Russisch voorstel inzake kernwapen proeven De huurverhoging van Woningwet woningen De V.S. leveren geen kernwapens aan hun bondgenoten Weero verzicht VERKIEZINGEN OP CEYLON Fejeha HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZE MAANDAG 21 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4939 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. VV. v/h Firma P. J. van de Sande, Teineuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Be Sovvjetrussische afvaardi ging naar de drie mogendheden- besprekingen te Geneve over een i-veiituele staking der proefne mingen met kernwapens heeft -aterdag voorgesteld een verdrag t,> sluiten, waarin alle kernwa penproeven worden verboden. Onder het verluid zouden ook on- dergrondse proeven boven een Ix-paalde sterkte moeten vallen. Chroesjtsjefs bezoek aan Frankrijk. Chroesjtsjefs bezoek aan Frank rijk, dat onlangs in verband met zijn griepaanval moest worden uitgesteld, is nu vastgesteld van 23 maart tot 3 april. Hij zal drie dagen in Parijs verblijven, dan een reis door de Franse provincie maken en aan het einde van zijn bezoek terug in Parijs, een persconferentie houden en voor de Franse radio en televisie spreken, zo blijkt uit het nieuwe officiële program voor zijn reis. dat zaterdag in de Franse hoofdstad is gepubli ceerd. AMERIKAANSE AMBASSADEUR TERUG NAAR CUBA Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld dat de ambassadeur in Cuba, Philip Ronsal, binnen kort naar zijn standplaats zal terugkeren. Hij was voor onbe paalde tijd teruggeroepen na dat Cubaanse functionarissen en het semi-officiële blad „Re volution" beschuldigingen tegen hem hadden geuit. De Cubaan se regering heeft thans de ver zekering gegeven dat zij geen beschuldigingen jegens de am bassadeur heeft en dat de uit latingen in „Revolution" geen officiële waarde hebben. De betrekkingen tussen Cuba en de V.S. waren reeds geruime tijd gespannen. Premier Fidel Castro heeft verscheidene ma len in redevoeringen kritiek op de V.S. geoefend. Verklaring van voormalige Cubaanse marine-attaché De Cubaanse marine-attaché te Washington Miguel Pons, die zijn functie neerlegde omdat hij het niet eens is met de politiek van Castro, heeft op een pers conferentie te Washington ver klaard, dat naar zijn schatting de regering-Castro nog ongeveer zes maanden aan het bewind zal bMjven en dat de bevolking daar na, uit ontevredenheid over de verslechtering van de economi sche toestand van het land „hem zal afzetten, die zij aan de macht heeft gebracht". Pons zei ook, dat de ontplofting aan boord van de Franse, onder meer met wapens geladen koop vaarder Course, uitsluitend is veroorzaakt door een totaal ge mis aan voorzorgsmaatregelen bij het lossen van de springstof fen. Cuba koopt nu 12 Russische helikopters De Cubaanse premier Fidel Castro heeft verklaard dat, nu de Verenigde Staten de verkoop van hefsehroefvliegtuigen aan Cuba hebben verboden, zijn land twaalf helikopters van de Sowjet-Unie zal betrekken. Volgens het regeringsgezinde dagblad „La Calle" heeft Castro vrijdag j.I. gezegd dat het don derdag j.l. bekend gemaakte Amerikaanse verbod voor de levering van hefsehroefvliegtui gen aan Cuba een „nieuwe Ame rikaanse agressiedaad" is. Directe telefoonverbinding voor Eisenhower en Chroesjtsjef voorgesteld Jess Gorkin, hoofddirecteur van het tijdschrift „Parade", heeft in een open brief aan pre sident Chroesjtsjef voorgesteld een directe telefoonverbinding te laten maken waardoor de beide leiders elkaar op elk uur van de dag en de nacht zouden kunnen bereiken. Het doel hier van is de mogelijkheid van een oorlog als gevolg van misver standen te voorkomen. Het huidige kontakt tussen u, zo schrijft Gorkin, geschiedt via de moeizam werkende diploma tieke machine, die volkomen ongeschikt is voor de onver wachte noodsituaties van de ruimte-eeuw. „Moet een wereld ten gronde gaan door het ach terwege blijven van een tele foontje", vraagt de hoofdredac- tuer van „Parade", dat een supplement is van honderden Amerikaanse zondagsbladen. Volgens het Sowjetrussische voorstel zouden alle ondergrond se ontploffingen van de kracht van 4.75 of groter moeten wor den verboden. De Sowjet-Unie wil verder een Amerikaans voorstel aanvaarden, dat voorziet in het uitvoeren van een gemeenschappelijk Ameri- kaans-Russiseh-BriU programma voor gemeenschappelijk onder zoek. mits alle ondertekenaren van een verdrag overeenkomen gedurende deze periode geen kernwapens met een kracht van 4.75 of daaronder tot ontploffing te brengen. Van conferentiezijde wordt ver nomen nat <lt leider der Ameri kaanse afvaardiging Wadsworth cn zijn ambtgenoot, de Britse mi nister van Staat voor Buitenland se Aangelegenheden, Ormsby- Gore, de [eider der Russische de legatie Tsarapkin hebben mede grdeeid het Sowjet-voorstel be langrijk te aehten. Zij verklaar den dut het zorgvuldig zou wor den bestudeerd. Ormsby-Gore vroeg Tsarapkin wannéér de Sowjet-Unie, volgens het Russische voorstel, bereid zou zijn tot deelneming aan het gemeenschappelijke programma van onderzot k. „Zal dat nu het geval zijn of eerst na de onderte kening van een verdrag, waarin kei nwapenproeven worden ver boden?", aidus vroeg hij, naar van conferentiezijde wordt verno men, Tsarapkin. Deze antwoordde dat dit het geval zou zijn na de onderteke ning van een verdrag. Het zou echter niet nodig zijn op de be krachtiging daarvan te wachten. De Amerikaanse afvaardiging heeft 11 februari j.l. voorgesteld alle ondergrondse kernwapenont- ploffingen van een grotere kraciït dan 1.75 te verbieden; be neden deze grens zouden zij moe ten worden toeges'-.aan. De Russische 'Afvaardiging heeft negen dagen gèieden geant woord dat zij het Amerikaanse voorstel zou aanvaarden, indien het louter om controle ging en er geen proeven met kernwapens van een sterkte van meer of min der dan 4.75 zouderi worden ge nomen. Tsarapkin verklaarde later op et-a persconferentie dat men bij ds voorbereidingen van een ver drag, waarin alle kernwapen proeven zouden worden verbo den, „aan de drempel van de laatste lase" stond. Tsarapkin zei dat de Sowjet- regering bereid is een overeen komst te sluiten, waarin alle kernwapenproeven in de oneindi ge ruimte, de atmosfeer, de zee en onder de grond worden verbo den, deze laatste voor zover zij van de kracht van 4.75 of daar boven waren. De Sowjet-Unie was verder be reid het Amerikaanse voorstel voor een Amerikaans-Russisch- Brits programma van onderzoek en proefnemingen te aanvaarden, mits gedurende de uitvoering daarvan geen ondergrondse proefnemingen met kernwapens van de kracht van 4.75 of daar beneden zouden worden gedaan. Hij sprak de hoop uit, dat nu de weg was gecaand voor het berei ken van overeenstemming. „De tijd is nu gekomen een verdrag te sluiten, een controle-organisa tie op te richten, overeenstem ming te bereiken over het jaar lijkse aantal inspecties en een controle-stelsel in te voeren, dat op zijn doelmatigheid moet wor den beproefd en waarin verbete ringen moeten worden aange bracht met behuip van de resul iaten van het gemeenschappelij ke onderzoek. Hierbij moet ons gehele stre ven gericht zijn op het sluiten van een verdrag, waarin alle proefnemingen met kernwapens voor goed worden verboden", al dus do Sowjet-afgevaardigde Tsarapkin. Voor maatkleding van klasse vragen naar Blue Star of Reicotex .stoffen van vraag Uw kleermaker •&- Over enige dagen zal de kik- vorsman I.ouis I.ourmais zwem mend de Duits-Nederlandse grens passeren. Wie weet wat hem in Nederland aan gerechten wordt voorgeschoteld. Aan de Duitse Rijn houdt de minnaar van het koude water het nog op worst en wijn. Indien het in behandeling zijn de wetsontwerp tot wijziging van de huurwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zul len de huurprijzen voor diverse categorieën woningwetwoningen met ingang van 1 april 1960 een verhoging ondergaan. i Advertentie.) salens j-ob&nt" it Mt Ik) «part» cochl «orto 16 brevvitnjsfroat 9 t«neuz«n In welingelichte kringen te Washington heeft men zaterdag avond meegedeeld dat president Eisenhower een brief aan de Russische premier heeft geschre ven. waarin hij te kennen geeft dat de Verenigde Staten op het ogenblik niet van plan zijn kern wapens aan hun bondgenoten te leveren. individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. door onze buitenlandse contac ten, zijn wij volledig georiënteerd op de nieuwste haarmode: iigne „duo", dezer dagen te parijs ge lanceerd. Do brief is een antwoord op 't I schrijven van Chroestjsjef aan Eisenhower, waarin de Russische premier dé president gewaar- schuwd zou hebben tegen het le- veren van dergelijke wapens aan de Navo-bondgenoten van de Verenigde Staten. Men meent in deze kringen dat Chroestjsjef Eisenhower in zijn brief erop gewezen heeft, dat Rusland, zo de Verenigde Staten kernwapens aan hun bondgeno ten gaan leveren, moeilijk nog verzoeken om kernwapens van zijn bondgenoten van de hand kan wijzen. Chroestsjef zou hier in het bijzonder aan communis- tisch-China gedacht hebben. -Eisenhower zou Chroestjsjef van zijn kant duidelijk hebben gemaakt dat de Verenigde Staten wetten hebben, die het toever trouwen van kerngeheimen aan bondgenoten onmogelijk maken. De bondgenoten van de Verenig de Staten zouden in kennis ge steld zijn van de kern van dit antwoord. De waarschuwing van Chroes jtsjef zou vervat zijn geweest in ae brief, die de Russische ambas sadeur in Washington. Mensji- kof, op 8 maart aan Eisenhower overhandigd heeft. Eisenhower heeft zoals bekend begin februari op een persconfe rentie gezegd dat zijn regering onderzoekt of zij het Congres kan vragen de huidige wet op de atoomenergie zodanig te wijzi gen, dat bepaalde bondgenoten Amerikaanse kernladingen in beheer kunnen krijgen. De hoofdcommissaris van politie van Little Rock pleegt zelfmoord. De hoofdcommissaris van poli tie van de Amerikaanse stad Little Rock, Eugene Smith, heeft ]en liggen. Als vergelijkbare vvo- zijn vrouw doodgeschoten en j ningen komen alleen in aanmer- daarna de hand aan zichzelf ge- king de woningen waarvan de In een circulaire heeft de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de gemeen tebesturen enige richtlijnen voor deze huurverhoging doen toekomen met het verzoek reeds thans met de voorberei dende werkzaamheden te be ginnen, opdat indien het aanhangige ontwerp kracht van wet verkrijgt de huur verhoging inderdaad op 1 april kan worden toegepast. De bedoelde circulaire dient als ongeschreven te worden be schouwd indien mocht blijken, dat bij de Eerste Kamer over wegende bezwaren tegen dé voor gestelde huurverhoging bestaan en zij dus geen doorgang kan vinden. De huurprijzen van de vóór 5 mei 1945 tot stand gekomen wo ningwetwoningen zullen met 20 procent worden verhoogd. Deze verhoging geldt echter in begin sel niet voor de woningen, waar van de huurprijs, naar gelang van de klasse van de gemeente waarin de woningen zijn gelegen, niet hoger is dan 9,-, 8,-, 7,-, 6,- en 5,- per week. Indien deze woningen blijkens verkla ring van de huuradviescommis sie aan de gestelde kwalitatieve eisen voldoen en in een goede staat van onderhoud verkeren, zal de huurverhoging echter wel toepassing vinden. De huurverhoging van 20 pro cent zal ook gelden voor de wo ningwetwoningen, die in de eer ste jaren na de tweede wereld-, oorlog zijn tot stand gekomen cn waarvoor steun volgens de be schikking bijdragen woningwet- bouw 1948 is verleend. Voor de woningwetwoningen, waarvoor steun is verleend op voet van de bijdrageregeling 1950 (bouwjaren 1950 tot heden) geldt het volgende: Indien de huurprijs is verhoogd in het kader van de algemene huurverhoging van 1 augustus 1957, dan wordt deze huurprijs automatisch met 20 procent ver hoogd. De huurprijzen van de woningen welke niet in het kader van de algemene huurverhoging van 1 augustus 1957 zijn ver hoogd, dienen nu te worden op getrokken, althans voor zover zij op 1 april onder het huurniveau van vergelijkbare woningen zul- slagen. De lijken zijn zaterdag gevonden. Voorstanders van rassenschei ding hebben Smith zeer gekriti seerd. De nolitie heeft namelijk onder zijn leiding een einde ge maakt aan een betoging van blanke voorstanders van rassen scheiding voor de centrale mid delbare school te Little Rock toen deze school in augustus van vorig jaar opengesteld werd door ne- i gerleerlingen. Er liepen negen processen togen hem waarin mensen die bij het optreden van de politie de blanke betogers ge wond werden, in totaal twee mil joen gulden schadevergoeding eisten. huurprijs op 1 april automatisch zal worden verhoogd'. Bij de ver gelijking dient rekening te wor den gehouden met de woning grootte, het woongerief, enz. De mate van huurverhoging voor deze groep woningen staal in eerste instantie ter beoordeling van het gemeentebestuur, dat daartoe strekkende voorstellen aan de minister ter goedkeuring zal voorleggen. Zolang de door het gemeentebestuur voorgestel de huurverhogingen niet zijn goedgekeurd, dragen zij 'n voor lopig karakter. Er dient der halve rekening te worden gehou den met een eventuele afwijken de beslissing van de minister. Op de Moezel b.j Koblenz heeft het nieuwe Duitse leger proeven genomen met een nieuwe drij vende brug, ontsproten uit het brein van ingenieurs Van Krupp en Mannesmann. Ondanks het jeit, lat pijlers oj pontons ontbreken, is :le brug in staat om zware militaire voertuigen te dragen. Het systeem is betrekkelijk een voudig. De metalen brugdelen zijn hol. Het is dus voor te stel len als een serie aan elkaar ge koppelde „dekschuiten". Zaterdagochtend zijn in Cey- werdt geleid door ex-premier: bewind kwam, na de toen ge- Ion verkiezingen begonnen voor Senanajake, het grootste aan- 151 zetels in het Huis van Af ge-tal zetels zal veroveren. vaardigden. De 3.750.000 kiezers kunnen hun stem uitbrengen op 23 partijen, die tezamen 895 kandidaten hebben gesteld. De meeste Ceylonese waar nemers menen dat de rechtse partijen de stembusstrijd zullen Het nieuwe Huis zal in totaal 157 leden tellen, hetgeen 56 meer is dan er in het vorige zitting hadden. Zes afgevaar digden worden benoemd. Aan de verkiezingen is e'en roerige politieke tijd vooraf ge winnen. Zij denken dat de ver- j gaan. Premier Bandaranaike gewonnen onder de leuzeso cialisme, het Singalees, de na tionale Ceylonese taal en een eervolle plaats voor het Boed dhisme, werd verleden jaar bij een ontvangst in zijn eigen wo ning doodgeschoten, naar ge zegd wordt door een Boeddhis tische monnik, die een voor aanstaand lid was van Banda- ranaike's eigen „Sri Lanka"- De huurprijzen van noodwonin gen gebouwd na de beëindiging van de tweede wereldoorlog en later blijven in beginsel gehand haafd op die welke op 31 maart 1960 gelden. De gemeentebestu ren kunnen echter, indien daar toe aanleiding bestaat, de minis ter verzoeken de huurprijs te verhogen. De hogere huurprijs mag in dat geval van 1 april af in rekening worden gebracht, zij het dat deze huurprijs een voor lopig karakter draagt, zolang de minister de verhoging niet heeft goedgekeurd. De huurverhogingen worden berekend over de zogenaamde kale huurprijzen en derhalve niet over de in de totale huur begre pen vergoedingen voor de le vering van water, het gebruik van geiser of boiler, onderhoud van gemeenschappelijke tuinen, verlichting en schoonhouden por tieken, glasverzekering, enz. De huurverhoging wordt voorts niet berekend over dé extra huur we gens na 9 meij.940 aangebrachte verbeteringen, een in de huur prijs begrepen bedrag voor een centrale verwarmings- en een liftinstallatie en tenslotte niet over een eventueel in de huur prijs van na-oorlogse woning wetwoningen begrepen verhoging in verband mét duplexinrichting. OVERVALLEN VAN DAROEL ISLAM Tien personen, waar-onder drie kinderen, zijn gedood en elf an dere ernstig gewond bij een over val, die een honderdtal opstan delingen van dc Daroel Islam hebben gedaan op een autobus, in een klc-in ciorp in het gebied van Triangan in West-Java. Dit is donderdag in Djakarta verno men. Advertentie) DRIE ONGELUKKEN IN COLUMBIA: 60 DODEN. In Columbia zijn zaterdag 38 personen bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Een twee- nrotorig toestel van de t'olunr- biaans luchtvaartmaatschappij S. A. M. van het type Curtis, dat van het eiland San Andreas op weg was naar Medellin, stortte ten noorden van laatsgenoenrde stad neer, waardoor van de 45 Inzittenden er 38 het leven ver loren. Van de zeven mensen die het ongeluk overleefden, hebben vijf verwondingen opgelopen. Alle inzittenden waren Columbia- nen. Het reddingswerk werd be moeilijkt door het feit, dat het wrak terecht was gekomen in een moerassig gebied, dat door zware regenval werd getroffen. Bij een ander vliegtuigongeluk, in het oosten van Columbia, kwa men zes mensen om het leven. Tenslotte kostte een botsing tussen twee autobussen bij Las Mesitas, 55 km ten zuidwesten van de Columbiaanse hoofdstad Bogota, aan zestien mensen het leven. Westduitse schadevergoeding voor Grieken West-Duitsland zal op grond van 'n in Bonn getekend verdrag met Griekenland schadevergoe ding ter waarde van ongeveer honderd miljoen gulden betalen voor Griekse slachtoffers van het nazi-regime. DE ONTDEKKING VAN ONDERGRONDSE ONTPLOFFINGEN De Amerikaanse commissie voor atoomenergie zegt bewij zen te hebben dat ondergrondse kernproeven van een geringere kracht zó kunnen worden „ge smoord" dat de kans op ont dekking wordt verkleind. Er kunnen wetenschappelijke „trucs" worden toegepast waar door de gevolgen van de ont ploffingen tot 300 maal zo klein kunnen worden gemaakt. In een rapport over een onderzoek naai1 het probleem wordt gezegd dat de conclusies gebaseerd zijn op de resultaten van proeven in een zoutmijn in Louisiana waar conventionele explosieve middelen werden gebruikt. Gedenkteken in Marcinelle onthuld. In Marcinelle, waar in augus tus 1956 262 mijnwerkers uit 10 landen bij de mijnramp om het leven zijn gekomen, is zondag tij dens een indrukwekkende plech tigheid een gedenkteken onthuld dat de internationale federatie van arbeidsinvaliden heeft ge wijd aan allen, die het slachtoffer zijn geworden van een arbeids ongeval. Het door de Italiaanse beeld houwer Benso Vignolini vervaar digde monument bestaat uit een grote zuil met de beeltenis van een mijnwerker. Scheepsbotsing voor de Amerikaanse kust. De Amerikaanse torpedoboot- I jager Darby" en de ruim 16.000 ton metende Zweedse ertsboot „Soya Atlantic" zijn zaterdag bij de ingang van de baai van Chey sapeake met elkaar in aanvaring gekomen. Twee man aan boord van de „Darby" kwamen hierbij om het leven, verscheidene ande ren zouden gewond zijn. Het oor logsschip is zwaar beschadigd. Op de Zweedse boot zijn geen slachtoffers gevallen. Het schip heeft maar geringe schade opge spen. Een krachtig hogedrukgebied dat zich uitstrekt van het zuiden van Scandinavië tot diep in Rus land beheerst het weer in geheel West-Europa. Aan de zuidkant DINSDAG 22 MAART |\an dit hogedrukgebied staat een oostelijke stroming waarin tame lijk vochtige lucht wordt meege- voerd. Het ziet er dan ook naar uit dat er vandaag vrij veel be- j wolking zal zijn, maar neerslag van betekenis wordt niet ver wacht. Aangezien de aangevoerde lucht van oorsprong koud is, blij ven de temperaturen overdag, Breskens Terneuzen Hansweert Walsoord 3n v.m. 9.21 9.56 10.36 10.46 n.m. 10.13 10.48 11.28 11.38 enigde nationale partij, die die vier jaar geleden aan het vrijheids)partij. Mrt. 21 22 23 op 6.41 6.39 6.37 ZON onder 18.54 18.56 18.58 MAAN op onder 3.12 4.00 4.41 12.18 13.26 14.37 zolang de zon achter de wolken schuil gaat, laag. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Oostelijke wind. Koud en bewolkt weer, maar geen neerslag van betekenis. Zwakke tot matige oostelijke wind.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1