R1BSEN3 De stakingsactie in het bouwbedrijf Bezoek president van Peru aan Den Haag en Amsterdam W eeroverzicht nt geld!" 8 P DER BEVOLKING JV. C. A. B. wil de C. A. O. bekrachtigen JONGE WERKWILLIGE ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER „Koning der kikvorsmannen" zwemt de Rijn af Tafelrede Koningin Juliana President Manuel Prado antwoordde ondermeer met de volgende woorden 'n gl<*s bier A~'Ue/. I eriders werd een herenbierglas als egezonden. SCHAAK- EN DAMSPELEN N.V. Fa P. J. v. d. SANDB De nieuwe VREDESTEIN werklaars zonder nader* Naadloos, dus: gegarandeerd waterdicht loslaten onmogelijk extra verzwaarde hak en zool veilig anti-slip profiel soepele, wijde schacht Sterke, stoere, stevige werklaarzen 13.75 per paar 1Ü (maten 6 i 2) Verkrijgbaar bij: IAMBELS0NDERNEMIN6 Wastkolkstraat 40* TKRNKUZEN 51e onze étalage Djjkstr. 88 elijks-s'oltrekkingen. 17 febr. Daniël Haak, 29 j., jm. en ia Maria de Mul, 25 j., jd. 'leden: 4 febr. Sara Johan- bons, 79 j., echtg. van Jan 8 febr. Cornells de Witte, htg. van Tanneke Vet-cou- 19 febr. Tanneke Herrebout, van Jan Herebout en Sara gge. 21 febr. Sara de Kok, •ed. van Pieter G. Verhelst. Suzanna de Fel) ter. 80 j., an Adriaan Riemens. week van 25 febr. tot en nrt. hebben zich in deze ge- gevestigd: meulen van Doorn, Steen- an 56 a/b, van Zaamslag; S. ?enkamplaan 5, van Schoon- IV. L. Dingemanse. Axelse- van Dordrecht; A. A. Mas- loofdstraat 7, van Schoon- J. Masseiljevan de Plas- ooftstr. 7, van Aardenburg', >ees. Vogelsehorstr. 24. van »en; H. Saaman, Narcisstr. i 's-Heer Arendskerke; J. k. P 25, van Wassenaar. eken rt, Noordstr. 31, naai a/d IJssel; S. A. Kete- Oudelandseweg 15, B. Nagtegaal, Stijn 3, naar Dordrecht; P- Velde, Steenkamplaan 93, -amper in 'aas, eleen 'lstr e pist FranKerlng Dij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Teiefoon 2073 en 2510 NU 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ƒ6,— pei kwartaal; per maand '2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct DINSDAG 8 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4948 Verschijnt dagelijks t'ttgeetstei N.V vu Kirnm f <1. valide Sande, rerneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Op het kantoor van de cen trale stakingsleiding in Utrecht toonde men zich gisteren tevre den over de wijze, waarop er in ons land, in overeenstemming met de instructies, is gestaakt. In de loop van maandagmid dag zijn bijzonderheden binnen gekomen over het plaatselijke veTloop van de staking in de bouwbedrijven. Volgens een of ficiële raming van het geweste lijk arbeidsbureau in Amster dam zijn in de hoofdstad onge veer 4.000 bouwvakarbeiders in staking. Dit zijn zowel georga niseerde als ongeorganiseerde arbeiders. Op het Shell-terrein in Pernis blijkt alleen de bouw van de synthetische rubberfa briek stil te liggen. Voor het overige is daar normaal ge werkt Verder is onder andere bijna niet gewerkt aan de fa briek voor bouwelementen van Dura Coignet aan de Eemha- ven. Ook aan de elektrische centrale die in aanbouw is aan de Waalhaven in Rotterdam lag het werk stil. In Delft blij ken ongeveer 850 arbeiders aan de staking deel te nemen. On geveer 200 man bleven aan het werk. Bij de Technische Hoge school treft de staking het sterkst aan de gebouwen voor technische fysica, het kernrac- torgebouw en de gebouwen voor enkele afdelingen van de school. Bij andere grote opzetten in Delft wordt gedeeltelijk doorge werkt, o.a. bij de spoorwegtun nel. De plaatselijke stakingslei ding in Den Haag heeft meege deeld, dat alle belangrijke bouw projecten in en aan de rand van de stad hebben stilgelegen. In Voorburg, Rijswijk en Was senaar is de staking gedeelte lijk. Heden zullen de niet geor ganiseerde stakers bij de sta- kingsieiding worden geregi streerd. De leden van de drie bouw- vakarbeidersbonden zijn gister middag al ingeschreven. Het waren er ongeveer 1500. In Zeeland hebben gisteren naar schatting 1000 bouwvakar beiders het werk neergelegd. De staking in deze provincie ver loopt geheel volgens de richt lijnen, zo is bekend gemaakt. Gis ternacht was met aanplakbiljet ten aangegeven, op welke projec ten moest worden gestaakt, dat waren er ruim twintig. De be trokken projecten liggen in mid den-Zeeland, Vlissingen, Middel burg en Domburg. In de Limburgse mijnstreek kwam de staking gistermorgen nogal stroef op gang, vooral door het grote aantal ongeor ganiseerde bouwvakkers. In Maastricht breidde de staking zich in de loop van gisteren echter voortdurend uit. Gister middag hebben zes- tot acht honderd arbeiders onder leiding van het stakingscomité een tocht door de binnenstad ge maakt. Zij droegen plakkaten, waarop ondertekening van de C.A.O. werd geëist. In Kerkrade was de staking onder de georga niseerde arbeiders tegen het middaguur algemeen, maar de niet-georganiseerden bleven grotendeels op hun post. Toch kwamen enkele grote bouwwer ken, zoals de brandweerkazer ne, geheel stil te liggen. In de zogenoemde nieuwe mijnstreek, die aanvankelijk buiten het stakingsgebied viel, kwam onder meer de wegen aanleg rond schacht Emma II tot stilstand. Volgens een hoofd bestuurder van de R.K. Bouw vakarbeidersbond „St. Jozef", de heer Beken, zal vermoedelijk heden de totale bouwactiviteit ten behoeve van de Limburgse mijnen vermoedelijk worden stopgezet. In Utrecht hebben ongeveer 1.200 bouwvakarbeiders ge staakt. In Drachten hebben gis teren in totaal ongeveer 250 bouwvakkers gestaakt, van wie omstreeks de helft ongeorgani seerden. Ofschoon aanvankelijk alleen voor elf vitale bouw-ob- jecten het stakingsparool was gegeven, werden daaraan later op de dag ook alle z.g. onder houdswerken en de wegenbouw aan toegevoegd. Heerlen, ofschoon ook bij de bouwstaking betrokken, onder vond hiervan weinig ernstige gevolgen, omdat er slechts wei nig grote werken in uitvoering zijn. Wei lag het werk stil bij de bouw van de nieuwe stads schouwburg in 't Loon en bij een complex woningen in het Aarveld. Bij een woningcom plex te HeksenbergHeerlen lag het werk 's-morgens prak tisch stil, doch rond tachtig procent van de arbeiders her vatte 's-middags het werk, na- dat de bedrijfsleiding met hen had gesproken. De Raad van Bestuur Bouwbedrijf deelt het vol gende mee: „Maandagmorgen en maandagmiddag heelt een intens en langdurig overleg plaats gehad tussen de rege ring en de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbe drijf, waarbij opnieuw voor stellen van werkgeverszijde naar voren zijn gebracht, teneinde een oplossing voor het conflict in de bouw nijverheid te vinden. Tot zijn leedwezen moet de stuur gebleken, dat alle moge lijkheden om de regering tot aan vaarding van het bekende stand punt der aannemersorganisaties te bewegen, en aldus tot een voor alie betrokkenen aanvaardbare oplossing van de onndnenrhavige moeilijkheden te geraken, zijn uitgeput. Het hoofdbestuur van de Neder lands Christelijke Aannemers- en Bouwvak patroonsbond betreurt dit zeer ernstig en is van oordeel, dat daze houdinnng der regering in feite een ernstige inbreuk op de contractuele rechten der aan nemers betekent. Overwegende echter, dat voort zetting van het gisterochtend uitgebroken conflict in de bouw nijverheid het algemeen belang in het bijzonder in sociaal en eco- DE BESLISSING VAN DE N.C. A.B. EEN GROTE VER RASSING. De besturen van de drie werk nemersorganisaties in het bouw bedrijf hebben maandagavond in Utrecht vergaderd. Namens de drie bonden deelde de voorzitter van de Algemene Ned. Bedrijfs- bond., de heer Brandsma, na af loop hiervan mede, dat de beslis sing van de Nederlandse Christe lijke Aannemers -en Bouwvak- patroonsbond een grote verras sing voor de werknemersbonden betekent. Men had niet verwacht, dat één organisatie zich los zou maken van de andere organisa ties en zich bereid zou verklaren de C. A. O. onvoorwaardelijk te ondertekenen. Hedenmorgen zuilen de drie werknemersorganisaties zich in eigen kring beraden over t voor stel van de N. C. A. B., waarna hedenmiddag de uitspraak hier over van de drie hoofdbesturen der werknemersbonden wordt venvacht. Raad van Bestuur Bouwbe drijf meedelen dat zijn voor stellen terzake ook ditmaal door de regering zijn afge wezen" N. C.A.B. WIL DE C.A.O. BEKRACHTIGEN. Het hoofdbestuur van de N. C. A. B. 1 leeft gisteravond het vol gende medegedeeld: „Het hoofdbestuur van de Ne derlandse Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonnsnbond heeft in zijn maandag te Utrecht gehou den vergadering kennis genomen van het verslag van zijn verte genwoordigers betreffende het overleg, dat deze week heeft plaats gehad tussen de represen tanten der aannemereorganisa ties en de minister van Economi sche Zaken. Daaruit is het be- KOFFIE GOEDKOPER Naar ANP uit vakkrin gen verneemt worden de koffieprijzen als gevolg van de daling op de wereld markt met ingang van van daag (8 maart) verlaagd. Deze verlaging zal over het Uiet cR» minste wijziging zal bren- algemeen bedragen 8, 6 en gen en de kracht van deze orga- 2 cent per pakje van 250 nisaties in geen enkel opzicht zal gram. j ondermijnen. nomisch opzicht in zeer ernstige mate zou schaden, en overwegen de dat over de inhoud der ont worpen C. A. O. op zichzelf tus sen alle betrokken organisaties overeenstemming bestond, heeft het bestuur van de Ned. Christe lijke Aannemers- en Bouwvakpa troonsbond zij het onder hand having van zijn standpunt ten principale besloten de laatste lijk door de minister van Econo mische Zaken tegenover dé ver tegenwoordigers der gezamenlij ke werkgeversorganisaties geda ne toezeggingen te aanvaarden en zijn vertegenwoordigers in het overleg derhalve opgedragen te bevorderen, dat dit conflict thans zo spoedig mogelijk wordt beëin digd. RAAD VAN BESTUUR BOUW BEDRIJF HANDHAAFT ZIJN STANDPUNT. I>e Raad van Bestuur Bouwbe drijf deelde mede dat het besluit van de N. C. A. B. in de houding en het standpunt van de overige bij hem aangesloten organisaties Maandagochtend, 7 maart in een van de Amsterdamse tuin steden: Een jonge tegelzetter wist niet goed, wat hij van de bouwstaking moest maken; in afwachting van zijn oudere col lega's, die overigens niet kwa men opdagen, ging hij bij een volledig verlaten bouwwerk maar wat zand scheppen. Een-en-twintig kanonschoten daverden door de heldere vries- koude lucht toen gistermorgen Koningin Juliana, Kroonprinses Beatrix en Prins Bernhard de president van Peru en mevrouw Manuel Prado aan het Staats- spcorstation te Den Haag ontvin gen. De koninklijke familie be groette de president en mevrouw Prado direct bij aankomst van de koninklijke trein, waarmee de Peruviaanse gasten van Düssel- dorf naar Den Haag reisden. Terwijl de kanonnen bulderden stegen Koningin Juliana, Prinses Beatrix en president Prado in een open koninklijke calèche, ge trokken door zes zwarte van den zadel gereden paarden. Zorgzaam werden zij met bontplaids toege dekt. Vanuit de calèche wuifde de president juichende kleuters, die met het nationale rood-wit-blauw en rood-wit-rode vlaggetjes zwaaiden, toe. Een escadron be reden rijkspolitie vormde hier de erewacht en begeleidde daarna de stoet. In de tweede open koninklijke calèche volgden mevrouw Manuel Prado en de Prins der Nederlan den, de laatste gekleed in het ceremonieel tenue van generaal- vlieger der koninklijke lucht macht. Daarachter volgden in calèches de leden van de hofhou ding alsmede de leden van het gevolg van de Peruviaanse pre sident. Om precies kwart voor elf trokken de stoere zwarte Friese paarden de koninklijke calèches aan om de tocht naar Huis ten Bosch te beginnen. Meerdere ma len wuifde president Prado en groette door het afnemen van zijn hoge hoed het juichende pu bliek achter de militaire afzet ting van de route. De belangstelling van het pu bliek langs de weg was aanmer- Prinsessen Beatrix en Irene per vliegtuig naar Stockholm H. K. H. Prinses Beatrix en H. K. H. Prinses Irene zullen op vrijdag 11 maart a.s. per K.L.M.-vliegtuig van Schiphol naar Stockholm vliegen waar zij het grote galabal zullen meemaken. De vlucht wordt ge maakt met een toestel van het type Lockheed „Electra". OVERDRIJVENDE WOLKENVELDEN. Het weer boven het vasteland van Europa wordt beheerst door een uitgestrekt gebied van hoge luchtdruk, waarvan het centrum bij Moskou ligt, aan de zuidflank van dit luchtdruksysteem staan vrij krachtige oostelijke 'winden, die koude continentale lucht naar het wes-ten transporteren. In ons land waren maandag de middagtemperaturen niet hoger dan 4 graden. Verder naar het oosten komen nog lagere tempera turen voor, in Polen vriest het ook overdag, zodat verwacht kan wor den dat bij een aanhoudende oos- ZON MAAN op onder op O Mrt. S 7.11 18.32 13.34 9 7.09 18.33 14.33 10 7.07 1835 15.37 4.22 5.01 5 35 telijke wind bij ons een verdere temperatuurdaling zal optreden. In Duitsland komen hier en daar wolkenvelden voor, die zich ook over ons land kunnen uitbrei den, zodat het weer over het alge meen een minder zonnig karakter zal hebben. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Oostelijke wind. Droog, koud en schraal weer met enkele overdrijvende wol kenvelden. WOENSDAG 9 MAART 1958, toen hij de Canadese rivier de Eraser „veroverde", waarbij hij 1000 km in 17 dagen zwom in ijskoud water en in april 1959, toen hij de St. Laurensrivier, be dekt met ijsschot.sen zwemmend afzakte. Louis Lourmais streeft hier mee niet alleen maar een „stunt" of een sportief doel na. Hij wil er op wijzen, dat het voor de naaste toekomst van het grootste belang is, de ..voedselkelder'' van de ijs- zeeën te onderzoeken. Bovendien zo zei Lourmais, sterven er ieder jaar drenkelingen in de koude zeeën. Toch is het nu mogelijk een groot aantal mensenlevens te redden, dank zij een speciale uit rusting, waarmee het in ijskoud water „uit te houden" is. Verder is het beslist niet nodig, dat de onderwatersport zich tot de war me zeeën beperkt, ook in ijskoud water kan deze sport zich gaan ontwikkelen, zo meende de heer Lourmais. Voor het eerst in de geschie denis zal een mens de Rijn van het begin tot het eind zwem mend afzakken. Vandaag om zes uur 's-morgens zal Louis Lour mais, oud-kapitein van de Franse commandotroepen in Sehaffhau- sen en ongekroonde koning der kikvoorsmannen, bet koude wa ter van de Rijn induiken om tus sen 20 en 25 maart zijn reis ie beëindigen in Rotterdam. De heer Lourmais hoopt een gemiddelde van ongeveer 80 km per dag te maken en daar het af te leggen traject ruim 1000 km bedraagt, verwacht hij er onge veer veertien dagen over te doen. Deze „Operatie Rijn nul gra den" is de derde en laatste trai ning van de heer Lourmais vóór zijn grote experiment in het ijs koude water van de poolzeeën. De voorgaande experimenten werden gehouden in december Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.25 0.40 0.50 n.m. 11.39 12.14 12.54 1.04 Foto links: Lourmais met een door kou monsterlijk opgezwol len gezicht na een tocht onder I water. Foto rechts: Lourmais met een „normaal" gezicht. kelijk geringer, dan bij het sta tion. Precies vijf minuten voor elf arriveerde de koninklijke stoet bij het paleis. Uit de eerste ko ninklijke calèche met zes van de zadel bereden paarden stapten achtereenvolgens uit H.M. Konin gin .Juliana, de president van Peru en Prinses Beatrix. Hierna arriveerden mevrouw Prado en Prins Bernhard. Ondanks het koude weer had den toch vele mensen hun dage lijkse bezigheden in de steek ge laten om niets van dit feestelijke schouwspel te missen. Bij de oprit van het paleis Huis ten Bosch vormden schoolkinderen uit het Bezuidenhout met rood- wit-blauwe en rood-wit-rode vlaggetjes een erehaag, waar de hoge gasten vriendelijk wuivend langs reden. Het was duidelijk dat de tem peratuur in Den Haag het presi dentiële echtpaar een beetje tegenviel. De zon, schijnende uit een fraaie blauwe hemel zal die indruk mede door het vriendelijk vlaggend en juichend Den Haag en de mooie aanblik van het Haagse Bos in voorjaarsstem ming wel eindweegs hebben goedgemaakt. Na de ontvangst op het Huis ten Bosch van de hoofden der diplomatieke missies begaven het koninklijk echtpaar met hun hoge gasten zich naar Amsterdam. IN AMSTERDAM Geheel volgens schema arri veerde de president van Peru gistermiddag om 12.50 uur uit Den Haag per auto op de Dam in Amsterdam, waar hij voor het Nationaal Monument begroet werd door minister-president prof. dr. J. E. de Quay, de burge meester van Amsterdam, mr. G. van Hall, de Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland, dr. M. J. Prinsen, en een aantal militaire commandan ten. Begeleid door onze minister president en burgemeester Van Hall schreed president Prado vervolgens naar het monument en legde daar een krans, terwijl zijn echtgenote met de leden van het gevolg aan de rand van het plein bij de wachtende auto's bleef staan. Het was zonnig op de Dam, doch het leek alsof de schrale wind het enthousiasme onder het Amsterdamse publiek bevroor. Wel stonden er dikke rijen aan de overkant van de straat, maar men beperkte er zich toe belangstellend toe te kijken. Tevergeels probeerde de presi dent enig contact met het pu bliek te krijgen. Na de kransleg- ging liep hij naar de rand van het trottoir en zwaaide met korte tussenpozen tot driemaal toe in diverse richtingen uitbundig met zijn hoed naar het publiek. Aar zelend gingen er enkele armen omhoog, maar de meeste toe schouwers reageerden nauwe lijks. Eén enkele mannenstem poogde de doodse stilte met een juichkreet te doorbreken, doch zonder enig succes en toen zweeg hij ook maar snel. Intussen vroeg de president, wijzend op het koninklijk paleis, welk gebouw dat was. Mr. Van Hall lichtte hem in, waarna de hoge gast informeerde of Konin gin Juliana daar ook woont. De Dam was niet versierd. Al leen op enkele der omringende grote gebouwen wapperden vlag gen, niet echter op het koninklijk paleis, dat op het ogenblik im mers leeg is. De plechtigheid op de Dam duurde negen minuten. Intussen waren de Koningin en Prins Bernhard, die een kwartier later uit Den Haag vertrokken, op weg naar de ambtswoning van burgemeester Van Hall in Am sterdam. Zij arriveerden daar om 13.05 uur vlak voor de president van Peru en mevrouw Prado er aankwamen. Om half twee begon hier het noenmaal, dat door de gemeente Amsterdam werd aan geboden. Minister-president De Quay was door ambtsbezigheden verhinderd aan te zitten. Het kort bezoek van president Prado en zijn echtgenote aan de hoofdstad eindigde met de voor iedere buitenlander zo aantrek kelijke rondvaart door de grach ten langs de markantste punten van de stad. In het paleis Huis ien Bosch hebben H. M. de Koningin en Prins Bernhard maandagavond een galadiner aan de president van Peru en mevrouw Prado aangeboden. Aan de rechterzijde van de Koningin zat de president van Peru met naast hem Prinses Irene. Aan de linkerzijde van de Koningin had de minister van Buitenlandse Zaken van Peru plaatsgenomen. Tegenover Konin gin Juliana was mevrouw Prado gezeten met naast haar Prins Bernhard, terwij] de dochter van de Peruviaanse president juist tegenover Prinses Irene zat. Tijdens het diner sprak Konin- Peru mijn man heeft geboden, gin Juliana de Peruviaanse pre- zowel bij zijn officiële bezoek aan stdent Manuel Prado en me- uw land, als onlangs, toen hij op- vrcuw Prado onder meer als nieuw uw land en uwe excellen- tie en mevrouw Prado pei-ocn- I lijk bezocht. Wij zijn verheugd over dc óm- volgt toe: „Mijnheer de President, Het is met blijdschap, dat mijn man en ik uwe excellentie hier welkom heten, met mevrouw Prado. Wij doen dit, behalve uit onze eigen naam, uit die van het Nederlandse volk, dat gaarne in u het Peruaanse volk wil ont moeten en begroeten. Wij zijn zeer verheugd, dat met U voor her eerst liet staatshoold van een Latijns-Amerikaanse natie, op rondreis door Europa, een staatsbezoek aan Nederland brengt, te meer waar onze beide overzeese delen van het Konink lijk der Nederlanden in Latijns- Am >nka gelegen zijn. Met dankbaarheid wil ik hier de hartelijke ontvangst en de grote gastvrijheid gedenken, die vangrijke en steeds groeiende betrekkingen tussen onze beide landen. Moge het onderling con- j tact steeds toenemen, opdat wij eikader beter leren kennen en verstaan. De tijd is gekomen om de han den ineen te slaan en om samen te werken, voor mensen, volken en bevolkingen van werelddelen. Ik hef mijn glas op om te drin ken op het welzijn van uwe excel lentie en mevrouw Prado en op geheel het Peruaanse volk en op de vriendschap die landen samen bindt." Na de tafelrede van H. M. Ko ningin Juliana werd het volks- 1 lied van Peru gespeeld. „Majesteit, Aan het aantal uitnodigingen voor het brengen van een staats bezoek, waarmede andere voor aanstaande landen van Europa mij hebben vereerd, voegen uwe Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlan den de uwe toe, zodat ik thans liet uitzonderlijke voorrecht mag genieten enige dagen in Neder land te vertoeven, alwaar uwe Majesteit mij het voorwerp maakt van haar vriendelijke at tenties. Ik zeg uwe Majesteit hiervoor dank in naam van mijn land. Mijn land houdt zijn deuren ge opend voor het initiatief van de buitenlandse investeerders, die aan het gehele ontwikkelingspro ces wensen deel te nemen, voor welks verwezenlijking wij over een onbeperkte handelsvrijheid beschikken, alsmede over wetten ter bevordering van de industria lisatie", zo vervolgde de presi dent. „Wij werken aan de uitvoering van een uitgebreid plan voor kolonisatie van uitgestrekte vruchtbare gebieden, welke zich bij uitstek lenen voor emigratie en voor vestiging van belang rijke centra van landbouw en veeteelt. In Peru is het prestige van uw land zeer groot, hetgeen kon worden vastgesteld door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden, die zich niet al leen een beeld heeft kunnen vor men van de grootheid van ons historisch verleden, doch ook van de sfeer van hartelijkheid, welke bij ons heerst ten aanzien van de zonen van dit vruchtbare en be wonderenswaardige land. Mejesteit, Ik spreek U mijn welgemeende dank uit voor de vele blijken van waardering, welke uwe Majesteit aan mijn vrouw en mij in over vloed schenkt en die in ons ge heugen zullen blijven gegrift ais onvergankelijke getuigenis van uw Koninklijke waardigheid. Ik spreek mijn oprechte wen sen uit voor het persoonlijk wel zijn van uwe Majesteit en het Koninklijk gezin en het toene mende geluk van de grote Neder- landse natie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1