De ondergang van de «Engonia» Van R. ontkent alle beschuldigingen Plan van Herter voor volksstemming in Duitsland? DONDERDAG 25 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4918 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE TOPCONFERENTIE EISENHOWER IN RIO DE JANEIRO DE MIJNRAMP IN OOST-DUTSLAND DE „GEHEIMZINNIGE SATELLIET" GRIEP AKKERTJES ITALIAANSE REGERING DEMISSIONAIR SENATOR WARREN MAGNUSON VERBAASD De „Stop van Ternaaien VERKLARING VAN STAATSSECRETARIS BOT Eerste Kamer akkoord met begroting van Landbouw en Visserij Anti-Franse demonstratie in Casablanca „Passen voor genodigden" in Oost-Duitsland HET WEER Zoon van Anastasia? WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Temeuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adresSmldswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum nar advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handals- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel mem 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft woensdag verklaard dat de Westelijke functionarissen die in Washing ton voorbereidingen treffen voor de topconferentie met Rusland, verschillende voorstel len hebben bestudeerd maar tot nu toe nog geen enkel besluit hebben genomen. Hij weigerde commentaar te geven op de persberichten dat de V. S. in een poging om een eind te maken aan de impasse tussen Oost en West, zullen voorstellen een volksstemming in heel Duitsland te houden om te beslissen over de toe komst van Duitsland. In antwoord op vragen zei de woordvoerder dat het Westelij ke vredesplan voor de hereni ging van Duitsland, dat op de jongste ministerconferentie in Genève was ingediend, voorzag in vrije verkiezing in het hele land. Bij de volksstemming volgens het Amerikaanse plan zouden de Duitsers kenbaar kunnen maken of zij de voorkeur geven aan een verenigd Duitsland met een enkel vredesverdrag of een verdeeld Duitsland met afzon derlijke vredesverdragen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Herter, overweegt een plan om de impasse waarin Oost en West ten aanzien van de Duitse kwes tie zijn geraakt te doox-breken door middel van een volksstem ming in geheel Duitsland, zo is dinsdag in gezaghebbende krin gen in Washington verklaard. De volksstemming, onder V.N.- toezicht, zou alle Duitsers in staat moeten stellen om te kiezen tussen een „Westelijke'' en een „Oostelijke'' regering voor de toekomst van hun land. Het plan zal mogelijk op de komende top conferentie tussen Oost en West naar voren worden gebracht, al dus bovengenoemde kringen. Volgens James Reston, de Washingtonse correspondent van de „New York Times" zou het plan aan de Westduitse rege ling zijn voorgelegd. Bondskan selier Adenauer zou ermee heb ben ingestemd dat het op de top conferentie wordt besproken. „Ik zal nooit vergeten hoe blij wij waren toen wij de „Capitai- ne Quemerais" zagen en hoe goed wij door de bemanning van dit vissersvaartuig, dat ons red de, zijn verzorgd.'' Met deze bewogen woorden vertolkte kapitein S. Ros de ge voelens van alle opvarenden van zijn schip, de ..Engonia", nadat zij woensdagmiddag door hun redders in de Franse vis sersplaats La Rochelle aan land waren gebracht. De Nederlandse zeelieden, die merendeels gehuld waren in kle ren die zij van hun redders ge leend, waren direct na aan komst overgebracht naar een café aan de haven, waar kapi tein Ros in de veilige warmte President Eisenhower is woensdag uit Brasilia, de toe komstige hoofdstad van Brazi lië, in Rio de Janeiro, de tegen woordige hoofdstad aangeko men. President Eisenhower bracht hulde aan de Braziliaanse samen- werking in oorlog en vrede en zei ervan overtuigd te zijn dat de eeuwenoude vriendschap tussen beide landen zou voortduren. Hij zei dit in antwoord op de wel komstgroet van president Kubit- chek. Beide presidenten reden vervolgens naar de Amerikaan se ambassade, toegejuicht door een kwart miljoen mensen. De enige dissonant was een grote spandoek op het gebouw van de nationale studentenvereniging met de woorden: „Wij mogen Fidel Castro graag". het relaas deed van de onder gang van zijn schip, de 498 ton metende „Engonia" in de Golf van Biscaye. We waren maandagavond om elf uur uit de Spaanse haven Pasajes vertrokken met 840 ton zinkerts, met bestemming Ant werpen. zo vertelde kapitein Ros. Er stond een hoge zee, met een krachtige westelijke wind. 's Nachts om 2.20 uur waarschuwde de officier van de wacht mij, omdat het schip plotseling onheilspellend slagzij maakte, zover da», de machine kamer spoedig onder water kwam te staan. Het schip was niet te houden en nadat wij noodseinen hadden uitgezon den gingen wij in de sloep. De tien opvarenden werden urenlang in de sloep op de ho ge golven heen en weer geslin gerd. Verscheidenen van hen waren zo uit de kooi, in pyama, in de sloep gesprongen. De mannen wisten niet of hun noodseinen opgevangen waren. Zij staken van tijd tot tijd lichtkogels af. Toen het dag werd zagen zij verscheidene schepen zoeken. doch het duurde tot twaalf uur 's mid dags voor hun laatste lichtko- gel werd opgemerkt door de uitkijk van de Franse treiler „Capitaine Quemerais", die 's ochtends om half zeven het vissen had gestaakt om naar de „Engonia" te zoeken. Kapitein Ros vermoedt, dat door het hevige rollen van zijn schip op de zware zee de lading is gaan verschuiven en dë lui ken waren ontzet, en dat daar door zijn in 1956 gebouwde schip onder is gegaan in het „Zeemanskerkhof", zoals de Golf van Biscaye in de zestien- de eeuw reeds door Nederland se zeelieden werd genoemd. De tien opvarenden van de „Engonia" zullen per trein van La Rochelle naar Nederland x-ei- zen. Zij worden vrijdagochtend thuis verwacht. Toidusver hebben de Westelij ke mogendheden bij de bespre kingen met de Sowjet-Unie over een oplossing van het Duitse vraagstuk steeds vastgehouden aan vrije verkiezing in geheel Duitsland van een regering voor het gehele land. De Russen eisen echter afzonderlijke vx-edesver- dragen met Oost- en West-Duits- land, die dan zelf de hei-eniging zouden moeten regelen. Het aantal doden tengevolge van de ontploffing in de Karl Mai'x-mijn te Zwickau is woens dag tot 44 gestegen. 79 mijnwer kers zitten nog op ongeveer 1000 meter diepte in de brandende mijn opgesloten. Intussen heeft men een brand in een belangrijke toegangsschacht kunnen blussen, maar elders woedt het vuur nog op twee verschillende diepten. Premier Grotewohl van Oost- Duitsland kwam woensdagoch tend in Zwicka aan om het red dingswerk, waaraan behalve Duitse ook Tsjechoslowaak.se reddingsploegen deelnemen, in ogenschouw te nemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft meegedeeld dat de op 3 februari waargeno men „geheimzinnige satelliet" waarvan men eerst aannam dat deze van Russische oorsprong was, waarschijnlijk de houder van de „Ontdekker 5" is welke in augustus door de V. S. in een baan nabij de polen werd gelan ceerd. Tot deze mening was men ge komen op grond van gegevens die waarnemingsstations van marine en luchtmacht hadden verzameld. De „Ontdekker 5" zond na de lancering geen radiosignalen uit. heerst overal neem vlug „Akkertjes" in huis helpen direkt De Italiaanse regering onder leiding van de christen-demo craat Segni, heeft woensdag avond besloten af te treden. De Amerikaanse senator War ren Magnuson heeft gezegd ver baasd te zijn over de verklaring van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns. waaiin deze in een T.V.-uitzending heeft gezegd dat door de Amerikaanse weige ring Nederland landingsrechten te verlenen Nederland door Ame rika „gestraft" wordt omdat het slechts een kleine onbetekende communistische partij heeft en dat de landingsrechten zeker zou- den zijn verleend als Amerika de vriendschap van Nederland niet als vaststaand zou kunnen be schouwen, zo meldt Reuter uit Washington. Senator Magnuson verklaarde dit als voorzitter van de Senaats commissie voor de buitenlandse handel in een boodschap aan de Senaat. Hij zei voorts: „Ik ben er zeker van dat ons ministerie van Buitenlandse Zaken deze kwestie geheel heeft afgewogen op zakelijke argumenten en dat de feiten de besluiten rechtvaar digen. De landingsrechten op de westkust werden geweigerd, zo hebben de functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld, omdat Neder land niets te bieden had". Enkele kilometers ten gulden van Maastricht, even voorbij de Sint Pietersberg wordt, op Belgisch gebied, de beruchte „Stop van Ternaaien" uit de waterhuishoudkundige flesse- hals getrokken. De dubbele sluis met de twee nauwe vaar geulen kan als het werk ge reed is dan door de scheep vaart „omzeild" worden door een kanaal dat de Maas met het kanaal LuikMaastricht ver bindt. Op de fotoeen overzicht van het werk in noordelijke richting. De Nederlandse staatssecreta ris voor Ned. Nieuw-Guinea, mr. Th. H. Bot, heeft dinsdag in New York verklaard, dat Nederland niet zal aarzelen het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea zelfbe stuur te geven, als de Ver. Naties zouden bepalen dat het door Australië beheerde deel van het eiland rijp is voor zelfbestuur. Mr. Bot. die sprak op een pers- lunch die door de Nederlandse voorlichtingsdienst in New York was georganiseerd, merkte op dat het Australische deel van Nieuw-Guinea wordt gedekt door het ANZUS- en het ZOAVO-ver- drag, terwijl het Nederlandse deel „bloot staat aan elk avontuur, van welke kant ook". Hij geloofde dan ook dat Nederland in plaats van blaam eerder meer morele en politieke steun verdiende en, zo nodig. wellicht ook militaii*e ga ranties van bepaalde andere lan den. Hij voegde hieraan toe. dat de Papoea's van Nieuw-Guinea in het geheel niet op de Indonesiërs gesteld zijn. Deze laatste maken volgens hem alleen maar uit prestige overwegingen aanspra ken op het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea. Tenslotte verklaarde de heer Bot nog dat de Nederlandse re gering miljoenen dollars voor Nieuw-Guinea uitgeeft zonder er iets voor terug te krijgen. Wij doen dit. zo zei hij, omdat wij ons moreel verantwoordelijk voor het gebied achten. Onder aanvoering van Allal el Fassi (midden voorgrond), pre sident van de Istiqlal, hebben 20.000 Marokkanen in Casa blanca een anti-Franse demon stratie gehouden. De demon stranten eisten de terugtrekking van alle Franse troepen uit Marokko en de Sahara. In het proces, dat thans in de Amerikaanse havenstad Boston wordt gevoerd tegen de Neder landse xadiotelegialist W. van R., die beschuldigd wordt van moord op de 23-jarige geschei den Amerikaanse Lynn Kauff man, dochter van een zeer ver mogende fabrikant te Chicago, was het woensdag de beurt van de beklaagde zelf om een verkla ring te zijner verdediging af te leggen. Van R., die onder ede werd gehoord, verklaarde dat hij de Amerikaanse het laatst op 18 september 1959. te ongeveer acht uur 's morgens, dat is bijna 12 uur vóór haar dood. had gezien. Volgens Van R. begaf Lynn Kauffman zich op dat tijdstip naar de conversatiezaal in ver band met het verrichten van im migratieformaliteiten. Langdon Powers (een der twee verdedigers van Van R.): „Ver liet mevrouw Kauffman daarop het vertrek weer?" Van R.: „Ja". Langdon Powers: „Waar ging zij heen?" Van R.: „Dat weet ik niet, mijnheer." Langdon Powers: „Hebt u Lynn Kauffman nadien nog ge zien?" Van R.: „Neen, mijnheer." Van R. verklaarde verder dat hij, al had hij mevr. Kauffman die dag niet meer persoonlijk ge zien, hij wel te ongeveer 12 uur des middags met haar, via de ge opende patrijspoort van haar hut met haar had gesproken. Hij had haar gevraagd hoe of zij zicli gevoelde en of zij iets no dig had. Zij had geantwoord niets nodig te hebben en daarmede was het gesprek beëindigd. Hij voegde hieraan toe dat Lynn Kaufman die dag niet aan lafel was verschenen, hetgeen voor haar een ongewone handel wijze was. Van R. verkiaax-de veider nim mer met de Amei*ikaanse te heb ben getwist. De beklaagde zei voorts die dag zelf zijn avondmaal te 18.00 of 18.10 uur te hebben gebruikt. Vóór het eten had hij in de con versatiezaal met enkele der aan boord aanwezige kinderen ge speeld, waarna hij voorbereidin gen had getroffen voor het op vangen van een weerbericht. Hij was aan ziin radiotoestel gaan zitten, doch hij had het ge wenste weerbericht niet kunnen opvangen. Daarop had hij een douche genomen waarna hii weer naar de eonversatiezaal was teruggegaan De marconist van de .J'trecht" verklaarde verder dat hij in de avond van de 17e sept. 1959. toen het schip in de haven van Hali fax (Nieuw Schotland, Canada) lag, tegen mevr. Kauffman had gezegd: „Lynn, wat ben je raat- gekleed. Je brengt mij op onfat soenlijke gedachten". Hij lichtte toe dat de jonge vrouw bij die gelegenheid egn katoenen witte mantel droeg, die ongeveer tot de onderkant van kaar korte broek reikte. Van R., die een gespannen in druk maakte, droeg een donker pak. Hij sprak Engels met een zwaar accent, terwijl hij met zijn ellebogen op de rand van de ge tuigenbank leunde. Van tijd tot tijd omklemde hij deze rand met beide handen. Van R's 31-jarige echtgenote woonde de zitting van woensdag bij. Zij sloeg haar man bij het af leggen van zijn vex-klaring nauw lettend gade. Toen hem een weerbericht werd getoond, verklaarde Van R„ dat het een bericht was dat hij om 19 uur was gaan opnemen. Hij was er ongeveer 10 minuten mee bezig geweest. Hij herinner de zich dat de havenloods tussen 19.15 en 19.30 uur van boord was gegaan. Met dramatische gebaren be schreef Van R. daarna hoe de po litie hem had ondervraagd en hij uiteindelijk „geperst" was om toe te geven dat hij mej. Kauffman had geslagen. Zijn verdediger stelde hem drie pertinente vragen waarop hij zonder aarzelen antwoordde. ..Hebt u ooit ruzie gehad met Lijnn Kauffman?" „Nooit." „Hebt u haar ooit geslagen?" „Neen". „Hebt u haar gedood?" „Neen." Het proces wordt donderdag voortgezet. Om niet de nieuwe passen met het opschrift „Duitse de mocratische republiek" te hoe ven gebruiken, maakt de Ame rikaanse militaire missie in Potsdam thans gebruik van „een pas voor genodigden", die eveneens door de Russen wordt uitgegeven. Voorheen vermeldden de pas- s?n woorden „Russische zóne Van Russische zijde wei gert men de nieuwe passen in te trekken omdat er volgens haar sedert 1 januari 1959 'geen Rus sische bezetting in Duitsland meer is". De Eerste Kamer heeft gister ochtend de behandeling van de begroting van het depax-tement van Landbouw en Visserij voort gezet. 't Woord was thans aan minis ter Marijnen ter beantwoording van de in eerste tex*mijn gehou den redevoeringen. Hij herinnert aan de uitvoe rige beschouwing, welke hij in de Tweede Kamer heeft gewijd aan de agrarische problematiek en aan de principiële en prakti sche grondslagen van het land bouwbeleid. Vei-volgens gaf hij een korte samenvatting van zijn visie op de aard en de inhoud van het te voeren beleid. De grondgedachte is dat een actief sociaal-economisch beleid op het terrein van de landbouw een noodzakelijk en onmisbaar element vormt van een op een evenwichtige ontwikkeling van onze volkshuishouding gericht overheidsbeleid. Het landbouwbeleid moet z.i. gericht worden op het scheppen van een gezond klimaat voor de ontwikkeling van de agrarische produktie in ons land. Bij het voeren van een actieve max-kt- en prijspolitiek mag niet wox-den vergeten, dat het klimaat dat we daarmee scheppen gezond moet zijn. Getracht moet worden te voorkomen, dat via het garan- tiebeleid ontwikkelingen in een ongewenste richting worden ge- stimuleex-d. De minister constateerde dat er in de Kamer een zeker begrip bestaat voor de noodzaak een flexibeler prijsbeleid te voex-en, indien dat nodig is om te voor komen, dat de oi-ganisatie van de produktie zich in een vei': keerde richting ontwikkelt. Loonbeleid en garantiebeleid besprekend, zeide de minister er op te vertrouwen, dat de produk- tiviteitsontwikkeling in de land bouw het mogelijk zal maken een redelijke verhouding te hand haven tussen de inkomens in de landbouw en met de landbouw vergelijkbare bedrijfstakken. In feite houdt dit in, dat er in de landbouwsector sprake kan zijn van een haxmonie tussen een op het handhaven van een redelijk bestaan gericht garantiebeleid en het gedifferentieerde loonbeleid. Indien dit onverhoopt niet het geval zou blijken te zijn voor een gezonde loonontwikkeling in de landbouw, dan is er altijd nog de mogelijkheid om een beroep op het zogenaamde coördinatie aspect in de gedifferentiëexde loonvorming. Komende tot de situatie in de zuivelsector zegt spreker de be zorgdheid over de gang van zaken in die sector te delen. Het laat zich aanzien dat de al en kele jaren durende moeilijkheden voor een korte tijd onderbro ken door de droogte zich in het komende jaar weer zal toe spitsen. De ontwikkeling in de zuivel sector gedurende de laatste zes jai-en nagaande zegt hij, dat er bepaald aanleiding tot bezorgd heid is. Hij zal in overleg tussen overheid en bedrijfsleven aan dit vi-aagstuk bijzondere aandacht besteden. De minister had gaarne een wat hoger niveau voor de nieuwe inleveringsprijzen voor boter en kaas aangehouden, maar er was onvoldoende aanleiding af te wij ken van het advies van het Pro- duktschap voor Zuivel, dat al een geringe verhoging ten opzichte van het vorige jaar inhield. Wat de fabrieksaardappelen aangaat, zeide spreker, dat, als zich geen onverwachte ontwikke lingen voordoen op het terrein van het voedergraanbeleid, de prijs, die in het kader van de overeengekomen uitvoeringsi-e- geling zal worden gehanteerd, binnenkort zal worden vastge steld op 7,10 per 100 kilogram. De minister deelde mede, dat hij de beide Kamers op korte ter mijn in een nota zal inlichten over vooi-zieningen in verband met de di-oogte. Vervolgens besprak de minis ter de financiering; het benodig de bedrag zal suppletoir worden aangevraagd. De minister gaf te kennen dat de mogelijkheden tot crediet- verlening in voldoende mate aan wezig zijn. Hij zal niet tot uitbrei ding daarvan ovei-gaan. Hierna kwam hij te spreken over de international landbouw politiek. Het streven zal er op gericht zijn achterstand voor de Nedex-landse landbouw te voor komen. Verkorting van de overgangs-, periode naar een gemeenschap pelijk landbouwbeleid zal alleen aanvaardbaar zijn als de vrijma king van de agrarische handel volledig aanvaard wordt. Het leek hem thans nog te vroeg te pleiten voor een grotere invloed van de Europese com missie op het landbouw- en struc tuurbeleid. Hij deelde mede, dat thans is binnengekomen het proefbassin in het Veerse Gat. Hij zal dat nader moeten bezien. Nadat de lieer Louwes (V.V.D.) nog was ingegaan op het betoog van de heer Thurlings werd de begroting z.h.s. aangenomen. De Spaanse politieagent Jose Diaz Rodriguez (foto), vader van acht kinderen en woonach tig in La Linea, maakt er aan spraak op de zoon van groot hertogin Anastasia van Rusland te zijn. De Duitse advocaat Kurt Vermehev heejt bij de recht bank te Hamburg enige docu menten gedeponeerd, die ge voegd zijn bij de andere papie ren betreffende de zaak Anas tasia. Volgens het geboortecer tificaat is de Spanjaard door een buitenlandse vrouw op 21 februari 1921 te Cadiz in een- tehuis voor ontheemden aan zijn lot overgelaten. Was de vrouw Anastasia. was zij Anna Andersson? Mogelijk komt er een oplossing, wanneer de poli tieman naar Duitsland gaat om Anna Andersson te ontmoeten. Hij wacht nu op een brie] van haar. Vrij zacht. Ten westen van Fx-ankrijk en de Britse eilanden ligt een om vangrijk gebied van lage druk. De invloed hiervan bx-eidt zich geleidelijk uit. Het lagedrukge bied telt verschillende kernen waarvan een woensdagmiddag Ierland binnendrong. Het bijbe horende frontensysteem zal van daag boven ons land veel bewol king veroorzaken en waaruit plaatselijk enige regen zal val len. Het gebied van lage druk houdt boven West-Europa een zuidelijke stroming in stand waarmee tamelijk zachte lucht wordt aangevoei-d. De koude lucht die zich boven Scandina vië bevindt en tot vlak bij Noord- Duitsland is doorgedrongen zal daardoor weei' in noordelijke x-ichting terug gaan stromen. medegedeeld door het. K. N. M. I. te De Bilt, geldig van donderdag morgen tot donderdagavond. Vrij zacht. Veel bewolking met plaatselijk enige regen. Matige tot krachti ge wind tussen zuid en zuidoost. Weinig verandering in tempera tuur. VRIJDAG 26 FEBRUARI v.m. n.nx. Breskens 1.22 1.46 Terneuzen 1.57 2.21 Hansweert 2.37 3.01 Walsoorden 2.47 3.11 ZON MAAN op onder op onder Febr. 25 7.38 18.10 6.42 16.53 26 8.31 17.15 6.34 15.36 27 8.29 17.17 7.27 16.47 28 8.28 17.18 8.11 18.03 29 8.27 17.20 8.47 19.19

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1