Onrust in Zuid-Afrika Bouwvakarbeiders weer aan het werk RADIO de BUCK Chroesjtsjefs bezoek aan Frankrijk Weero verzicht Stuur een bevrijdingskaart aan de Koningin VAN DE SANDE [ke levenslust ke zuinigheid Algemene tevredenheid over bereikte resultaat het De Koningin bezocht Ede en Wageningen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Frankering bij abonnement: Terneuzen pjr,-cteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adresNoordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per >naand ƒ2. per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 23 MAART I960 16e Jaargang Nr 4941 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. VV. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. PRIJZENBESCHIKKING BOUWBEDRIJF 1960 In de Staatscourant van giste ren is een prijzenbeschikking bouwbedrijf 1960 opgenomen welke ondertekend is door de minister van Economische Zaken. De beschikking bepaalt dat de prijs voor het uitvoeren van een bouwwerk, voorzover het uitvoe ren geschiedt na 22 maart 1960, niet hoger mag zijn n hetgeen de opdrachtg ae aan nemer is ve. "ddit vermin derd met de hie '-epen ver hoging van de kc die voort vloeien uit na -9 lebruari 1960 goedgekeurde of algemeen ver bindend verklaarde bepalingen van collectieve arbeidsovereen komsten of na die datum bindend vastgestelde regelingen. De beschikking geldt voor bouw werken op het gebied van de bur gerlijke en utiliteitsbouw en van de grond-, water- en wegenbouw. De herstellings- en onderhouds werken zijn hier tevens onder begrepen. In bijzondere gevallen kan de directeur-generaal van de prijzen afwijkingen van de bovenstaande bepaling toestaan. Dit geldt met name ten aanzien van de op 29 februari 1960 reeds in uitvoering zijnde doch op 1 september 1960 nog niet opgeleverde bouwwer ken, indien blijkt, dat de hoogste ingevolge bovengenoemde bepa ling toelaatbare prijzen niet vol doende zijn om de noodzakelijke exploitatiekosten van de betrok ken onderneming te dekken. De beschikking treedt in wer king met ingang van heden. 23 maart 1960. ISRAËLISCHE JAGERS ONDERSCHEPPEN JORDAANS VLIEGTUIG Radio-Amman heeft dinsdag bekendgemaakt, dat Israëlische jachtvliegtuigen maandagavond een Jordaans verkeerstoestel met 19 passagiers hadden aan gevallen, dat op weg was van Amman naar Cairo en dat zich boven Jordaans grondgebied be vond. Ken Israëlische woordvoer der verklaarde daarentegen, dat het Jordaanse vliegtuig, waar schijnlijk tengevolge van een navigatiefout, het Israëlische luchtruim had geschonden. Na dat het door Israëlische jagers was onderschept, was het naar Jordaans gebied teruggekeerd. Jordanië heeft een klacht bij de V.N.-commissie voor toe zicht op de naleving van het bestand ingediend. Onder de 19 passagiers van het Jordaanse toestel bevonden zich Amerikanen en Duitsers. Het grootste deel van de bouw vakkers die de afgelopen veer tien dagen hebben gestaakt, heeft dinsdagmorgen het werk weer hervat. Toch traden hier en daar in het land nog stagnaties op, doordat er bouwvakarbeiders waren, ciie het nieuws dat de staking was opgeheven, niet tijdig heeft be reikt. De centrale stakingsleiding in Utrecht beeft gisternacht nog telefonische en telegrafische in structies naar de stakingsposten gezonden. Vooral arbeiders die hun werkzaamheden buiten hun woonplaats verrichten, kwamen later op het werk aan gewoonlijk. De stakingsleiding verwachtte evenwel dat in elk geval heden morgen alle bouwvakkers weer aan de slag zullen zijn. De stagnaties die gistermorgen optraden, hadden, naar de mening van de stakingsleiding, ook voor komen kunnen worden, wanneer het college van rijksbemiddelaars maandagmiddag niet anderhalf uur gedelibereerd had over de C.A.O. BOUWBEDRIJF GOEDGEKEURD Het college van Rijksbemidde laars heeft de C.A.O. voor het bouwbedrijf goedgekeurd. De waarnemend voorzitter van het college, mr. J Heusöens, burge meester van Vlaardingen, heeft er gistermiddag tussen vijf en half zes in Vlaardingen zijn handtekening onórv geplaatst. Donderdag verdere behandeling der belastingontwerpen in de Tweede Kamer De leden van de Tweede Kamer zijn telegrafisch opgeroepen voor een openbare vergadering, welke donderdag a.s., des namiddags te één uur zal aanvangen. Aan de orde zal worden gesteld de ver dere behandeling van de wets ontwerpen tot wijziging van de grondbelasting en tot wijziging van de personele belasting. De beraadslaging over deze ontwerpen is in de vergadering van 10 maart op verzoek van de regering geschorst. 0.05 procent die, volgens hem, teveel in de C.A.O. was berekend. Had men dit in vijf minuten af gedaan, zo zei de stakingsleiding dinsdagmorgen, dan hadden de bonden alle bouwvakkers In het land nog tijdig kunnen bereiken en hen van de opheffing van de staking op de hoogte kunnen stellen. Bij de stakingsleiding in Utrecht zijn tal van gelukwensen binnengekomen van stakings- comité's en afdelingen der vak bonden. Zelfs wordt er van de kantoren waarin de plaatselijke stakingscomité's de afgelopen twee weken hebben gewerkt, druk gevlagd. Ten zuiden van Johannesburg zijn maandag vijftig mensen gedood en honderdvijftig ge wond, toen de politie het vuur opende op Afrikanen, die de monstreerden tegen de bepalin gen tot het dragen van per soonsbewijzen. Op het plein van 't Afrikaanse dorp Sharpeville (zie foto), dat eruit zag als een slagveld, lagen de verminkte lichamen van mannen, vrouwen en kinde renAldus Reuier. (Radio-telefoto.) C-A.O. NOG NIET GETEKEND DOOR HEIERS De Vereniging van werkgevers in het heibedrijf heeft de C.A.O. nog niet getekend, zodat voor deze organisatie de goedkeuring van de rijksbemiddelaars nog niet kan gelden. Er wordt nog overlegd over enige technische punten. Ook geldt de goedkeu ring nog niet voor de Vereniging voor kust- en oeverwerken. Deze heeft de C.A.O. weliswaar reeds getekend, maar met het college is nog overleg gaande over een technische bijlage, NOORE 3TRAAT 84-86 - TEL. 2573 TERNEUZEN I De Zuidafrikaanse politie heeft dinsdagmiddag opnieuw het vuur geopend op samenscholingen van negers in het dorp Langa nabij Kaapstad. Reeds vroeg in de ochtend patrouilleerden pantserauto's door de dorpen bij Johannesburg die maandag het toneel van on lusten waren geweest. Voor blan ken werd de toegang tot Sharpe- 1 De Sowjet-Russische premier en partijleider Nikita Chroesjt- sjef wordt vandaag, met een gezelschap van negentig perso ren, op liet Parijse vliegveld Orly verwacht, waar hij zal werden begroet door president- generaal Charles de Gaulle. Chroesjtsjef, die een officieel bezoek van twaalf dagen aan Frankrijk brengt, wordt onder meer vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken Gro- myko, vice-premier Kosygin, die leider is van het ministerie voor de geleide economie en profes sor Emelianof, de voornaamste Russische deskundige voor vreedzame aanwending der kernenergie. In de „persoonlijke sfeer" rei- Ben beeld van het be zoek, da-t H. M. Konin gin Juliana maandag heeft gebr-acht aan Bde en Wageningen. tV Bij de aankomst van de Koningin bij de streekwerkplaats voor mindervaV.de arbeids krachten van de stich ting Arbeidszorg, bood het jongste lid van 't personeel, de 19-jari- ge mej. W. ten Broek, de landsvrouwe bloe men aan. H. M. de Koningin, bescherm vrouwe van het Nederlands Comité Vluchtelingenjaar, heeft goed gevonden dat alle Neder landers haar persoonlijk een be wijs van hun blijdschap over de bevrijding in 1945 zenden. Het nationaal comité heeft hiertoe een bevrijdingskaart ontworpen, voorzien van het adres van de Koningin en van de tekst„Op de vijftiende verjaardag van de bevrijding wil ikUwe Majesteit mijn blijdschap betui gen te leven in een vrij Neder land. Mijn grote dankbaarheid voor deze vrijheid wil ik graag tegenover Uwe Majesteit tot uit drukking brengen in deze gave voor de vluchtelingen. Opdat ook mijn dank straks zal doorklinken in de harten van hen, die in dit wereldvluchtelingenjaar i960 onze hulp nog zo hard nodig heb ben". Want het bedrag van de op deze kaart geplakte postzegels komt ten goede aan de vluchte lingen. Met ingang van 4 april verschijnt een serie van twee vluchtelingenpostzegels, een van 12 cent met een toeslag van 8 cent en een van 30 cent met een toeslag van een dubbeltje. De op brengst van deze vluchtelingen- zegels komt volledig ten goede aan het comité. De kaart, die dank zij medewerking van ge meentebesturen cn provinciale actiecomité's straks overal in den lande verkrijgbaar zal zijn, kost vijf cent. Het Nederlandse comité hoopt dat deze nationale bevrijdings manifestatie ten bate van de vluchtelingen zal slagen, doordat zoveel mogelijk Nederlanders kaarten zullen sturen naar pa leis Soestdijk met zoveel mogelijk vluchtelingenzegels. Koningin Juliana zal persoon lijk, vermoedelijk op of terstond na 5 mei, de opbrengst van deze manifestatie bekend maken en het bedrag namens het Neder landse volk aan het comité over handigen. Het is de bedoeling dat met de verzending van de kaarten wordt begonnen na 25 april a.s. zen meemevr. Nina Chroesjt- sjef, Chroesjtsjefs dochters Ju lia, Elena en Rada en de man van laatstgenoemde, Chroesjt sjefs schoonzoon Adzhubei, die hoofdredacteur van het re geringsblad „Izvestia" is. Chroesjtsjef, die als staats hoofd zal worden bejegend, komt aan met 'n „Ujoesjin-18"- straalpassagiersvliegtuig. Presi dent De Gaulle zal met hem van het vliegveld naar Parijs rijden, waar onmiddellijk zal worden begonnen met de be sprekingen, die gedurende de eerste drie en de laatste twee dagen van zijn verblijf in Frankrijk zullen worden ge voerd. Er zijn van Franse zijde uit gebreide voorzorgsmaatregelen genomen, om de veiligheid van Chroesjtsjefs c.s. te verzekerpn. Het vliegtuig der Russen zal vanaf de Belgische grens met radar worden gevolgd. Geen enkel ander toestel zal binnen een hoogte van 1.200 meter be neden of boven de „Iljoesjin" mogen vliegen, of er dichter bij mogen komen dan een afstand van twintig minuten vliegens. Na de landing op het vlieg veld van Orly zal de „Iljoesjin" in een loods worden onderge bracht, waar het toestel onder toezicht blijft van Russische mecaniciens. Vanaf het ogenblik, dat Chroesjtsjef op Orly voet op Franse bodem zet, zullen 35 stoere lijfwachten 25 Fran sen en 10 Russische recher cheurs over de veiligheid van de Russische staatsman waken. In Parijs hebben tien- tot twaalfduizend politiemannen de helft van de totaie politie sterkte in de Franse hoofdstad „Chroesjtsjef-dienst" gekre gen. Zij worden bijgestaan door tweeduizend brandweerlieden, die speciaal een oogje zullen houden op de daken. Vandaag zal Chroesjtsjef een uur met president De Gaulle beraadslagen, om vervolgens het noenmaal met het Franse staatshoofd op het Elysée, het presidentiële paleis, te gebrui ken. Na drie dagen in Parijs ver toefd te hebben, zal Chroesjt sjef een reis van zes dagen door de Franse provincies maken. De laatste twee dagen van zijn Franse verblijf zullen gewijd zijn aan besprekingen, die in De Gaulle's landhuis te Ram- bouillet, nabij Parijs, zullen worden gevoerd. In gewoonlijk welingelichte Parijse kringen is men van me ning dat De Gaulle een belang rijk gedeelte van het overleg zal gebruiken om te pogen er ach ter te komen wat Chroesjtsjefs voornemens zijn met betrekking tot de onderontwikkelde gebie den en de landen, die kort on afhankelijkheid hebben verwor ven. Men gelooft in deze kringen dat de Franse regering, die zich zorgen maakt over de op vallende activiteit, die door de communistische landen in Afri ka ten toon wordt gespreid, van mening is dat de door de Sow- j et-Unie uitgesproken wens voor het ontstaan van betere betrekkingen tussen Oost en West onverenigbaar is met een campagne van communistische economische en technologische doordringing in Afrika. Men verwacht verder dat Chroesjtsjef en De Gaulle zul len spreken over ontwapening en het Duitse vraagstuk, daar bij inbegrepen het probleem- Berlijn, dat in de topbesprekin- gen, die 16 mei a.s. te Parijs be ginnen, weer aan de orde zal worden gesteld. ONGEREGELDHEDEN IN IRAK? Volgens het in de Engelse taal verschijnende Libanese blad ..Daily Star" zijn dinsdag avond in Bagdad zes mensen om het leven gekomen en twin tig gewond, toen Iraakse troe pen schoten op een menigte die tegen premier Kassem be toogde. Het nationalistische Arabi sche blad „Al Kifah", dat ook in Libanon verschijnt, wist te melden dat aan het einde van de vorige week in Mosoel en Kirkoek in Noord-Irak bij on geregeldheden minstens vijftien mensen om het leven zijn ge komen. Radio-Bagdad heeft tot dus ver geen melding van inciden ten gemaakt. ville en Boipelong verboden, Het manifest vervolgde: „Het maar negers konden ongehinderd groeiende aantal onlusten moet de wachtposten bij de ingangen voor blank-Afrika een duidelijke van de dorpen passeren. Op vele aanwijzing zijn dat het Afrikaan muren zijn de nacht leuzen als se volksdeel de lasten van de „Vrijheid" e.d. gekalkt. Het Afrikaanse nationale con gres distancieerde zich dinsdag in een verklaring van de gebeur tenissen van maandag on zei de campagne van het Pan-Afrikaan se congres niet te kunnen steu nen noch de negerbevolking ie kunnen vragen eraan deel te ne men. Maar ook het Pan-Afrikaanse congres zelf veroordeelde in een apartheid niet langer kan dragen. De blanken moeten nodig hun houding in het algemeen hemen. Er zal slechts sprake van stabili teit kunnen zijn als wij een poli tiek gaan volgen van besliste op heffing der rassenscheiding in elke sector van ons Zuidafri kaanse leven", aldus de liberale leider. Sir De Villiers Graaff, leider van de Verenigde (oppositie) Party zei in het parlement dat de verklaring het geweld dat maan- j oppositie uit onpartijdige inlich dag dood en verderf zaaide in de tjngen met tevredenheid had ver actie tegen afschaffing van iden- nomen aat de politie maandag- titeitskaarten voor negers. Men i avon(j in Langa met geduld en had juist instructies gegeven om j zelfbeheersing was opgetreden ten koste van alles geweld te mij den. Het laatste onofficiële doden cijfer van maandag is 63, daarbij komen 208 gewonden. Er zijn vijftig arrestaties verricht. Men schat dat in totaal 100.000 men sen aan de demonstraties heb ben deelgenomen, het Pan-Afri kaanse congres zelf telt slechts 20.000 leden. Volgens hardnekkige geruch ten is dinsdag in Njanga-West nabij Kaapstad de onrust op nieuw opgelaaid. In dit neger dorp had men getracht een kan toorgebouw in brand te steken, waarna de politie het vuur had geopend. Politieversterkingen zijn onderweg. Overigens zijn in het oostelijke politiedistrict van de Kaapprovincie alle politiever- loven ingetrokken. Hieronder vallen dé steden East-Londen, Port Elizabeth, Queenstown en Grahamstown. Volgens een mededeling van premier Ver woerd dinsdag in het parlement, reden dinsdag de bussen weer en ging men weer aan het werk. Er waren dinsdag ook geen onge regeldheden meer voorgevallen. De Zuidafrikaanse liberale partij eiste dinsdag in een ver klaring van de hand van voor zitter Brown het aftreden van de regering-Verwoerd wegens „on geschiktheid om in het klimaat van 1960 de vraagstukken van een gemengde maatschappij te behandelen." Een krachtig hogedrukgebied, dat zich van Midden-Rusland tot de Noordzee uitstrekt, verhindert Oceaandepressies naar het oos ten door te dringen en het weer DONDERDAG 24 MAART Ereskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.29 0.04 0.44 0.54 n.m. 12.01 12.36 1.16 1.26 ZON MAAN op onder op onder Mrt. 23 6.37 18.58 4.41 14.37 24 6.34 19.00 5.15 15.50 25 6.32 19.01 5.45 17.04 26 6.30 19.03 6.12 18.15 27 6.27 19.05 6.38 19.26 28 6.25 19.06 7.04 20.34 in West-Europa te beïnvloeden. De oostelijke luchtstroming bo ven onze omgeving, die droge en geleidelijk minder koude lucht aanvoert, handhaaft zich. De wolkenvelden, die de afgelopen dagen boven Midden-Europa aanwezig waren, zijn inmiddels grotendeels opgelost, zodat voor woensdag droog weer met zon nige perioden en een zwakke tot matige oostelijke wind verwacht, wordt. De middagtemperaturen bewegen zich langzaam in stij gende lijn. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Zonnige perioden. Droog weer met zonnige perio den. Iets hogere middagtempera turen. Zwakke tot matige ooste lijke wind. Hij stelde voor een commissie van onderzoek te benoemen naai de directe en indirecte aanleidin gen tot ie onrust. REACTIES OP GEBEURTENISSEN IN ZUID-AFRIKA Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag verklaard, dat de Ver enigde Staten „het tragische verlies aan mensenlevens" als gevolg van maatregelen die maandag in Zuid-Afrika tegen betogende naturellen zijn ge nomen, betreuren. Volgens de verklaring betreu ren de V.S. gewelddadigheid in welke vorm ook. Zij spreken de hoop uit, dat de naturellen in Zuid-Afrika in staat zijn met vreedzame middelen genoeg doening te verkrijgen voor ge rechtvaardigde grieven. Bij het uitgeven van de ver klaring heeft het Amerikaanse ministerie bij monde van de woordvoerder Lincoln White ge zegd, dat het gewoonlijk geen commentaar levert op binnen landse zaken in landen waar mee het normale betrekkingen onderhoudt. Maar in dit geval meest het wel uiting geven aan zijn leedwezen. De Britse regering heeft dins dag in het Lagerhuis een voor stel van de socialistische partij verworpen tot het nemen van liet initiatief tot of het geven van een bijdrage voor nabe staanden van degenen die maandag bij de incidenten in Zuid-Afrika om het leven zijn gekomen. Het voorstel werd ge daan door de leider van de so cialisten, Gaitskell. De Britse minister van Staat voor gemenebest-aangelegen heden, Alpert, antwoordde dat men onderscheid dient te ma ken tussen hen die gedood worden als deelnemers van of belangstellenden bij incidenten en hen die door ongelukken in fabrieken of natuurrampen om het leven komen. De socialiste Barbara Castle zei dat „deze wrede onderdruk kingsdaden" zijn verricht met behulp van uit Groot-Brittannië gezonden wapens. De secretaris-generaal van het internationaal verbond van vrije vakverenigingen, Oldenbroek. heeft in een persverklaring ge zegd, dat de gehele vrije vakbe weging ontzet is over het tragi sche verlies aan mensenlevens en het bloedvergieten te Sharpe ville. „Dit is nog een misdaad in naam van de apartheid", aldus Oldenbroek.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1