l/iiW-XvoU Het verbod van kern wapenproeven Britse marinestukken gestolen Het proces tegen Van Rie Arbeider verpletterd „Door de eeuwen trouw" Wijziging inkomsten- en loon belasting de Internationale Mode 1960 AXEL De verloofde van Prinses [aret Margj ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER MAANDAG 29 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4921 Reddingspogingen in Zwickau gestaakt. Tsjou En-Lai in april naar India. De zaak-Chessman Het vliegongeluk op Shannon. salons „robert" REDE VAN CHROESJTSJEF IN INDONESISCH PARLEMENT Reeds NU Betoging voor een Universiteit te Antwerpen POLEN WILLEN NAAR DE VER. STATEN EMIGREREN Frankering oij abonnement: Terneuzen oirecteur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Teletoon 2073 en 2510 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct E VRIJE verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma V J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs pei mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummor: /.aterihigs 10 uur. De pogingen om de 74 in de ..Karl Marx-mijn" te Zwickau in Oost-Duitsland ingesloten mijn werkers te redden, zijn zondag opgegeven nadat er een nieuwe hevige brand was uitgebroken. Er is geen hoop meer dat de mannen nog in leven zijn. De ramp. die vorige week maandag de mijn trof, heeft 123 mijnwerkers het leven gekost. 51 man werden gered. 49 lijken kon den worden geborgen. Reddingsploegen hadden bij hun werkzaamheden met grote moeilijkheden te kampen. De nieuwe brand maakte verdere vorderingen echter onmogelijk. De Chinese premier, Tsjou En- Lai, heeft ingestemd met een voorstel van premier Nehroe van India om naar New Delhi te ko men voor het bespreken van het geschil over de grens tussen In dia en China. Hij gaat in april naar New Delhi, maar de precie ze datum moet nog lang diplo matieke weg worden vastgesteld, Tsjou zegt in een brief aan de Indische premier, dat de Chine se regering er steeds naar heeft gestreefd de grenskwestie op een vriendschappelijke en vreedzame wijze te regelen, ondanks de „tij delijke meningsverschillen en bepaalde ongelukkige en onver wachte (grens) incidenten". De premier zegt er grote prijs op te stellen dat de vriendschap tus sen beide landen zal voortduren. Gouverneur Edmund Brown van Californië heeft vrijdag op een persconferentie te Sacramen to, in deze staat, verklaard dat hij niets meer voor de ter dood veroordeelde Caryl Chessman, die reeds meer dan elf jaar aan de- tenuitvoerlegging van het te gen hem gevelde vonnis wist te ontkomen, kan doen, indien het parlement van Californië zich niet uitspreekt voor afschaffing van de doodstraf. Brown verklaarde ook dat hij het opperste gerechtshof van de staat, dat zich enige tijd geleden met vier tegen drie stemmen tegen wijziging van het over Cressman gevelde doodvonnis uitsprak, niet om een nieuwe uitspraak zou vragen (in Califor nië kan de gouverneur slechts wijziging in een ter dood veroor deling brengen, indien een meer derheid van het opperste ge rechtshof van de staat dil aanbe veelt). Gouverneur Brown heeft, als bekend, Chessman, tien uur vóór de voltrekking van het doodvon nis in de gaskamer van de ge vangenis van St. Quentin, een uitstel van zestig dagan ver leend. (Adv.) Da Sowjet-Unie heeft inge stemd met het Westelijke voor stel dat een gezamenlijk weten schappelijk onderzoek naar on dergrondse ontploffingen moet beginnen direct na het onder tekenen van een verdrag tot ver bod van kernwapenproeven. Maar haar afgevaardigde op de conferentie in Genève, Tsarap- kin, maakte duidelijk dat er bij een dergelijk onderzoek geen on dergrondse kernwapenproeven zouden zijn, zo is in conferentie kringen meegedeeld. Tsarapkin deed opnieuw een beroep op het Westen om in be ginsel in te stemmen met het denkbeeld van het vaststellen van een cepaald aantal inspec ties voor niet geïnclcntificeerde ondergrondse ontploffingen dat geheel losstaat van het aantal voorkomende ontploffingen. De Russische afgevaardigde zei dat het thans onmogelijk is het Het aantal doden als gevolg van 't vliegtuigongeluk op Shan non van donderdagnacht is door het overlijden van een gewonde tot dertig gestegen. Een ambtenaar van de ver keerstoren op het vliegveld van Shannon heeft verklaard, dat hij kort voor het Italiaanse toestel neerstortte, over de radio de pi loot had gewaarschuwd dat hij te laag vloog. Hij had echter geen antwoord gekregen. Ierse luchtvaart- en regerings autoriteiten hebben de berichten tegengesproken dat de piloot vóór het ongeluk was overleden of dat in het vliegtuig een bom was geplaatst. aantal ongeïdentificeerde onder grondse ontploffingen nauwkeu rig te schatten omdat de Russi sche en Amerikaanse geleerden het op dit <punt niet eens zijn. Daarom is het beter de omvang van het aantal inspecties los te maken en onderhandelingen te beginnen om tot een zuiver poli tiek besluit over het aantal in specties te komen. <fa kapptr mé bïtspo i-NoxW marfe 16 brwwfWjjfroaf 9 t*H«uzeo individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. electr. verwijderen van overtol lig haar. De gezagvoerder van het in Londen ingeschreven schip „Wharanui", eigendom van de „New Zealand Shipping Compa ny" heeft aangifte gedaan van diefstal van verzegelde stukken en geld uit de kluis in zijn hut. Hij zei tegen de politie dat de stukken zeer geheim zijn en slechts in tijd van oorlog mogen worden geopend. De politie stel de de F. B. I. en de marine-inlich tingendienst op de hoogte. Volgens het blad „Newark Star Ledger" zou de kapitein gezegd hebben dat het verloren gaan van de documenten de marine mogelijk zou noodzaken de gehe le Britse marinecode te wijzigen. De diefstal vond plaats terwijl het schip in de Amerikaanse ha ven Newark (New Jersey, Ver enigde Staten) lag. Leden van de bemanning heb ben een grote man, gekleed in 'n afgedankte militaire uniform, ge zien, die verklaarde dat hij een onderzoek moest instellen naar elektrische apparaten, die bij ver gissing aan boord van de „Wha ranui" waren aangebracht. De gezagvoerder, Williamson verklaarde tegenover Ameri kaanse politiefunctionarissen dat de stukken zich in een gesloten en gezegelde koffer in een brand kast in zijn hut bevonden. Een woordvoerder van de Brit se koninklijke marine in Londen weigerde commentaar. „Alle volken die met vuur spe len, moeten van de aardbodem worden weggevaagd", heeft de Russische premier Chroesjtsjef vrijdag in het Indonesische par lement verklaard. Hij kritiseerde het beveili gingsverdrag dat Japan met de Verenigde Staten gesloten heeft. Chroesjtsjef waarschuwde de Japanse leiders tegen een her leving van het militarisme. Het schijnt, zei hij, dat Japan zijn wandaden jegens andere landen in de laatste wereldoorlog ver geten is. Dr. Milton Helpern, chef van de dienst voor geneeskundig onder zoek van de stad New York, heeft zaterdag op het proces te Boston tegen de Nederlandse marconist Van R. onder ede verklaard, dat naar zijn mening mevrouw Lynn Kaufman niet was geslagen vóór zij op 18 september j.l. in de haven van Boston verdronk. Vol gens hem was zij in leven en bij kennis toen zij overboord viel. Van R. wordt, zoals bekend, er van beschuldigd dat hij aan boord van het Nederl. schip „Utrecht" een verhouding met mevr. Lynn Kaufman zou hebben gehad en dat hij haar op 18 september be wusteloos zou hebben geslagen en overboord gezet, kort nadat de „Utrecht" uit Boston was ver trokken. Dr. Helperns getuigenis staat iijnrecht in tegenspraak met de Zaterdagochtend is de 57-jarige voorman-flesseninnemer van de Sterovita melkfabriek W. H. Meijer te Amsterdam bij een be drijfsongeval op de Oranje Vrij- staatkade te Amsterdam om het leven gekomen. Een medearbei der, de 45-jarige W. van der Steeg uit Utrecht, liep zeer ern stige verwondingen op. De twee mannen wilden een aanhanger, die geheel beladen was met kratten met lege melk flessen, zó manoeuvreren, dat zij aan een even verder gereed staande trekker kon worden ge koppeld. Waarschijnlijk door het ongelijke wegdek ter plaatse, kantelde de aanhanger plotseling en vei pletterde M., die geheel on der het gevaarte terechtkwam. Ook de Utrechtse arbeider kwam er onder, maar zijn hoofd bleef vrij. Onmiddellijk snelde een groot aantal arbeiders uit de fa briek loe, dat er in slaagde de aanhangei zo ver op te vijzelen dat de getroffenen bevrijd kon den worden. M. moet op slag dood zijn geweest. Ook het tweede slachtoffer van het ongeval, de 45-jarige W. v. d. Steeg uit Utrecht, is later op de ochtend aan zijn verwondingen bezweken. verklaring van dr. Luongo, van de geneeskundige dienst in Bos ton, die de vorige week zaterdag als zijn mening gaf dat mevr. Kauffman wél geslagen was vóór zij verdronk. Dr. Helpern, die in zijn lange loopbaan meer dan 30.000 lijk schouwingen heeft verricht, is niet zelf bij de lijkschouwing van mevr. Kauffman geweest. Haar lijk was ïeeds gecremeerd vóór hij als deskundige in de zaak werd gemengd. Hij heeft echter alle gegevens van de lijkschou wing ter beschikking gehad en volgens hem zijn de verwondin gen die het lijk vertoonde,1 hoogst waarschijnlijk het gevolg van een val in het water en niet toege bracht door slaan of schoppen. Hij wilde niet zeggen of mevr. Kauffman wellicht zelfmoord had gepleegd. Wél zei hij, dat de hersenbloedingen, die gecon stateerd waren, niet noodzake lijkerwijs tot bewusteloosheid hadden behoeven te leiden, zelfs niet ais men zou aannemen dat zij vóór het overlijden waien veroorzaakt. Dr. Helpern kreeg zaterdag het woord nadat Van R. in de afge lopen drie dagen zelf aan het woord was geweest. Hij heeft be- kcr.d, dat hij een verhouding met mevr. Kauffman heeft gehad, doch hij ontkende dat hij haar vermoord of overboord gegooid had. De aanklager, McAuliffe, vroeg aan dr Heipern: „U sluit de mogelijkheid dat de overledene in het water werd gegooid toch niet uit, is het wel?" Dr. Helpern antwoordde: „Ik heb niet willen beweren, dat ik wist hoe de val plaats vond." Op de vraag of de verwondin- Enortn was de ravage, welke vrijdagmiddag te C'uleinborg is aangericht door een zware ont ploffing in het fort „Werk aan het Spoel" aan de Lek. Deze foto toont een vrijwel volkomen vernielde uit golfpla ten opgebouwde loods. Bij deze ontploffing werden vier men sen gewond. Bij de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de inkomstenbelasting en van de gen die aan het hoofd van mevr. Kauffman waren geconstateerd, van een val afkomstig konden zijn, antwoordde hij voorts, dat dit zeker het geval kon zijn. Toen daarop McAuliffe vroeg of zij ook konden zijn ontstaan doordat 't slachtoffer op de ene kant van het hoofd was gesla gen art daarop met de andere kant ergens tegenaan was ge komen, zei hij: „Dat is een moge lijkheid." Di'. Heipern zei, dat elk van de verwondingen van mevr. Kauff man, afzonderlijk bezien, door slag konden zijn toegebracht, doch het geheel van de verwon dingen deed niet denken dat zij door slaan waren toegebracht. Hij achtte het mogelijk, dat het lichaam van mevr. Kauffman in het water het een of andere voor werp had geraakt of iets tussen het dek en het water tijdens de val. McAuliffe vroeg daarop of al de verwondingen alleen maar van de val in het water afkomstig konden zijn. „Dat weet ik niet," zo verklaar de dl. Helpern. Veel van haar verwondingen zouden door het water alleen kunnen zijn veroor zaakt, doch niet allemaal." McAuliffe concludeerde daaruit dat zij derhalve enige verwondin gen reeds moest hebben opge daan vóór zij overboord viel, doch dr. Helpern was het daar niet mee eens. Toen de aanklager tenslotte vroeg of al de verwondingen be trekking hadden op een enkele val in het water alleen, ant woordde hij: ..Zij zouden alle op die manier veroorzaakt kunnen zijn." bij VISSER—KOOLE Nieuwe radeilen 0 Nieuwe tinten Zie het zelf in de nieuwe coilectie's Volgens een vriend van Antony ArmstrongJones had prinses geen vrolijker of rptfediger man kunnen kiezen. Londen kent hem als 'n geestig en succesvol socie ty fotograat, maar slechts zijn intieme vrienden weten hoe moei lijk het leven voor hem vaak is geweest. In de tijd dat hij het Eton-college bezocht, werd hij ge- t -often, door kinderverlamming. Zijn vader was vroeger een be kende figuur in de roeisport ge weest en de vastbeslotenheid om hem te evenaren droeg bij tot zijn herstel. In 1950 leidde Antony het win nende Cambridge-team bij de roeiwedstrijd op de Theems. Op het gebied van de fotogra fie slaagde hij door zijn talent en gedurfde oorspronkelijkheid. Na zijn studie bij de bekende De voorzitter van de stichting „Door de eeuwen trouw", de heer H. Coenradi, heeft zaterdag ter gelegenheid van het tienjarig be staan van de stichting een rede gehouden, waarin hij opmerkte, dat de organisatie in de loop der jaren volledig is geïdentificeerd met de strijd van de Zuid-Moluk- ken voor de vorming van een vrije republiek, hoewel een bre der werkterrein op grond van de doelstelling mogelijk is. De rechtsopvattingen. op grond waarvan de Zuid-Molukken in 1950 hebben gehandeld, werden bevestigd door Nederlandse en buitenlandse rechtsgeleerden, al dus spreker. Dit blijkt het duide lijkst uit de uitspraken van de Nederlandse vereniging voor in ternationaal recht, op 24 juni 1950 te Rotterdam gedaan, uit 't vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 2 november 1950 en op diverse andere gerechtelij ke uitspraken, aldus de voorzit ter. De zaak van de Zuid-Molukken is in deze tien jaren uitge groeid tot een strijd van grote allure in groter verband. „Am- bon vecht nu reeds in een nieu we oorlog en in dit gevecht tel len de jaren niet. De machten waartegen gestreden moet wor den, zetelen niet alleen in Dja- kaïta, maar ook in Moskou", zo zei hij. „Ontelbare malen hebben wij ons in deze tien jaar in het openbaar en vertrouwelijk tot de Nederlandse regering gewend, tot op heden zonder enig waar neembaar succes. Wij zijn echter niet zonder hoop op deze rege ring in deze samenstelling", al dus de voorzitter. „Wij weten dat in de regering ook representan ten van de Chr. Historische Unie zitten, die de Zuidmolukse zaak zijn toegedaan. Onze hoop kan en mag dus niet ongegrond zijn dat het kabinet De Quay op zijn minst welwillend zal staan tegen over de rechtsstrijd der Zuid-Mo lukken". De heer Coenradi uitte enige kritiek op de houding van minis ter Luns en sprak het vertrou wen uit dat door deze regering aan de Zuid-Molukken recht zal worden gedaan op basis van het in ie RTC-akkoorden vastgelegde zelf Beschikkingsrecht. Aan het slot van zijn rede zei hij, dat de stichting na tien jaar strijd fris en slagvaardig is. Over het land zijn bijna 100 kernen verspreid, gereed, om tot actie te komen, terwijl elke maand het blad „De Stem van Ambon" ver schijnt. fotograaf Baron richtte hij een studio in Pimlico in, een bohe- miënachtig, maar haveloos deel van Londen. Hij woonde boven de studio en kookte meestal voor zichzelf. Talloze personen uit de society zochten hem op toen zijn ster rees en kranten en tijdschrif ten begonnen zijn werk te re produceren. Hij stelde echter nooit pogingen in het werk om te verhuizen. Verscheidene honderden Ant werpse studenten hebben zater dagnamiddag betoogd voor de oprichting van een universiteit te Antwerpen. Een studentikoze op tocht trok met spandoeken en borden van het Centraalstation naar de Groenplaats onder de nieuwsgierige blikken van de dui zenden wandelaars. Op de Groenplaats werd een ge ïmproviseerde plechtigheid ge houden met medewerking van het komisch duo „De Woodpec kers". die optraden als ministers van Onderwijs en, Openbare Wer ken om de gelegenheidstoespraak te houden en de symbolische eerste spade in de grond te ste ken. De betoging verliep tamelijk ordelijk ofschoon op de Schoen markt de trolley's van enkele trams werden afgerukt. De deelnemers gingen ook af en toe tot een korte zitstaking midden op straat over. loonbelasting in de vaste com missie voor Financiën in de Tweede Kamer is er door ver schillende leden op gewezen, dat in dit wetsontwerp wijziging van bepaling inzake loongrenzen, dat tegelijk met het thans behandel de voorstel in de Kamer is inge diend en dat daarmee ook zeer nauwe -samenhang vertoont, een systeem wordt geïntroduceerd, waai :ij de loongrens -automa tisch fluctueert met de indexcij fers der lonen en die van kosten van levensonderhoud. in het verslag hierover zeggen de hier aan het woord zijnde leden dat zij gaarne van de staatssecretaris zouden verne men, of de wenselijkheid van een dergelijke koppeling ook voor de aanpassing van de loon- en inko mensgrenzen in de belastingwet ten is overwogen. Indien deze aangelegenheid inderdaad dooi de regering bezien is, heeii dit naar hierfcedceide leden opmerk ten in elk geval niet tot een positief resultaat geleid. „Kan de staatssecretaris mededeling doen van de redenen die tot ongewij zigde voortzetting van het oude systeem hebben geleid?" Met de inhoud van de onder havige voorstellen stemt de com missie overigens gaarne in. Zij merkt daarbij echter op, dat bij deze instemming vanzelfsprekend wordt uitgegaan van de veron derstelling, dat wetsontwerp wij ziging van bepaling inzake loon grenzen ongewijzigd zal worden aanvaard. De samenhang van beide ontwerpen is dusdanig, dat wijziging van de grensbedragen in het ene voorstel tegelijker tijd tot verandering van die in het andere zal moeten leiden. Al tien dagen lang stromen boeren uit het noordoosten van Polen naar de Amerikaanse am bassade te Warschau omdat zij in de waan verkeren dat de Ame rikaanse regering Poolse staats burgers een vlotte immigratie, vrije overtocht en werk aanbiedt, aldus heeft een Amerikaanse ambtenaar donderdag te War schau meegedeeld. Sommige boeren gingen huilen toen zij hoorden dat de verhalen over de immigratie, die in hun streek de ronde doen, loze ge ruchten zijn. Dinsdag bij het aanbreken van de dag stonden er 300 mensen voor het ambassadegebouw te wachten. medegedeeld door het KNMI te De Bilt," geldig tot hedenavond. Aanhoudend zacht weer Toenemende bewolking maar overwegend droog weer. Matige tot krachtige zuidelijke wind. Zacht tot zeer zacht voor de tijd van het jaar. MAANDAG 29 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 3.27 4.02 4.42 4.52 n.m. 3.53 4.28 5.08 5.18 ZON MAAN op onder op onder DINSDAG 1 MAART Mrt. v.m. n.m. 1 7.27 18.19 9.03 22.52 Breskens 4.06 4.30 2 7.25 18.21 9.30 23.57 Terneuzen 4.41 5.05 3 7.22 18.23 9.59 Hansweert 5.21 5.45 4 7.20 18.25 10.32 0.58 Walsoorden 5.31 5.55

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1