Toespraak van Eisenhower Bommen op Cuba Chroesjtsjef in Soerabaja HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 23 FEBRUARI I960 16e Jaargang Nr 4916 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Nixon over zaak-Chessman TEGENSPRAAK VAN NEHROE De begrafenis van lady Mountbatten Padvindsters boden Koningin sneeuwklokjes aan NASLEEP VAN DE MIJNRAMP VAN MARCINELLE MIJNRAMP IN OOST-DUITSLAND DE DUIKBOOTJACHT BIJ ARGENTINIË r< i i 1 1 JULI VRIJE DAG IN SURINAME Agitatie in Zuid-Tirol Brandt over West-Berlijn GHANA EN FRANKRIJK De Britse Koninklijke baby DE NAAM VAN DE NIEUWE BRITSE PRINS Eisenhower naar Zuid-Amerika Neuskegel gevonden Zondagsrecord voor R Al-tentoonstelling if silence n lijnde n extra van de pleneur is 11 900- Jraal A 272, 01153 236 ND* i, vergunning te ver- ichting van een ben- igasoliepompinstalla- tsing van 3 12.000 en 1 6000 iiter pslag van resp. ten- benzine, autogasolie ring met bijbeh<»ren- npen in/op het per- eweg, kadastraal be tte Terneuzen. sectie zulks onder voor de geheel installatie n aan de eisen ge- Banzine-rapport 1927 in tot op heden aan- ijzigingen en dat in bij de pompinstalla- ziehtbare en bereik- aamvezig moet zijn een brandblusappa- chuimblus of droog- een inhoud van circa alen, dat de inrich- n voltooid en in wer- ït binnen zes maan- t besluit onherroepe- 'den. 20 februari 1960. ■■ster en Wetho-uders voornoemd, GEN, Burgemeester. IS, Secretaris. s'BEKWET. ster en wethouders en: tde op het verzoek Tl AVE, Nieuwstraat n om vergunning tot an een inrichting tot van voedings- en ge in oliën of vetten, ilectro-motoren met nlijk. vermogen var, gd zullen worden in erceel plaatselijk be straat 30, kadastraal sente Terneuzen sec- 135; uiten: lanhave, voornoemd, stig de aangehechte vergunning te ver richting van een in hei bakken van voe- notmiddelen in oliën ïarin 3 elektro-moto- gezamenlijk vermo- pk gebezigd zullen het perceel Nieuw adastraal bekend ge- ,Js Keuzen, sectie L no. onder voorwaarde, inrichting aanwezig en blijven, op goed a bereikbare plaats, blusapparaat, type met een inhoud van Ipalen, dat de inrich- |jn voltooid en in wer- ht binnen zes maan- dit besluit onherroe- ivorden. 20 februari 1960. «ster en Wethouders voornoemd, ÏX5EN, Burgemeester. ES. Secretaris. Frankeilng oij abonnement: l'erneuzen Directeur-Hoofdredacteur l. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 et Losse nrs 9 ct EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Eisenhower heeft zondagavond, aan de vooravond van zijn vertrek naar Brazilië, Argentinië, Uruguay en Chili, een televisietoespraak tot het Amerikaanse volk gehouden, waaraan het volgende is ont leend. Eisenhower verklaarde dat de Verenigde Staten beschikken over een niet te vernietigen weermacht van onvoorstelbare kracht, een „waardig vredes- schild". Hij zette uiteen dat deze weermacht niet berust op de kracht van één enkel wapen of één speciale militaire tak van dienst. „Zij kan niet door een plotselinge aanval worden uitge schakeld, terwijl achter haar een op deze aarde ongeëvenaarde in dustriële macht staat. En, ten slotte, wordt zij onvoorwaarde lijk gesteund door een krachtig volk, dat vastbesloten is zijn vrij heid te handhaven", aldus de pre sident. Hij zei ook: „De Amerikaanse bommenwerpers, met hun bases in de gehele wereld, vormen, te zamen met onze met kernwapens j uitgeruste vloot en onze raketten een macht, die sterker is en veel gunstiger gelegen ten opzichte van het grondgebied van een eventuele vijand dan welke an dere strijdmacht ook ter wereld". Eisenhower voegde hieraan toe: „En wat de raketten voor lange afstand betreft, slechts 5 jaar geleden zijn wij begonnen ze te ontwikkelen en in die tijd zijn wij letterlijk sprongsgewijs voor uit gegaan". De president vervolgde: „Onze militaire programma's voor bin nen- en buitenland hebben slechts één doel: het handhaven van de vrede en dat is voor Zuid-Ameri- ka even belangrijk als voor ons. En dat deze programma's nodig waren heeft de naoorlogse ge schiedenis wel overduidelijk aan getoond. Gedurende vijf jaar na de twee de wereldoorlog hebben de V. S. een politiek van feitelijke eenzij dige ontwapening gevoerd. Doch de blokkade van Berlijn en de ar rogante bedreigingen, die de communistische staten jegens vreedzame andere landen uitten, hebben duidelijk gemaakt dat de vrije landen slechts onder een paraplu van militaire kracht kon den vorderen op de weg naar een rechtvaardige en blijvende vre de". Eisenhower voegde hieraan toe: „Thans, terwijl de bedrei ging steeds voortduurt, kunnen alle vrije landen vastberaden en onbevreesd hun nationale leven leiden, vertrouwend op Ameri- ka's macht als een plechtanker voor de veiligheid van de vrije wereld". De president merkte verder op dat iedereen het er over eens was dat vrede en vrijheid niet alleen door wapenbezit konden worden verzekerd. „Alle volken moeten in de ge legenheid zijn oideringen te ma ken op geestelijk, intellectueel en economisch gebied. Wij streven er ernstig naar onze nabuursta- ten op het Amerikaanse halfrond te helnen cij het bereiken van de vooruitgang, die zij volkomen te recht willen verwezenlijken", al dus Eisenhower. I Er bestaat geen land ter we reld dat kan bogen op een meer eervolle staat van dienst wat be treft het onderhouden van be trekkingen met andere landen dan de Verenigde Staten. Wij hebben ons in geheel La- tijns-Amerika voortdurend ge houden aan onze politiek van niet-inmenging in de binnenland se aangelegenheden van de al daar gelegen landen'", aldus de president. Hij voegde hieraan toe: ,,De vraagstukken, waarover Zuid- Amerika zich gesteld ziet, omvat ten een tekort aan investerings kapitaal. grote schommelingen in de prijzen der uitvoerproduk- ten, de behoefte aan gemeen schappelijke regionale markten en de noodzaak tot verbetering van het gezondheidswezen, het onderwijs, de huisvesting en het vei voersstelsel. Dit zijn zeker onderwerpen, die ter sprake zullen komen in de door mij te bezoeken Zuidameri- kaanse landen", aldus president Eisenhower. Het Cubaanse rninistgrie van Oorlog heeft bekendgemaakt, dat een onbekend vliegtuig zondag bommen heeft afgeworpen in liet gebied van Regla, ten noordoos ten van Havanna, waardoor de ruiten van een olieraffinaderij sneuvelden. In de streek van Regla hebben de Shell en Esso raffinaderijen. Volgens een eer der door radio-Havanna uitge zonden, maar niet bevestigd be richt, zou een vliegtuig gepoogd hebben vier bommen te laten val len op de Shell-raffinaderij. De bommen misten echter hun doel en ontploften elders. Het vlieg tuig zou door hevig vuur van de wachten bij het ..uis van premier Fidel Castro verdreven zijn. Dii huis staat op een heuvel en biedt uitzicht op de enkele kilometers verder gelegen raffinaderij. Dr. Castro was niet thuis, aldus het bericht van radio-Havanna. Het Cubaanse ministerie van Premier Chroesjtsjef heeft maandag in Surabaja verklaard dat Rusland „geweldige" raket ten beproefd heeft die naai de planeten kunnen vliegen. Voorts zei hij dat Rusland de V.S. zou inhalen wat de indu striële- en landbouwproduktie betreft. Op een massa-bijeenkomst in het sportstadion zei hij„Wij kunnen uw strijd ter bevorde ring van de Indonesische econo mie en cultuur en ter verbete ring van het lot van de Indone sische bevolking begrijpen. Om verder te gaan met de politieke vrijheid die reeds be reikt werd, is het nodig econo mische vrijheid te krijgen, voor namelijk door een krachtige reorganisatie, omdat kolonialis me niet slechts politieke slaver nij is maar ook aanwezig is op economisch en sociaal gebied. Uitroeiing van kolonialisme op economisch gebied, bevorde ring van de economie en het wijden van aandacht aan natio nale belangen is een zeer zware en belangrijke taak. Het Russische volk waardeert deze strijd omdat het zelf het imperialisme bestreden heeft en erin geslaagd is het recht te verwerven om over zijn eigen lot te beslissen en een geluk kige communistische maat schappij op te bouwen. Daarom is de Sowjet-Unie van harte bereid oosterse landen steun te verlenen niet slechts politieke en morele maar ook materiële steun die jaar voor jaar is toegenomen'. Uitwijdend over de Russische prestaties bij de ruimtevaart zei de Russische premier„Ra ketten zijn gelanceerd en proe ven zijn gedaan waarbij goede resultaten zijn bereikt". Hij verwees daarbij naar een „reeks geweldige raketten, die zullen worden gebruikt voor vluchten naar planeten en het lanceren van een zware spoetnik". Over de Russische economi sche wedijver met de V.S. zei de Russische leider dat deze weden nu een marathon zou kunnen worden genoemd. „Wij moeten de V.S. achter volgen omdat de V.S. eerder begonnen zijn. Maar de stijl waarin de V.S. lopen, maakt hun ademhaling zeer moeilijk". President Soekarno, die ver volgens het woord voerde, vroeg om een plaats voor Azië in de komende topconferentie. „Wij als Aziatisch volk staan er ver steld van dat er geen Aziati sche vertegenwoordiger op de topconferentie zal zijn. Waar om? Omdat er geen vrede zal zijn zonder regeling van de vraagstukken in Azië en Afrika. Azië en Afrika zijn slachtoffers geweest van bloedvergieten". Radio-Djakarta heeft bekend gemaakt dat vóór het vertrek van Chroesjtsjef op 1 maart in Djakarta een cultureel akkoord tussen Rusland en Indonesië zal worden getekend. De Rus sische en Indonesische minis ters van Culturele Zaken heb ben de bijzonderheden van dit verdrag besproken. Chroesjtsjef sprak in zijn redo ook over ontwapening. Hij zei: „In ons tijdperk zal de mense lijke creative moraal zich ver breiden tol de wetenschap en technologie ongekende hoogten hebben bereikt. Wereldvrede en vreedzaam samenleven zullen ab soluut noodzakelijk zijn voor ons dagelijks leven. Wij, het Russi sche volk, vragen cle Westeise landen ons te laten ondei hande len over ontwapening. Laten wij pogen oorlog te voorkomen, laten wij niet wedijveren voor uitbreiding van strijdkrachten en wapens maar voor vermindering of opruiming van de oorlogsuii- rusting". Oorlog heeft verder bekendge maakt dat het tweemotorige vliegtuig I „ogenschijnlijk een Mitchell-bommenwerper") na het bombardement in noordelijke richting terugvloog. Donderdag ontplofte een Ame rikaans vliegtuig boven een sui kerfabriek in de provincie Maan- zas. Het toestel kwam uit Flori da en dr. Castro noemde de twee Amerikanen die bij de ontplof fing het leven verloren „huurlin gen". De Verenigde Staten heb ben zich bij de Cubaanse regering verontschuldigd voor deze „on wettige vlucht". Twee deskundi gen van de Amerikaanse rege ring stellen thans in Cuba oen onderzoek in. Dc Amerikaanse vice-presi dent, Nixon, heeft verklaard r.iet te menen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen beide is gekomen in de zaak- Chessman. Hij voegde hieraan toe dat hij persoonlijk tegen elke druk van de federale regering is in kwesties die strikt de regering van de staat aangaan. Premier Nehroe van India heeft maandag in het Lagerhuis te Nieuw Delhi tegengesproken dat de communistische Chinezen Salt Lake bij Sjanthan in zuide lijk Ladach, ruim 240 km binnen India's gebied, zouden hebben bezet. Volgens bepaalde berich ten zouden de Chinezen in de vermomming van Boeddhistische monniken hel gebied zijn binnen gedrongen. Het stoffelijk overschot van lady Mountbatten, die in het af gelopen weekeinde in Noord- Borneo is overleden, zal donder dag voor de kust van Portsmouth aan de zee worden toevertrouwd, zo is maandag door Buckingham Palace meegedeeld. De Britse admiraliteit heeft daartoe het fregat „Wakeful" ter beschik king gesteld van graaf Mount atten, de echtgenoot van lady „iountbatien. Dc- overledene heeft in haar testament verzocht om op dc/.e wijze begraven te worden. In de padvinderswereld werd gisteren de geboortedag van lord Baden Powell gevierd. Ter ge legenheid daarvan heeft gister middag een vijftal „blauwe koor den padvindsters", begeleid door de presidente van het Nedeiland- se padvindstersgilde, mevrouw N. A. den Haar—Groen uit Lei den. op paleis Soestdijk een be zoek gebracht aan H. M. de Ko ningin. De padvindsters Gonda Baars uit Heusden, Heieen Broe- kema uit Oegstgeest, Hanneke van Cittert uit Utrecht, Fietje Braaksma uit Heerenveen en Mies de Jong uit Nijmegen boden H. M. de Koningin sneeuwklok jes aan. Voor een Brussels hof I beroep is maandag opnieuw de ramp in de mijn „Bois de Ca- zier" te Marcinelle aan de orde gekomen, waarbij in augustus i956 262 mijnwerkers om het leven kwamen. 194 gezinnen) van slachtoffers waren in be roep gekomen tegen de uit spraak van een lagere recht bank, waarbij vijf technici van de mijn van schuld werden vrij- gesproken. Hun was doodslag door onachtzaamheid ten laste geleed. Het nieuwe proces zal, naar men verwacht, ongeveer zes weken duren. Het Oostdnitse persbureau A D.N." meldt dat zich maandag ïn de Karl Marx-steenkoolmijn te Zwickau, in Oo^t-Duitsland, een hevige ontploff'ng heeft voorge daan, waardoor meer dan hon derd mijnwerkers van de buiten wereld zijn afgesneden. Er zijn reeds vijftien stoffelijke overschotten geborgen. 25 mijnwerkers zijn tot nu toe gered; enige hunner zijn gewond. De gehele reddingsdienst van het Oostduitse mijnwezen is in geschakeld. A D.N.'' meldt nader dat de ontploffing zich voordeed, toen de ochtendploeg in de mijn afdaalde. Na de ontploffing brak brand uit. De oorzaak is van de ontploffing is nog niet bekend. Een officiële commissie van onderzoek heeft zich naar de Karl Marx-mijn begeven. Er zijn tot nu toe veertig mijn werkers gered. De Argentijnse minister van Marine, schout-bij-nacht Clement, heeft maandag het bericht tegen gesproken dat de geheimzinnige duikboot, die zich nu al geruime tijd in de Golfo Nuevo zou schuilhouden, zondag door een dieptebom van een marinevlieg tuig getroffen is. De minister voegde hieraan toe dat de Golfo de Nuevo, bij wijze van voorzorgsmaatregel, nog enige tijd de speciale aan dacht van de Argentijnse marine >al houden. De Harpalion De Helderse motorreddingboot „Prins Hendrik" heeft twintig opvarenden van het op de Haaksgronien vastgelopen Brit se vrachtschip Harpalionvan boord gehaald en naar Den Helder gebracht. Op de foto zien we hoe de enige vrevw aan boord, ae echtgenote van de 2e machinist Walton, voet aan vaste wal zet. Blijkens een resolutie, in het Surinaams gouvernements ad vertentieblad gepubliceerd, zal de eerste juli voortaan als „de dag der vrijheden" worden aange merkt en een officiële vrije dag zijn. Tevens is bepaald, dat Ko- ninkrijksdag op 15 december en de „Dag van de arbeid" voortaan niet meer als vrije dag zullen worden aangewezen. Vier Zuidtiroolse Italianen en een Oostenrijker zijn zondag in hechtenis genomen toen de Ita liaanse politie een menigte voor tie kathedraal van Bolzano ver spreidde. De Italiaanse regerings commissaris heeft alle belogin gen in Eolzano en Merano voor een maand verboden nadat vorige week te Merano een po ging is gedaan om twee bijna vol tooide huizen in de lucht te laten vliegen. De Duitssprekende be volking van de provincie Bolza no heeft in vele steden en dor pen de Zuidtiroolse vrijheidsheld Andreas Hofer, die 150 jaar ge leden is doodgeschoten herdacht. Zondagavond werden honderden vuren in de bergen ontstoken. De Westbeilijnse burgemeester, Willy Brandt, heeft zondagavond in een radiorede verklaard dat de Sowjet-Unie niet tegelijker tijd kan streven naar welgemeen de onderhandelnigcn over zaken van werkelijk belang en het op nieuw politiek uitbuiten van het Eerlijnse vraagstuk. Burgemeester Brandt verklaar de -dat het Kremlin zich voor ogen moet stellen dat de Duitsers bet sluiten van een afzonderlijk Sow- jetrussisch-Oostduits vredesver drag als een uitdaging zullen be schouwen. Franse firma's in Ghana mo gen geen goederen van Frank rijk kopen, maar niet-Franse fir ma's mogen dit tot nader order wel. Dit heeft de minister van Financiën van Ghana, Gbedemah, maandag op een persconferentie in Accra meegedeeld. Zoals be kend heeft premier Kwame Nkroemah van Ghana na de Franse kernproef in de Sahara bekendgemaakt dat alle activa van Franse firma in Ghana be vroren zullen blijven tot het tijd stip waarop de gevolgen van de ontploffing voor de bevolking van Ghana bekend zijn gewor den. Minister Gbedemah zei dat het volgens zijn regering slechts redelijk is ciat de tegoeden van de Franse firma's zullen worden aangesproken, zo de jongste ot de komende kernproeven van Frankrijk schade in Ghana ver oorzaken. Hij verklaarde voorts dat het verbod op de invoer uil Frankrijk niet van toepassing is op de invoer uit Afrikaanse lan den, die lid zijn van de Franse gemeenschap. Volgens onofficiële schattingen beloopt het totale tegoed van de Franse firma's in I Ghana 35 a 50 miljoen gulden. Het Britse Lagerhuis heeftKroonprins Charles zou zijn maandag met algemene stemmen genoemd naar de „jonge preten een resolutie aanvaard, waarin dent". Charles Edward President Soekarno van Indo nesia met zijn gast, premier Chroesjtsjef, gefotografeerd in het zomerpaleis van de presi dent te Bogor op Java. hot koningin Elzabeth en de her tog van Edinburgh gelukwenst met de geboorte van hun tweede zoon en de koningin verzekert van cjp „oprechte vreugde en vol doening van haar getrouwe La gerhuis". Het enige repukleinse Lager huislid, de Schotse afgevaardigde Emerys Hughes, stemde ook voor de hesolutie, die in oud-En gelse bewoordingen was gesteld. Vanwege het paleis van Bu ckingham was maandag, eerder op dë dag, medegedeeld dat de koningin en haar jonggeborene het goed blijven maken. Ambassadeurs en andere di plomaten in Londen hebben maandag op het palcis een voor de jonge prins bestemde, uit antiek zilver vervaardigde beker, met deksel, overhandigd. De be ker, die dateert uit de tijd van de stadhouder-koning Willem de Derde, draagt een keur uit 1696. Hij werd overhandigd door de Zweedse ambassadeur Gunnar Hagglof. die déken van het diplo matieke korps is. Twee Britse bladen „The People" en de „Sunday Dispatch" voorspellen dat het derde kind van koningin Elizabeth prins James Edward zal worden ge noemd. Volgens het eerstgenoemde blad verluidt in hofkringen, dat de vorstin uit liefde voor Schot land en omdat zij trots is op haar voorouders uit het Huis Stuart, vrijwel zeker haai' tweede zoon naar een Stuart zal noemen. Louis Philip Casimir Stuart 1720- 178SI, een kleinzoon van de in 1688 door de koning-stadhouder Willem de Derde verdreven Jakobus de Tweede. Daarom zou volgens genoem de hofkringen het nieuwe kind genoemd worden naar de „oude pretendent", James Francis Ed ward Stuart (16881766), zoon van Jakobus de Tweede. Zowel de oude als de jonge pretendent waren, evenals Jakobus de Twee de Rooms-Katholiek. „Dé belangstelling van de kev ningin voor de Stuarts is gesti muleerd door haar Schotse moe der. De koningin-moeder heeft dikwijls gezegd, dat zij meer bloed van de Stuarts in haat aderen heeft dan de koninklijke familie. Ook de koningin is steeds trotser op haar Stuart-afkomst geweest dan op haar voorouders uit het Huis Hannover", aldus „The People". De ambtenaar van de burger lijke stand, die op het paleis van Buckingham de nieuwe prins in het geboorteregister van het dis trict Westminster zal komen in schrijven, heet merkwaardiger wijze William Prince. Hij heefl meegedeeld, dat hij zich van zijn taak zal kwijten op dezelfde wijze als waarop hij dit bij an dere nieuwgeborenen doet. Wanneer hij naar het paleis zal gaan, is nog niet bekend. Nor maal geschiedt de inschrijving binnen zes weken. In het geval van Prins Charles geschiedde de registratie een maand na de ge boorte. Prinses Anne werd twee weken na haar geboorte inge schreven. President Eisenhower is maan dagmorgen van de luchtbasis Andrews naar Midden- en Zuid- Amerika vertrokken. Het eerst doet de president het onder Ame rikaans beheer staande Caribi sche eiland Puerto Rico aan. Zijn reis door Latijns-Amerika zal twee weken duren. Minister Herter van Buitenlandse Zaken vergezelt hem. Dinsdag reist Eisenhower in zijn straalvlieg tuig, een Boeing 707, verder naar Rio de Janeiro. Na een bezoek aan Brazilië, Argentinië, Chili en Uruguay moet Eisenhower op 6 maart in Washington terug zijn. Ongeveer 15.000 mensen ver welkomden de president bij aan komst op Puerto Rieo. De mees ten begroetten hem hartelijk, maar buiten het hoofdgebouw van het vliegveld liepen nationa listen met spandoeken met zin nen zoals: „Als wij vrede wen sen, laten wij het kolonialisme dan afschaffen". President Eisenhower zei blij te zijn dat Puerto Rico een trots, vrij en zelfbesturend gebied is, dat uit vrije keuze met de Ver. Staten samengaat. De resultaten die Puerto Rico bereikt heeft, noemde hij hoopgevend en een inspiratie voor vele andere men sen op de wereld. Gouverneur Munoz-Marin zei „U zult onder ons verschillen van mening opmerken over de vorm die ons vrije samengaan met de Ver. Staten moet krijgen. Maar bij de grote meerderheid der be volking zult u geen verschillen aantreffen over het feit dat het samengaan blijvend moet zijn. Wij weten ook dat, als Puerto Rico zich van de Ver. Staten had willen afscheiden, de Ver. Staten Op het eiland Mayaguana (Ba- hama's) is een neuskegel van een raket teruggevonden die mogelijk dc eerste kleurenfoto's van de aarde, op grote hoogte genomen, bevatten. De Amerikaanse luchtmacht deelde mede dat vijf eilandbewo ners op ongeveer 850 km van Kaap Canaveral de capsule dins dag, elf weken nadat deze in een Thorraker was gelanceerd, had den gevonden. 36.334 personen hebben zondag de 42ste R.A.I.-tentoonstelling van personenautomobielen be zocht, een nieuw record in de ge schiedenis van de Nederlandse automobielexposities. Een groot aantal bezoekers maakte van de gelegenheid gebruik om ook een kijkje te nemen op de tentoon stelling van kampeerwagens in de Apollohal. De gehele dag re den de autobussen, die een pen deldienst tussen de beide gebou wen onderhouden, vol heen en weer. de wens van het volk in dit op zicht zouden hebben geëerbie digd". Na een onderhoud van een half uur met de gouverneur in San Juan, vertrok Eisenhower naar de luchtbasis te Ramey, waai hij ds nacht zal doorbrengen. Van daag reist hij naar Brazilië. Het K.N.M.I. te De Bilt deelt mede: VRIJ VEEL BEWOLKING. Een depressie boven de Golf van Biscaye veroorzaakte boven Frankrijk een zuidwestelijke stro- ming, welke vochtige en zachte lucht naar het noorden trans porteerde. In deze lucht liep het kwik tot omstreeks 12 graden op. De voorste begrenzing van deze zachte lucht bereikte in de mid dag het zuiden van ons land, maar kwam toen boven Brabant tot stilstand. Het bijbehorende regengebied breidde zich ai in de ochtend geleidelijk verder over Nederland naar het noorden uit, zodat het in de avond in het ge hele land regende. Het laat zich aanzien dat de depressie waarbij dit front be hoort, over Frankrijk naar het oosten trekt. Hierdoor zal op de Noordzee een noordoostelijke stroming in stand worden gehou den, welke het opdringende front zal dwingen op zijn schreden terug te keren. Aanvankelijk zal er vooral in het midden en zuiden van het land nog af en toe regen vallen. Er blijft in het algemeen veel bewolking, al zijn enkele opkla ringen in de noordelijke provin cies niet uitgesloten. In de temperatuur zal weinig verandering komen. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van dinsdag ochtend tot dinsdagavond. Noordoostelijke wind. Over het algemeen veel bewol king met aanvankelijk in ver scheidene delen van het land nog regen. In de middag enkele ver spreide opklaringen. Overwegend matige noordoostelijke wind. Middagtemperaturen van om streeks 4 graden. WOENSDAG 24 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.32 0.07 0.47 0.57 n.m. 12.09 12.44 1.24 1.34 ZON op onder Febr. 23 7.42 18.07 24 7.40 18.08 25 7.38 18.10 MAAN op 5.17 6.03 6.42 onder 14.27 15.39 16.53

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1