T i! Opstandige beweging in Venezuela Tsjou en Lai in India Opnieuw relletjes in Zuid-Korea Zuid-Kameroen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Politie van België en Nederland met handen in het haar" Dr. Felix Kersten overleden ZON- en MAANSTANDEN Woensdag 20 april I960 ren ":het glad ïenk, van !f het taan I: Overhemden Bloussons of VERLINDE DONDERDAG 21 APRIL 1960 16e Jaargang Nr 4965 Indonesische verkiezingen in 1962. DE „VERONICA" DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE HET BEZOEK VAN DE GAULLE AAN CANADA DE „NEW YORK TIMES" OVER DE ONLUSTEN IN ZUID-KOREA Koninklijke Familie in Zwitserland iee!) lat is 'P dit v be- ikket een ft de het omt ®E VROUW, draagt Uw man of Uw zoon ook al die mooie en goed passende Nieuwediepstraat 15. robeer U ze eens, U spaad r een hoop geld mee uit. K! geschenk d« ier want een lot ■M tot 135- vulpotlood ftankerüigbij abonnement: Terneazen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pei advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties '(géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meei 20 ct. Kléine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre! Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, Hoge officieren, die uit Vene zuela waren uitgewezen, heb ben zich gistermorgen vroeg meester gemaakt van het bevel over het garnizoen van de staat Tachira, bjj de grens met Colum bia, aldus meldt <le Venezolaan se radio. President Betancourt van Ve nezuela hééft bekend gemaakt, dat van de militaire luchtbasis tc Maracay bommenwerpers zijn uitgezonden die opdracht heb ben de opstandelingen te San Cri-'tobaJ de hoofdplaats van de staat Tachira, te beschieten als zij zich niet binnen de vastgestelde tijd overgeven". Volgens een nadere medede ling van de Venezolaanse radio herit de garnizoenscomman dant van San Cristobal deze hoofdplaats van de staat Tachi ra overgeleverd aan een groep voormalige officieren die uit Venezuela waren verbannen wegens „subversieve manoeu vres". Onder deze officieren bevindt zich generaal Jezus Maria Cas tro Leon, die in de voorlopige regering van schout bij nacht Lirrazabal minister van Defen sie was, alsmede de majoor Ta- mayo Suarez, die onder de voor malige president Perez Jimenez commandant was van de natio nale garde. De staat Tachira is geiegen aan de grens met Co lumbia. Blijkens op Curacao ontvan gen berichten hebben de leiders van de drie Venezolaanse coali tiepartijen in radiotoespraken opgeroepen tot een algemene staking uit protest tegen de op standige beweging. Het Venezolaanse fregat „José Moran", dat in verband met de feestelijkheden van de 150-jarige onafhankelijkheid van Vene zuela Curagao bezocht, heeft opdracht gekregen het bezoek af te 'oreken en woensdag nog naar Venezuela terug te keren. Naast de arbeiders zijn ook de studenten opgeroepen om voor de regering te betogen. President Betancourt heeft zich onmiddelijk tot de bevol king gericht om te verzekeren dat hij vastbesloten zou optre den. maar ook om de opstande lingen te waarschuwen dat de luchtmacht opdracht had ont vangen San Cristobal te bombar deren ingeval zij zich niet binnen de kortst mogelijke termijn zou den overgeven. De leiders van de politieke partijen en de commandanten van de verschillende wapens heb ben de regering en de bevolking verzekerd van hun trouw aan het bewind. In Caracas begint een oorlogs- sfeer te heersen. In allerijl zijn barricades opgericht en arbei- dersconimando's gevormd. Aan de bevolking zijn wapens uitge reikt. De winkels zijn gesloten en de verbindingen zijn verbro- LAGERE TEMPERATUREN Een oostelijke stroming boven Duitsland voerde ook woensdag zachte continentale lucht aan, waarin de middagtemperaturen in het binnenland opliepen tot omstreeks 21 graden. Het noge- drukgebied boven Scandinavië dat deze stroming veroorzaakte is nu in betekenis afgenomen. De rol hiervan wordt nu over genomen door een krachtig hoge- drukgebied boven het midden van de Oceaan. Aan de noord flank hiervan staat een weste lijke stroming waarmee koudere lucht in de richting van de Noordzee wordt getransporteerd Deze lucht zal vandaag ook ons land binnendringen, wat gepaard gaat met enkele wolkenvelden. Regen van betekenis wordt even wel niet verwacht. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderagavond. Lagere temperaturen. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige wind tussen noord en noordwest. Lagere middagtem peraturen. VRIJDAG 22 APRIL ken. Alle strategische punten zijn (loor militairen bezet, evenals het vliegveld van Maiquetia, waar luchtafweergeschut is op gesteld. Alle vluchten zijn verbo den, ook de internationale. In een uitzending van de op- standelingenradio, die in Bogota werd opgevangen, werd meege deeld dat de Venezolaanse rege ring het revolutionaire proces heeft verraden. „Het vaderland, dat lijdt, is opgestaan. Wij beve len Betancourt zich onmiddellijk van zijn functies te ontdoen". Dit communiqué, dat was uitge geven door Castro Leon, besloot: ..De revolutie van vandaag is geen beweging ten gunste van Perez Jimenez. Het is een revo lutie van het volk en het leger, voor het volk en voor het leger. Zij die iets anders verwachten, vergissen zich. De gouverneur van de staat Tachira. Cefiro Castillo, is de ge vangene van Castro Leon. Hij wordt vastgehouden in de kazer ne van het garnizoen „Leberta- dor", waarvan de commandant zich ter beschikking van Castro Leon heeft gesteld evenals luile- nant-kolonel Oscar Tamayo, oud commandant van de nationale garde onder het regime van Perez Jimenez. De opstandelin gen hadden San Cristobal snel bezet en zich spoedig van twee radiozenders meester gemaakt. De regeringsvliegtuigen, die van de luchtbasis van Palo Negro waren vertrokken om de kazerne „Lebertador" te bombar deren hebben hun opdracht niet kunnen uitvoeren wegens het slechte weer in het gebied. Volgens de Indonesische minis ter Rumanbi, die de vet bindings- man is tussen het Indonesische parlement en hogere staatsorga nen, zullen tegen liet einde van het jaar 1962 algemene verkie zingen worden gehouden, aldus meldt Antara. De nieuwe verkiezingen, aldus verklaarde, volgens het persbu reau, de minister woensdag op een persconferentie, zullen geba seerd worden op nieuwe kieswet ten, die thans worden opgesteld. De Indische premier Djawa- harlal Nehroe heelt woensdag uitvoerig beraadslaagd met zijn communistisch-Chinese ambtge noot Tsjoe en Lai. 's Morgens duurde het overleg een uur en ijftig minuten en 's middags twee uur. Bij de 's middags ge voerde besprekingen waren slechts de tolken mede aanwezig. S De eerste twintig minuten van de ochtendbesprekingen, wer den bijgewoond door de Indische minister voor Staal Mijnen en Brandstofvoorzicning, Sandar Singh. Er is nog niets onthuld over het besprokene. Tsjoe en Lai heelt, vóór het begin van zijn besprekingen met Nehroe, een bezoek gébracht aan president Prasad Tevoren had hij een reusach tige rozenkrans gelegd op de plaats, waar in 1948 het stoffelijk overschot van Gandhi werd ver brand. De „Veronica", die zoals be kend, dinsdag de haven van Emden heeft verlaten, bevond zich, gesleept door de Engelse sleepboot „Guardsman", gis termiddag ongeveer vijftien mijl ten noord-westen van IJmuiden. Er zijn seinen van het schip opgevangen, die er op wijzen, dat men de zender aan het gereedmaken is. Een vliegtuigje van de dienst luchtvaart der rijkspolitie op Schiphol is gistermiddag zo wordt van Schiphol vernomen voor een normale routine- vlucht opgestegen. waarbij echter tevens uitgekeken zou worden naar de „Veronica". Voorts zou de maatschappij die achter de „Veronica" staat, met de schipper van de Sch. 26, de heer J. Groen, een overeen komst hebben getroffen, waar bij deze schipper zich verplicht zou hebben het vervoer van voor de uitzending benodigde bandjes met programma's van adverteerders, van de Neder landse kust naar het schip te verzorgen. Nader verneemt het A. N. P. van de schipper van de Scheve- ningen 26, de heer Groen, dat de maatschappij die de „Vero nica" wil exploiteren hem in derdaad benaderd heeft. Hem is gevraagd, of hij voor de op varenden van de ..Veronica" regelmatig levensmiddelen zou willen aanvoeren. De schipper heeft nog geen besluit genomen. De heer Groen had vernomen dat de „Veronica" ligplaats zou kiezen ongeveer ter hoogte van Katwijk en acht mijl uit de kust. Nehroe zei iater aan een diner dat een oplossing van de Chi nees- Indische geschillen in overstemming met de waardig heid en het zelfrespect van elk land moet zijn en tevens niet los mag worden gedacht van de zaak van de vrede in Aziatisch en wereldvei band. De geschillen zijn niet alleen een ongelukkige omstandigheid voor India en China, maar ook voor de gehele wereld. Tsjoe zei in zi.in antwoord dat het ChineesIndische geschil moeilijke aspecten heeft. Hij zei er echter van overtuigd te zijn dat het kan worden geregeld in een sfeer van onderling begrip. De Sowjet-Unie heeft woens dag op. de 10-landcnconferentie te Genève het voorstel van de Ver. Staten om negen ontwape- nings- en controlemaatregelen te bespreken, van de hand gewezen. De Sowjet afgevaardigde Zo- rin verklaarde woensdagochtend dat alle negen maatregelen die de Amerikaan Eaton had opge somd, voorzagen in controle maar niet in ontwapening. Wij zullen gaarne alle maatregelen bespreken die kunnen leiden tot algemene en algehele ontwa pening, zo zei hij, doch over an dere maatregelen willen wij niet spreken. In conferentiekringen verluidt voorts dat Zorin het Westen er van beschuldigde dat het de koude oorlog was begonnen door de NAVO op te richten en de atoombom te gebruiken als chantagemiddel. De Sowjet-Unie was toen gedwongen geweest om te herbewapenen. De Fransman Moc-h, die woensdag voorzitter was, verzocht hem echter niet de verantwoordelijkheid voor de koude oorlog te gaan zitten ver delen Er zijn tenslotte in fe bruari 194S in Europa en in 1949 in Azië bepaalde dingen gebeurd waar ook Zorin alles \an weet. zo zei hij, doch volgens hem moest men dit verleden nu maar laten rusten. President De Gaulle van Frankrijk is woensdag van Ot tawa naar Juebec gereisd voor een bezoek van 24 uur. De president werd begroet met 21 saluutschoten toen zijn vliegtuig landde op het vlieg veld 1' Ancienenne Lorette bij Quebec waar het Frans de eer ste taal is van negentig pro cent van de inwoners. Na aankomst inspecteerde de president een erewacht en ver volgens begaf de president en zijn gastheren zich naar het oorlogsmonument voor een kranslegging. Zuidkoreaanse politie heeft woensdag in Seoel opnieuw ge vuurd op een driehonderdtal demonstranten tegen de regering van Syngman Rhee. Verzetslie den voeren een guerillastrijd in de omgeving van de hoofdstad, waarin leger en politie nog met vechtwagens en licht gesehut patrouileren. Studentengrorpcn ter sterkte van verscheidene hon 'orden heb- zingen, waarbij Syngman Rhee i liberaal) voor de vierde maal werd herkozen. Zij zijn van mening dat de uit slag met gebruikmaking van on wettige methoden is vastgesteld en zij eisen nieuwe verkiezingen. Negen Zuidkoreaanse parle mentsleden begaven zich woens dag met spoed' naar een berg achtig gebied buiten Seoel, waar zich, naar gemeld was, een groot aantal bewapende studenten be vond. De parlementariërs wilden de studenten overreden van ver der verzet af te zien. Zij troffen Generaal Song Jo Tsjan, die op grond van de staat van beleg is bekleed met de hoogste be voegdheden. heeft woensdag avond meegedeeld dat de lijkon van de dinsdag omgekomen be togers aan hun nabestaanden zal overdragen zodra de stoffelijke overschotten zijn geïdentificeerd. Bij de overdracht van elk lijk zal een bedrag van een kleine drie honderd gulden worden geschon ken aan het getroffen gezin als „teken van deelneming", aldus generaal Song Jo Tsjan. Na de mislukte aanhouding door de Belgische rijkswacht van een Nederlander in Baarle- Hertog enkele weken geleden en de daarop gevolgde voorlopige overeenkomst tussen de Belgi sche en Nederlandse Justitie zijn de moeilijkheden in de en clave volgens de „Gazet van Ant werpen" nog iang niet van de baan en „zitten de Nederlandse en Belgische politie met de handen in het haar". Het voorval van begin deze maand, toen de Nederlandse grensbewakers doortocht weiger den aan de Belgische rijkswach ters met een door de rechter in Turnhout wegens inbraak tot gevangenisstraf veroordeelde Nederlandse arrestant, leidde in afwachting van een definitieve regeling op hoog niveau tot een voorlopig akkoord om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen. De regeling houdt onder meer in, dat bij het op maken van een procesverbaal of bij een arrestatie in Baarle-Her- tog de wetsovertreder als eerste vraag wordt gesteld, of hij het eens is met de vaststelling dat dit hetzij op Belgisch of op Ne derlands grondgebied is ge beurd. Indien de betrokkene het met de vaststelling van de Ne derlandse of Belgische politic dienaar niet eens is dan diant er volgens het akkoord een politie dienaar van het andere land te worden bijgehaald. „En nu komen de moeilijkhe den". aldus de „Gazet van Ant werpen". „Alle Baarlenaren immers, of zij nu Beig of Neder lander zijn, zullen altijd de sta tus betwisten van het gebied, waarop zij een bon krijgen of worden aangehouden. Automa tisch zal dus altijd de andere po litiemacht, hetzij Belgisch of Ne derlands, bij elk geval worden betrokken. Het is een akkoord met haken en ogen gebleken. Men heeft buiten de waard ge rekend en de spitsvondigheid van zowel de Nederlandse als Belgische Baarlenaren onder schat." Volgens het blad hebben zich de laatste dagen al verscheidene keren moeilijkheden tussen burgers en politie in Baarle- Hertog voorgedaan. „Maar daar het akkoord deze bepaling bevat en werd gesloten door de politie autoriteiten van de beide landen, is het een recht van de burgers van Baarie-Hertog de status van het grondgebied te betwisten, ook ai was daar vroeger geen sprake van." ■?n woensdag, ondanks de dins- nag j.l. voor de voornaamste Zuidkoreaanse steden afgekon- tot nu toe naar schatting tachtig personen gedood en een duizend tal gewond. Er werd woensdag censuur uitgeoefend op de onafhankelijke Zuidkoreaanse bladen en op de uitgaande telegrammen van bui tenlandse correspondenten. Deze bladen meldden dat de politie digde staat van beleg, in de stra ten van Taegoe, Intsjon, Tsjinjoe en Soewon betoogd. Bij de wanordelijkheden zijn woensdag alle betogers uiteen had gedreven. President Syngman Rhee heeft een beroep op het volk gedaan om zich aan de wet te houden. Hij zegde een volledig onderzoek toe, herstel van „ernstige grie ven" en bestraffing van schuldi gen aan de wanordelijkheden. De protesten der betogende scholieren en studenten betrof fen in de eerste plaats d'e gang van zaken bij de vijftien maart j.l. gehouden presidenlsverkie- echter slechts een klein aantal .Studenten aan. In Seoel waren woensdag de opruimingswerkzaamheden in volle gang. De stad maakte ogenschijnlijk eèn normale in druk, doch waarnemers menen dat het broeit onder de opper vlakte. Het niet vleiende commentaar van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Herter op de wanordelijkheden in Zuid- Korea werd door de eensuur doorgelaten; het werd op de frontpagina's van de Zuidko reaanse pers gepubliceerd. De politie heeft meegedeeld sinds dinsdag j.l. een 450 studen ten te hebben gearresteerd. De meesten hunner zullen echter binnen een of twee dagen wor den vrijgelaten. James Wilcox, een te Seoel wonende Amerikaanse zaken man, is dinsdag j.l. door een ver dwaalde kogel getroffen; zijn toestand is ernstig. Reeds meer dan tachtig mensen hebben het leven verleren, ter wijl honderden gewond werden bij wanordelijkheden gisteren in de voornaamste steden in Zuid-Korea. Op de foto zien we agenten die optreden tegen studenten in Seoel de wanordelijkheden zijn ook begonnen met demon straties van studenten en scho lieren tegen de regering van president Syngman Rhee. (Telefoto.) v.m. n.m. Breskens 11.25 11.47 Terneuzen 12.22 Hanswee rt 0.40 1.02 Walsoorden 0.50 1.12 ZON MAAN op onder op onder April 21 5.31 19.47 3.49 14.52 22 5.29 19.49 4.16 16.02 23 5.27 19.51 4.41 17.12 24 5.25 19.52 5.06 18.20 25 5.23 19.34 5.32 19.27 De lijfarts van de Gestapo-chef en het hoofd van de S.S. Himm- ler, de massage-arts dr. Felix Kersten, is op 61-jarige leeftijd te Hamm in West-Duitsland overleden. Dr. Kersten heeft gezegd door zijn medische behandeling van de Duitse nazi-leider zoveel in vloed op deze te hebben gekre gen dat hij in de tweede wereld oorlog duizenden mensen, onder wie vele Nederlanders, heeft kunnen redden. Verder zou hij het bezettingsregime in Neder land hebben doen verzachten en plannen tot deportatie van de ge hele Nederlandse bevolking naar Polen hebben kunnen verijdelen. Een. functionaris van het ste delijke ziekenhuis van I-Iamm heeft woensdag meegedeeld d" Kersten, die in Duitsland is ;r boren en de Finse nationaliteit had, zaterdag is overleden nadat hij ziek van een reis naar Stock holm was teruggekeerd. Volgens Kerstens autobiogra fie was hij in staat Himmler te beïnvloeden wanneer deze last had van zijn periodieke maag- aanvallen. Himmler raadpleegde Kersten in 1939 voor het eerst. De premier van Zuid-Kame- ■cen, Foncha, heeft woensdag verklaard dat de meeeste Britse onderdanen uit het land zullen worden gezet omdat zij proberen de ontwikkeling in de richting van onafhankelijkheid te belem meren. In de toekomst zullen alleen Britse deskundigen en specialisten in Zuid-Kameroen mogen komen als zij bereid zijn hun kennis over te dragen, zei hij. De premier verklaarde voorts dat hij heeft gevraagd om terugtrekking van de Nige- riaanse troepen voor 1 oktober. Op die datum wordt Nigeria n.l, onafhankelijk binnen het een mandaatgebied, wordt dan losgemaakt van Nigeria hangen de een volksstemming onder toezicht van de Ver. Naties over de toekomst van het land. De „New York Times" heeft woensdag een hoofdartikel ge wijd aan de onlusten in Zuid- Korea en de mogelijke gevolgen hieryan. Het blad zegt dat Zuid-Korea geteisterd is door relletjes op grote schaal die feitelijk het be gin vormen van een opstand. Het grootste deel van de herrie makers is zeker geen communist, maar communistische agenten hitsen deze mensen op en helpen hen. Van groter belang is echter dat de oproerlingen openlijk ge steund worden via radio-uitzen dingen uit Noord-Korea en Chi na, landen die tien jaar geleden Zuid-Korea overvielen en nu wachten op een nieuwe kans voor een tweede aanval. Als de relletjes zouden aanhouden, zou den zij de gelegenheid krijgen om in te grijpen, aldus de „New York Times". De Ver. Staten staan volkomen in hun recht met hun bezorgd heid over de ontwikkeling in een land. dat onder auspiciën van de Ver. Naties tot leven kwam en verdedigd is in een oorlog die het leven van ruim 33.000 Ameri kanen heeff gevergd. De opposi tie in Zuid-Korea is er vooral over gebelgd dat Syngman Rhee voor de vierde keer tot president is gekozen bij verkiezingen waarmee „geknoeid" zou zijn. Maar een dergelijk geknoei is ook af en toe voorgekomen in landen, die een veel oudere de mocratische traditie hebben dan Zuid-Korea en een opstand, die het bestaan van het land zelf in gevaar brengt, is zeker niet het beste middel om een einde aan dit „geknoei" te maken, aldus het blad. De Nederlandse Koninklijke fai e brengt, op het ogenblik een korte wintersportvakantie door in Zermatt in Zwitserland. Op deze foto, gemaakt op de 3310 meter hoge Gornemat, v.l.n.r.: Prinses Beatrix, Prins Bernhard, Prinses Irene, Ko ningin Juliana en Prinses Mar griet (Telefoto.) JONGETJE VERDRONKEN Dinsdag is te Rekken, ge meente Eibergen, het 6-jarig zoontje van de dicht bij de Duit se grens wonende familie G. D. Meddeler in de Berkel verdron ken Het kind had 's middags legen vier uur zijn vader willen opzoeken, die op het land aan het werk was. Toen de vader zonder kind thuis kwam ging de moeder zoeken. Omstreeks half zes zag zij het jongetje dood in de Berkel liggen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1