De Gaulle naar Amerika Radio-Televisie Vrriirhtieg Radii ie Koel super Valspar rvuld Plicht-nood wachters Uit de bocht. De Ontwapenings-conferentie IjtMHlwill Opnieuw betogingen in Zuid-Korea eid EN-LAI IN INDIA HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Vrijdag 22 april I960 ten! Grote keuze Autorijlessen „SCHIPPERS" te ZATERDAG 23 'APRIL 1960 16e Jaargang Nr 4967 TSJOE Duitse kwestie Italiaanse crisis Chinese premier op reis DE NEDERLANDSE SCHEEPVAART TOESTEL RADIO de BUCK DE ARABISCHE BOYCOT VAN AMERIKAANSE SCHEPEN ?9iÜ NIEUWE STAATSLENING VAN ƒ300 MILJOEN De Floriade-postkoets Libië wenst diplomatieke betrekkingen met Nederland Roxy is •kssmaak zuiver "not van s in het kvcrkoc- :k is nu OXYl R «009 in het, Dameshocdenhuis van Sez Millenaar Lange Kerkstraat 64 Bondsautor\jschooI Axelsestraat 237-239 'erneuzen - Telefoon 2568 bij het Gulftankstation. H i e pjnnlsertpg bg abonnement: Terneuzen nireeteup-Hoolldredacteur I. van de Sande Redactie-cdres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,- per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties '(géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur Na de Paasdagen, die voornamelijk gewijd waren aan het toe risme en waarin men nog napraatte over de ..kidnapping" van het zoontje van de Franse autofabrikant Peugeot fliet kind kwam gelukkig ongedeerd terug) is de aandacht weer vevraagd voor de ernstige en zware' politiek. President De Gaulle die pas zijn bezoek aan Engeland achter de rug heeft, zal nu naar Washington gaan en men kan er van op aan. dat deze reis tot de belangrijkste behoort van de overigens schaarse buitenlandse uitstapjes van de Franse president. Er zijn onderhandelingen gaande over het verstrekken van atoomgeheimen door de Amerikanen aan de Fransen. Dat hebben zil ook gedaan aan de Britten. Doch dit betrof toch een ander geval. In de oorlog immers hebben de Engelsen die theoretisch minstens zo ver waren als de Amerikanen, al hun kennis ter beschikking gesteld van de geleerden uit de V. S., om een atoom bom te kunnen maken. Zelfs zijn toen de Engelse deskundigen naar Amerika gegaan, omdat er in Engeland midden in de oor- los en zo voortdurend gebombardeerdook geen gelegenheid was tot proefnemingen. Het is begrijpelijk dat uit deze periode een lotsgemeenschap is gebleven, waarbij Amerikanen en Britten gelijkgerechtigden zijn. Er is in de V. S. een wet aangenomen (de wet-Macmahon) die de president, verbiedt geheimen verder mee te delen, tenzij aan een bondgenoot die zelf ver genoeg is gevor derd. om ook kernwapens te maken. Op die bepaling beroepen z:ch nu de Fransen. Het is echter zeer de vraag of het Ameri kaanse Congres zal menen, dat Frankrijk te vergelijken zal zijn met de Britten. Koehandel? Daar komt nog iets bij. De wet-Macmahon zegt ook dat vast moet staan dat een staat die geheimen ontvangt bondge noot zal blijven, en dat hij zo'n innerlijke stabiliteit heeft dat het zeker is dat, de geheimen niet in verkeerde handen zullen komen. Nu heeft, Frankrijk 20 'Ui lieden die communistisch stemmen. En de voorzitter van de aanvankelijke atoom-com missie. Joliot-Curie, was een communist. Hij is toentertijd wel ontslagen en sindsdien overleden, maar men is er nier, zeker van, hoe het staat met de geleerden in het algemeen. Bo vendien heeft De Gaulle zich niet, als een volgzaam bondge noot gedragen. Hij heeft de Franse vloot in de Middellandse Zee onttrokken aan het opper bevel van de NAVO, hij heeft gswèigerd de luchtverdediging' te integreren", en ook zijn medewerking onthouden, om Amerikaanse kernwapens voor bombardementstoesteUen op te slaan op Franse militaire vlieg velden. Daarop hebben die Amerikaanse viegtuigen Frank rijk verlaten. Men vraagt zich nu af, of De Gaulle niet bereid is, inzake de drie punten concessies te doen en zich wel in de NAVO te in tegreren. mits zijn land de be schikking krijgt over Ameri kaanse atoomgeheimen. Verder moeten Eisenhower en De Gaulle spreken over hun houding op de topconferentie met Chroesjtsjef. Dienaangaan de hebben westelijke ministers van Buitenlandse Zaken al in Washington vergaderd. Gemeld is dat zij het eens zijn gewor den over de taktiek. Men zal eerst de ontwapening willen aansnijden. Op dit terrein zijn enkele akkoorden mogelijk, zo als over het staken van kern proeven, al blijft Frankrijk zich alle vrijheid voorbehouden, zolang de andere landen hun kernwapens niet hebben afge schaft. Verder nadert men el kaar inzake vermindering van de ..conventionele" legers. De regeringsleiders zullen echter niet veel meer doen dan hun ministers opdracht geven, ern stig naar een vergelijk te stre ven. Wat de Duitse eenheid be treft kan men geen stap verder komen. Dan blijft het probleem van de verbindingen met West- Berlijn, dat immers midden in de Oostduitse republiek iigt. Verleden zomer had men al bijna een overeenkomst bereikt de Oostduitse politie zou dan alle vervoer controleren, en de Russen zouden daarvoor ver antwoordelijk blijven en het ging nog slechts om een schrif telijke Russische bevestiging van de westelijke rechten in West-Berlijn. Men weet dat Adenauer zich hevig verzet tegen zulk een ..interim-ak koord", omdat dan de invloed van Oost-Duitsland groter wordt. Doch op de duur zal het er wel van komen dat de Oost duitsers die het burgerlijke verkeer al controleren ook het militaire vervoer door hun zone inspecteren. In feite be staan er nu eenmaal twee Duit se republieken. Italië was op de ministers conferentie in Washington ver tegenwoordigd door Segni, die toen minister was in het kabi- net-Tambroni, dat echter al zijn ontslag indiende toen Segni in Washington was. Tambroni poogde een kabinet te vormen van de achterzijde. Het bleek toen dat hij alleen kon rekenen op zijn eigen Katholieke. Chris ten-democratische partij en op cie 24 fascisten in de Kamer. Zo kreeg hij een heel kleine meerderheid, maar zou hij steeds afhankelijk blijven van de fascisten. Hij zelf wilde op grondslag nog wel een zaken kabinet vormen om de begro ting te doen aanvaarde en lo pende kwesties af te handelen. Maar de sociaalvooruicstrevende linkervleugel van zijn partij wilde niet dat hij onder die om standigheden aanbleef. Tambro" ni verscheen toen niet eens meer voor de senaat. President Gron- chi, die toch een regering moet hebben, heeft daarna de linkse christen-democraat Fanfani ge polst. Deze kan alleen rekenen op zijn partij (mits de rechter vleugel daarvan meegaat) op de radicalen, republikeinen en gematigde socialisten. Dat is niet, genoeg om zeker te zijn van een stabiele meerderheid, behalve.... wanneer de linkse socialist Neuni zich van stem ming onthoudt en zo de opposi tie aan de communisten en de fascisten overlaat. Men zegt dat Nenni neutraal wil blijven, mits hij kan instemmen met de prak tische maatregelen van een nieuw kabinet. Moeilijk zal het echter zijn, op die basis een regering te vormen, want deze zou dan afhankelijk zijn van Nenni, wat de rechtse Katho lieken we! niet of niet lang zullen dulden. Italië gaat langzamerhand met zijn 22 kabinetten in zestien jaar. lijken op de vierde Franse republiek. De Chinese premier Tsjou En.lai is in Burma, aangekomen, en hij zal verder Nepal en India bezoeken. Met Burma heelt Peking een akkoord gesloten inzake de grens en over de posi tie der Chinezen. Aan Nepal heeft het verzekerd, niet agres sief te zijn, maar de Mount Everest, die half in Nepal ligt en half in Tibet, te beschouwen als een Chinese berg. Ir. India is men benieuwd, wat Tsjce in deze landen tot stand brengt. Zal hij de Bur mese grens erkerflisr., zoals die indertijd is vastgesteld door een commissie onder leiding van een Brit? Dan zou er kans zijn, dat hij ook de Indisch-Chinese oostgrens erkent, die door de zelfde commissie is afgebakend. Maar ten aanzien van de weste lijke grens tussen 'India en Ti- bef, in het gebied van Ladakh, is al bekend dat Peking de Indi sche aanspraken niet erkent. Men is dus zeer benieuwd naar het resultaat van de onderhan delingen Tsjoe en Nehroe. In Delhi, de Indische hoofdstad, is men niet erg optimistisch. En de oppositie verwijt Nehroe zelfs, dat hij gaat praten zender dat Peking in beginsel de Indi sche aanspraken heeft erkend. Dr A. C. (Nadruk verboden). Advertentie l I NOORDSTRAAT 102 TEL. 3128 - TERNEUZEN Aan de daarvoor in aan merking komende instanties heeft, de minister van Binnen landse Zaken o.m. geschreven ,.Met het oog op de eis van paraatheid is het noodzakelijk om, indien kan worden voorzien dat over korte tijd een aantal vacatures zal ontstaan bij een met plichtnoodwachters be mande B. B.-overheidsdienst, er (Advertentie) U hebt 'ér méér plezier van met. lakverf Do verkeersprestatie van de Nederlandse koopvaardijvloot heeft zich in de jaren 1953 tot en met 1958 in toenemende mate ge richt op het vaargebied van het Westelijk halfrond. Vooral het interne verkeer der Amerikaanse landen nam toe. Er was in die periode een teruggang in het verkeer op Indonesië, Pakistan, Birma en India. Tegenover een verdubbeling van het aantal brutoregisterton- zeem ijlen van het verkeer op Amerikaanse landen van 59 toi 109 miljard is het verkeer naar het Oosten toegenomen van 62 tot 88 miljard (42 procent). Vergeleken met 1957 is de totale verkeersprestatie van de Nederlandse scheepvaart in 1958 gestegen van 233 tot 261 mil jard brt-zeemijlen (12 procent), zo wordt uiteengezet in het door het Centraal Bureau voor de Sta tistiek uitgegeven boekje ..Sta tistiek van de zeevaart 1958". zorg voor te dragen, dat de open te vallen plaatsen aan stonds kunnen worden ingeno men door zo mogelijk reeds vol ledig opgeleide vervangers. In het algemeen zal dit alleen mogelijk zijn ten aanzien van vacatures, die zullen ontstaan door het ontslag van plicht noodwachters wegens het be reiken van de leeftijd, waarop voor hen de noodwachtplicht eindigt of wegens het beëindi- gen van de duur der dienstver- plichting, waarvoor zij bij inde ling zijn ingelijfd. Öm zodanige parate vervan ging te kunnen bereiken, zal j een voldoend aantal noodwacht- I plichtigen die bestemd zijn de toekomstige vacatures te gaan vervullen, zo tijdig als plicht- noodwachter moeten worden ingelijfd en in opleiding geno men, dat zij bij het ontslaan van de vacatures aanstonds volledig de plaatsen kunnen in nemen" van de ontslagenen. Hierdoor zal eventueel aan een tijdelijke overschrijding van de toegestane formaties niet zijn te ontkomen". (Adv.) itkatixr Voor service en kwaliteit Noordstraat 84-86 Terneuzen Telefoon 2573 Volgens het Arabische pers bureau voor het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse vracht schip „Exminster" de Syrische haven Lattakia verlaten zonder zijn lading auto's te hebben kun nen lossen als gevolg van de wei- gering van de havenarbeiders om op het schip te werken. Deze actie is bedoeld als represaille voor het posten bij het Egypti sche vrachtschip „Cleopatra" in de haven van New York. De havenarbeiders in Lattakia weigeren ook drie andere Ame rikaanse schepen te lossen, die donderdagochtend zijn aange komen. Een Amsterdamse brandweer wagen is op weg naar een brandje, bij het. nemen van de bocht van de Insulindeweg waar de SoembaM astraat uit de bocht gevlogen en omgeslagen. Met man en macht moest de politie, bijgestaan door collega's van de onfortuinlijke brandweer lieden aan het werk om de auto weer op de wielen tc krjjgen'n karwei, dat niet onopgemerkt bleef l)o Ver. Staten hebben vrijdag op de ontwapeningsconferentie te Genève bij monde van hun gedelegeerde Frederick Eaton Rusland ervan beschulidgd dat het de ontwapening tegenhoudt door te weigeren het vraagstuk A an de internationale controle onder de ogen te zien. De Russen aldus Eaton, hebben op de con ferentie weliswaar voortdurend „lippendienst" bewezen aan het principe van het Internationale toezicht, maar steeds gezwegen over speciale controlemaatrege len. Hij vroeg de Russen waar om zij bepalingen over het toe zicht beschouwen „als iets dat als de pest vermeden moet wor den". Is de Sowjet-Unie, ondanks haar gepoch op kracht en supe rioriteit. bang om toezicht te aanvaarden op gelijke voorwaar den. of heeft zij iets te verber gen waarvoor zij zich schaamt? zo vroeg Eaton. Hij zei dat men niet op enige vooruitgang van betekenis hoeft te rekenen, als men erop de con ferentie niet in slaagt de gede tailleerde standpunten van beide partijen over de kwestie van het toezicht op de ontwapening nader tot elkander te brengen. Voor ons en het staat voor mij vast ook voor het forum van de wereld is het vrijwel zeker, dat geheimhouding een dekman tel voor de aanvaller is. Zolang als deze, zo langzamerhand tot een obsessie wordende, stilzwij gendheid gepaard gaat met een koppige weigering om een doel treffend toezicht te aanvaarden, zal het vooruitzicht op vervul ling van de hoop op een spoedig begin van de ontwapening, die in de hele wereld leeft, maar zeer klein zijn, aldus Eaton. De Rus Zorin verklaarde hier op dat het niet de kwestie is of men vóór of tegen toezicht is, maar of men vóór of tegen „een algemene en algehele ontwape ning" is. Het Westen moet voor het forum van de wereld ant woorden op de vraag wat het met de onderhandelingen beoogt. „Willen de Westelijke mogend heden inderdaad wel pogen liet vraagstuk van de algemene en algehele ontwapening tot oplos sing brengen? Zorin zei met na druk dat het eventuele succes van de onderhandelingen af hangt van het antwoord dat het Westen op deze vraag geeft. He.t Westen wacht op het ogen blik op het Russische antwoord op het voorstel van Eaton om een internationaal program van vier punten te bespreken over het toezicht op de inkrimping van de Russische en Amerikaan se strijdkrachten. De eerste reac tie van de Rus Zorin op dit voor stel was nu niet bepaald gunstig. Hij heeft echter toegezegd het plan te zullen bestuderen. Op de vergadering van vrijdag hebben de Rus Zorin en de Fransman Jules Moch het nog met elkaar aan de stok gekregen over het principe van dc vreed zame coëxistentie. Zorin bracht in verband met de herdenking van het feit dat Lenin 90 jaar geleden werd geboren, Lenins „principes van vreedzaam naast elkander bestaan" in herinne ring. Hij zei dat Lenin de vader van de vreedzame coëxistentie geweest is. Moch toonde zich De minister van Financiën is voornemens over te gaan tot de uitgifte van een 412 pet lening groot 300 miljoen tegen een koers van 99'i pet. Aflossing van de lening zal ge schieden in 30 jaarlijkse termij nen en wel afwisselend 3 pet. 4 pot en 3 pel per jaar, zodat tel kens in drie opeenvolgende jaren 10 pet van de lening wordt ge delgd. te beginnen op 1 juni 1961. Versterkte of algehele delging is de eerste 10 jaren niet toege staan. De rente gaat in op 1 juni 1960; de coupons versofiijnen jaarlijks op 1 juni. De storting op de toegewezen sehuldhewijzen zal moeten geschieden op woens dag 1 juni 1960. Schuldbewijzen in de nieuwe lening zullen worden afgegeven in stukken van 1000 en 100, terwijl deelneming in de lening in de vorm van schuldregisteiin- schrijvlngen zal kunnen geschie den tot bedragen van tenminste 100.000. Het ligt in de bedoeling de in schrijving open te stellen op maandag 9 mei a.s. van 9 tot 16 uur. bij het agentschap van het ministerie van Financiën te Am sterdam. Opneming van deze lening in de notering ter beurze van Am sterdam en Rotterdam zal wor den bevorderd. Het prospectus zal binnenkort, vermoedelijk op 29 april a.s., ver schijnen. verbaasd over deze mededeling. Verwijzingen naar dit principe komen al voor in de verdragen van Mycena, die meer dan 2000 jaar geleden gesloten zijn en ook in verschillende verdragen uit dc middeleeuwen. Mocfi voeg. de hieraan toe dat er vóór de grote oktoberrevolutie in Rus land al een andere geweest is, n.l de Franse revolutie. Advertentie BINNENVERINGBED HAZEI-FABRIEK E|9 ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBED Vrijdag hebben in Intsjon een duizendtal scholieren en studen ten tegen de regering gedemon streerd. De politie schoot in de lucht, waarop dc betogers met stenen gingen gooien. Een stu dent en twee politiemannen wer den gewond. Ongeveer tweedui zend toeschouwers juichten de demonstranten toe. In de Zuidkoreaanse nationale vergadering deden zich vrijdag moeilijkheden voor, toen de mi nister van Landsverdediging Kim Joeng Jol verklaarde dat de stu denten. bij het begin der wanor delijkheden, het eerst hadden ge schoten. leiden der democratische oppositiepartij trachtten de mi nister met schreeuwen het zwij gen op te leggen. Dit leidde tot een handgemeen met afgevaar digden van de liberale regerings partij. De zitting werd daarop voor een uur geschorst. Na de hervatting der beraad slagingen besloot het parlement een twintig man sterke commis sie te vormen, waarin alle par tijen zijn vertegenwoordigd en die tot opdracht heeft gekregen maandag a.s. te rapporteren, of het afkondigen van de staat van beleg gerechtvaardigd was. Een vooraanstaand lid van de liberale regeringspartij heeft, naar wordt gemeld, gezegd het goed mogelijk te achten dat pre sident Rhee een zakenkabinet zal vormen. Hot kabinet en het bestuur van de liberale partij zijn, als gemeld, na de bloedige incidenten afgetreden. Luitenant-generaal Song ver klaarde vrijdag dat de lagere scholen in Seoel vandaag worden heropend. De middelbare scholen en universiteiten blijven echter nog gesloten. Song zei ook dat hij ernaar streeft de staat van beleg zo spoedig mogelijk op te heften. President Rhee heeft in een verklaring een beroep op het volk gedaan om de orde te be waren, opdat de staat van beleg kan worden opgeheven. Twaalf studenten uit Seoel hebben luitenant-generaal Song vrijdagavond bezocht en een aan tal voorstellen gedaan. Zij wilden onder meer dat de Zuidkoreaanse politiemannen, die negentien dezer op betogende studenten hebben geschoten, ge straft zullen worden. Zij verzochten ook om vrijla ting van alle gearresteerde stu denten. „die na verloop van tijd weer gearresteerd kunnen wor den, indien dit na het verdere onderzoek door de autoriteiten noodzakelijk wordt geacht". Song weigerde dit echter. Hij verklaar de dat de twaalf studenten, die zich in arrest bevinden, eerst na een zorgvuldig onderzoek in ver zekerde bewaring werden gesteld. Er zijn thans, buiten deze twaalf studenten, nog elf per sonen in verband met hun ge drag tijdens de wanordelijkheden gearresteerd. Tegen negen ande ren zijn bevelen tot in hechtenis neming uitgevaardigd. De Floriade-postkoels bevindt zich thans in Oostenrijk. Vrijdag werd de Hohetauernpas overge trokken, een hoogte van 1300 meter met een stijging van 27 procent. Premier Abdoel Madjid Koe- bar van Libië heeft donderdag bekendgemaakt, dat zijn rege ring diplomatieke betrekkingen wil aanknopen met Nederland. Oostenrijk. Zuid-Slavië en Ghana. Op een persconferentie in de hoofdstad Tripolis zei de eerste- minister, dat het kabinet in be ginsel het Westduitse aanbod heeft aanvaard betreffende een lening met een lange looptijd, hulp bij het onderwijs en het zenden.van Westduitse deskun digen voor het opleiden van Libiers op het gebied van de in dustriële proctuktie en de ver kooptechniek. NOORDWESTELIJKE WIND. Tussen een depressie ten wes- ten van Noorwegen en een hoge- drukgebied ten westen van Ier land stroomt koude polaire lucht naar het vasteland van Europa. De lucht die van het zeegebied ten zuiden van Island naar ons land stroomde is vrij vochtig, zodat er vrij veel bewolking was. Deze lucht wordt verdrongen door drogere lucht waarin op klaringen voorkomen. Het front dat de voorste begrenzing van de drogere lucht vormt zal in de loop van zaterdag ons land pas seren, wat hier en daar met wat regen gepaard zal gaan. In het temperatuursverloop overdag komt weinig verande ring. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van zaterdag- ochten tot zaterdagavond. OPKLARINGEN Aanvankelijk veel bewolking met, hier en daar enige regen of ■motregen, later van het noor den uit opklaringen. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. Overwegend matige noordwestelijke wind. ZATERDAG 23 APRIL Breskens Terneuzen Hans weert Walsoorden v.m. 0.10 .0.45 1.25 1.35 n.m. 12.40 1.15 1.55 2.05 ZONDAG 24 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.56 1.31 2.11 2.21 n.m. 1.23 1.58 2.3S 2.48 ZON MAAN op onder op onder April 21 5.31 19.47 3.49 14.52 22 5.29 19.49 4.16 16.02 23 5.27 19.51 4.41 17.12 24 5.25 19.52 5.06 18.20 25 5.23 19.54 5.32 19.27 26 5.21 19.56 5.59 20.32 27 5.19 19.57 6.2S 21.34 28 5.17 19.59 7.02 22.32 29 5.15 20.01 7.40 23.25 30 5.13 20.02 8.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1