New York vrijwel geheel bezet. Te kampen met slecht weer De Floriade-postkoets is maan dag na een zware nachtrit in München aangekomen. De fees telijkheden die daar waren geor ganiseerd, deden de inzittenden Lijna vergeten dat het pad van de koets op het ogenblik niet be paald over rozen gaat. Vorm den gedurende het eerste deel van de tocht de slechte wegen het moeilijke punt, nu heeft men te kampen met slecht weer. Hal verwege Joego-Slavië meldden zich regen en onweer. In de Al pen werd het weer steeds slech ter en maandagmorgen in Mün chen sneeuwde het zelfs. Men heeft door dit alles veel tijd ver loren. Om op tijd te München aan te komen achtte men het noodzakelijk 's nachts door te rij den. 't Gevolg was dat de koets een uur te vroeg in München ariveerde, waar Oberburgemeis- ter Wimmer de reizigers toe sprak. Na de welhaast tot tradi tie geworden uitwisseling van cadeaus werd om twaalf uur koers gezet naar Augsburg Zoals bekend is moet de kara vaan op 7 mei in Rotterdam aan komen H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Berniiard hebben zich in Ziermatt op pad begeven om een nieuwe dag vol ski vreugd tegemoet te gaan. VRIJ KOUD Het K.N.M.I. deelt mede: Nadat dinsdagochtend een zwakke storing met weinig re gen van noord naar zuid over ons land trok, breidden zich in de loop van de dag flinke opkla ringen over ons land uit. Daar de lucht echter koud was, kon de zon de maximum temperaturen niet hoger doen oplopen dan on geveer 11 graden. Boven Scandinavië is de lucht druk sedert maandag regelmatig geslegen, waardoor de windrich ting boven Nederland meer naar het noorden tot noordoosten is gedraaid. Een nieuwe storing trekt nu via Zuid-Zweden in onze richting. Het ziet er echter niet naar uit, dat er regen van bete kenis zal voorkomen. Wel komt er weer meer bewolking, terwijl in het temperatuursverloop niet veel verandering is te verwach ten voor vandaag. NIEUWE AARDSCHOK IN HET GEBIED VAN LAR De zondag door de aardbevin gen geteisterde Zuid-Perzische stad Lar Ls dinsdag opnieuw door een aardschok getroffen. Vol gens onbevestigde berichten zou den leden van reddingploegen letsel opgelopen hebben. Na de aardbeving van zondag ■Het Perzische Rode Kruis heeft medegedeeld dat tot nu toe 350 lijken uit de puinhopen van Lar zijn geborgen. Het verklaarde verder dat het juiste aantal slachtoffers eerst over verschei dene maanden bekend zal zijn. De berichten over het aantal slachtoffers van de ramp van zondag lopen zeer uiteen. Hei Perzische Rode Kruis heeft gis teren in Teheran meegedeeld, dat tot dusver 400 lijken zijn gebor gen. In krantenberichten wordt het aantal doden geschat op 1500 tot 3.000. Racfio-Teheran bericht te gisteravond dat er 600 gewon den zijn. De aardbevingen hebben ook de nabij Lar gelegen plaats Ga- rasj getroffen. Vliegtuigen heb ben rijen vluchtelingen gezien op weg naar plaatsen in de buurt van Lar en Garasj. Vliegtuigen van de Perzische luchtmacht heb ben brood en voorraden voor de overlevenden van de aardbe vingsramp afgeworpen. De Britse pers heeft dinsdag naar aanleiding van de aardbe- vingsramp in het Perzische stad je Lar aangedrongen op het ne men van maatregelen op inter nationale schaal om het lijden bij toekomstige soortgelijke ram pen te verlichten De liberale „Guardian" acht het noodzakelijk dat de spontaan van alle kanten aangeboden hulp via een internationale organisa tie wordt gekanaliseerd. Een dergelijke organisatie zou kun nen beschikken over reddings ploegen, vliegtuigen, voedsel, medicamenten enz. en deze on middellijk naai- de bestemde plaats overbrengen. De eveneens liberale „News Cronicle" schrijft dat meer dan tot dusver kan worden gedaan om de gevolgen van aardbevin gen zo klein mogelijk te maken. Hiervoor is internationale samen werk ing nodig. De. verschillend- de landen moeten hun isolatio nisme prijsgeven, aldus het blad. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Aanhoudend koud. Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige noordelijke wind. Aan houdend vrij koud weer. WOENSDAG 27 APRIL v.m. n.m. Breskens 2.43 3.07 Terneuzen 3.18 3.42 Hansweert 3.58 4.22 Walsoorden 4.08 4.32 ZON MAAN op onder op onder April 27 5.19 19.57 6.28 21.34 28 5.17 19.59 7.02 22.32 29 5.15 20.01 7.40 23.2.", 30 5.13 20.02 8.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1