Profiteert wartje De onrust in Zuid-Afrika KERAMISCHE TEGELS N.V. DE HOOP TERNEUZEN De aanslagen in Luik en Brussel ROKKEN F rans-Russische handels-overeenkomst Ï)\cï VjoeAmcun de 9xtuw. HET WEER WEERBERICHT HOOGSTER ZON- en MAANSTANDEN Weg met de passen, anders algehele staking door de negers Terlenka «NOVITA» Itijd smeuïg, rlicht smeer- maak. zuiver plant- allerfijnste... st Rama niet margarine, oor Uw geld. f nu J 1 EN RUNDVET GARINE FIJNE RIB a 2,50 DERLAPPEN a 1,75 1RBONADE a ƒ2,- tKT a ƒ1,40 a 1,75 reclame OKTE HAM )0 gram *1* 'I**!**!*»!**!' Fa P. J. v. d. SANHE 'dstraat Terneuzen Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 NS 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 30 MAART I960 16e Jaargang Nr 4947 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie f2.25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het Pan-Afrikaanse con gres heeft de regering van Zuid-Afrika gisteren ver zocht het passenstelsel af te schaffen. Anders zal zij zich gesteld zien voor een alge hele staking door de negers, zo werd gezegd. „Er kan geen vrede in dit land zijn zolang niet geheel voldaan is aan de eisen van de inheemsen. De actie voor het afschaffen der persoons bewijzen duurt voort maar het is een geweldloze strijd. Ons advies aan de negers is niet naar hun werk te gaan en thuis te blijven als dit ge vraagd wordt. Zo zullen mogelijke moeilijkheden worden voorkomen". In de verklaring, die was on dertekend door William Jolobc, werd de schuld voor de aanval van maandagnacht van ongeor ganiseerde elementen gegeven aan de regering. In vele plaatsen hebben de negers gisteren het werk hervat na een dag van rouw over de slachtoffers van de onlusten een week geleden en een avond van geweld, waarbij twee niet-blanke politiemannen zouden zijn omge komen. In het havengebied van Kaap stad staakten echter 50.000 van de 60.000 niet-blanke arbeiders. In Welkom op de goudvelden van Oranjevrijstaat waren de politie-auto's maandagnacht met rode verf besmeurd. Op de auto's en op de muren van 't gerechts gebouw waren de initialen van het Afrikaanse Nationale Con gres i A.N. Z.) aangebracht. Ook waren leuzen geschilderd zoals ..Weg met de nationale partij" en ..Geen passen meer". De minister van Justitie, Eras mus. heeft gisteren in de Volks raad in antwoord op vragen ge- DAM IN DE EUFRAAT Volgens de Cairose pers heeft een woordvoerder van het bu reau van de V.A.R. voor grote werken meegedeeld, dat binnen drie jaar door de Sowjet-Unie een dam in de Eufraat gebouwd zal zijn. De definitieve plannen zouden begin volgend jaar ge reed zijn. De dam zal naar schatting' 300 miljoen Syrische ponden kosten. Camp David OVEREENSTEMMING OVER MERENDEEL DER VRAAGSTUKKEN TOT HET STAKEN VAN DE PROEVEN MET KERNWAPENS De besprekingen tussen presi dent Eisenhower en premier MacMillan in Camp David heb ben geleid tot overeenstemming over het merendeel van de vraagstukken betreffende de kwestie van het staken van de proeven met kernwapens, zo hebben de woordvoerders van de Amerikaanse en de Britse delegatie in het 20 km van Camp David gelegen Gettys burg dinsdag verklaard. Zij zei den dat de twee afvaardigingen zeer tevreden waren over het resultaat van het overleg. Later op de dag zou er een communi qué worden uitgegeven. Hoewel het gesprek over de kernwapenproeven dinsdag nog zou eindigen, zouden Eisenho wer en MacMillan de nacht nog in Camp David doorbrengen. De Britse woordvoerder deelde mee, dat zij nog over andere on derwerpen van gedachten zou den wisselen. Waarschijnlijk zal MacMillan woensdag naar Londen terugkeren. AKKOORD President Eisenhower en pre mier Macmtllan hebben dinsdag bekendgemaakt, dat zij bereid zijn met een kort moratorium voor kleine ondergrondse kern proeven in te stemmen, mits er eerst een verdrag betreffende alle ontdekbare proeven wordt getekend en men regelingen treft voor een gezamenlijk on derzoek met de Sowjet-Unie in zake het ontdekken van onder grondse ontploffingen van gerin ge omvang. Volgens deze verklaring kwa men zij overeen, de Sowjet-rege- ring uit te nodigen onverwijld mee te werken bij het opzetten van een gezamenlijk onderzoek. zegd dat 't Afrikaanse Nationale Congres en het Pan-Afrikaanse Congres „een regime van ter reur" veroorzaakten waaraan de regering nu een einde zal maken. „Samen hebben deze organisa ties 70.000 leden, een zeer klein percentage van de Afrikaanse bevolking". Zij vertegenwoor digen niet alle negers en vormen een kleine groep terroristen, zei hij. Hun activiteit herinnerde hem aan de van de drie miljoen leden van de communistische partij die de andere 140 miljoen Russen onderwerpen, aldus de minister. Ingevolge suggesties van de oppositie zal hij bij de commissie behandeling een amendement op het verbod van beide organisaties indienen waardoor het verbod niet langer dan twaalf maanden zal gelden. De gouverneur-gene raal zal achter van tijd tot tijd de bevoegdheid hebben om deze periode te verlengen. Inmiddels zijn bijzonderheden bekendgemaakt over het wets ontwerp tot het verbieden van 't Pan-Afrikaanse congres en het Afrikaanse Nationale Congres. Volgens de bepalingen kan de gouverneur-generaal elke orga nisatie verbieden als hij ervan overtuigd is dat de openbare vei ligheid of de orde ernstig wordt bedreigd door een actie van deze organisaties. De oppositieleider sir De Vil- liers Graaf verklaarde dat de verenigde partij het ontwerp in tweede lezing zou aanvaarden, omdat er een noodtoestand is. De noodtoestand is echter voortge komen uit de regeringspolitiek, zei hij. De partij zou het optre den van de regering ingevolge deze wet nauwkeurig gadeslaan. DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE IN IMPASSE De afgevaardigden van Oost en West naar de ontwapenings conferentie in Genève zijn gis teren drie uur bijeen geweest, maar zij zijn het er niet over eens geworden hoe de gedetail leerde onderhandelingen te be ginnen. Volgens diplomatieke waarnemers is de impasse vrij wel volkomen. Oost wil voor rang gegeven zien aan concrete ontwapeningsmaatregelen en West aan de controle daarop. Albert Loethoe 1, leider van de grootste negerorganisaties in de Zuid Afrikaanse Unie, het Afrikaanse nationale congres, heeft de negers aangeraden hun passen te verbranden. Hijzelf gaf hiertoe op demonstratieve wijze het voorbeeld. Op de foto: juichende negers verbranden hun passen. (Advertentie) Neem dadelijk het beste: voor vloer, wand of schoorsteenmantel NASSER IN INDIA President Nasser van de V.A.R. is dinsdag in India aangekomen voor een bezoek van twaalf da gen. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door president Rad- jendra Prasad en premier Neh- roe. Meer dan 100.000 mensen stonden langs de weg van het vliegveld naar de stad. President Prasad noemde Nas ser aan een banket: ..Het sym bool van het ontwaken van de Arabische wereld". De president, in wiens woning Nasser logeert, voegde hier aan toe: „Het ver heugt ons te weten dat de V.A.R. onder de bezielende leiding van U en Uw regering vorderingen maakt". DE BLANKEN IN KENIA Sir Ferdinand Cavendish Bentinck, die onlangs is afge treden als voorzitter van de wetgevende raad van Kenia, heeft meegedeeld, dat hij van plan is een „Coalitie van Kenia" te vormen. Deze coalitie, die buiten en boven de partijen staat, zou de vereniging van alle blanken ter verdediging van hun gemeenschappelijke belangen tot stand moeten brengen. Daarentegen heeft Michael Blundell, de leider van de „New Kenya Group" maandag in Na- koeroe zich tegen het denkbeeld van een verenigd front van blanken uitgesproken. Dit zou de blanken slechts isoleren van de groepen van een ander ras, aldus Blundell, die rassenpoli tiek uit de tijd acht. Belgische justitie verricht hutszoekingen in beide steden Dc Belgische Justitie heeft de afgelopen dagen in Luik en Brus sel huiszoekingen verricht naar aanleiding van de aanslagen, die de vorige week vrijdag met post- paketten, waarin springstoffen waren verbo-gen, zijn gepleegd op twee Belgische leraren. Eén van hen overleed aan de zware verwondingen, die door de ex plosie bij het openmaken van het pakket werden veroorzaakt, de tweede geadresseerde ontsnapte door gelukkige omstandigheden aan de dood. Over de resultaten van het on derzoek hult de politie zich in stilzwijgen. Bekend is alleen, dat beide pakketten dezelfde spring stof bevatten. In de Belgische pers worden de aanslagen algemeen toege schreven aan een anti-Algerijnse beweging. In beide woningen, waar de paketten met het met springstof opgevulde boek „La Pacification" werden bezorgd, wonen Belgen, die met de Alge rijnse opstandelingen sympathi seren. „Het Laatste Nieuws" schrijft dat sinds 1955 de politieke twis ten tussen twee elkaar bestrij dende Algerijnse nationalistische bewegingen zich uit Frankrijk ook tot de in België verblijvende De Engelse premier Sir Harold MacMillan en de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower lopen hier over het grasveld van het Witte Huis in Washington naar de helikopterwelke hen naar Camp David zou vervoeren. De heren zouden hier gaan confereren over het Russische voorstel tot het stopzetten van atoombomproeven. MAATREGELEN TEGEN KAPITAALS VLUCHT UIT BELGISCH KONGO De Belgische regering heeft maandag maatregelen afgekon digd ter beteugeling van de kapi- taalsvlucht uit Belgisch Kongo. De maatregelen houden in, dat voortaan de opbrengst van de Kongolese uitvoer naar Kongo moet worden overgemaakt en „wordt vermeden, dat de Kongo lese deviezenreserves zouden ver minderen door niet-gerechtvaar- vaardigde kapitaalsoverwegin gen''. Het terugtrekken van Belgisch kapitaal uit Kongo in de eerste maanden van dit jaar nieuwe hoogtepunten bereikt. In Brussel is geraamd, dat in februari de eerste maand na de ronde tafelconferentie, waarop werd be sloten dat Kongo op 30 juni on afhankelijk zal worden onge veer 2.3 miljard Belgische frank (172.5 miljoen gulden) naar Bel gië is overgemaakt. In totaal is naar schatting sinds 1 januari van dit jaar een bedrag van vier miljard frank (300 miljoen gul den) uit Kongo gerepatrieerd. De Belgische minister van Fi nanciën, de heer Van Houtte, heeft enkele weken geleden op een persconferentie in Brussel verklaard, dat het vooral de par ticulieren en niet de grote maat schappijen zijn, die deze kapitaal beweging veroorzaken. Hij voeg de hier echter aan toe, dat er wel een vertraging is in het overmaken van gelden door dc ondernemingen naar Kongo, ver geleken met „normale omstan digheden". In financiële kringen is echter opgemerkt, dat de vlucht van kapitaal niet alleen kan worden veroorzaakt door het overmaken van spaargelden door particulie ren. Daarbij werd er op gewezen, dat de in totaal 90.000 Beigen in Kongo niet in staat zijn dagelijks tientallen miljoenen naar Eelgit over te maken. NIEUWE ONLUSTEN in ROEANDA OEROENDi Uit het Belgische mandaat gebied Roeanda Oeroendi wor den nieuwe onlusten gemeld tus sen Watoetsi en Bahoetoe. die eikaars dorpen plunderen. Vier honderd mensen hebben een toe vlucht gezocht in gebouwen van de missie. De strijd ontbrandde weer, al dus een officiële mededeling, na- dal de Watoetsi hadden verklaard dat een groep van vier V.N.- waarnemers hen steunde tegen de Bahoetoe. die U nergens ziet ZO APART ZO MOOI Axelsestraat - Terneuzen NEDERLAAG VAN FRONDIZI IN ARGENTIJNSE VERKIEZINGEN Bommen onploft bij woning van president De tot dusver bekende uitsla gen van de zondag gehouden ver- keizingen in Argentinië, waarbij o.a. de helft van 't aantal zetels in de nationale vergadering op het spel stond, wijzen er op, dat president Frondizi's intransigente radicale partij over slechts 105 van de 192 zetels in de nieuwe vergadering zal kunnen beschik ken in plaats van 133 in de oude vergadering van 187 zetels. De volksradicale (oppositie)- partij, een linkse centrumgroep onder leiding van dr. Balbin, krijgt 83 zetels tegen 51 zetels tot dusver, terwijl de overige vier zetels gaan naar de conservatie ven, die in de oude vergadering niet waren vertegenwoordigd. Blijkens de laatste uitslagen, die zijn binnengekomen, zijn er tot nu toe 1.859.259 blanco stem men uitgebracht. Zoals bekend hebben de Peronisten en commu nisten, die geen kandidaten mochten stellen, van hun leiders opdracht gekregen om blanco te stemmen. De volksradicale partij kreeg 1.823.687 stemmen en Fron dizi's intransigente radicale par tij 1.601.744 stemmen. Bij de woning van president Frondizi zijn maandag twee bom men ontploft. Er is flinke schade aangericht. Algerijnen hebben overgeplaatst. „Sedert enige tijd heeft echter de beweging, die voor de volle dige onafhankelijkheid van Alge- rië strijdt, de leden van de an dere, aanvankelijk minder extre mistische beweging vrijwel ge heel overgenomen. Terwijl er thans een zekere saamhorigheid schijnt te bestaan tussen de Al gerijnen, is er de laatste tijd spra ke van een actie om die Belgen te verontrusten, die openlijk hun sympathie betuigen voor de Alge rijnse nationalisten of hen daad werkelijk steunen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze ac tie gevoerd door uiterst-rechtse Franse bewegingen, die hun ver trouwde medewerkers ook in Bel gië zouden hebben, aldus het blad. dat wijst op het gevaar van een ondergrondse strijd in België en aandringt op krachtige maat regelen. Fransaise wint songfestival De 18-jarige Frangaise Jacque line Boyer heeft dinsdagavond te Londen met het liedje „Tom Pil- libi" het Europese songfestival gewonnen. Zij kreeg 32 punten. De Brit Bryan Johnson werd met „Looking high, high, high" tweede. Zijn puntental was 25. Frangois Deguelt uit Monaco, die „Ce soir-la" zong, werd met 15 punten derde. DC-8 MET HONDERD JOURNALISTEN NAAR MADRID Max Tailleur, de Amsterdamse moppentapper, is dinsdagochtend om half twaalf als enige niet- journalist meegevolgen met de grootste persvlucht uit de Neder landse luchtvaarthistorie. Temid den van 108 vertegenwoordigers van de pers uit 11 Europese lan den vertrok hij met de nieuwste aanwinst van de K.L.M., de DC-8 PHDCA „Albert Plesman", naar Madrid, om daar evenals zijn medepassagiers als gast van de K.L.M. een lunch te gebruiken. Omstreeks acht uur werd het gezelschap op Schiphol terugver wacht. De „Albert Plesman", die van af 16 april gebruikt zal worden op de lijn naar New York, had voor deze eerste demonstratie vlucht 127 mensen aan boord, in clusief bemanning. Captain was de heer A. W. Ravenhill, ook de president-directeur der K. L. M., de heer I. A. Aler, maakte de reis mee. Voor de vlucht had de K.L.M. uit de volgende landen drie of vier journalisten naar Schiphol gebracht: Oostenrijk, België. De nemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen,' Groot-Brittannië en Zwitserland, Circa 75 verslaggevers, fotogra fen, en operateurs van radio en t.v. waren afkomstig uit Neder land. Het toestel kan de afstand van ruim 1600 km naar Madrid af leggen in circa 2 uur. Het vliegt op een hoogte van ongeveer 9000 meter. De cockpit-bemanning is in dit grote toestel met vier man kleiner dan het bedienend perso neel. dat uit 2 pursers, 2 ste wards en 2 stewardessen bestaat. Dit laatste zestal stond voor de taak binnen Vk uur tijds circa 120 mensen te bedienen. Naar in wei-ingelichte kringen is medegedeeld wordt binnen kort de inwerkingtreding ver wacht van een overeenkomst voor handelsverkeer tussen de Sowjet-Unie en Frankrijk op multilaterale basis. Het is niet uitgesloten, zo wordt hieraan toe gevoegd. dat de besprekingen die reeds een maand gaande zijn, vóór het einde van deze week zullen worden afgesloten. De overeenkomst zou zijn be slag krijgen in de vorm van brie ven tussen de twee regeringen. Zij zouden overeen zijn gekomen om enerzijds het saldo op de han delsbalans tussen de twee lan den, dat op het ogenblik in het nadeel van de Sowjet-Unie is, geleidelijk te liquideren en om anderzijds voortaan betalingen in beide richtingen te doen door middel van Franse franken of vrij inwisselbare deviezen. Zo zou Rusland de betalingen in Frankrijk kunnen doen in Duitse marken, Belgische franken of in elke andere convertibele geld- eenheid. Voorts wordt erop gewezen dat de Sowjet-Unie een van de laat ste landen is, waarmee Frank rijk een handelsovereenkomst heeft op bilaterale basis. Met Verlenging vestigingsbeschikking Bij beschikking van de staatssecretaris van Economi sche Zaken en van de minister van Landbouw en Visserij is de werking van de vestigingsbe schikking kleinhandel in aard appelen, groenten en fruit met 6 maanden verlengd tot 8 okto ber I960. (Advertentie! toon a a n g ev end..- de costuums die de perfecte moderne lün geven. U voelt ze niet. Nieuwe kleuren, nieuwe weef sels. Prijzen vanaf 145, Bijpassende nieuwe „FABLO"-Overhemden en schitterende kreukvrije DASSEN. T E R N E U Z E N Polen ig reeds een systeem van multilaterale regeling ingesteld, dat ook moet worden voorgesteld aan Roemenië, Bulgarije en Hon garije. Met de Verenigde Arabi sche Republiek zouden reeds be sprekingen dienaangaande wor» den gevoerd; WEINIG VERANDERING Het K.N.M.I. deelt medej Tussen Schotland en IJsland bevindt zich een hogedrukge- bied, dat maar weinig van plaats verandert. Daar boven Frankrijk, de Alpen en Joego slavië de luchtdruk relatief; laag is, handhaaft zich over ons- land een noordoostelijke wind,- Het noorden van het land krijgt; zo voornamelijk lucht, die over de Oostzee is gestreken en derv halve vrij koud is. De maximumtemperatuur was daar gisteren dan ook niet ho ger dan ongeveer 5 graden. In Limburg werd daarentegen dinsdag nog een waarde bereikt van 13 graden terwijl het in Brabant nog ongeveer 10 graden werd. In de hogere niveaux is de luchtstroom echter zuidelijk, waardoor kleine storingen uit Frankrijk in hoofdzaak het zuiden van het land kunnen beïnvloeden en enige regen ver oorzaken. De verandering in de weers- situatie is voor ons land niet groot. Het huidige weertype blijft dus gehandhaafd. medegedeeld door het K.N.M.I fe De Bilt, geldig tot woensdag avond. Vrij koud Veel bewolking met hier en daar enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen oost en noordoost. Weinig verandering in temperatuur. DONiDE#4>AG 31 MAART Breskens 4.14 4.39 Terneuzen 4.49 5.14 Hansweert 5.29 5-54 Walsoorden 5.39 6.04 ZON MAAN op onder op onder Mrt. 30 6.21 19.10 7.58 22.44 April 1 ^6 19.13 9.05 2 6.14 19.15 9.45 0A1 3 6.11 19.17 10.31 1.32 4 6.09 19.18 11.22 2.17 5 6.07 19.20 12.19 2.57

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1