De Franse atoombom sloeg in Koningin Elizabeth heeft een zoon UITSTEL VOOR CHESSMAN m WEER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Ftankerlng bjj abonnement: Terneuzen. ZATERDAG 20 FEBRUARI I960 16e Jaargang Nr 4914 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande, Terneuzen ALGERIJNSE HERVORMINGEN Zware storm op Noordzee SCHEPEN IN NOOD HARE MAJESTEIT EN HET JONGE PRINSJE MAKEN HET GOED EERSTE BABY VAN EEN REGEREND VORSTIN SEDERT HONDERD JAAR IN ENGELAND MAATREGEL TEGEN „PAMFLETTEN- INCIDENTEN" IN DE NED. ANTILLEN VOORLOPIG 50 STARFIGHTERS VOOR 300 MILJOEN Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smldswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 our uitsluitend 2078 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct VRUE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ontploffing van de eerste Franse atoombom in de Algerijnse Sahara heeft gewerkt, zoals men dat van een bom verwacht: zij heeft een grote sensatie verwekt. Het is enigszins vreemd, omdat de proef reeds lang van te voren was aangekondigd. Er is toen veel kritiek op uit geoefend. Eigenlijk verdedigde niemand het plan. De Atlan tische wereld vond het onnodig, dat Frankrijk in zijn betrekkelijke armoe, in plaats van mee te werken met Amerika en Engeland, zelf kernwapens zou hebben. De andere N.A.V.O.-leden op het vasteland immers slaan Amerikaanse projectielen op en staan atoombases af, terwijl zij zich zelf op de klassieke wapens specialiseren. De Sowjetstaten waren natuurlijk tegenstanders van Franse experimenten. En het meest verzette men zich in de Arabische wereld (wegens de strijd in Algeric) en in het „zwarte" Afrika der negers. De Franse negergebieden zijn enigszins gerust gesteld, maar jn andere gewesten is dat niet het geval. Zij zijn uitermate bang voor radio-activiteit, en op pri mitieve bevolkingen maakt zulk een geheimzinnig gevaar een on gewone indruk. In Ghana heeft de regering onmiddellijk beslag gelegd op het tegoed van Franse maatschappijen, om het tc ge bruiken. als mocht blijken, dat burgers schade zouden ondervin den van de ontploffing en van vergiftiging der atmosfeer. Technische prestatie Van een technische prestatie kan men zeker spreken. Zonder hulp en op eigen kracht na tuurlijk met tal van bekende ge gevens hebben de Franse ge leerden hun doel bereikt. Allerlei voorzorgsmaatregelen zijn ge troffen. Van een toren van hon derd meter af is de bom ontploft, om de aarde niet te zeer te be smetten. Het was windstil bene den. mdav in de hoogte (waar heen de bekende paddestoel van rook zich richtte! stormde het, zodat de radio-actieve deeltjes van lucht en projectiel zich snel konden verspreiden. Maandag was ook nog niets bekend van verhoging der radio-activiteit in de lucht ten gevolge van de ex plosie van zaterdag. Deze kant van de zaak is ook niet zo belangrijk. Tenslotte wa ren 210 ontploffingen van Ame rikanen. Russen en Britten aan deze Franse proefneming vooraf gegaan. Maar de proef komt on gelegen, omdat er sinds oktober 1953 geen kernexperimenten meer zijn ondernomen. In Gene ve wordt druk vergaderd door Amerikanen. Russen en Britten over een staken van verdere proeven. De Fransen doorkrui sen dit overleg, en zij kunnen andere landen verleiden, ook hun kernbommen te vervaardigen. Vooral ten aanzien van China is men bang. dat dit. zich tot atoom- mogendheid zal ontwikkelen. Men zegt dat de Amerikanen geen geheimen wilden uitleveren aan de Fransen, uit vrees dat de Russen dit dan zouden doen aan de Chinezen. Nu men in Frank rijk zelf de geheimen heeft ont sluierd. zullen de Chinezen mis schien hetzelfde proberen, en - zoals Frankrijk deed in Washing ton in Moskou aandringen op wetenschappelijke steun. Een voordeel? Bovendien tast men in het duister omtrent de vraag, of Frankrijk nu sterker is gewor den. Het zal toch wel nooit een zelfstandige oorlog voeren met een even krachtige tegenstander. Wie zou dit moeten zijn. en waar? Men n.c ".innemen, dat de Fransen slechts betrokken kunnen worden bij een oorlog tussen de N.A.V.O. en het Sow- jetblok. Welk voordeel heeft de N.A. V.O. van de Franse atoombom men? Hoog wordt dat niet aan geslagen. en er is ook door de Ver. Staten en Engeland niet om gevraagd. Ofwil Frankrijk een geheel eigen zelfstandige buitenlandse politiek voeren, bui ten de N.A.V.O. om? Men kan niet goed inzien, hoe dit mogelijk zou zijn. Daarvoor is het te zwak. Tegen Arabieren of negers kan men de kernbom niet gebruiken, ooi: niet in de Algeriinse oorlog. Daar is een guerilla op haar plaats. Bovendien, aanwending van atoombommen tegen Aziaten of Afrikanen zou zulk een storm onder de gekleurden verwekken, dat de Fransen er door wegge vaagd zouden kunnen worden uit Afrika. De Gaulle heeft al grote concessies gedaan aan de neger republieken door hun recht op onafhankelijkheid te erkennen. En zijn macht in Afrika is be perkt. Hervormingen De atoombom kan dus niet veel doen om Afrikaanse moei lijkheden op te lossen. Maar men moet erkennen dat De Gaulle met dit doel andere stappen on derneemt. Hij heeft nu, daartoe gerechtigd door zijn volmachten, in feite de hele Algerijnse kwes tie in eigen handen genomen en een commissie benoemd van ver trouwde aanhangers. Hij wit. zo u weet. ook als er géén staken van het vuren komt, de Moslims die niet vechten voor zich winnen door gelijkstelling, zelfbestuur in aparte „kantons", sociale ontwikkeling enz. Zij zul len deze voorzomer hun gewes telijke raden mogen kiezen, en beloofd is dat zij verschillende partijen kunnen vormen, zonder dat het leger die zal mogen ver bieden. Zo hoopt De Gaulle een werkelijk vertegenwoordigend In een zware storm is vrijdag op de Noordzee, ten oosten van Schotland, een 10.952 ton me- ténde Noorse tanker losgesla gen van een Engelse sleepboot, die het schip van Gothenburg naar Blyth in Engeland sleepte. Het tankschip, de „Moelv", heeft zeven man aan boord. Het schip is bestemd voor de sloop. In de Middellandse Zee. ten westen van Korfoe, is vrijdag het Libanese schip „Adonis" in nood gekomen. Het, schip is lek en maakt zware slagzij. De bemanning is aan boord gegaan van het Liberiaanse schip „Deneb". lichaam te krijgen, waarmee hii kan praten over de toekomst. De kantons zullen worden geken merkt door een meerderheid van Europeanen, Arabieren, Kabielen enz. en deze bevolkingsgroepen krijgen autonomie op grond van hun eigen zeden en gewoonten. Als veel Moslims aldus bevre digd worden, kunnen zij hun steun onthouden aan de vechten de nationalisten, die dan zo hoopt men in Parijs wel ge neigd zullen zijn de strijd te sta ken, met belofte van zelfbeschik king der Algerijnen. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) Koningin Elizabeth heeft vrijdagmiddag om 16.30 uur het leven geschonken aan een zoon. In een verklaring van het Buckinglianinaleis werd gezegd dat de 33-jarige koningin voorspoedig bevallen is. ,.Hare Majesteit en het jonge Prinsje inaken het beide goed". De verklaring was ondertekend door de artsen die de koningin hebben bijgestaan, de gynaecoloog, .John Pee!, lord Evans, sir John Weir en dr. Vernon Hall. Aan de hoofdingang van het paleis werd de bekendmaking op gehangen. Een 2.000-tal mensen begroetten het nieuws van de ge boorte van het „vrijdagskind", dat volgens een oud Engels kinder versje „beminnelijk" is. Het is de eerste baby van een regerend vorstin in Engleand se dert Koningin Victoria in 1857 het leven schonk aan Prinses Beatrice. De nieuwe prins zal na de elf jarige prins Charles in aanmer king komen voor troonsopvol ging. Daarna volgen resp. zijn negenjarige zusje prinses Anne en de zuster van koningin Eliza beth. prinses Margaret. Prins Philip dronk met leden Gouverneur Brown van Californië heeft Carul Chessman, die gisteren in de gaskamer van de gevangenis van San |- Quentin zou sterven, een uitstel van executie van (en minste zestig dagen verleend. Gouverneur Brown verklaarde dat hij de gehele kwestie II van de doodstraf voorlegt aan de wetgevende organen van de staat Californië welke in maart bijeenkomen. „Ik wil de g. bevolking van Californië de gelegenheid geven zich. door jj bemiddeling van de Kamer en Senaat van de staat Califor- nië, uit te spreken over de doodstraf" Een ander motief voor het uitstel was de komende reis u| van president Eisenhower naar Zuid-Amerika. De executie j van Chessman zou naar de mening van de gouverneur vijandige reacties kunnen uitlokken. Een der advocaten van Chessman heeft de gouverneur stukken doen toekomen die zouden bewijzen dat de terdood- veroordeelde onschuldig is. De gouverneur zei nog: „Indien de bevolking, door middel van haar gekozen vertegenwoordigers, bepaalt dat de hui dige wet van kracht moet blijven, zal Chessman krachtens de wet worden terecht gesteld. Ik hoop da tde wetgevende macht de doodstraf zal afschaffen, maar ik zai mijn natuurlijk aan het besluit houden wat dit ook moge zijn". Hij zei van de onder-minister van Buitenlandse Zaken die met inter-Amerikaanse aangelegen heden is belast, een telegram te hebben ontvangen waarin werd gezegd dat de regering van Uru- De verjaardag van Prinses Marijke Namens de Stichting Het Vierde Prinsenkind werd de jarige Prinses Marijke don derdag verblijd met 'n twee tal boekenplankjes, haar aangeboden door de li-jari ge Dorothé Poulussen uit Rlerick en de U-jarige Jan van der Meijden uit Otter- loo. De beide kinderen wer ven begeleid door mevrouw R. Boven d'Eertbrughorn. Bij de staten der Nederlandse Antillen is thans een ontwerp van landverordening ingediend dat ten doel heeft, het Curo^ao- sche luchtvaartbesluit in dien zin te wijzigen, dat krachtiger opge treden kan worden tegen elke poging om vanuit of via de Ned. Antillen vijandige acties te on dernemen tegen bevriende mo gendheden. Personen die subver sieve acties wensen te onderne men of deze trachten te steunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mof ijkheden die lucht vaartuigen bicden. zullen als dit ontwerp wordt aangenomen zwaarder kunnen worden gestraft dan thans. De vliegtuigen, waar van gebruik zou worden ge maakt zullen aan de grond kun nen worden gehouden. De regering acht deze maat regel noodzakelijk na het „pam fletten-incident" waa-bii twee jeugdige Cubanen betrokken wa ren, die pamfletten boven Vene zuela wilden uitwerpen. guav uiting had gegeven aan haar ernstige ongerustheid over verwachte vijandige demonstra ties van studenten en anderen tegen Chessmans terechtstelling, wanneer president Eisenhower naar dit land komt. De gouverneur zei verder dat de bevolking van Californië dui delijk verdeeld is over de kwes tie van de doodstraf. Drie van de zeven rechters van het opperste gerechtshof van dc staat en een federale rechter hadden gratie aanbevolen. De advocaten van de terdood- veroordëelde zouden de identi teit kennen van degene die in werkelijkheid zou hebben be dreven wat Chessman ten laste werd gelegd. Een gevangenbewaarder, die het nieuws van het uitstel der executie aan Chessman meedeel de, zei dat deze zich zeer opge lucht had getoond. Hij verklaar de verder in de nacht lang te hebben gepraat met Chessman die „sommige bewonderenswaar dige eigenschappen" heeft. De executie van Chessman is nu al acht maal uitgesteld. Hij heeft in die tijd bij het opperste gerechtshof vijftien maal beroep aangetekend tegen zijn vonnis en was al eenmaal eerder op het laatste ogenblik aan de gaskamer ontkomen. Hij werd veroordeeld op grond van zeventien beschul digingen. De doodstraf kreeg hij wegens twee gevallen van ont voering met het voornemen van zijn slachtoffers te beroven. In één geval had dit lichamelijk let sel voor het slachtoffer tot ge volg gehad. van het hof een glas champagne op het nieuwe prinsje. Onmiddellijk werd de minister van Binnenlandse Zaken, Butler, telefonisch op de hoogte gesteld. Eeuwenlang is het de gewoonte geweest dat de minister van Bin nenlandse Zaken getuige was van de geboorte. Deze traditie is echter in 1948 bij de geboorte van prins Charles afgeschaft. Prinsese Anne werd door haar gouvernante, mej. Peebles. van de geboorte van haar hroerlie op de hoogte gebracht. De prinses bevond zich op 't ogenblik samen met twee vriendinnetjes in het klasselokaal dat in het paleis van Buckingham voor haar is inge richt. Prins Charles is door de direc teur van de kostschool te Cheam (Surrey) ingelicht. Hij zal ver moedelijk de volgende week ver lof krijgen om naar huis te gaan om het geboortefeest mee te vie ren. Na minister Butler zijn achter eenvolgens dé aartsbisschop van Canterbury, de burgemeester van Londen, de staatssecretaris van Schotland, de gouverneurs van de eilanden in Het Kanaal en het eiland Man op de hoogte ge bracht. Daarna werden 150 tele grammen verzonden naar de gou verneurs-generaal in de gemene- bestlanden en de Britse diploma tieke vertegenwoordigers in het buitenland. Prins Philip belde onmiddellijk Clarence House op, waar de ko ningin-moeder en prinses Mar garet wonen. Voorts zond hij een telegram aan zijn moedei-, prin- Uit Brussel wordt gemeld dat I ses Andree. die in Griekenland Koningin Elizabeth, de groot moeder van koning Boudewijn, aan president Eisenhower en gouverneur Brown telegram men heeft gezonden waarin om clementie voor Chessman wordt gevraagd. (Adv.) in een klooster vertoeft. In Londen verschenen binnen tien minuten na de officiële be kendmaking de eerste bestel auto's van kranten op straat die voorzien waren van aanplakbil jetten waarop stond: ..It's a boy". Verwacht wordt dat het prins je over ongeveer vier weken tij dens een besloten plechtigheid op Buckinghampaleis zal wor den gedoopt. Als namen voor de nieuwe prins zijn o.a. genoemd George (naar de wijlen koning George, de vader van de koningin!. Al- bert (de echtgenoot van konin gin Victoria) en Andrew (de vader van prins Philip!, maar er is officieel nog niets over de na men bekend. Bij besluit van koningin Eli zabeth van acht februari zullen de kleinkinderen van de zojuist geboren prins behalve oudste kleinzoon de naam Mountbat- tenWindsor dragen. Hierdoor ONTPLOFFING IN STAALGIETERIJ Een paar honderd ruiten zijn vernield van de N.V. Rijnstaal te Arnhem en een arbeider liep brandwonden op, toen in dé gie terij van dit bedrijf in de nacht, van donderdag op vrijdag een ontploffing plaats had. Tijdens het gieten namelijk, geraakte de ketel met vloeibaar staal ver stopt. Om te voorkomen dat het staal in de ketel zou stollen werd de inhoud gestort in een bak. waarnaast ook een bak met wa ter stond. Doordat een gedeelte van het staal in de bak water terecht kwam tijdens het over gieten. ontstond er een ontplof fing. De arbeider die brandwon den opliep is naar het ziekenhuis vervoerd. MINDER KOUD. Met krachtige en aan de kust af en toe harde winden tussen zuidwest en west, drong in de loop van vrijdag minder koude lucht het land binnen, voorafge gaan door een zóne met regen en sneeuw. Zo werd in de zui delijke provincies een tempera tuur van 7, in de noordelijke van 5 graden bereikt. De krachtige wind en de neer slag hingen samen met een klei ne depressie, die, in betekenis af nemend, van Ierland via Zuid- Engeland naar de Noordzee trok. Deze storing wordt gevolgd door een gebied met opklaringen dat vandaag echter weer naar het noordoosten zal wegtrekken. Vanuit het zuidwesten zal de bewolking geleidelijk weer toe nemen, samenhangend met een volgende storing, die over Zuid- Engeland naar het noordoosten trekt. Neerslag van betekenis wordt uit deze bewolking niet verwacht. Met een matige tot vrij krach tige zuidwestelijke wind houdt de aanvoer van minder koude lucht aan, zodat de middagtem- peraturen ongeveer dezelfde waarden zullen bereiken als vrijdag. ZON MAAN op onder op onder Febi 21 7.46 18.03 3.19 12.24 22 7.44 18.05 4.22 13.22 23 7.42 18.07 5.17 14.27 24 7.10 1S.08 6.03 15.39 25 7.38 18.10 6.42 16.53 26 7.35 18.12 7.16 18.09 medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Zuidelijke wind. Aanvankelijk zonnige perio den. Later echter toenemende be- wolking maar geen neerslag van betekenis. Matige tot vrij krach tige zuidwestelijke wind. Minder koud. ZONDAG 21 FEBRUARI zal dé naam die haar echtgenoot in 1947, toen hij de Britse natio naliteit aannam, voortduren. Spoedig na de geboorte be zocht prins Philip de koningin en zijn tweede zoon. Hij verliet zeer verheugd het vertrek. „Het is een jongen" zei hij te gen leden van het hof die in de gang wachtten. Ieder wenste hem geluk. De koninklijke marine in Ply mouth loste de eerste vreugde schoten. Bij de geboorte van prins Charles en prinses Anne werden geen schoten gelost, om dat Elizabeth toen nog geen vor stin was. De Britse radio- en televisie programma's werden onderbro ken om het nieuws mee te delen. In de kerken en kapellen van de kerik van Engeland, waarvan de vorstin het hoofd is zal voor de koningin en het prinsje gebeden worden. Premier MacMillan zal maan dag in het Britse Lagerhuis een motie indienen waarin de konin gin gelukgewenst wordt met de geboorte van het prinsje. President Eisenhower ver klaarde dat „alle Amerikanen met hem koningin Elizabeth en prins Philip gelukwensen en vei - heugd zijn dat de koningin en haar zoon het goed maken. Moge de prins een lang, gelukkig en nuttig leven hebben". Later zei perssecretaris Hager- ty dat de president een persoon lijke boodschap aan de koningin Elizabeth heeft gezonden. De geboorte van de Britse koninklijke baby De geneesheren, die koningin Elizabeth bij de geboorte hebben bijgestaan, verlenen reeds lange voortvarende ontwikkeling der tijd geneeskundige diensten aan de Britse koninklijke familie. De 55-jarige gynaecoloog John Peel heeft de koningin ook bij haar twee vorige bevallingen bij gestaan. De 57-jarige lord Evans is sinds 1949 „gezinsarts" van de koninklijke familie. Hij heeft ook Elizabeths vader, wijlen koning George de Zesde, bijgestaan. De tachtigjarige sir John Weir is sinds 1952 als dokter van ko ningin Elizabeth opgetreden, na tevoren arts van koning George de Zesde en diens moeder, konin gin Mary, te zijn geweest. Dr. Vernon Hall tenslotte heeft de koningin eveneens bij haat- twee vorige bevallingen terzijde gestaan. Als kraamverpleegster trad de zestigjarige zuster Helen Rowe op, die ook bij de twee vorige bevallingen van de koningin aan wezig was. Als haar assistente fungeerde de dertigjarige An nette Wilson. De geboorte vond plaats in de parterre suite van het paleis van Buckingham, die voor deze ge legenheid inwendig vernieuwd was. De uit vijf kamers bestaan de suite, die normaal dient voor gebruik door staatshoofden, die in het paleis logeren, ligt' onder de vertrekken van de koningin en haar 38-jarige gemaal, de hertog van Edinburgh. v.m. n.m. Breskens 8.00 8.52 Terneuzen 8.35 9.27 Hanswert 9.15 10.07 Walsoorden 9.25 10.17 MAANDAG 22 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 9.27 10.20 Terneuzen 10.02 10.55 Hanswee rt 10.42 11.35 Walsoorden 10.52 11.45 De minister van Defensie deelt per brief aan de voorzit ter van de Tweede Kamer mede, dat onder het huidige Defensieplafond voorlopig 50 Lockheed—F 104-G vliegtuigen met reservedelen en uitrusting voor ongeveer 300 miljoen kunnen worden aangeschaft. Op de begroting 1960 konden hiervoor geen budgettaire voor zieningen worden getroffen. Niet dan na goedkeuring van de begroting 1960 kan een suple- toire begroting worden inge diend. Op goedkeuring daarvan kan de minister bij de onder handelingen met de industrie niet wachten. Hij deelt mede, dat in de betreffende overeen komst zo nodig met het oog op deze goedkeuring een voorbe houd zal worden opgenomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1