i kt Stand C. A. O. Bouwbedrijf stand gekomen nog niet tot De Westduitse bevoorradingsbases De geheimzinnige duikboten Weero verzicht DOT Persconferentie te Djakarta door Chroesjtsjef Indonesisch-Sowjetrussische akkoorden Betekenis overheidspolitiek voor de middenstand roodgloeiende en kolenhaard nregeiing ■IOENSON ZEN - Tel. 2056 P D£R BEVOLKING .UKTE LANCERING iN AMERIKAANSE KUNSTMAAN DINSDAG 1 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4922 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen ARABISCHE LIGA ROEPT OP TOT SAMENWERKING NEHROE STEMT IN MET TSJOU'S BEZOEK DE LONEN IN HET BOUWBEDRIJF TERUGKEER PRINS BERNHARD SPOORWEGONGELUK IN BRAZILIË Tien doden; veertien gewonden UITNODIGING VOOR PRINSES MARGARET EISENHOWER IN CHILI ONTPLOFFING OP RUSSISCHE BASIS GEMELD HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT NAROEHITO IS ZIJN NAAM ïle RocJ<et Branderpot i hebben om het te gevraagd) e Nederlandse televisie- uit Eindhoven geeft de ;n rustig vlammenbeeld, g weer. t een oliehaard biedt in d, was voor vele huis- nmenbeeld, dat zich zelfs hèt grote bezwaar om e oliehaard over te gaan. I èn publiek reeds ver- 'an de Hoenson oliehaard ndeerd is hierdoor een oliehaarden over koude droge, hoofdpijnverwek- erichte Warmte-systeem °/o aan brandstofkosten noensori wederom zijn Ramregeling is thans ook het bar ongezellig-vlam- lar van moderne oliever- e Nederlandse Huisvrou- ehaard die werkelijk vol- armingsbron is voor efke wonder op verwarmings- p de tJAARSBEURS >enson stand 2000 OFFICIAL DEALER t Johanna Elisabeth van IJk. jd. Roger Albert van Acker Koewacht), 21 j., jm. en Janneke Geers, 18 j., jd. ■rlijden. 19 febr. Cornells leus de Bruijne, 68 j., ongeh. br. August Roegiest. 86 j., gew. met F. M. Hamerlinck te Philippine). 21 febr. Harms, 54 j., echtg. van M. oninck. Jacob Visser. 59 j., van T. Gersee. Anna Corne- aanen, 71 j., ongeh. TERXEUZEX. afgelopen week hebben zich ie gemeente gevestigd: T. J. Baert, Steenkamplaan an St. Jansteen; H. Njima, venlaan 4. van Parijs (Fr.); n Liere, Klaassenstraat 17, hilippine; P. F. Haers, Vloos- raat 71, van Philippine; G. uvelenv. Buuren, Hooft- 3, van Ermelo; J. van Put- cheldekade 1 a/b, van Sneek; Ham, Noordstraat 94, van trokken: M. I. v. d. Linde, ■straat 18, naar Stad aan ■ingvliet; A. Hofman, lepen- 36, naar Gouda; W. Faasse, ;chip Middenkanaalarm), HarlingenP. W. Heijdens, lminaplantsoen 7 a/b. naar irecht. Amerikaanse luchtmacht vrijdag een grote raket eerd om te trachten een ,s"-kunstmaan in een baan e aarde te brengen. De ing geschiedde op de ra- sis bij Cape Canaveral, lat de luchtmacht eerst te ington had meegedeeld angenomen wordt dat de ing geslaagd was, werd vernomen dat het radio- et met de raket gedeelte- erloren is gegaan. ,,Midas"-kunstmaan is niet n baan om de aarde geko- doordat de tweede trap le raket zich niet van de heeft losgemaakt, aldus jdag bekendgemaakt. „Midas'-kunstmaan is )rpen om lancering van ten van een vijand binnen e seconden waar te nemen melden. De baan die de ig gelanceerde „Midas" t beschrijven, liep niet over sche gebied. eerste trap van de drager- was een .Atlas", de twee- n „Agena". Frankering abonnement; ïerneuzea. jv-ecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 >'4 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 et Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct? minimum PM advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén hanrtwie advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel me*r 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrëfl Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Gezamenlijke Werkgevers organisaties in het Bouwbedrijf hebben gisteren het A.N.p. ner volgende meegedeeld: „Hedenmorgen zijn de orga nisaties van werkgevers en werk. nemers in het bouwbedrijf door Jiet college van Rijksbemiddc- laars opgeroepen teneinde 'ken nis te nemen van het standpunt van het college ten aanzien van de inhoud van de nieuwe C.A.O. Omtrent de inhoud van deze C.A.O., welke onder meer een loonsverhoging van 5 en ver betering van een aantal secun daire arbeidsvoorwaarden bevat, bestaat volledige overeenstem ming tussen de betrokken werk gevers- en werknemersorganisa ties. Niettemin heeft het college van Rijksbemiddelaars gewei gerd de door partijen ingediende voorstellen goed te keuren, ten zij de werkgeversorganisaties zich er namens hun leden mee akkoord zouden verklaren dat in breuk wordt gemaakt op essen tiële bepalingen van reeds eerder afgesloten aannemingsovereen komsten tussen de individuele leden en hun opdrachtgevers. Deze eis van het college van Rijksbemiddelaars heeft de tij dige totstandkoming van een nieuwe C.A.O. op het laatste De Arabische Liga heeft maan dag van Cairo uit een beroep ge daan op alle Arabische landen om terstond samen te werken voor de verdediging tegen Israël of machten die het zionisme voorstaan. De Liga verklaarde voorts dat buitenlandse inmenging in kwes ties van het Midden-Oosten de veiligheid van het gebied en de wereldvrede in gevaar zouden brengen. Bespreking van de formering van een Palestijns leger en een Palestijnse ..entiteit" werd tot de volgende zitting uitgesteld. De Liga steunde het zelfbe schikkingsrecht voor Algerië en sprak haar afkeuring uit over de „barbaarse daden van het Franse imperialisme". Besloten werd een commissie van vijf te vormen die zich bezig moet houden met de Arabische plannen voor het Palestijnse vraagstuk op nationaal en inter nationaal gebied. Een Marokkaans voorstel om op 30 april een buitengewone zit ting van de Liga te houden op niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken, werd even eens aanvaard. Volgens Arabische kringen zullen dan de geschillen tussen de V. A. R.. Tunesië en Irak wor den besproken. De Arabische Liga heeft voorts haar afkeuring uitgesproken over de Franse kernproeven in de Sahara. De raad wil een zóne van 12 mijl voor de territoriae wateren van de Arabische landen en ver klaarde dat de Golf van Akaba tot de Arabische territoriale wa teren behoort. Premier Nehroe van India heeft maandagochtend in het parlement in Nieuw Delhi ver klaard dat hij ingenomen is met het aangekondigde bezoek van de Chinese premier, Tsjou en Lai. aan Nieuw Delhi. Nehroe gaat ermee akkoord de besprekingen in april te houden. Hij verklaarde er zeker van te zijn dat de Chinese premier „be leefd en gastvrij" zal worden ont vangen, zoals in India de ge woonte is. Waarnemers geloven dat deze uitlating verband houdt met re cente suggesties van sommige oppositiepartijen waarin sprake was van anti-Chinese betogingen t'jdens een eventueel bezoek van Tsjou en Lai. moment onmogelijk gemaakt". Naar aanleiding van het com muniqué van de Gezamenlijke Aannemerspatroonsbonden kan nog het volgende worden meege deeld: De contracten tussen aan nemers en hun opdrachtgevers plegen een isicoclausulc te be vatten, die liet mogelijk maakt verhogingen of verlagingen van lonen, sociale lasten en mate- riaalprijzen, die zich tijdens de uitvoering van het werk voor doen, in de definitieve bouwsom te verrekenen. Ook de opdracht gevers, zo verklaarde men van aannemerszijde tegenover het A.N.P., stellen prijs op die risico- clausule, omdat daardoor voor komen wordt dat aannemers al tijd een risicobedrag in hun bouwsom opnemen, ook als er helemaal geen loon- of prijsver hogingen zijn. Het college van Rijksbemidde laars wilde de nieuwe C.A.O. voor op het ogenblik aan de gang zijnde werken alleen van kracht doen zijn, als de hogere kosten niet in de bouwprijzen worden berekend, terwijl de aannemers de voor die „overlopende" wer ken overeengekomen risicoclau sule wilien handhaven en dus wel willen doorberekenen. Het maandagmorgen door de aannemersvertegenwoordigers in de bespreking met Rijksoemid- delaars ingenomen standpunt is maandagmiddag door een tele grafisch opgeroepen ledenverga dering van de Nederlandse Aan nemers- en Patroonsbond una niem bekrachtigd. Nu de nieuwe C.A.O. niet, zoals de bedoeling was, per 1 maart kan ingaan, zullen, ingevolge de desbetreffende richtlijn van het college van Rijksbemiddelaars, de thans geldende ionen en ar beidsvoorwaarden ongewijzigd moeten blijven totdat alsnog overeenstemming wordt bereikt. Gistermorgen heeft het college van rijksbemiddelaars zijn stand punt bekend gemaakt inzake de kort geleden ingediende voorstel len tot verbetering der lonen en arbeidsvoorwaarden in het bouw bedrijf. Geheel in aansluiting aan het advies van de Stichting van den Arbeid, heeft het college zch be reid verklaard om de voorgestel de loonsverhoging van vijf pro cent, alsmede een aantal ver beteringen van de secundaire ar beidsvoorwaarden, goed te keu ren. De gewijzigde lonen en ar beidsvoorwaarden zullen van kracht kunnen zijn op de na 1 maart 1960 aan te besteden ob jecten. Zij kunnen ook op on der handen zijnde werken wor den toegepast, indien de aan nemer een daartoe strekkend verzoek indient bij het college van rijksbemiddelaars. Dit ver zoek dient vergezeld te gaan van een nadere overeenkomst tussen de aannemer en de op drachtgever. waaruit blijkt, dat de hogere kosten niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een collec tieve arbeidsovereenkomst, waarbij aan het bovenstaande is voldaan, kan worden goed gekeurd. Naar wij van de Rijksvoorlich tingsdienst vernemen zal Z. K. H. Prins Bernhard in de loop van morgenmiddag in Nederland terugkeren. Zoals bekend heeft de Prins met de regering van de republiek Soedan besprekingen gevoerd over een groot project van sa menwerking tussen de Soedan en het Nederlandse bedrijfsleven. Het is nog niet bekend of de Prins op Schiphol dan wel op Soesterberg zal arriveren. Tien i lensen zijn zondag om gekomen en veertien gewond bij het ontsporen van een personen trein nabij Palmares in de Brazi liaanse stad Pernambucoli. De oorzaak van het ongeluk was dat een rotsblok van een helling op de spoorbaan viel op het ogenblik waarop een per sonentrein passeerde. Westduitsland zal spoedig een nieuwe poging doen om richtlij nen van de NAVO te krijgen voor de vestiging van opslagplaatsen en opleidingscentra voor de West duitse strijdkrachten, zo is zon dag in doorgaans welingelichte kringen in Bonn vernomen. Deze nieuwe stap is eigenlijk ai aangekondigd door bondskan selier Adenauer en wel in de ver klaring die hij zaterdagavond over deze kwestie heeft afgelegd. Men verwacht dat de West duitse minister van Defensie, Op vele plaatsen in New York zijn nog sporen te vinden van de oorspronkelijke Nederlandse kolonisten: hier bijvoorbeeld op de hoek van White Street en West, Broadway: een klein huisje in zuiver Nederlandse stijl dat als een dwergje tussen de hoog optorenende wolken krabbers staat. Strauss, op do conferentie van de NAVO-ministers van Defensie, die eind maart in Parijs gehouden zal worden, deze zaak opnieuw ter sprake zal brengen en daar bij de nadruk zal leggen op de mening van de bondsrepubliek dat de plannen op het gebied van de logistiek niet door de landen- leden van de NAVO afzonderlijk moet worden opgesteld en uitge voerd, maar door de NAVO als geheel. Een woordvoerder van 't West duitse ministerie van Defensie verklaarde zondagavond, dat de bondsrepubliek opslagplaatsen buiten haar' gronogebied zal moe ten krijgen, wil zij aan haar ver plichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de NAVO, kun nen voldoen. Lloyd zei hierop dat in de staalfabriek bij Bilbao geen wa pens worden gemaakt. Het ver baast mij dat U zo nauwkeurig ingelicht bent over hetgeen zich heeft afgespeeld tussen de West duitse missie en de Spaanse ge nerale staf, maar ik zal een on derzoek naar een en ander in stellen, zei de minister tegen Edwards. Lloyd beantwoordde nog tal rijke vragen die hem door La- bourafgevaardigden werdén ge steld, maar liet het Lagerhuis in het onzekere over de houding van de Britse regering, zo de eventuele toelating van Spanje tot de NAVO ter sprake gebracht mocht worden. Ook wilde hij er zich niet over uitlaten of Enge land in de NAVO zijn goedkeu ring zal onthouden aan een rege ling voor faciliteiten in Spanje voor de Westduitse strijdkrach ten. Het Zuidafrikaanse blad ..Sunday .Express" schreef zon dag over inlichtingen te be schikken waaruit men kan op maken dat de geheimzinnige duikboten, die de laatste tijd in de Zuiaamerikaanse en Zuid- afrikaanse wateren zijn versche nen, Russische duikboten zijn die opereren vanuit geheime ba ses in het Zuidpoolgebied of vanuit geheime bases op de ver laten eilanden ter hoogte van de „Woeste kust" van Pondo- land in het zuidoosten van Zuid-Afrika. Het blad weet te melden dat de militaire autoriteiten van Zuid-Afrika op het ogenblik „energieke pogingen" doen om de schepen op te sporen en dat er misschien binnenkort een operatie op touw zal worden gezet om de geheime bases op te sporen. De wetenschappelij ke stations, die de Russen in het Zuidpoolgebied hebben ge vestigd en die „tegenover" Zuid- Afrika liggen, zouden heel goed voor geheime bases kunnen worden gebruikt, zo meent het blad. Het merkt dan verder op De besprekingen tussen pre mier Chroesjtsjef en president Soekarno zijn zondag te Bogor geëindigd. Er zijn drie documen ten getekend: Een gemeenschap pelijke verklaring, een algemeen akkoord over economische en technische samenwerking en een cultureel akkoord. Op grond van de economische overeenkomst zal de Sowjet-Unie aan Indonesië een krediet van 250 miljoen dollar verstrekken. Dit krediet, met een looptijd van zeven jaar, zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van de in dustrie met name voor dc bouw metal- en chemische fa brieken en de uitbreiding van de landbouw. De twee landen zullen hun cul turele samenwerking sterk uit breiden op allerlei terreinen: wetenschap, hoger en technisch onderwijs, openbare gezondheid, kunst en letteren en sport. De uitwisselnig van boeken, kranten, films en radio-uitzendingen zal in het bijzonder worden verge makkelijkt. De burgers van elk der landen zullen vrijelijk toe gang tot onderwijsinstellingen van 't andere land hebben om 'n studie vcort te zetten. Men zal ook geleerden en onderwijs krachten uitwisselen. Op sportgebied zal er een zeer nauwe samenwerking komen. De Russische premier heeft maandag op een persconferentie in Djakarta gezegd, dat China, India, Indonesië, Japan en an dere Aziatische landen op toe komstige topconferenties moeten worden vertegenwoordigd. Ver sterking van de wereldvrede noemde hij de meest dwingende taak van de topconferentie die in mei in Parijs zal worden ge houden. Over dc berichten dat de Sow jet-Unie op Ambon een marine basis bouwt, zei Chroesjtsjef: „Een gek kan meer vragen stel len dan honderd wijzen kunnen beantwoorden". Op de vraag of Rusland het denkbeeld van een volksstem ming in Duitsland zou steunen, antwoordde hij: „Wij zijn voor niet-inmenging in de aangelegen heden van andere staten. Een volksstemming is zuiver een kwestie van de plaatselijke be volking. Wij zijn zelfs geen buren van Duitsland. Als zij (beide Duitse staten) willen, kunnen zij tot overeenstemming komen over een volksstemming." Over Berlijn zei hij dat de eni ge oplossing schijnt te zijn Ber lijn de status van een vrije stad te geven. Wij hopen dat onze bondgenoten ook tot dit stand punt zuilen komen. Hij zei niet te weten welke ,.maximum"-resultaten van de topconferentie kunnen worden verwacht. „Ik geloof in de goede bedoelingen van premier McMil lan, president Eisenhower en president De Gaulle. Ik zal zeker alles in het werk stellen om de conferentie tot een geslaagd ein de te brengen". De aanwezigheid van Ameri kaanse troepen in Japan noemde hij een rechtstreekse bedreiging voor de Sowjet-Unie en China. Hij zei dat deze troepen niet in Japan zijn om de tyfoons te be strijden. dat de Russische vrachtsche pen, die zo vaak de Zuidafri- kaanse havens aandoen en dan doorvaren naar het Zuidpoolge bied, veel meer brandstof aan boord hebben dan zij zelf nodig hebben. Deze brandstof is be stemd voor de Russische duik boten. aldus de „Sunday Ex press". President Frondizi van Ar gentinië heeft zondag op een persconferentie meegedeeld dat hij er absoluut zeker van is dat een onbekende duikboot kortgeleden in de Golfo Nuevo heeft gevaren. H. K. H. Prinses Margaret van Engeland en haar verloofde, de fotograaf Antony Robert Arm strong-Jones, wandelen hier gelukkig in het park van de Royal Lodge te Windsor in Berkshire, waar het paar het week-einde bij de Engelse ko ningin-moeder heeft doorge bracht Prinses Margaret en haar ver loofde zullen door de Nieuwzee- landse regering worden uitge nodigd om na hun huwelijk een bezoek aan Nieuw-Zeeland te brengen. De Nieuwzeelandse pre mier, Nash, verklaarde maandag in Wellington, dat de uitnodiging reeds is verzonden. De „Rand Daily Mail" van Johannesburg meldt voorts, dat burgerlijke leiders in de provin cie Natal van plan zijn de Prin ses en haar verloofde uit te no digen hun wittebroodsweken te komen doorbrengen aan de zon- nekust zuidkust van Natal. President Eisenhower is na zijn bezoek aan Argentinië maandag in Santiago (Chili) aangekomen. Honderdduizen den juichten hem toe op de route van het vliegveld naar de Amerikaanse ambassade, waar hij tijdens zijn bezoek, dat twee dagen zal duren, zal ver blijven. Het Amerikaanse blad „Chi cago Tribune" meldde maandag in een telegram uit Helsinki dat de grootste Russische basis voor lange-afstandsbommenwerpers en raketten voor aanvallen op de Verenigde Staten is geteisterd door een enorme ontploffing. De ontploffing deed zich op 2 februari voor op de basis Ala- kurtti in voormalig Fins gebied even ten noorden van de pool cirkel. Houthakkers die op 55 kilo meter afstand van de basis op Fins gebied aan het werk waren, deelden mee zo omstreeks het middaguur een verblindend licht te hebben waargenomen, gevolgd door een zware slag. Aangenomen wordt dat een voorraad raketten per ongeluk is ontploft. Er zijn tekenen die erop wijzen dat het een kernontplof fing was. In het kader van de voordrach tenreeks die in het Middenstands- centrum op de Voorjaarsbeurs wordt gehouden, heeft het Twee de Kamer-lid, de heer H. van Eysden, maandagmiddag een in leiding gehouden over de beteke nis van de overheidspolitiek voor de Middenstand. Hij signaleerde een zeker sc-eptisme onder de middenstanders ten opzichte van deze politiek, terwijl het uiten van scherpe kritiek volgens hem niet tot de zeldzaamheden be hoort. Een positieve waardering van de middenstandspolitiek in ons land, aldus de heer Van Eys den, wordt niet in die mate aan getroffen ais men zou mogen verwachten, wanneer men een vergelijking trekt met hetgeen hier ten behoeve van de midden- Nog steeds komen boven Euro pa grote temperatuurverschillen voor. Het zachte weer, dat maan dag in het zuiden van het land middagtemperaturen van 17 tot 18 graden bracht, heerst ook in Frankrijk en Zuid-Duitsland, waar het kwik tot omstreeks 20 graden steeg. Boven Scandinavië komt daarentegen flinke koude voor, In Stockholm en Oslo vroor WOENSDAG 2 MAART. Bresken»; Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.46 5.21 6.01 6.11 n.m. 5.09 5.44 6.24 6.34 ZON MAAN op onder op onder Mrt. 1 7.27 18.19 9.03 22.52 2 7.25 18.21 9.30 23.57 3 7.22 18.23 9.59 tot het midden op de dag nog 6 7 graden. De zuidelijke stroming, die bij ons de hoge temperaturen ver oorzaakt, moet nu echter plaats maken voor een zuidwestelijke, waardoor lucht van zee wordt aangevoerd. Aangezien het zeewater zoals gewoonlijk op deze tijd van het jaar vrij koud is (5 tot 7 graden) zal het minder zacht worden, hoe- wel de temperaturen nog flink boven normaal zullen blijven. In de zuidwestelijke stroming ko men geen sterk ontwikkelde regengebieden voor, zodat de kans op neerslag klein blijft. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Minder zacht Verspreide opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot vrij krachtige zuid westelijke wind. Minder zacht dan gisteren. stand wordt gedaan en wat in een aantal andere landen op het zelfde terrein plaatsvindt. Nederland, aldus de heer Van Eysden, staat in elk geval in de kring van West-Europese landen bekend als een natie die ten aan zien van de gevoerde midden standspolitiek als vooruitstre vend kan worden beschouwd. Merkwaardig noemde de heer Van Eysden het, dat er enerzijds de klacht is dat er vanwege de overheid te weinig gebeurt, en dat ter bescherming en onder steuning van de middenstand verder gegaan zou moeten wor den dan momenteel geschiedt, terwijl anderzijds ook bezwaren worden geuit over te vergaand overheidsingrijpen, waarbij zwa re begrippen als dirigisme en bureaucratie nogal eens plegen te worden gehanteerd. Keizer Hirohito van Japan heeft de Japanse prinselijke baby maandag, zeven dagen na de ge boorte, de naam Naroehito ver leend. Naroehito is de eerste zoon van kroonprins Akihito en prinses Mitsjiko. Prinses Mitsjiko is telefonisch ervan op de hoogte gebracht dat de keizer deze naam voor haar zoon heeft gekozen uit een lijst van namen die hem door de di recteur van de keizerlijke huis houding en een groep deskun digen was voorgelegd. „Naroe"' betekent „deugd" en „Hito" wordt sedert de negende eeuw toegevoegd aan alle na men van keizerlijke afstammelin gen. De jonge prins, die voor de op volging direct na zijn vader komt, heeft tevens de titel „Hiro'' (de gelukkige) gekregen. Hij heeft maandag tevens de symbolische wassing ondergaan. Bij deze plechtigheid speelde een lid van de hofhouding op een snaarinstrument teneinde boze geesten te weren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1