Ontwapeningsconferentie te Genève beg onnen Het bouwconflict De uittocht van Chinezen uit Indonesië .WOENSDAG 16 MAART 1960 16e Jaargang Nr 49$5 Zitting van Algemene Vergadering Verenigde Naties over Franse kernproeven gevraagd Wonen in Tuindorp Oostzaan ZON- en MAANSTANDEN Koning Boudewijn in Courchevel m WEER WEERBERICHT HOOGWATER Fr«ftkertng bij abonnement: Temeuzen. Dlrectenr-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adresNoordstrajit 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gtroonmmer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRUE Verschijnt dngeUtfcs Uitgeefster N. V. v/h Firma P, 9. van de Sande TerneniMl Advertentieprijs per mm 15 ct,' nrtn»**— advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén har» advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel i 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbet Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Hel nieuws over Tuindorp Oost zaan is allang van de voorpagi na's van de kranten verdwenen. De moeilijkheden en het onge mak voor de bewoners nog lang niet. Nog steeds sluiten de deu ren niet. ev nog sieeds is het herstel van de doortrokken mu ren en het houtwerk niet mo gelijk. Op deze fotocombinatie la-ii mevr. M. v. d. Heuvel. Pol- luxstraat. zien hoe zij haar voor deur sluit: door middel van een balk! De toiletdeur gaat ook al niet meer dicht: een stukje pa pier met het opschrift „bezet" vervangt dc knip.... De muren produceren nog steeds 'n schim melachtige stof, die op de grond valt en het stofzuigen welhaast tot een sisyphusarbeid maakt. Zeeroverij in Indonesië Volgens een bericht van „An- tara" van dinsdag hebben zee rovers twee met copra geladen kustvaartuigen overmeesterd en geplunderd in de wateren nabij Zuid-Celebes. Zij maakten zich uit de voeten met bijna 2000 ton copra. 22 van tlr 29 delegaties van de Afrikaans-Aziatische groep in de Verenigde Naties hebben maan dag in een brief san secretaris generaal Hammarskjoeld ge vraagd een speciale zitting van de algemene vergadering te be leggen waarop de kwestie van Franse kernproeven zou moeten worden behandeld. In het schrijven wordt herin nerd aan de resolutie van de as semblee van november j.l,, waar in Frankrijk werd verzocht geen kernproeven te nemen, en aan de Franse proef in de Sahara. Er zijn aanwijzingen dat in de nabije toekomst nieuwe proeven zullen worden gehouden, aldus de on dertekenaars, die daarom „verontrust" over de Franse kernproeven behandeling van de kwestie in de algemene ver gadering noodzakelijk achten. De ondertekenaars zijn: Afgha nistan, Birma. Ceylon. Ethiopië, de federatie van Malakka. Ghana, Guinea, India. Indonesië, Irak, Jemen, Jordanië. Libanon. Libe ria, Libye, Marokko, Nepal, Pa kistan. Saoedisch-Arabië, Soe dan. Tunesië en de Verenigde Arabische Republiek. De andere leden van de groep, die niet hun handtekening onder het stuk plaatsten, zijn: Cambodja, Laos, Japan, de Philippjjnen, Perzië, Thailand en Turkije. Hammarskjoeld moet 42 lan den bereid vinden het verzoek te ondersteunen. In diplomatieke kringen van de V. N. heerst de mening, dat dit aantal niet kan worden gehaald. WESTDUITS MILITAIR- VLIEGTUIG VERMIST. Een transporttoestel van de Westduitse luchtmacht van het type Noratlas is dinsdag tussen Menton en Genua verdwenen. Er waren zeven personen aan boord. Waarschijnlijk is het vliegtuig, in gebruik om onderdelen van de Fiatfabriek in Turijn naar de Bondsrepubliek te brengen, in zee gestort. Het onderzoek, dat tot dusver geen resultaat beeft opgeleverd, zal hedenochtend worden voortgezet. ZON MAAN op onder op onder Mrt. 16 6.53 18.46 22.48 8.24 17 6.51 18.47 8.57 Koning Boudewijn der Belgen houdt een wintersportvakantie in Courche-Vel (Savoie). Foto: Z.M. de koning met de grote skikampioen Emile Allais. BINNENKORT BRITS-FRANSE VERKLARING OVER DE KANAALTUNNEL Naar van gezaghebbende Brit se zijde wordt vernomen, kan men binnenkort een Brits- Franse verklaring tegemoetzien betreffende het beginselbesluit om 'n tunnel onder Het Kanaal aan te leggen. Wellicht zou de verklaring nog vóór de aan komst van president De Gaulle in Londen op 5 april worden uitgegeven. Deze verklaring zal de weg openen voor de onderhandelin gen over een Brits-Franse con ventie ter regeling van kwesties inzake de concessie, de finan ciering en de functie van de tunnel, die uitsluitend voor spoorwegverkeer zou zijn be stemd. Intussen heeft de directeur van de Britse transportcommis sie, Cameron, op een lezing te Londen meegedeeld, dat 1.800 voertuigen en hun inzittenden per uur de tunnel zullen kun nen passeren op dubbeldeks- treinen, die de afstand Parijs— Londen in vier uur en 20 minu ten zullen kunnen afleggen. Achttien uur per etmaal zal de tunnel kunnen worden gebruikt. De overige zes uur is nodig voor onderhoudswerkzaamheden. Volgens Cameron is het nog niet uitgemaakt, of de tunnel Brits-Frans gebied zal zijn, of dat er in het midden een grens komt. NOORDOOSTELIJKE WIND De wind draaide van het zuid oosten naar oost tot noordoost en nam wat in kracht toe. Als ge volg hiervan stroomde, voorna melijk in de noordelijke provin cies, koudere lucht uit noord- Duitsland ons land binnen. In deze lucht kwam vrij veel bewol king voor en de maximumtempe raturen waren in liet. noorden van liet land dan ook belangrijk lager dan elders. In Den Helder b.v. kwam het kwik niet hoger dan 6 graden en in de provincies Groningen en Friesland waren de middagtemperaiuren om streeks 10 graden. In Noord-Bra bant en Limburg daarentegen werden opnieuw maxima van om streeks 15 graden gemeten. Ver wacht wordt dat met een verder toenemende noordoostelijke wind de koudere lucht zich over het gehele land zal uitbreiden, terwijl het minder zonnig zal zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt, geldig tot hedenavond. Minder zonnig Veranderlijke bewolking en dr' cg wet;. Matige, al en toe k"or 'ige. noordoostelijke wind. Lagere temperaturen dan giste ren. DONDERDAG 17 MAART v.m. n.m. Breskens- 4.19 4.41 Ter leuzen 4.54 5.16 Hansweert 5.34 5.56 Walsoorden 5.44 6.06 WESTELIJK ONTWAPENINGSPLAN KAN IN DE OGEN DER RUSSEN GEEN GENADE VINDEN De Oost-West ontwapeningsconferentie is gistermiddag in Genève begonnen. De tien deelnemende landen zijn; Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië en Canada en van communistische zijde Rusland, Polen, Tsjeeho-Slowakije, Roemenië en Bulgarije. In hetzelfde Palais des Nations, het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties, worden ook de nu al zestien maanden durende besprekingen tussen Amerika, Rusland en Engeland gevoerd over het stopzetten van kernproeven. Voorzitter van de ontwape ningsconferentie is ondersecre taris-generaal Protitch van de Verenigde Naties, die uit naam van Hammarskjoeld de zitting opende en een boodschap van de secretaris-generaal voorlas: „De hoop van de hele wereld is op U gevestigd". Voor Protitch had nog voor zitter Padilla Nervo van de V. N.- ontwapeningscommissie uiting gegeven aan zijn vertrouwen in de „gunstige atmosfeer waarin de besprekingen beginnen". Geen genade Het westelijk ontwapenings- plan kan in de ogen der Russen geen genade vinden. De Russi sche afgevaardigde Zorin zei: „Onze eerste indruk is dat de voorstellen die het Westen naar voren wil brengen, niet de nood zakelijke reële maatregelen om vatten voor uitvoering van een algemene en algehele ontwape ning". H;j vroeg de vergadering on middellijk over te gaan tot be spreking van het ontwapenings plan, zoals dat in september 1959 door Chroesjtsjef in de alge mene vergadering der Verenigde Naties is geopperd. Chroesjtsjef zelf stelde in een boodschap aan de conferentie, voorgelezen door Zorin: „Het is juist algemene en algehele ontwapening die het zekerste middel is om oorlogen voorgoed uit de menselijke samenleving te bannen. Wij zijn vastbesloten zulk een ontwape ning uit te voeren. Ik ben er diep van overtuigd dat de dag niet ver meer is waarop de eeuwenoude droom van de mensheid waar zal worden en de wereld zonder wa pens en zonder oorlogen zal gaan leven". Al het mogelijke „De Sowjet-Unie doet al het mogelijke om tot een doorbre king van de impasse over de ont wapening te komen, want ont wapening is het dringendste pro bleem van deze tijd. De Sowjet- regering heeft zijn afgevaardig den opdracht gegeven zoveel mo gelijk bij te dragen tot 'n vrucht dragende samenwerking en te streven naar een snelle ver dragsvorming over algehele en algemene ontwapening. Wij zijn bereid alle voorstellen voor het bereiken van dit doel zorgvuldig te overwegen", aldus de mening van de Russische leider, waarop Zorin nog eens extra nadruk leg de. „Wij zijn bereid alle aanvul lingen en amendementen op ons ontwapeningsplan alsmede an dere mogelijke voorstellen voor een praktische oplossing van deze nobele taak te overwegen. Er bestaan echter nog steeds krachten die niet alleen zo'n al gehele ontwapening tegengaan maar bovendien de bewapenings wedloop nog intensiveren. Wordt dit soms niet bewezen door de voorbereidingen voor een ge zamenlijke atoomstrijdmacht der NAVO of de regelingen voor de vestiging van Westduitse mili taire bases in Spanje?", aldus Zorin. Vergadering van twee uur Op de eerste vergadering, die twee uur duurde, werden inlei dende toespraken gehouden door delegaties van alle tien deel nemende landen: Amerika, En geland, Frankrijk, Canada, Italië, Rusland, Polen, Tsjecho-Slowa- kije. Roemenië en Bulgarije. De Tsjech Nosek, de Pool Nasz- kowski. de Bulgaar Tarabanon en de Roemeen vielen daarin het P.ussische ontwapeningsplan bij, ai achtte de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken 't wes- ielijke plan een diepgaande be studering waard, waarop hij later zei te zullen terugkomen. De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Ormsby Gore, zei dat de conferentie in een gunstiger atmosfeer begon dan ooit eerder sedert het einde van de oorlog had bestaan. Niet temin achtte hij de eerste stap het moeilijkst. ..Ons doel van uit gebreide ontwapening moet in opeenvolgende stappen worden bereikt, elk met een voldoende militair evenwicht tussen de parijen". De Amerikaanse gedelegeerde Eaton sloot zich bij deze ziens wijze aan en wees op de nood zaak van realisme en gepaste waarborgen ..opdat geen land de macht bezit zijn buren te vernie tigen". Eaton las een brief voor van president Eisenhower waarin deze van de Amerikaanse bereid heid getuigde om met alle kracht naar een algemene ontwapening te streven en er voorts op aan drong zich niet door de misluk kingen uit het verleden te laten ontmoedigen. „We moeten niet noodzakelijk rekenen op drama tische en vérstrekkende stappen, hoewel we die stellig zouden ver welkomen", aldus de Amerikaan se president. De Fransman Jules Moch zei dat men zonder kernontwape ning tot niets kan komen, en de Canadese generaal Burns achtte het vooral nodig het vertrouwen tussen de volkeren te herstellen. Hedenochtend komen de gede legeerden in besloten zitting bij een. De uittocht van in Indonesië woonachtige Chinezen naar Chi nezen naar China duurt nog steeds voort. Te Tandjong Priok kwamen dezer dagen weer twee schepen aan, die samen ongeveer 1000 passagiers kunnen vervoe ren. Deze schepen zijn gestuurd door de communistisch Chinese regering, die op zich heeft geno men voor vervoer te zorgen vooi degenen, die naar China wensen te gaan, en hen aldaar een werkkring en onderwijs zal ver schaffen. In februari vertrok ken op deze wijze ongeveer 4000 Chinezen uit Tandjong Priok. maar er is ook een gestadig ver trek van Chinezen uit andere havens, met schepen van de ge wone lijndiensten. Met een Ne- derlandse boot vertrokken in het afgelopen weekeinde 407 Chine zen uit Palembang. Volgens een bericht van „An- tara" is te Semarang een Chi nees veroordeeld tot drie maan den gevangenisstraf wegens be lediging van de Indonesische re gering. Hij zou in het openbaar hebben gezegd, dat de Indone siërs niet in staat zijn hun land te besturen, en „dat het gekken werk is om te opteren voor het Indonesische staatsburgerschap". (Adv.) Bij de centrale stakingsleiding in Utrecht komen thans veie ver zoeken van aannemers binnen om te bemiddelen in de zich plaatselijk uitbreidende bouwsta- kingen. Deze aannemers worden verwezen naar hun eigen organi saties die, volgens de stakings leiding, de oplossing kunnen vin den in ondertekening van de C.A.O. De plaatselijke uitbreidingen van de staking worden afgekon digd door regionale stakings- comité's, in overleg met de cen trale stakingsleiding in Utrecht. Zo werd een belangrijk wegen- bouwprojekt nabij Wassenaar lamgelegd, ondanks het verzoek van Rijkswaterstaat aan de sta- kingsleidtng, dit werk buiten het conflict te houden. Er staan trouwens nog meer plaatsen op 't stakingsprogram. Verwacht wordt, dat vandaag in een aantal plaatsen in ons land voor het eerst ook het werk zal worden neergelegd. De stakings leiding noemt dil een gevolg van „de halsstarrige houding van de werkgevers". „Het van dag tot dag bekijken vau de omvang van de staking en de eventuele uitbreiding daar van betekent in feite het steeds vaster aandraaien van de duim schroeven", aldus de stakings leiding. De drie werknemersbonden in het bouwbedrijf weten zich ge steund door dc drie grote vak- centralen. Nog deze week zal door de vakcentralen 'n program van actie bekend worden ge maakt. Het ligt in de bedoeling, de stakers zowel financiële als morele steun te geven. Hierbij zullen de meer dan een miljoen leden van de bij de vakcentralen aangesloten bonden worden in geschakeld. Eventuele financiële bijdragen van deze leden zullen als aanvulling dienen van de reglementaire uitkeringen die de stakers uit de vakbondskassen krijgen. De stakende bouwvakarbeiders in Drachten hebben dinsdagmid dag een werkwillige collega in het schaftuur in optocht naai' zijn woning gevolgd en hebben hem eveneens ..geleide" verschaft, toen hij zich later weer naar het werk begaf. Maandag hielden de stakers 'n demonstratieve optocht, waar in spandoeken werden meege voerd met leuzen als: „Wij dul den geen onderkruipers", „Hoog de solidariteit" en „Tot aan de overwinning". Gisteren trokken zij in massa naar het in aanbouw zijnde zwembad, waar de aan nemers in bespreking waren met hun werknemers. De politie 'ver wijderde de stakers van het ter rein. De plaatselijke stakings leiding echter mocht blijven -en ging met de aan het zwembad werkzame arbeiders onderhande len. Het aantal werkwilligen is overigens in Drachten gering. Om te voorkomen, dat de ver bouw van winkelpanden wordt voortgezet, heeft de stakingslei- leiding de desbetreffende zaken lieden met boycot bedreigd, wan neer zij het stilleggen van deze objecten zouden tegengaan. Nadat maandagmorgen vrij al gemeen het stakingsparool voor alle nieuwbouw in Bergen op Zoom was opgevolgd, bleek dat aan het nieuwe veilingsgebouw aan de Moerstraatsebaan, dat bij na voltooid is, behalve door stu- cadoors, schilders en electriciëns, ook werd gewerkt door een tien tal bouwvakarbeiders en enige straatmakers. Pogingen van de stakingsleiding om hen over te halen zich met de stakers solidair te verklaren, ble ven vruchteloos, waarom dins- dagmiddag rond vijf uur aan het eind van de werkdag door een honderdtal stakers bij dit werk werd betoogd om hiermee de be trokkenen alsnog tot ander in zicht te brengen. Op aansporingen om het werk neer te leggen, werd echter met sen weigering gereageerd, terwijl net onderhoud van de stakingslei ding met de straatmakers ook geen resultaat opleverde. De betoging droeg een rustig karakter en de politie, die extra maatregelen had genomen, be hoefde niet in le grijpen. Het ligt in de bedoeling de be toging heden bij de aanvang en bij het einde van de werkdag te herhalen. Duizend pond voor winnaar van wandel-Marathon Hotelmagnaat mr. Billy Butlin (links) overhandigt hier een cheque ter waarde van duizend pond sterling aan James Mus- grave, een 38-jarige inpakker in een glasfabriek te Doncaster. Musgrave heeft de door Butlin georganiseerde wandelmarathon van John O Groats in het noor den van Schotland naar Lands End in het zuiden van Engeland over 1450 km gewonnen in de tijd van 15 dagen, 14 uur en 32 minuten. MINISTER CALS 10 JAAR BEWINDSMAN Gisteien was het 10 jaar ge leden, dat mr. J. M. L. Th. Cals betrokken werd bij de leiding van liet departement van Ondenvijs,' Kunsten en Wetenschappen. Van 15 maart 1350 tot 2 september 1952 was hij als staatssecretaris van O., K. en W. in het bijzonder belast met de zorg voor de zaken' op het terrein van o.a. de vor-; ming buiten schoolverband, de kunsten en de radio. Hij werd het hoofd van het de partement van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen toen hij) in september 1952 prof. Ruiten opvolgde als minister van O.. K.' en W. Ter herinnering aan deze 10- jarige ambtsperiode hebben de hoofdambtenaren van O. K. en W. dinsdagochtend in een bijeen komst met minister Cals in diens werkkamer hem een handge-i kleurde kopergravure uit 1730 met een oorkonde aangeboden. De secretaris-generaal dr. J.i H. Wesselings voerde daarbij na-.' mens aile ambtenaren het woord.' De echtgenote van ministen Cals en de beide staatssecretaris sen van O. K. en W., de heren. Stubenrouch en Scholten, waren, mede aanwezig bij deze huldi ging in de intieme kring van heb departement.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1