Radio de Koek De griep van Chroesjtsjef Radio-Televisie-Vtrlirlitiiig Vliegtuigongeluk in Verenigde Staten Bevredigende vooruitgang op de Ontwapeningsconferentie ENKEL VANDAAG Arbeiders in onderaardse gang in Canada afgesneden 1/IMMlwill WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 19 MAART 1960 16e Jaargang Nj 4938 Terug van vakantie DOORZICHTIG PLASTIC voor 0,60 per meter voor 0,80 BINNEN VERINGBEO SCHUIMRUBBERBEO m WEER frankeiing bij abonnement: Terneuien Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 3073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse m's 9 ct. E VRUE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. VV, v/h Firma P. J, van -de Sande, Temeuzeti Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2.25. Rubriek Kleine Advertenties Cgéén handels advertenties): 5 regels ƒ1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ADENAUER IN DE VERENIGDE STATEN Zondag werd bekend, dat dc Sowjetpremier Chroesjtsjef zijn voorgenomen bezoek aan Frankrijk uitstelde. Hij had griep, zo werd gezegd, en hij kon pas een dag of tien later komen. Dan zou zijn reis door Frankrijk wel korter moeten duren. Twee opvattingen stonden nu tegenover elkaar. Voor de hand lag het te geloven dat de rode leider niet wer kelijk ziek was, doch dat hij de Franse regering wilde dwingen, bepaalde veranderingen aan te brengen in het plan der ontvangst. De Russen hadden er al over geklaagd, dat de Sowjet-premier te weinig contact zou hebben met arbeiders, te weinig zich in volksbuurten kon vertonen, en op zijn tocht door Frankrijk als een voorname toerist zou zijn afgezonderd. De Franse regering beriep zich op veiligheidsmaatregelen, maar Chroesjtsjef geloofde niet dat hij zo impopulair zou zijn. Een groot aantal felle anti-communisten, afkomstig uit Oost-Europa, was al op kosten van de staat onder gebracht in luxueuze hotels op Corsica. En van de Franse ultra rechtse elementen vreesde men toch geen aanslag. Maar het lag voor de hand dat De Gaulle wel de Rus allerlei wilde tonen, waar op Frankrijk trots kon zijn, doch hem niet wilde veroorloven te veel reclame te maken. Twist over route De Russen hadden afgewezen in kontakt te worden gebracht met officieren, die iets met de strijd in Algerije uitstaande had den. en natuurlijk wensten zij niet naar de Algerijnse Sahara te worden vervoerd, om daar de olieterreinen te bezichtigen. In Nancy wenste hot gemeentebe stuur Chroesjtsjef niet officiëel te ontvangen en deze wilde daar dus niet heen. Zo waren er allerlei wrijvingen, nog enige dagen voordat de be zoeker zou komen. Toch ver wachtte ook zaterdag de Russi sche ambassade nog dat ..mon sieur C" dinsdag zou aankomen. Men meende nu in enkele krin gen dat de Sowjetpremier druk wil uitoefenen op de Fransen, en zo wil tonen dat hij niet smeekt om een bezoek. Voor De Gaulle zou het immers ook een tegen slag zijn. als zijn gast niet kwam. Reeds het uitstel is een kleine ramp. Alle troepen waren ge reed, de politie was gemobili seerd. de koks hadden de waren ingeslagen, de vlaggen wapper den reeds, de duizenden bedien den op allerlei plaatsen stonden opgesteld. Het kost kapitalen, allen langer te mobiliseren. En het effect is natuurlijk al ten dele ongedaan gemaakt. Komt de lang verbeide gast tóch. dan is het moois er ten dele af door het uitstel. Werkelijk ziek? In het voorgaande waren de voorstanders aan het woord van een „diplomatieke ziekte". De andere richting houdt het er op, dat Chroesjtsjef werkelijk griep heeft gekregen. Er heerst een epidemie in Moskou, het weer is omgeslagen en veel zaehter ge worden. En Chroesjtsjef heeft er veel belang bij. de Franse presi dent te bezoeken. Dat is ongetwijfeld waar. In hoeverre is De Gaulle nog trouw aan de Navo. hoewel hij daarin de leiding van Amerikanen en Britten betwist? Hoe staat het met de ontwapening nu Frank rijk eigen atoomwapenen wenst met de daarbij behorende vlieg tuigen en raketten? Een andere vraag: De Gaulle heeft in maart verleden jaar verklaard, dat de Oder-Neisse- lijn de definitieve oostgrens van Duitsland moest zijn. Waar schijnlijk wil hij zo Polen en Duitsers verzoenen en aansturen op Duitse eenheid, binnen de huidige grenzen van de twee Duitse staten, zodat de Polen daardoor niet worden verontrust. Maar de Russen willen graag weten, wat de generaal eigenlijk op het oog heeft. Misschien kun nen zij hem, door de Franse „grootheid" te erkennen, losser maken van de Britten en Ameri kanen. Hoe het zij. de komst van Chroesjtsjef is uitgesteld, maar naar men verwacht niet van de baan. Ontwapening Dinsdag is te Genève de sub commissie bijeengekomen van de commissie voor ontwapening. Deze subcommissie bestaat uit tien leden, vijf van het Westen en viif van het Sowjetblok. Het Westen heeft een voorstel klaar dat een compromis is tussen ver schillende meningen. Men verwacht niet, dat enig akkoord kan «Orden gevonden, maar dat het goed is, de bespre kingen gaande te houden. Die duren al jaren en zullen nog wel jaren voortgaan. Over beperking van de klassieke landstrijdkrach ten bestaat nauwelijks verschil van mening. Die is ieder bezig hard te verminderen. Alleen de Fransen willen er niet aan: zii hebben een half miljoen man nodig in Algerije. Daar heeft de leider der moslims-vehellen Fer- hat Alrbas pas gezegd, dat na de laatste uitlatingen van De Gaul le tot het bittere einde moest worden doorgevochten. De Fran se premier had verklaard, dat hij niet meer rekende op een staken van het vuren en dat zijn ieger zou doorstriiden totdat de mos lims hadden gecapituleerd. „Wel", zegt nu Ferhat Abbas. „wij zullen vechten, totdat wij hebben overwonnen.'' Frankrijk heeft dus een groot leger nodig. Maar de andere lan den stellen zich in op kleine land- krachten en op vliegtuigen, ra ketten, duikboten en kernwa pens. En om die af te schaffen, dat is een moeilijk iets. Want dj zijn de stok achter de deur, die van een aanval moet afschrikken. Kernwapens De Amerikaanse delegatie had al moeizaam de militairen °rtoe overgehaald, in te stemmen met een plan. dat (na instelling van scherpp controle) tot beperking van kernwapens zou leiden, hele maal aan het einde van een lange ontwikkeling. De Fransen echter eisen directe afschaffing van de kernwapens, hoewel zij weten dat niemand daartoe bereid is, gezien het barre wantrouwen. Maar de Fransen redeneren zo de ouderwetse legers zijn voor een grote oorlog van geen bete kenis meer. Die kan iedereen houden, en wij hebben ze trou wens nodig in Algerije. Maar de kernwapens, daar komt het op aan. Die hebben wij niet. Wij zul len ze maken en ze beproeven, zolang andere mogendheden ze hebben. Pas ais die anderen (de Ver. Staten. Engeland en de Sowjet-Unie) atoom- en water stofbommen vernietigen, zullen .wij ze niet vervaardigen. Dat be tekent dus dat de Fransen voort gaan ze te maken. Straks komen de Chinezen met hun atoombom, en dan is het hek van de dam. Of dan iedereen even bang voor oorlog zal zijn gewor den, moet men afwachten. De landen, die geen kernwapens hebben, zullen in elk geval niet juichen. En men kan uit het bo venstaande concluderen, dat de kans op succes van de conferen tie in Genève zeer gering is. Adenauer Aan de algemene bedrijvigheid neemt kanselier Adenauer van West-Duitsland ook deel. Hij ver toeft in do Ver. Staten om de Amerikanen aan te sporen het been stijf te houden inzake Ber lijn. Geen veranderingen, want elke wijziging is volgens Aden auer een verzwakking. Hij vreest dat eens de geallieerde troepen West-Berlijn zullen verlaten, als de toestand maar een beetje zou veranderen. Aangezien in feite de West- duitse bondsrepubliek zorgt voor West-Berlijn zou zij een verlies lijden politiek gesproken, financieel kost West-Berlijn 1100 miljoen mark per jaar als dit gebied neutraal moest wor den. Maar onder elke regeling staat West-Berlijn zwak en is het noodlijdend. En aangezien de eenheid van Duitsland niet wordt hersteld blijft dit stadsdeel een zorgenkind, hoe men het ook noemt en welke officiële status het ook heeft. Dat, echter het Westen de vrijheid ervan zal be schermen staat evenzeer vast. Dit zal aan Adenauer opnieuw worden meegedeeld. Dr. A. C. (Nadruk verboden. (Adv.) BELGISCHE DELEGATIE VOOR SCHELDE-RIJN BENOEMD De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, de heer Wigny. heeft de leden benoemd van de delegatie, die met Nederland be sprekingen zal voeren over de ScheldeRijnverbinding. Het zijn baron De Gruben, voormalig ambassadeur in Bonn, de heer Willems. secretaris-gene raal van het ministerie van Ver keerswezen en de heer Erkens, directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Wigny heeft in de Senaatscommissie voor buiten landse zaken medegedeeld, dat de besprekingen binnenkort zul len beginnen. INDONESISCHE LUCHTMACHT OFFICIEREN GEARRESTEERD Volgens „Anlara" heeft het) hoofd van de inlichtingendienst,! kolonel Siswadi meegedeeld, dat een aantal luchtmachtofficieren is gearresteerd, als gevolg van de straaljagerbeschietingen op de pre. sidentspaieizen in Djakarta en Bo- bor op 9 maart. De kolonel heeft verklaard, da# de officieren zullen worden be recht. Het is de eerste maal dat kolonel Siswadi heeft laten blijken dat de beschietingen het werk waren van een rebellerende beweging, die het hoofdkwartier heeft op het eiland Celebes. Hij zei, dat het noodzakelijk is de activiteiten van de opstandigen te bestrijden die, geholpen door „andere anti-repu blikeinse elementen" saboteren en een psychologische oorlog voeren. Sir Anthony en lady Éden zijn op het Londense vliegveld terug gekeerd na een vakantie op de Bermuda's. De Engelse oud premier zag er gebruind en weer fit uit. De tien-mogendhedenconferen- tie te Genève over ontwapening heeft bevredigende voortgang gemaakt, aldus is gisteren van Westelijke zijde vernomen. Be bijeenkomsten vinden plaats in een goede sfeer. Het eerste stadium, dat van verklaringen ov - de, politiek, is gisteren gesloten en maandag wordt een begin gemaakt met onderhandelingen. De westelijke groep de Ver enigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Italië Advertentiej (Adv.) nHHUflBEHESl tjjdens laatste dae WONINGTIEND A AGSE. 120 breed, van 0.88 Extra zware kwaliteit van 1.10 Deze bijzonder lage prijzen enkel bij I NOORDSTRAAT 102 - TEL. 3128 - TERNEUZEN Opgesloten met een hitte van 300 graden Een zevental Italiaanse immi granten was in Canada bezig met lassïngswerkzaamheden en het aanleggen van buizen in een gang onder de nabij Toronto stromende rivier de Don, toen er brand ontstond in een elektrische kabei. In de gang ontstond grote hitte, terwijl zich schadelijke gassen ontwikkelden. Twee arbeiders zijn 0111 het leven gekomen, terwij! onder zeer moeilijke omstandigheden werkende reddingsploegen erin geslaagd zijn twee ingeslotenen te bevrijden» De positie der drie nog leven den. die zich op tien tot achttien meter onder de grond bevinden, is hachelijk. In de gang werd gewerkt aan het aanleggen van een hoofd- waterleidingsbuis. Het aan te voeren water is bestemd voor buitenwijken van Toronto. Drie redders zijn bij hun reddingspogingen bijna om het leven gekomen. Twee hunner verzetten zich niettemin heftig, toen zij tegen hun wil weer naar de oppervlakte werden gebracht. Een hunner zei: „Ik had van een hunner de hand vast. maar gleed uit en ik kon niet langer beneden blijven. Het lijkt daar wel een hel. De temperatuur moet er driehonderd graden zijn. Ik moet terug gaan". De andere riep: „Zij zitten daar nog. Laat me gaan". De gang stond gedeeltelijk on der extra luchtdruk om te voor komen dat het rivierwater zou doorsijpelen. Het blijkt, dat het ongeluk is ontstaan door kort sluiting in de voedingskabel voor de lasapparatuur. die daarop vlam vatte en giftige gassen ver spreidde. Ook de luchtdruklei ding raakte in brand, waardoor het water vrij spel kreeg en de werkruimten nagenoeg vulde. Bijna was nog een der redders verdronken, maar men kon hem nog tijdelijk uit de nauwe gang terugtrekken. Gisteravond had men alle hoop voor dc vier nog opgesloten ar beiders opgegeven. (Eén had zich weten te redden, een ander werd bewusteloos teruggevonden en een derde was reeds dood.) ZUIDSLAVISCH BISSCHOP VEROORDEELD Mgr. Cekada, bisschop van Skopjle in Zuid-Slavië, is vrij dag wegens deviezensmokke! en het onderhouden van illegale betrekkingen met een naar het buitenland gevluchte oorlogs misdadiger" veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar met een proeftijd van een jaar. Twee priesters, R. Pukljak en I. Pavlinac, zijn tot resp. twin tig maanden en twee jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Een vierde beklaagde kreeg zes maanden voorwaardelijk. Een vrouw werd veroordeeld tot vijf maanden eevaneenisstraf. heeft toegezegd te zuilen ant woorden op zeven vragen van communistische zijde. De Franse delegatieleider Moc'n was de voornamste spreker op de vergadering van gisteroch tend. Hij zei dat alles afhing van de totstandkoming van een doel treffende internationale con trole. Evenmin als de Russische wenste zijn delegatie controle zonder ontwapening of ontwape ning zonder controle. De Amerikaan Eaton merkte op dat dë woorden „algemene en volledige ontwapening" al 135 keer door de communistische af gevaardigden zijn gebruikt op de conferentie. Hij gaf in overwe ging het spreken over algemeen heden te staken. De Sowjet-afgevaardigde Zoriu gaf toe dat het nuttig zou zijn tot de concrete vraagstukken te komen. De beste manier om dat te doen was gedetailleerde be studering van Chroesjtsjefs voor stel van 18 september over een algemene en volledige ontwape ning", zei hij. Het hoofd van de Franse af vaardiging, Moch, heeft gisteren gezegd dat indien men de con ventionele strijdkrachten wil in krimpen, twee factoren bekend moeten zijn, namelijk de feite lijke sterkte aan het begin en die aan het einde van de inkrimping. Indien er geen deugdelijke ma nier is deze factoren te contro leren, heeft toezicht geen waar de. Moch stelde de communisti sche afvaardigingen drie vragen. Beoogt het Russische plan niet alleen controle op vermindering van de strijdkrachten maar ook op de strijdkrachten voordat de inkrimping wordt ingevoerd? Is toezicht van toepassing van het begin van een bepaalde maat regel tot het einde? Zal er van tevoren overeenstemming zijn over elke maatregel met betrek king tot het vereiste toezicht? De Roemeen Mezineesco heeft gezegd dat de communisten de maximale controle zullen aan vaarden die uitvoerbaar is in het licht van de technische en weten schappelijke kennis. DRIEMOGENDHEDEN- CONFERENTIE TE GENEVE OVER KERNWAPENS Rus Tsarapkin zal heden belangriike verklaring afleggen Het hoofd van de Sowjet- afvaardiging op de drie-mogend- hedenconferentie te Genève over proeven met kernwapens, Tsa rapkin. "heeft gisteren tot een verslaggever gezegd dat hij op de vergadering van hedenochtend een zeer belangrijke verklaring zal afleggen. De bijeenkomst die gistermid dag gehouden zou worden, is op verzoek van Tsarapkin uitgesteld tot hedenochtend. De Russische afgevaardigde wilde niets meedelen over de aard van vim verklaring. Wel zei hij dat hij onmiddellijk na de bijeenkomst een persconferentie zal houden. 63 MENSEN KWAMEN OM HET LEVEN Door het verongelukken van een Lockheed Electra van de Northwest Airlines zijn donderdag nabij Teil City in de Amerikaanse staat Indiana 63 mensen om het leven gekomen, aldus is in officiële kringen verno men. Er bevonden zich 57 pas sagiers en zes bemannings leden aan boord van het toestel. De lijken lagen over een grote afstand verspreid. De eerste berichten van oogge tuigen duidden erop dat het toe stel met een militair straalvlieg tuig in botsing was gekomen maar er is geen tweede vlieg) uig gevonden. Wat een vallend vlieg tuig scheen is waarschijnlijk een vleugel van de Lockheed, die op weg was van Minneapolis naar Miami. Het vliegtuig stortte neer in een ontoegankelijke streek nabij de rivier de Ohio, ongeveer 20 km van Teil City. Het is een heuvelachtig gebied met dichte bossen. De politie moest de jeeps verlaten en te voet verder gaan naar het wrak. Een vleugel en twee motoren werden vijf km van het wrak gevonden. Dit jaar zijn tot dusver bij negen grote vliegrampen in de gehele wereld, met inbegrip van de huidige. 390 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 90 minuten nadat het nieuws van het verongelukken van de Electra door de radiosta tions was omgeroepen, kreeg de politie te Chicago een anoniem telefoontje. Iemand met de stem van een jongen waarschuwde dat er een bom was geplaatst aan boord van een niet nader aange duid vliegtuig op het vliegveld Midway van Chicago. De politie ontdekte niets in de vliegtuigen die op het vliegveld stonden. De Electra had Chicago ongeveer drie uur voor de telefonische mededeling verlaten. Onderzoekers op de plaats van de ramp zijn van mening dat zich in de lucht een ontploffing heeft voorgedaan, gezien de grote verspreiding der wrakstuk ken en lijken, die onherkenbaar verminkt zijn. Gescheurde kleren hangen in de bomen. Een boer vertelde dat hij drie knallen had gehoord voordat het toestel neer stortte. Het vliegtuig heeft een gewel dige krater in de bodem geslagen. Het onderzoek naar de ramp heeft tot dusver geen bewijs op geleverd, dat er aan boord van het toestel een bom was ge plaatst, zo heeft het hoofd van de persdienst van het Amerikaanse bureau voor de burgerluchtvaart vrijdag bekend gemaakt. De woordvoerder van het ge noemde bureau deelde mede, dat men voortgaat met het onderzoe ken van alle mogelijkheden, waaronder die van een bomaan slag. O.a. zullen de verzekerings polissen van alle inzittenden wor den onderzocht. De anonieme1 telefonische waarschuwing, die een half uur nadat de Electra van het vliegveld van Chicago naar Miami was vertrokken, werd ont vangen, wordt door de politie als een kwalijke „grap" beschouwd. Een kwartier vóór het ongeluk had de piloot gemeld, dat alles wel aan boord was. Het toestel vloog toen op 5.500 meter hoog te. Ooggetuigen verklaarden dat er zich eerst aan boord van de Electra een ontploffing voordeed, waardoor een der vleugels werd afgerukt en brandend naar bene den kwam. Daarop volgde een tweede explosie, waardoor de rest van het toestel brandend uit eenviel. Het ongeluk is het derde dat in verloop van dertien maanden een Electra overkomen is. De sub commissie voor Luchtvaart van de Amerikaanse senaat is al bezig met een onderzoek naar een aan tal andere geheimzinnige vlieg tuigongelukken die zich de laat ste tijd hebben voorgedaan en die veroorzaakt zouden kunnen zijn door bomexplosies. (Advertentie) HA ZEI-FABRIEKEN ZEVENBERGEN. WEINIG WIND. Het K.N.M.I. deelt mede: In de fuchtdrukverdeling bo ven West-Europa komt weinig verandering. Een rug van hoge luchtdruk die zich uitstrekt van Scandinavië naar Frankrijk, neemt nog iets in betekenis toe en verplaatst zich daarbij zeer langzaam naar het oosten. Langs de oostflank van dit luchtdruk systeem stroomt koude lucht naar het zuiden, terwijl aan de ande re zijde boven de Britse eilanden krachtige zuidelijke winden vrij zachte oceanische lucht naar het noorden transporteren. Boven Denemarken kwamen vrijdag op klaringen voor, die zich slechts langzaam naar het zuiden uit breiden. Er was dan ook vrijdag vrijwel geen zon en de tempera turen liepen niet hoger op dan omstreeks 4 graden. De kans op opklaringen neemt toe, voijral in het noorden van het land, in ver band waarmee dezelfde of iets hogere temperaturen kunnen worden verwacht. Overigens blijft het droge rustige weer voortduren. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot heden avond: RUSTIG WEER Droog weer met toenemende kans op opklaringen. Zwakke wind uit oostelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als giste ren of iets hogere. ZONDAG 20 MAART v.m. n.m. Breskens 6.36 7.16 Terneuzen 7.11 7.51 Hansweert 7.51 8.31 Walsoorden 8.01 8.41 MAANDAG 21 MAART v.m. n.m. Breskens 7.49 8-34 Terneuzen 8J24 9.09 Hansweert 9.04 9.49 Walsoorden 9.14 9.59 ZON MAAN op onder op onder Mrt. 19 6.46 18.51 1.12 10.22 20 6.44 18.53 2.16 11.16 21 6.41 18.54 3.12 12.18 22 6.39 18,56 4.00 13.26 23 6.37 18.56 4,41 14.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1