VISIE Herter over Berlijn Belgische Kamercommissie Straaljager beschiet Soekarno's paleis Peruviaans bezoek ten einde Samenzwering in Bolivia ontdekt dag 9 maart 1960 Margriet is nog zo heerlijk jong, zo echt een blad van déze tijd..! DONDERDAG 10 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4930 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande, Ternenzen EEG-HULP VOOR NIEUW-GUINEA PRINSES MARGARET TROUWT 6 MEI keurt Unieverdrag goed Sir Winston gaat weer een zeetochtje maken met Onassis PTCCIONI WEIGERT FORMATIE-OPDRACHT Arrestaties in Bolivia Het bouwconflict BELGISCHE PARACHUTISTEN NAAR KONGO WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HET WEER HOOGWATER luz.; 15.10 Omr. Filhar- ork.; 15.35 Vocaal ens.; ■kenningen in de Bijbel; nermuz.; 16.50 Gr.; 17.00 ieugd; 17.30 Gram.; 17.40 17.45 Fries progr.; iite muz.18.15 Sportru- 1.30 De koorzang onder 18.50 Sociaal perspec- 0 Nws en weerpraatje; de man af, praatje; 19.15 diokoor; 19.30 Radiokr.; praatje; 20.00 Gevar. 22.15 Periodieken para- Gram.; 22.30 Nws; 22.40 ;uits.22.45 Avondover- 23.00 Orgelrecital; 23.30 3.55 Nieuws. »-:■-■> - IEL (VI.): 12.00 Amus. 30 Weerber.; 12.34 Gr.; ersen; 13.00 Nws; 13.15 3.30 Klavecimbelrecital; ooiradio; 16.00 Koersen; nse les; 16.21 Gr.; 16.30 uz.; 17.00 Nieuws; 17.15 kinderen; 18.20 Voor de 18.50 Sportkron.; 19.00 10 Gram.; 19.50 Politiek 20.00 De reuzendoder, 21.20 Operafragm.; 21.30 ie.; 22.00 Nws; 22.15 Ra- ■rsiteit; 22.55 Nieuws. evisieprogramma's. FV: 20.00 Journaal en zicht; 20.20 Filmbespr.; ''-eenakter; 21.30 Film- 21.40 Eenakter; 22.10 ng. CLG. TV: 19.00 Voor de .30 Nws; 20.00 Documen- r.; 20.45 Speelfilm; 22.05 voor amateur-filmers; iiws en journaal. eiken.Ik wil, dat de en van de mijn ten goe- aan mensen, die in het loipen moeten worden ensen zijn er bij duizen- ïze onrechtvaardige we- En eenmaal zal ook de n, dat ik te oud ga wor- dit zwervend zeemans- en dan zou ik graag dat een ander mijn voortzettenEenmaal het commando overdra wn waardige opvolger vaardige opvolgers." Van der Decken stond ig thans voor hen staan, ïrnstig keek hij hen aan. eg hij: „Durven jul- ïmen aan?" knikten bevestigend, ïun ogen vochtig wer- nlc jullie", sprak hij verliet hij het terras, am enkele ogenblikken eer terug met een blad, :en fles champagne en ■n stonden. de kurk met een luide lucht was ingepoft, ipitein Van der Decken i vol en reikte hun er an. wil ik dit glas ophef- llie beider toekomst, op instaand huwelijk, dat 1 van de „Ofir" door mij en bevestigden op liegeheim van het ge- an der Decken.Be- geheim goed en houdt t van de mijn vlekke- De ban van mijn een- staan is thans verbro ken nieuwe dageraad in ■n breekt aanKin- t is het einde van een IS" EINDE. Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 207S DE VRIJE Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 et Advertentieprijs per ram 15 ct? minimum advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén advertenties)5 regels 1,Iedere regel i 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitb Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uw. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gis teren op zijn persconferentie gezegd, dat president Eisenho wer dinsdag tot de slotsom is gekomen, dat het op het ogen blik operationeel niet noodzake lijk is, dat de Westelijke mo gendheden de luchtverbinding tussen het Westen en Berlijn hervatten op een hoogte van meer dan 3.000 meter. Dit be sluit was niet genomen met het oog op de komende topconfe rentie. Herter heeft woensdag op een persconferentie in Wa shington gezegd dat de V.S. de verklaringen, die Chroesjtsjef kortgeleden heeft afgelegd over een afzonderlijk vredesverdrag tussen Moskou en Oost-Duits- land, niet beschouwen als een ultimatum aan de Westelijke mogendheden. De drie Westelijke grote mo gendheden waren het eens, dat zij volmaakt het recht hebben om te vliegen op welke hoogte met hun goeddunkt. Ten slotte zei de Amerikaanse minister, dat de V.S. niet van mening Dc E.E.G.-commissie heeft twee ontwikkelingsprojecten voor Ne derlands Nieuw-Guinea goedge keurd, die zullen worden bekos tigd door het ontwikkelingsfonds voor landen en gebieden overzee van de Europese Economische Gemeencchap. Het betreft hier een program voor demografisch onderzoek, dat 2.487.000 gulden zal kosten en een program voor geologisch onderzoek ten bedra ge van 18 miljoen gulden. Het demografisch onderzoek heeft de bepaling van de bevol kingsstructuur ten doel, met het oog op het opstellen van statistie ken en een btu-gerlijke stand. Met het geologische onderzoek wil men een overzicht krijgen van de bodemschatten. Hel ontwikkelingsfonds voor landen en gebieden overzee, waar uit dit onderzoek zal worden be kostigd, wordt gevormd door bij dragen van des zes E.E.G.-landen. Nederland zal in vijf jaar 70 mil joen dollar in het fonds storten. Hiervan zal het in totaal 35 mil joen dollar terugontvangen voor projecten op Nieuw-Guinea, die echter door de E.E.G.-commissie moeten worden goedgekeurd. zijn, dat de Russische premier Chroesjtsjef een tijdslimiet ge steld heeft voor de onderhande lingen met betrekking tot Ber lijn en de Duitse kwestie. Men vroeg de minister of Adenauer het vetorecht heeft op besluiten van de Westelijke mogendheden over Berlijn en Duitsland. Herter gaf hierop geen recht streeks antwoord. Hij bepaalde zich ertoe te verklaren dat de kwestie-Berlijn in het Duitse vraagstuk in zijn geheel zaken zijn waarover voortdurend over leg wordt gepleegd tussen de VB. Engeland, r rank rijk en Wes't-Duitslanö. A.F.P. tekent hierbij aan dat Herter impliciet ontkende dat Adenauer een dergelijk recht heeft. Herter beschuldigde de Sow- jet-Unie van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Japan. Hij wees in dit ver band op de poging van Rusland om het Japanse volk zover te krijgen dat het het veiligheids verdrag, kortgeleden gesloten tussen de V.S. en Japan, ver werpt. Dit verdrag heeft een louter defensief karakter en bevat geen enkel element dat zou kunnen leiden tot toene ming van de internationale spanningen, aldus Herter. Prinses Margaret en Antony Armstrong-Jones zullen vrijdag 6 mei in de Westminster abdij te Londen in de echt worden ver bonden. De dienst zal worden geleid door de aartsbisschop van Can terbury, dr. Fisher. Prins Philip zal de bruid „weggeven". Het nieuws werd bekendge maakt in een verklaring van Clarence House, de Londense woning van prinses Margaret en haar moeder. Drie dagen voor het huwelijk begint in Londen de conferentie van premiers van het Gemene best. De plechtigheid in de Westmin ster abdij begint des morgens om 12.30 uur (Ned. tijd). Op zes mei zal het vijftig jaar geleden zijn dat de overgroot vader van de prinses, koning Edward de Zevende, stierf. ir Groepen bandieten hebben in het afgelopen weekeinde een aanval gedaan op Bafang. een stadje in Kameroen op 200 km ten noordwesten van Yaoende. 31 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, kwamen hierbij om het leven. Stamveten en politieke ri valiteit vormden de oorzaak van de aanval. De commissie voor buitenland se Zaken van de Belgisehe Ka mer van Volksvertegenwoordi gers heeft woensdag eenstemmig het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag voor de econo mische Beneluxuni goedge keurd. De commissie besloot hiertoe na een uiteenzetting van de Bel gische minister van Buitenlandse Zaken, Wigny, te hebben aange hoord, waarin deze do noodzaak van een spoedige ratificatie van het verdrag onderstreepte. De Belgische Senaat heeft het ver drag reeds eerder aanvaard. Minister Wigny zeide in zijn toelichting, dat de jongste Bene- lux-conferentie in Brussel een Sir Winston Churchill en zijn echtgenote zijn van het vlieg veld Londen naar Gibraltar vertrokken, waar zij aan boord zullen gaan van de ..Christina" het luxe zeejacht van de Griek se reder Onassis. Sir Winston trotseerde de En gelse kou met een dikke win terjas met bontkraag, een ha- nomof en zijn onafscheidelijke sigaar. I)e christen-democratische fractieleider in de Italiaanse senaat, Attilio Pieeioni. beeft een verzoek van president Cron- ehi om een nieuwe regering te vormen, afgeslagen, zo is offi cieel in Rome bekendgemaakt. De president had hem aange zocht nadat eerder op de dag de voorzitter van de Kamer van Af gevaardigden. Leone, verslag had uitgebracht over hot onderzoek dat hij had ingesteld naar de re geringscrisis, die twee weken geleden ontstond door het aftre den van de regering Segni. aantal vraagstukken heeft kun nen oplossen en andere belang rijke problemen op de weg naar een oplossing heeft gebracht. Hij herinnerde hierbij aan de bereik te resultaten op het gebied van de-landbouw in het algemeen en van de regelingen voor de handel in groenten en fruit tussen Bel gië en Nederland in het bijzon der. Voorts bracht de Belgische minister in de commissie-verga dering de bereikte overeenkomst voor het kanaal GentTerneu zen ter sprake en de in het voor uitzicht gestelde hervatting van het gesprek tussen beide landen over de ScheldeRijnverbinding. Wigny noemde vervolgens de volgende drie punten, die pleiten voor een spoedige ratificatie van het verdrag: 1. de grote economische voor delen voor de drie landen; 2. aanvaarding is dringend om het sluiten van handelsover eenkomsten van Benelux met andere landen mogelijk te maken 'de Sowjet-Unie heeft onlangs geweigerd met de Be nelux als zodanig te onder handelen omdat het verdrag nog niet door alle drie landen was geratificeerd); 3. de noodzaak van solidariteit van de Benelux in de Euro pese gemeenschap. De drie landen zijn de kleinste in de gemeenschap en hun belan gen zijn het nauwst aan el kaar verwant. Minister Wigny voegde hier nog aan toe, dat ook gezien dit laatste punt aanvaarding van de economische unie noodzakelijk is „om belangrijke politieke rede nen". Het is nog niet bekend, wan- nere het verdrag in de Belgische Kamer in behandeling zal komen. Plannen om komende presidentsverkiezingen onmogelijk te maken De Boliviaanse regering heeft medegedeeld een groep samen zweerders op het spoor te zijn gekomen, die volgens haar heb ben samengezworen om de komende presidentsverkiezingen onmogelijk te maken. Aan verslaggevers, die waren opgeroepen om een persconfe rentie op het ministerie van Binnenlandse Zaken bij te wo nen, werd een stuk getoond, dat leden der groep aan president Eisenhower zouden hebben wil len zenden. Hierin werd gezegd dat het „politieke klimaat van Bolivia dat der tyrannis is". Een regeringswoordvoerder verklaarde dat de socialistische republikeinse unie. de liberale partij en de falangisten drie oppositiepartijen achter de samenzwering stonden. „Uit documenten, die thans in het bezit der autoriteiten zijn, blijkt dat deze groepen een samenzwering tegen de re gering hadden voorbereid en bekostigd. De schuldigen zijn in arrest gesteld." Aldus de woordvoerder, die besloot met de mededeling dat de presi dentsverkiezingen volgens plan in mei a.s. zullen worden gehou den. De Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken, Morales Guillen, heeft dinsdagmiddag te La Paz meegedeeld dat er een aantal personen dat de grootscheepse samenzwering tot omverwerping van de regering op touw hadden gezet, zijn ge arresteerd. Morales Guillen die niets heeft meegedeeld over het aan tal van de arrestanten, zei dat de samenzweerders uit het land zullen worden gezet. Een Mig-straaljager van de Indonesische luchtmacht, be stuurd door een jonge Indonesi sche piloot, heeft in een toestand van verstandverbijstering zowel het paleis van president Soekar- no te Djakarta als het presiden tieel zomerverblijf te Bogor met machinegeweervuur doorzeefd. In amok veranderde de jonge Indonesische piloot de oefenings- vlucht met de Mig-17 straaljager, waarmee hij in de middag in een formatie van vier van het vlieg veld bij Djakarta was opgeste gen, in een schietpartij, waarbij 15 mensen gewond werden. Zeven minuten na de opstij ging, gierde het toestel, volgens officiële verklaringen bijna met supersonische snelheid boven het presidentspaleis in Djakarta waar de president verblijft, en gaf een regen van kogels af, die een arbeider en een schildwacht verwondden. Volgens officiële kringen bleven president, Soekar- no en zijn gezin ongedeerd. De kinderen verbleven In het paleis, terwijl kogels door de eetkamer vlogen. Het vliegtuig wendde en be schoot 30 mijl verder het zomer paleis van begin tot eind. Nie mand werd gewond. Tenslotte deed de piloot zijn derde aanval op het kustdorp Tjilintjing, waar veertien men sen gewond bleven liggen. Toestel en piloot verdwenen na deze beschieting. De Indonesi sche luchtmacht heeft ze als „vermist" opgegeven. Volgens de Indonesische minis ter van Voorlichting Maladi zijn de drie vliegtuigen, die in dezelf de formate vlogen als het toestel dat gisteren Djakarta, Bogor en Tjilintjing beschoot, naar de basis Kemajoran teruggekeerd. De Mig-17. die de paleizen in Djakarta en Bogor en de kust plaats Tjilintjing mitrailleerde is nog steeds niet gevonden. Het toestel had brandstof voor 48 minuten aan boord. Gevraagd of de Indonesische overheid aanneemt, dat d'e piloot om persoonlijke redenen schoot of dat hij deel had in een opstan dige beweging, antwoordde de minister, dat de motieven ver moedelijk „min of meer persoon lijk" waren. Politietroepen, gewapend met geweren en automatische pisto len hebben in cordon een onder zoek ingesteld in het beschoten paleis in Djakarta, waar, in te genstelling met het paleis in Bogor, de kogels, waarvan drie werden teruggevonden, splinters uit stenen muren en marmeren pilaren hebben geslagen en zwa re kandelaars hebben beschadigd. De schutter gebruikte mitrail leurkogels van zwaar kaliber. Hij opende het vuur in een frontaan- val, aldus de perssecretaresse van president Soekarno, mej. Seul Rochmuljatti. Terwijl het onderzoek werd in gesteld. verzamelde zich voor het paleis een nieuwsgierige groeien de menigte. Men heeft weing ge merkt van de beschieting, die op het heetst van de middag werd uitgevoerd. In de late morgen was het geknal gehoord van vliegtuigen die de geluidsbarrière doorbraken. Eerst laat in de na middag werd via pers en radio vernomen van het incident, dat de tweede aanslag op Soekarno als president betekent. In novem ber 1957 is getracht de president het leven te benemen door een granaatontploffing toen hij een school in de Jakartaanse buiten wijk Tjikini bezocht. Djakarta is niet meer beschoten na de revo lutie tegen het Nederlandse ge zag. President Soekarno was tijdens de beschieting niet in het paleis. Hij vergaderde dit bij het pa leis in zijn kabinet met de opper ste adviesraad. De chef van cte luchtmachtstaf, luehtmaarschalk Suryadarma meldde zich onmid dellijk na het incident met de commandant van het garnizoen in Djakarta kolonel Umar, bij de president. Djakarta was gedurende dë namiddag rustig. Er waren geen tekenen van bijzondere veilig heidsmaatregelen in de stad. De officiële verklaring die de lucht macht heeft uitgegeven vermeldt dat „alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen", en dat „verder onderzoek" gaande is. Minister Maladi zei in de na middag tijdens een radiouitzen- ding dat enkele van de gewonden in de kustplaats Tjil'ntjing in ernstige toestand verkeren. De twee gewonden bij het paleis (een stukadoor en een schild wacht) hebben lichte verwondin gen aan het been en in de rug. Minister Maladi zei: ..Het kan nog niet verzekerd worden of de Actie van de piloot werd ingege ven door wraak of door de opzet om verwarring te stichten. Des ondanks moeten wij kalm blijven en waakzaam om niet beïnvloed te worden door provocatieve be richten. Handhaaf de nationale eenheid". Een hoge officier van de Indo nesische luchtmacht heeft woens dagavond meegedeeld, dat de vermiste Mig-straaljager vanuit de lucht is waargenomen. Hij weigerde echter te zeggen of het vliegtuig gewoon geland was of neergestort. In Djakarta, de hoofdstad die overigens normaal voortleeft met helder geïllumineerde bioscopen, restaurants en winkels, werd ge patrouilleerd door pantserwa gens. In het Merdeka-paleis. gewoon lijk helder verlicht, zijn de lich ten niet ontstoken. President Soekarno bevindt zich waarschijnlijk in het aan grenzende staatspaleis. Om het zichtbaar gehavende Merdeka-paleis hebben militairen de wacht betrokken met karabij nen en machinegeweren. De weg die naar de twee paleizen voert is door cordons afgesloten. Precies tien minuten over half elf is gistermorgen de president van Peru en mevrouw Prado met een Dakota van de koninklijke luchtmacht van het vliegveld Ypenburg vertrokken, waarmee aan het driedaagse staatsbezoek van het presidentiële echtpaar aan Nederland een einde was ge komen. Hartelijk nagewuifd door H. M. de Koningin, Frins Bern- hard, zijn drie kleindochter tjes met hun gouvernante en de vele op het vliegveld aanwe zige hoogwaardigheidsbekleders vertrok de president en zijn vrouw naar Le Bourget, het vliegveld van Parijs. De presi dent zal daar enkele dagen ver toeven alvorens de thuisreis naar Lima te aanvaarden. In de ochtenduren had de HET BARRE VOORJAAR VAN 1960 president en mevrouw Prado afscheid genomen van de bur gemeester van Len Haag, mr. H. A. M. Th. Kolfschoten. De erewacht op het vliegveld werd gevormd door 100 man van de Koninklijke luchtmacht onder commando van kapitein W. van Eyck van Heslinga. Toen het hoge gezelschap het plat vorm betrad, speelde de kapel van de Koninklijke luchtmacht onder leiding van directeur ka pitein H. F. Diepenbeek, allen in ceremoniëel tenue, het volks lied van Peru. Hierna nam het presidentiële echtpaar afscheid van de hoge gasten. Bijzonder hartelijk kus te de president zijn drie klein dochtertjes, die hun grootvader tot bij de ingang van het vlieg tuig uitgeleide hebben gedaan. Boven aan de trap van het vliegtuig draaide hij zich nog eenmaal om ten afscheid, maar niet lang, want, zoals hij zei, het was voor de wachtenden te koud om lang te zwaaien. Hij verscheen nog eenmaal voor de raampjes om een laat ste groet te brengen. Inmiddels had H. M. de Koningin de kleindochtertjes van de presi dent een plaatsje voor haar ge geven, zodat zij alles goed kon den zien. Weinige seconden hierna was alleen nog een licht geronk te horen van het vlieg tuig dat op weg was naar Frankrijk. Dat er een flinke oostenwind waaide, bleek duidelijk bij het teruglopen naar de wachtka mer. Diverse hoeden waaiden over het platform. Aangezien hoge hoeden allemaal op elkaar lijken, kon het gebeuren dat minister Luns die op een gege ven moment zijn weggewaaide hoed weer wilde opzetten, tot de ontdekking kwam dat deze hem opeens veel te groot was geworden. Het bleek de hoed van baron Van Haersolte te zijn, die met een veel te kleine hoed in zijn hand liep. Na een kort hoedenwisseling was alles weer in orde en behoorde het staatsbezoek van dr. Maenuel Prado, president van Peru, defi nitief tot het verleden. In een te Den Haag gehouden vergadering van de organisaties in de raad van bestuur bouwbe drijf, met uitzondering van de Ned. Chr. Aannemers- en bouw- patroonsbond, heeft de raad zijn ernstige afkeuring uitgesproken over de dissidente houding, wel ke de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond in het huidige conflict tussen de werk gevers en de overheid heeft inge nomen. Dit is dan ook aanleiding geweest tot het besluit om verde re samenwerking met de N. C. A. B. te verbreken. Stabiel noemen de plaatselijke afdelingen van de drie vakbon den op het ogenblik het beeld, dat de maandag j.l. begonnen staking in het bouwbedrijf biedt. Hier en daar is men geneigd en doet men het ook om weer aan het werk te gaan, maar daar staat tegenover, dat elders bouwvakar beiders het werk weer hebben neergelegd. De vakbeweging stelt op het ogenblik pogingen in het werk. aldus de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, dijkwerkers en draigline-machinisten, die aan het Europoort-project wer ken, te bewegen de arbeid neer te leggen. Deze arbeiders zouden daartoe een zekere bereidheid hebben getoond, zo voegde men er aan toe. De plaatselijke stakingsleiding in de hoofdstad deelde mede, dat de toestand in Amsterdam stabiel was. Hier en daar zijn enkele ob jecten waar aan het begin van de week nog gewerkt werd bij de staking betrokken. De stakingsleiding zal pogin gen aanwenden om ook die ob jecten op Schiphol waar nog ge werkt wordt stil te leggen. Het aantal stakers in de hoofd stad bedraagt rond 4.000 en in Nieuwer- en Ouder Amstel teza men ongeveer 1.000. Gisterochtend ontstond vóór 't afdelingskantoor van de Algeme ne Ned. Bouwbedrijfsbond in de smalle op het Vondelpark uitko mende P. C. Hooftstraat in Zuid een enorme drukte toen ongeor ganiseerden, die zich tot nu toe voor een groot deel niet hadden gemeld, daar samendromden om zich op het kantoor te laten in schrijven. Men had de situatie op een ge geven moment niet meer in de hand en de politie verscheen. Moeilijkheden deden zich echter niet voor. Via een luidspreker werden de stakers aangemaand zich kalm te houden. Het hoofdbestuur van de Ne derlandse Christelijke Aanne- mersbond zal op juridische en formele gronden protest aante kenen tegen het besluit van de raad -bestuur bouwbedrijf tot verbreking van de samenwerk» king. De Belgische autoriteiten zen-* den per vliegtuig parachutisten uit België naar Kongo ter ver sterking van de militaire bgses aldaar, zo verluidt uit gewoon lijk goedingelichte bron in Brus sel. Vrijwel elke dag in de afge lopen twee weken is een vlieg tuig met parachutisten uit Bel gië vertrokken. De luchtbrug zou nog een week aanhouden. Het sturen van deze versterkingen, aan de vooravond van de verkie zingscampagne in Kongo dat over enige maanden onafhankelijk wordt, zou geschieden met stil zwijgende instemming van vele vooraanstaande Kongolese poli tici. medegedeeld door het. K. N. M. I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Minder wind. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuid. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON MAAN op onder op onder Mrt. 10 7.07 18.35 15.37 5.35 11 7.04 18.37 16.43 6.05 12 7.02 18.39 17.53 6.33 13 7.00 18.40 19.05 7.00 14 6.57 18.42 20.18 7.26 MINDER WIND Woensdag bevonden we ons aanvankelij nog in koude lucht, die met krachtige oostenwinden uit Noord-Duitsland naar ons land was gekomen. Met zuid westelijke bovenwinden begon echter geleidelijk zachtere lucht ons land binnen te kojnen, het geen kenbaar was aan de toe nemende bewolking, waaruit later in het zuiden van het land wat regen viel. De tempe raturen liepen woensdag al op tot omstreeks 6 graden jn de noordelijke provinciën en om streeks 8 graden in het zuiden van het land. Vandaag zal het grootste deel van ons land zich in de zachtere lucht bevinden. We verwachten dus dezelfde of iets hogere temperaturen, vrij veel bewolking met hier en daar wat regen, en zwakke tot ma tig wind tussen oost en zuid. VRIJDAG 11 MAART Breskens Hanswee# Walsoorden v.m. n.m. 0.44 1.08 1.59 2.23 2.09 2.33 HM

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1