Regering in Zuid-Afrika wil meer bevoegdheden om aan toestand het hoofd te bieden ROKKEN Controleplan van het Westen Weer ongeregeldheden in Zuid-Afrika DE VERSNELLING VAN DE EUROMARKT Proces tegen „monsieur Bill" begonnen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN RNEMING M Terlenka «NOVITA» DE ONTWAPENINGSCONFEREN ESSO 2-T MOTOR OIL VERMENGT ZICH VANZELF MET DE BENZINE IN DE TANK GEVRAAGD: 'oor 1 of meer middagen >er week. Boekhandel VAX AREN' irouwerijstr. 2, Terueozen Axelsestraat 237-239 'es-neuzen - Telefoon 2568 bij het Gulftankstaiion. ONDEKD KLEUREN RIBBENS 2272 - TER NEUZEN okken: C. A. de Feijter, raat 81, naar Axel; C. A. enaar, Van Steenbergenl- ir Hoedekenskerke; H. de Noordstr. 36, naar' Vlaar- B. Rivolti, Rozenstraat 96. s van Gent; L. J. Steketee, .straat 22, naar Duiven- VOGEL, WAARDE tigd: Wed. Anna G. Wijf- tgaart, van Terneuzen. ken: Anna M. Vaal, Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. v'M'M DINSDAG 29 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4946 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrss Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. DE SPANNINGEN IN ZUID-AFRIKA Telegramcampagne waarin aftreden van premier Ver woerd wordt voorgesteld. In Johannesburg hebben gisteren twintig Afrikanen hun pas in het openbaar verbrand, ondanks de waar schuwing van regeringszijde dat deze documenten weer op verzoek aan de politie raceten worden getoond, zo dra de toestand normaal is. Kolonel Van Wijk, plaatsver- vamgend commissaris van politie, deeMe een journalist in Pretoria mee, dat het verbranden der pas sen een strafbare handeling is en dat de politie zal optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken en tegen hen die anderen ertoe aanzetten. De Afri kanen zouden bovendien een pas van hun werkgever nodig heb ben wanneer zij na het ingaan van het uitgaansverbod over straat moeten. T elegramcampagne De liberale partij en een tegen de apartheid gerichte vrouwenbeweging hebben de steun van de openbare mening gevraagd voor een telegram campagne die zij zijn begon nen en welke het aftreden van premier Verwoerd ten doel heeft. Diens aftreden zou een gunstige sfeer scheppen voor ouderhandelingen met niet- blanke leiders, aldus een ge meenschappelijke verklaring, waarin voorts wordt gezegd dat •let alleen de politiek van de regering der nationale partij verantwoordelijk is voor de onrust in het land. De Zuidafri- kaanse politiek had reeds over een periode van vele jaren eindeloze ellende over de niet- blanke bevolking gebracht en dit had tot de huidige spannin gen geleid. De politie heeft gisteren kan toren van het Afrikaanse natio nale congres bezocht en volgens In Berlijn zijn zondag acht hakenkruisen op muren geschil derd alsmede de leuzen „Wij zullen de strijd voortzetten" en „Duitsland ontwaakt", aldus heeft de politie meegedeeld. een provinciale secretaris van de organisatie documenten in be slag genomen. Wetsontwerp ingediend De Zuidafrikaanse minister van Justitie, Erasmus, heeft gis teren In het parlement een wets ontwerp ingediend, op grond waarvan de regering de bevoegd heid krijgt het Afrikaanse Na tionale Congres en het Pan- Afrikaanse Congres te verbie den. De leider van de oppositie, sir De Villiers Graaff, stelde onmid dellijk hierop een amendement voor, dat de maatregel elk jaar opnieuw ter behandeling voor het parlement wordt gebracht. Erasmus kon dit niet aanvaar den maar was bereid de moge lijkheid te overwegen dat aan het parlement verslag van de stand van zaken wordt uitge bracht. Verworpen Het amendement werd met 81 tegen 51 stemmen verworpen en het wetsontwerp werd in eerste lezing aanvaard. Sir De Villiers had gezegd dat de regering al voldoende bevoegd heden om de toestand het hoofd te bieden heeft op grond van de bestaande wet tegen het commu nisme. De woord', oerder van de regering zei echter dat juridi sche deskundigen aan wie ad vies was gevraagd, de mening hadden uitgesproken dat de re gering over or tldoende be voegdheden beschikt op grond van de huidige wetgeving. De leider van de progressieve (Advertentie) die U nergens ziet ZO APART ZO MOOI Axelsestraat - Terneuzen In Kaapstad, in het hart van de stad, zijn maandagavond wenr ongeregeldheden uitgebro ken, waarbij de politie van gum miknuppels en traangas gebruik maakte om een menigte Afrika nen uiteen te drijven. Er vielen slachtoffers, maar bijzonderhe den zijn nog niet bekend. Naar schatting duizend Afri kanen hielden een betoging. De menigte begon bussen en auto's met stenen te bekogelen. De po litie schoot als teken van waar schuwing in de lucht. Vervol gens trad zij met gummiknup pels en traangas op om de men sen te verspreiden. Er waren eveneens ongeregeld heden in drie Afrikaanse steden nabij Johannesburg. Ten minste een Afrikaanse politieman werd volgens de eerste berichten ge dood en verscheidene gewond. Gemeentepersoneel werd uit alle drie de plaatsen geëvacu eerd. Café's werden in brand ge stoken en stenen gegooid naar treinen en auto's. In een der ste den, Dube, werd de kerk van de Nederduits Gereformeerde mis sie door Afrikanen in brand ge stoken. Het gebouw brandde af, aldus een mededeling van de po litie. Een menigte viel een politie bureau aan in Moroka, dat in de buurt van Dube ligt, en in Mea- dowlands. In een andere plaats zouden leden van het Panafrikaanse congres stenen hebben gegooid naar Afrikanen die terugkeer den van hun werk in Johannes burg. De ongeregeldheden braken uit een paar uur nadat het par lement in eerste lezing een wets ontwerp had aanvaard, waarin de regering de bevoegdheid krijgt de twee voornaamste Afri kaanse nationalistische organi saties te verbieden. Volgens een districtscomman dant zijn er in Worcester, een 100 km van Kaapstad, gisteravond alle kerken, waaronder de Neder duitse Gereformeerde, scholen, stuurs. pn Katholieke gebou wen, cle huizen van Bantoe-poli- brMd'men °n een kliniek af8e' Woicestei wordt door Afrika nen bewoond. partij, dr Jan Steytler, wees het wetsontwerp af omdat hij niet geloofde dat de oplossing van de vraagstukken ligt in het verbie den van organisaties maar in overleg met gematigde Afrikaan se leiders. Ook de (blanke) vertegenwoor digers van de Afrikanen in het parlement mevr. Margaret Bal- linger zei dat de toestand alleen zou kunnen worden verbeterd door onderhandelingen met ver antwoordelijke elementen van de niet-blanke bevolking. N.V.V. ACHTER OPROEP BOYCOT ZUIDAFRIKAANSE PRODUKTEN Het verbondsbestuur van het N.V.V. heeft maandag de volgen de verklaring verstrekt: „Met ontsteltenis en veront waardiging heeft het bestuur kennis genomen van het wrede optreden van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten tegen 't niet-blanke bevolkingsdeel. Het acht de re cente bloedige botsingen een rechtstreeks uitvloeisel van de apartheidspolitiek die het vol strekt veroordeelt. Het verbonds bestuur ondersteunt ten volle de protesten die het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigin gen bij herhaling over de rassen discriminatie tot uitdrukking heeft gebracht. Het schaart zich achter de oproep van het f.V.V.V., gericht tot de consu menten tot boycot van Zuid- Afrikaanse produkten". Gevechten tussen stakers en werkwilligen in Japan Op het eiland Kioesjoe is het zondagavond tot hevige gevech ten gekomen tussen stakende mijnwerkers en werkwilligen, die na een staking van 65 dagen het werk hadden hervat. Tot dusver is gemeld, dat er 140 ge wonden zijn van wie 34 ernstig. De politie vreest evenwel, dat er nog meer slachtoffers zullen vallen omdat de rust nog niet is weergekeerd. VERKLARING VAN SOBOLEF Protestoptocht tegen de apartheid Vele honderden mannen en vrouwen hebben zaterdagmid dag in Amsterdam een protest optocht gehouden tegen de rassenpolitiek van de Zuid afrikaanse regering. Belgisch-duits akkoord over militaire opslagplaatsen In navolging van Nederland is maandag in Brussel een Belgisch- Duits akkoord ondertekend voor het inrichten van gemeenschap pelijke opslagplaatsen voor mili taire uitrusting en materiaal. De overeenkomst werd ondertekend door de Belgische minister van Landsverdediging, Gilson, en de Westduitse minister van Defen sie, Straus, die maandag op weg naar Parijs een kort bezoek aan de Belgische hoofdstad heeft ge bracht. Levnals in het Nederlands- Duitse akkoord is bepaald, dat in de op eikaars grondgebied in te richten depóts de behandeling en de bewaking van de voorraden geschiedt door militairen van het land waar de opslagplaatsen zijn gevestigd, met toevoeging van enkele specialisten van beide lan den. Naar vernomen v\ordt, zijn Ne derland en België na gemeen schappelijk overleg tot de over eenkomst met de bondsrepubliek overgegaan. NOG STEEDS GEWELDDADEN OP JAVA Nog steeds wordt uit West- Java gewag gemaakt van ge welddaden van linkse organisa ties, aldus couranten in Dja karta. Gedurende vorige week, aldus de bladen, hebben gewapende benden 96 huizen geplunderd, een vrachtwagen in brand gesto ken en een veyx.achter in de provincie gedood. In dit gebied heeft de extre mistische Daroel Islam beweging haar bolwerken. Het Westen heeft maandag op <Ie ontwapeningsconferentie in Genève een voorstel voor inter nationale controle ingediend. Het plan omschrijft de eerste taken van de internationale or ganisatie voor ontwapening, die het Westen ingesteld wil zien in de eerste ontwapeningsfase. De volgende tien taken wor den genoemd: 1. De organisatie moet van tevoren in kennis worden ge steld van het oplaten van satel lieten. Zij verzamelt de gegevens van bestaande waarnemingssta tions. Sobolef, de Russische perma nente vertegenwoordiger bij de V.N., heeft zondagavond in een 0 televisie-vraaggesprek gezegd te gevraagd voor de plannen geloven, dat het plotselinge be-1 zoek van de Britse premier aan j Washington de hoop wekt, dat de het Westen het nieuwe Russi- ver(jrag is voorzien, sche voorstel op de Geneefse conferentie over het staken van kernwapenproeven zal aanvaar den en een eind zal maken aan proeven met kernwapens. Vol- Prof. W. Hallstein, de voorzit ter van de E. E. G.-commissie, heeft maandag in het parlement van de Europese gemeenschap te Straatsburg om steun voor een snelle totstandkoming van Euromarkt dan het E. E. G- Het schema voor afbraak van de onderlinge douanetarieven dat in het verdrag staat, is slechts als leidraad bedoeld en gens Sobolef was het „bemoedi- j het gevolg van een compromis gend" dat het Russische plan belangrijk genoeg geacht werd voor het houden van Brits- Amerikaanse besprekingen op hoog niveau. Australië laat vluchtelingen met t. b. c. toe Australië zal als gebaar ter gelegenheid van het wereld- vluchtelingenjaar dertien Euro pese vluchtelingen die lijden aan t.b.c. toelaten. De minister van immigratie, Downer, zei dat met inbegrip van de naaste verwanten, 22 mensen naar Australië zouden gaan. tussen „voorzichtigen" en „moedigen". Aangezien het ver drag echter de mogelijkheid van een bespoediging van de overgang open laat, acht de houdingen aanpast dan men verwachtte. Hallstein voegde hier nog aan toe, dat men zich echter niet mag beperken tot een versnelde totstandkoming van de douane unie alleen. Ook de andere voorzieningen van het verdrag, zoals het totstandbrengen van een gemeenschappelijke sociale en landbouwpolitiek dienen in versneld tempo te worden nage- streeta. 2. Het vestigen van een cen trum voor het ontvangen van in lichtingen over de sterkte aan wapens en personeel. 3. Het controleren van de plannen voor vermindering van strijdkrachten en conventionele bewapening. 4. Het verzamelen en contro leren van de gegevens der ver schillende landen over hun mi litaire begrotingen. 5. Voordat er overeenstem ming wordt bereikt over het ver bieden van ruimtevaartuigen met middelen tot massale ver nietiging, moet er een stelsel ko men voor het controleren en op sporen van ruimtesatellieten. 6. De organisatie moet van te voren in kennis worden ge steld van het lanceren van lange-afstandsraketten. 7. Het controleren van ver minderingen in de produktie van splijtbaar materiaal voor mili taire doeleinden. 8. De controle op het overdra gen van overeengekomen hoe veelheden splijtbaar materiaal voor niet-miütaire doeleinden. 9. Het vaststellen van de ma nier waarop de militaire opera ties van belangrijke landen na hun toetreding tot een verdrag voor internationale ontwapening zullen worden gecontroleerd. 10. Het controleren van ver minderingen in bewapening en personeel en het scheppen van middelen voor grotere bescher ming tegen onverhoedse aanval len. Het plan werd uit naam van Amerika, Engeland, Frankrijk, Canada en Italië ingediend door de Italiaan Cavaletti. Hij zei dat de voorgestelde internationale organisatie voor de ontwape ning zal worden gekoppeld aan de Ver. Naties. De Rus Zorin zei dat het plan naar zijn mening niet alleen controlemaatregelen inhoudt. Verder was het hem opgevallen, dat er geen concrete ontwape ningsmaatregelen worden ge noemd. Hij blijft op' het stand punt, dat er eerst overeenstem ming over ontwapening moet zijn. Daarna was de controle aan de beurt. Het Westen is voor de omge keerde volgorde. Tot overeen stemming over de volgorde kwam men ook maandag niet. (Advertentie) GEHEIM CONSISTORIE IN VATICAANSTAD In een geheim consistorie in Vaticaanstad heeft paus Johan nes XXIII gisteren zeven nieu we kardinalen gecreëerd, onder v/ie cie 59-jarige mgr. dr. B. J. commissie zich verplicht in het Allrink, de R. K. aartsbisschop belang van de zes gemeen- schapslanden een versnelling van de afbraak der douaneta rieven voor te stellen, nu dit mogelijk is. De huidige hoog conjunctuur en de andere om standigheden zijn gunstig en men dient deze te benutten. In van Utrecht en 67ste Titularis van deze bisschopszetel sedert feint Wiliibrord, die in de ze vende eeuw uit Engeland was overgestoken om de Friezen het christendom te prediken. Ber- narüus Kardinaal Alfrink, in 1951 tot titulair bisschop van de praktijk van de afgelopen 1 Tyana en Coadjutor van Wijlen twee jaar is aangetoond dat de economie van de zes landen zich sneller aan de nieuwe ver- Maandagmiddag is jn parijs het proces begonnen tegen Georges Rapin, bijgenaamd, „monsieur Bill een jongeman van welgestelde ouders die toe gegeven heeft een aantal moor den te hebben gepleegd om tegenover de onderwereld, die hem sterk trok, zijn hardheid te bewijzen. Hij heeft de bekentenis later weliswaar ingetrokken, maar voor de twee moorden die hem ten laste worden gelegd, be schikt het openbaar ministerie over onweerlegbare bewijzen. Er is grote publieke belang stelling voor het proces. Een van Rapins verdedigers is de be roemde advocaat René Floriot. Er zijn 31 getuigen gedagvaard, onder wie de ouders van de ver dachte. Het dossier heeft de dikte van vier telefoonboeken. De moorden die ten laste ge legd zijn, zijn die op de pompbe diende Roger Adam en op Do minique Thirel, een vriendin van verdachte. Het voorlezen van de acte van beschuldiging heeft een uur en twintig minuten geduurd. Ver volgens heeft de president van de rechtbank verdachte vragen gesteld over zijn verleden. Op de middelbare school kon Geor ges het niet bolwerken. Her- naaldelijk kreeg hij moeilijk heden op school doordat hij vuurwapens meebracht. Enige tijd is hij bediende in een biblio theek geweest, maar ook daar nam men zijn gepronk met vuur wapens niet. Kapin zei dat hij er bij zijn vader op had aangedrongen een café voor hem te kopen omdat de exploitatie van een derge lijke gelegenheid hem de enige kans leek om onder het toezicht van zijn vader uit te komen. Hij gaf toe veel te hebben gespeeld. Van zijn ouders en zijn groot moeder kreeg hij een maandelijk se toelage van naar schatting 300.000 francs (circa ƒ2400). Hij leidde een lui leventje. „De ge vangenis heeft pas een man van me gemaakt", aldus Rapin. Verdachte ontkende de moor den te hebben gepleegd. Hij trachtte uit te leggen, hoe hij bij zijn vroegere bekentenis zoveel bijzonderheden kon verstrekken. Fernand Chapar, de president van de rechtbank die jarenlang rechter van instructie is ge weest, bracht hem al gauw in het nauw. Het werd duidelijk dat Rapin leugens stond te ver tellen. DE V. A. R. EN DE SOWJET-UNIE Volgens de „New York Times" heeft de Sowjet-Unie vorige week de V.A.R. bescherming van haar grenzen ingeval van een aanvai aangeboden. Dit aanbod was door de V.A.R. „beleefd maar krachtig" van de hand ge wezen omdat een dergelijke over eenkomst in strijd zou zijn met de politiek van neutraliteit van president Nasser. kardinaal De Jong benoemd, volgde laatstgenoemde in 1955 op als aartsbisschop van Utrecht en heeft zich vooral de zorg' voor de bouw van nieuwe kerken aangetrokken. De dam doorbraak in Brazilië. Be stuwdam van Oros in Bra zilië houdt nog steeds stand, maar er Ls een nieuwe breuk van 170 meter lengte ontstaan waar door het water sneller het omlig gende land overstroomt. De In genieurs vrezen dat zij de dam niet kunnen redden. Het is nog onmogelijk het aan tal slachtotiers te schatten. Uit vliegtuigen heeft men talrijke lijken in- het water zien drijven. Vele bewoners hebben aan het water kunnen ontsnappen, maar een gi-oot aantal heeit de raad van cle autoriteiten om hun woonplaats te ontruimen in de wind geslagen. Mien schat dat 100.000 mensen door het water zijn geïsoleerd en hun toevlucht op hoogten hebben gezocht. Limoeiro, waarvan de 46.000 bewoners zijn geëvacueerd, is onder het water verdwenen, evenals enige dorpen waarvan men nog slechts enige torenpun- ten en de hoogste verdiepingen van moderne gebouwen waar neemt. Esso 2-T Motor Oil bevat een speciale dope die bij tweetakt motoren veelvuldig voorkomende lagercorrosie doeltreffend NOG STEEDS KOUD De weerssituatie in West Europa wordt beheerst door een gebied van hoge barometerstan den tussen Schotland en IJsland enerzijds en een gebied van lage luchtdruk dat zich van de Gou van Biscaye via Frankrijk naar het Alpengebied uitstrekt. Hier door wordt een noordoostelijke stroming in stand gehouden, d-o over een breed front koude lucht aanvoert uit het Oostzeegebied. Hierin drijft veel bewolking mee, waardoor de zonnestraling geen kans krijgt voor enige verwar ming te zorgen. De grens met warmere lucht strekt zich ruwweg van Bi est b^trïidt. Hsö 2-T Moïor~Oil ïs'd.'ïdeo'ü via I anjs en Berlrjn naar V»ar- motorolie voor olie typen tweetakt mo- schau uit. 'len zuiden daar van toren, ook voor bromfietsen. Verkrijgbaar stijgt het kwik in de middag tot - bussen von en 1 liter. 15 5 20 graden. Aan de koude 1 zijde van de grenslijn ontwikke len zich af en toe regengebieden. die ook tot over Nederland kun nen reiken. Het weertype van de afgelo pen paar dagen ondergaat dan ook geen belangrijke verande ring. medegedeeld door het K. N. M. I, geldig tot hedenavond. Noordoostelijke wind. Veel bewolking met hier en daar wat regen. Matige, langs de Waddenkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Koud weer met middagtemperaturen van omstreeks 5 graden aan de kust tot 10 graden in het zuidoosten van het land. WOENSDAG 30 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.38 4.13 4.53 5.03 n.m. 4.04 4.39 5.19 5.29 es Het klaargemaakte produkt van ESSO benzine en 2-T Motor Oil ESSO NEDERLAND N.V., ESSO GEBOUW DEN MAAG ZON MAAN op onder op onder Mrt. 30 6.21 19.10 7.58 22.44 31 6.18 19.11 8.30 23.45 April 1 6.16 19.13 9.05 2 6.14 19.15 9.45 0.41 3 6.11 19.17 10.31 1.32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1