Zaterdag slotzitting op :o in Brussel Kong< R. T. C. over Herter over komende ontwapeningsbesprekingen Arrestaties in Marokko HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- eg MAANSTANDEN Het Geneefse overleg over een staken der kernwapenproeven Chroesjtsjef in Indonesië Prinses Irene opent studenten-benzinetankstation De versnelde uitvoering van het E. E. G.-verdrag ari 1960 Rsnkertng bij abonnement; Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2673 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct. VRIJDAG 19 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4913 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Met een openbare en formele slotzitting zal de ronde-tafelcon- rentie over Kongo in Brussel, die op 22 januari is begonnen, zater dag worden beëindigd. Heden zullen de afgevaardigden in ple naire vergadering bijeenkomen om de laatste hand te leggen aan de aanbevelingen voor de ver dere gang van zaken in Kongo, die de Conferentie de afgelopen vier weken heeft opgesteld. Belgische kroonraad akkoord met souvereiniteitsoverdracht In zijn eerste vergadering sinds veertig jaar heeft de Belgische kroonraad donderdagavond zijn goedkeuring gehecht aan de over dracht van de souvereiniteit aan Belgisch Kongo op 30 juni van dit jaar. Onder voorzitterschap van ko ning Boudewijn kwamen de Bel gische ministers en de achttien ministetrs van Staat twee van hen waren verhinderd de hoge vergadering bij te wonen na een bespreking van drie uur tot de conclusie, „dat de politiek, die voortvloeit uit de besprekingen op de ronde-tafelconferentie pas send is". Het enige voorbehoud, dat de kroonraad maakte bij het losla ten van de kolonie was, naar na afloop bekend werd, de wens „dat de door de Kongolese afgevaar digden verstrekte waarborgen voor. de Belgische -belangen zul len worden bevestigd". Inmiddels heeft een redactie commissie van de ronde-tafei- conferentie donderdagavond de laatste hand gelegd aan de zestien aanbevelingen, die vandaag tor- meel op een plenaire vergadering van de R.T.C. moeten worden goedgekeurd. Zij handelen in hoofdzaak over de instellingen van de onafhankelijke staat Kon go en de waarborgen, zowel voor de Belgische belangen in de toe komst als van de Kongolezen zelf tijdens de overgangsperiode. Inmiddels heeft een woordvoer der van het Belgische ministerie van Kongo gisteravond met klem berichten tegengesproken, dat de kroonraad bijeen zou zijn gekomen met het oog op een ul timatum van het opperbevel van de Belgische strijdkrachten in Kongo. Dit ultimatum zou er op neefkomen, dat het Belgische mi litaire apparaat in de kolonie eigenmachtig zou gaan optreden, indien de souvereiniteit volgens de op de R.T.C. overeengekomen regelingen aan Kongo zou wor den overgedragen. „De kroon raad is uitsluitend bijeengeko men om de Kongolese vraagstuk ken te bespreken, nu de R.T.C. ten einde loopt", aldus zei de woordvoerder, die nogmaals met nadruk berichten over een ulti matum van de militairen van de hand wees. MEER BEWOLKING Het K. N.M. I. deelt mede: Een storing boven Zuid- Frankrijk, die over een uitge strekt gebied in het Alpengebied sneeuwval veroorzaakte, trekt nu snel weg in oostelijke rich ting. Een depressie boven Ier land en Midden-Engeland breidt zijn invloed langzaam over de Noordzee uit. In verband daar mede komt er meer bewolking, waaruit later op de dag, vooral in het zuidwesten van het land, plaatselijk enige regen zal val len. De wind ruimt naar zuid tot zuidwest en voert lucht uit noordwest Frankrijk aan, waar de temperaturen donderdag middag 6 a 7 graden bedroegen. In deze lucht zal de tempera tuur des nachts nauwelijks onder het vriespunt komen. medegedeeld door het K. N. M. I., geidig tot hedenavond. Meer bewolking. ~;er bewolking met plaatselijk e...ae regen. Zwakke tot matige w.nd uit zuidelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als gis teren of iets hogere. Daarmede za; echter het ge sprek tussen België en de Kongo lese vertegenwoordigers voor de overdracht van de souvereiniteit op 30 juni nog niet geheel zijn afgesloten. Op 15 april zullen op nieuw Belgische en Kongolese afgevaardigden aan de zij het niet „ronde" eonferentietafe) plaatsnemen om definitieve be sprekingen te voeren over de economische en financiële vraag stukken, die met het onafhanke lijk worden van Kongo verband houden. De conferentie, die eerst woensdag het laatste grote poli tieke vraagstuk dat van het bewind in Kongo tussen het ein de van de R. T. C. en de onafhan kelijkheid heeft opgelost, heeft zich donderdag op de laatste dag van de besprekingen, voorname lijk bezig gehouden met de waar borgen voor de Belgische amb- tenaren in Kongo en de kwestie van economische garanties. Be sloten werd, dat het Belgische ambtenarenkorps in Kongo op 30 juni in zijn geheel zal over gaan in dienst van de nieuwe staat en dat het nieuwe Kongo lese bewind het ambtenarensta tuut zal eerbiedigen. Het onaf hankelijke Kongo zal de voorge schreven uitkeringen moeten doen aan die ambtenaren, die worden ontslagen en een beroep kunnen doen op het te tekenen Belgisch-Kongoiese bijstandsver drag voor 't betalen van salaris sen aan hoge ambtenaren, die de draagkracht van de jonge staat te boven zouden gaan. Ter voorbereiding van de eco nomische conferentie op 15 april is voorts een commissie inge steld. die naar de met financiële en economische aangelegenheden betreffende Kongo belastte mi nister Scheyven donderdagmid dag mededeelde, concrete rege lingen voor economische waar borgen zal uitwerken. AGITATIE TEGEN SPAANSE REGERING IN BRUSSEL Spaanse betogers hebben gis teren de officiële vlag voor de Spaanse ambassade in Brussel verwijderd en vervangen door een republikeinse. Bovendien be vestigden zij aan de vlaggestok een wimpel met de woorden: „Lang leve de derde republiek". Donderdagmorgen om 6.30 uur werd de politie ontboden, toen een groepje betogers, volgens de politie in België werkzame Span jaarden, zich voor de ambassade verzamelde. Enkele demonstran ten klommen langk de gevel van de ambassade naar het balkon op de tweede verdieping waar de vlag woei. Één van hen verloor zijn houvast en viel op het trot toir. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn toestand ern stig werd geacht. De polite heeft drie betogers in hechtenis genomen en de re publikeinse vlag weggehaald. In het Madrilleens stadhuis is gistermorgen 'n kleine bom ont ploft. De ontploffing richtte eni ge schade aan maar maakte geen slachtoffers. De politie gaat na of de explo- tie in verband staat met een jacht op Spaanse afgevaardigden naar een onlangs, naar men ver moedt in Praag gehouden con gres der Spaanse ondergrnodse communistische partij. Ongeveer twintig verdachten bevinden zich in hechtenis. In de eerste jaren na de bur geroorlog werden vrij veelvuldig aanslagen met kleine bommen door oppositiegroepen gepleegd. Maar in de laatste tien jaar zijn dergelijke aanslagen zeldzaam geworden. (Advertentie.) 'A5PRO' tegen griep, verkoudheid, keelpijn 2 ASPRO's fit! DE FRANSE KERNPROEF Het Franse ministerie voor de strijdkrachten hecift donderdag- een aantal bijzonderheden be kendgemaakt over de Franse' atoomproef van zaterdag in de Sahara. De toren waarop de atoombom tot ontploffing werd gebracht, is volledig verpul verd, doch het betonnen voet stuk ervan is nog in tact De ontploffing' heeft geen krater nagelaten. Het woestijnzand is echter tot op een afstand van 300 meter van de toren door de grote hitte verglaasd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Herter, heeft donderdag voor de nationale perselub te Washing ton verklaard, dat de Ver. Staten tct een akkoord met de Sowjet- Unie willen komen om een einde te maken aan de bewapenings wedloop. Hij sprak de hoop uit, dat „de Sowjet-leiders zich er rekenschap van gaan geven, dat de bewapeningswedloop onaan vaardbare risico's met zich mee brengt". Herter was van oordeel dat een overeenkomst inzake toe zicht op de ontwapening nood zakelijk is. als men tenminste de twee volgende gevaren wil voor komen: 1. De voortdurende toenemende wedijver op het gebied van DE VERJAARDAG VAN PRINSES MARIJKE Ter gelegenheid van haar 13e verjaardag heeft H. K. H. Prin ses Marijke donderdagmiddag op paleis Soestdijk een deputatie ontvangen van de Verbindings dienst der Koninklijke Land macht. De deputatie bood een berg meubel voor de speelkamer van de Prinses aan. Daarna ontving de jarige Prin ses een deputatie van de Stich ting „Het Vierde Prinsenkind". Hierbij werd ook een geschenk aangeboden. Deze Stichting or ganiseert sedert 1947 vakantie kampen voor minder valide kin deren van alle gezindten van 8 tot 21 jaar. In totaal werden deze vakantiekampen door ruim 32.000 oorlogsweesjes en onge veer 3500 minder valide kinderen bezocht. Deze deputatie bestond uit: de 14-jarige Dorothé Poulussen uit Blerick. Zij heeft een dubbel zijdige heupontwrichting, doch is in staat met behulp van een stok te lopen. De 11-jarige Jan van der Meijden uit Otterloo, die eveneens moeilijk ter been is tengevolge van een aangeboren ruggebrek. De beide kinderen werden be geleid door mevr. R. Boven- d'eert—Drughorn uit Venlo, die reeds vele malen een kamp voor minder valide kinderen heeft ge leid. Het geschenk bestond uit een tweetal boekenplankjes, vervaar digd door het Goois Scheppend Ambacht. H.K.H. Prinses Irene heeft woensdagmiddag het studenten- benzinetankstation „Kr eterion" aan de Zeeburgerdijk officieel in gebruik gesteld. Op de foto zien we de Prinses, terwijl zij een Colcott uit 1918 van benzine voorziet. Rechts burgemeester mr. G. van Hall van Amsterdam. BOMONTPLOFFING IN MADRID In een voorstad van Madrid is donderdag een man om het leven gekomen toen een tijd bom waarmee hij bezit was, ont plofte. Eerder op de dag was een bom ontploft in het stad huis. Voorts is op het autobus- station van waar de passagiers naar het Madrileense vliegveld vertrekken, een tijdbom ontdekt die niet ontploft was. De voorzitter van de commis sie van de Europese Economi sche Gemeenschap, prot. Walter Hallstein. heeft in een verklaring voor de Italiaanse televisie ge zegd, dat het jaar 1960 voor de E. E. G. hoopvol is begonnen. Aan de levendige economische expansie van de zes landen is naar de mening van prof. Hall stein op gelukkige wijze bijge dragen door de eerste maatrege len tot vrijmaking van het han delsverkeer die overeenkomstig 't E. E. G.-verdrag zijn genomen en vooral door het gunstige psy chologische klimaat dat ontstaat in het vooruitzicht van de ge meenschappelijke markt. „Zelfs de dreigende controverse tussen de zes landen van de Europese gemeenschap en dé zeven landen van de zogenaam de kleine vrijhandelszone lijkt tot een positieve oplossing te komen nu men steeds meer terugkeert tot grotere vrijheid in de internationale handel. De E. E. G.-commissie onder zoekt intussen hoe men de ge meenschappelijke markt sneller tot stand zou kunnen brengen. Een voorwaarde daartoe is dat de economische en sociale poli- ZATERDAG 20 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 6.58 7.36 7.33 8.11 8.13 8.51 8.23 9.01 ZON MAAN op onder op onder Febr. 19 7.50 17.59 0.59 10.55 20 7.48 18.01 2.11 11.36 21 7.46 18.03 3.19 12.24 22 7.44 18.05 4.22 13.22 23 7.42 18.07 5.17 14.27 24 7.40 18.08 6.03 15.39 25 7.38 18.10 6.42 16.53 26 7,35 13.12 7.16 18.09 In de afgelopen week zijn in Casablanca, Marrakesj, Tetoean, Tanger en Agadir negen leiders van de „nationale unie van volks krachten" fU.N. P. F.) gearres teerd. Deze partij is voortge komen uit de Istiqlal, de rege ringspartij sinds het onafhanke lijk worden van Marokko en zij HET ARGENTIJNSE DUIKBOOTMYSTERIE Vijftien landen, w.o. Neder land, hebben Argentinië de verzekering gegeven dat geen van hun duikboten opereren in de buurt van de Golf Nuevo, waar de Argentijnse marine reeds meer dan twee weken op jacht is naar een mysterieuze duikboot. Argentinië heeft 25 landen gevraagd of zij duikboten in dit gebied hadden. Vijftien landen hebben ontkennend geant woord. Het zijnde Sowjet- Unie. Engeland, Nederland, Israël, Canada, Noorwegen, Roemenië, Peru, Frankrijk, Po len, Portugal, West-Duitsland, Brazilië, Italië en Zweden. WERELDRECORD IN DIERGAARDE BLIIDORP Gistermorgen is in diergaar de Blijdorp te Rotterdam voor de zesde maal een orang oetan geboren. De directie beschouwt dit als een wereldrecord, omdat dit getal geboorten in geen enkele dierentuin ter wereld ooit werd bereikt. is ontstaan na een splitsing in deze partij. Drie arrestanten worden be schuldigd van samenzwering te gen de staat. De meeste arrestan ten waren of zijn leden van het Marokkaanse „nationale bevrij dingsleger", guerillastrijders, die tegen de Fransen hebben ge vochten en wier eenheden na 1956. het jaar waarin Marokko onafhankelijk werd, niet volledig zijn ontbonden. In Rabat doen hardnekkige ge ruchten de ronde dat een kom- plot is verijdeld, dat ten doel had kroonprins Moelai Has san te vermoorden. In Marokkaanse officiële krin gen wilde men geen commentaar geven op deze geruchten en de arrestatie der negen U. N. P. F.- leiders. Niet-offieieel wordt vernomen dat beslag is gelegd op een hoe veelheid wapens en op documen ten der samenzweerders, In hofkringen kon eveneens geen commentaar op de arresta tie en de beweerde samenzwering tegen kroonprins Moelai Hassan, die opperbevelhebber der strijd krachten is, worden verkregen. Politieke waarnemers te Rabat merken echter op dat er reeds verscheidene maanden een open lijk conflict bestaat tussen de kroonprins en de leiders van de U. N. P. F. Deze partij staat on der leiding van eerste minister Abdoellah Ibrahim en Mehdi Ben Barka, een der leiders van de Istiqlal vóór de splitsing, die on geveer een jaar geleden plaats vond. tiek der zes landen nauwer wordt gecoördineerd. Alleen dan kun nen zulke versnellingsplannen zonder nadeel wotden uitge voerd". In aansluiting op deze verkla ring van Hallstein verduidelijkte Guiseppe Caron. vice-voorzitter van de E. E. G.-commissie, dat de commissie bij haar versnelWngs- plannen voorzichtig te wérk gaat. Zij denkt niet alleen aan ver laging van de douanetarieven en verruiming van de goederenconr tingenten, maar ook aan een snellere uitvoering van alle an dere verdragsbepalingen zoals de harmonisatie der belastingwet geving en van de sociale lasten, het openen van het recht van vestiging van ondernemingen en een grotere beweeglijkheid van het kapitaal. Het commissielid Guiseppe Pe- trilli voegde hieraan toe dat bij dit alles de sociale politiek niet moet worden beschouwd als een soort veiligheidsklep voor geval zich bij het tot stand komen van de gemeenschappelijke markt moeilijkheden voordoen. De so ciale politiek is een onderwerp van speciale zorg temidden der economische politiek. Vragen aan de minister DE DROOGTESCHADE Het Eerste Kamerlid ir. M. A. Geuze (CHU) heeft aan de mi nister van Landbouw en Visserij de volgende schriftelijke vraag gesteld „Is het waar, dat van de 27,5 miljoen, voor droogteschade be stemd, 15 miljoen afkomstig zul len zijn uit voor restitutie in de veehouderijsector bestemde mo nopolieheffingen op importvoer- granen? hef lanceren van raketten die kan leiden tot een oorlog ten gevolge van een „verkeerde berekening" en 1 De toenemende produktie van kernwapens die, naar mate een groter aantal landen het vermogen hebben om een oor log met kernwapens te ont ketenen. het risico kan ver meerderen, dat één van deze mogendheden dit vermogen overhaast of blindelings ge bruikt. „Wij zijn niet zozeer ongerust wat betreft de vrije landen die wellicht de volgende zullen zijn om kernwapens te vervaardigen, doch wat wij vrezen is dat de toeneming van deze wapens aan alle controle ontsnapt", aldus de Amerikaanse minister. Hij zei dat de Ver. Staten met twee doeleinden gaan naar de ontwapeningsconferentie van 10 landen, die omstreeks 15 maart te Genève begint: met spoed te trachten een vaster klimaat te kweken en vermindering van de nationale strijdkrachten moge lijk wordt, waardoor de oorlogs kansen verminderen en een in ternationaal orgaan in het leven te roepen, dat over de handha ving van de vrede moet waken en aggressie moet afschrikken. Tot slot verklaarde Herter dat de Ver. Staten oen nauwkeurig onderzoek zullen wijden aan de nieuwe tegenvoorstellen die de Russen op de conferentie inzake een verbod van kernwapenproe ven te .Genève hebben gedaan. KONINGIN ELIZABETH Koningin Elizabeth van En geland, die zoals bekend haar derde kind verwacht, is donder dagavond door de vrouwen arts, dr. John Peel onderzocht. In de loop van donderdag heb ben nog drie artsen Lord Evans, sir Jorn Peel en Vernon Hall een bezoek aan Bucking ham Palace gebracht. Dr. Hall zal de narcose toedienen bij de bevalling van de Koningin. Intussen is bekend gemaakt dat prins Philip het bezoek heeft afgelast dat hij vrijdag zou brengen aan een onderwijs instelling' te Weybridge in het graafschap Surrey. Ondanks de koude is de be langstelling van het Britse pu bliek voor Buckingham Palace niet minder geworden. Donder dagavond om 8 uur stonden er nog steeds een 300 mensen voor de hekkens van het paleis. Op een gisteren te Genève door de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sowjet- Unie en Groob-Brittannië gehou den bijeenkomst van de conferen tie over een staken der proeven met kernwapens, heef',, de Ame rikaanse afgevaardigde Wads- worth verklaard, dat oost en west elkander thans dichter dan ooit tevoren zijn genaderd bij de beantwoording van de vraag, op welke wijze zal worden uitge maakt welke ondergrondse „ont ploffingen of daarop gelijkende voorvallen" (b.v. aardbevingen) in aanmerking komen voor on derzoek. of het hier geen heime lijke kernwapenproeven betreft. Wadswarth was van mening, dat het Amerikaanse plan en dat der Sowjet-Unie elkander niet uitsloten. Hij gaf te kennen, dat indien de Sowjet-Unie in wilde stemmen met een voldoend aan tal inspecties ter plaatse van niet-geïdentificeerde gebeurte nissen, de Verenigde Staten be reid zouden zijn hun grens wal betreft de kracht der te inspec teren „ondergrondse voorvallen" lager te stellen. Premier Chroesjtsjef is don derdagochtend voor een bezoek van twaalf dagen aan Indone sië, in Djakarta aangekomen. Hij werd begroet door presi dent Soekarno, talrijke officiële personen en een grote menigte. Deze drukte stond in scherpe tegenstelling tot de verlaten heid op het vliegveld van Ran goon (Birma) waar alleen offi ciële personen en de pers de premier uitgeleide deden. Chroesjtsjef viel een geest driftig en kleurig welkom van de Indonesische bevolking ten deel. Duizenden waren al vroeg opgekomen om de Sowjet-pre- mier op het vliegveld en de weg naar het paleis waar de Russische gast zijn intrek zal nemen, te zien en toe te jui chen. Het vervoer was gratis. Op sommige plaatsen stonden ie mensen twaalf rijen dik. Alle straten waren met Indonesische en Sowjet-vlaggen versierd en op pleinen hingen reusachtige kleurenportretten van Chroes jtsjef en Soekarno. Ook huizen en winkels waren met vlaggen gedecoreerd. In de straten reden auto's met luidsprekers waardoor men de bevolking op- rieo Chroesjtsjef toe te juichen. Langs de straten stonden zwaar bewapende militairen en politie mannen. Ook de auto waarin Chroesjtsjef en Soekarno naar het paleis reden, was vergezeld van een zwaar bewapend es corte. Op het vliegveld weerklonken nadat de Sowjet-premier uit het toestel was gestapt, 21 sa luutschoten. Na het spelen van de volksliederen en inspectie van een erewacht hielden Chroesjtsjef en Soekarno korte toespraken. De laatste zei dat het gehele Indonesische volk strijdt om het kolonialisme van de aardbodem weg te vagen en dat het de vrede lief heeft. Chroesjtsjef antwoordde dat de „onafhankelijke en actieve" buitenlandse politiek van lan den als Indonesië een grote bij drage tot de vrede in Azië vormt. Toen Chroesjtsjef en Soe karno bij het paleis aankwamen waren zij overdekt met bloe men. In Birma, waar de Sowjet- leider twee dagen was, werd het bezoek gekenmerkt door een beleefde houding, zonder harte lijkheid, van de autoriteiten ge reserveerdheid en zelfs harde woorden in een deel van de pers en onverschilligheid van de bevolking. De Verenigde Stalen hebben deze grens nu vastgesteld op twintig kiloton twintigduizend ton t.n.t. naar alle ontploffin gen van grotere kracht zou dus een onderzoek moeten worden ingesteld. Wadsworth verklaarde dat er, volgens zijn plan, mogelijk onge veer twintig inspecties, in een jaar tijds op Sowjetrussisch ge bied zouden moeten worden ge houden en evenveel in het totale, daarvoor in aanmerking komen de gebied van Engeland en de Verenigde Staten. Wadsworth zei ook dat hot Sowjet-voorsfel om het toezicht op „ondergrondse voorvallen" tijdelijk te baseren op de maxi male overeenstemming, die thans kon worden bereikt over de in strumentale registratie hiervan, slechts een „half voorstel" was en dan nog niet eens de belang rijkste helft. Als het laatste zag h;j het verband lussen het aan tal te houden inspecties en het getal der „niet-geïdentificeerde ondergrondse voorvallen". Wadsworth verklaarde ook nog dat er een schatting moest wor den gemaakt van het aantal „niet-geïdentificeerde onder grondse voorvallen", dat zirh vol gens het Sowjet-plan zou kunnen voordoen en het gedeelte hiervan, waarnaar een onderzoek zou kunnen worden ingesteld. Hij had hieraan, volgens een Amerikaan, se woordvoerder toegevoegd, dat Amerikaanse overeenstemming met een overeenkomst, twij felachtig is, indien niet een of ander „redelijk verband" tussen deze twee criteria wordt gelegd. GROTERE RADIO ACTIVITEIT BOVEN JAPAN De Japanse weerkundige dienst heeft na proeven in het gehele land een radio-activiteit van het regenwater geconstateerd die groter is dan normaal. In een mededeling van deze dienst wordt gezegd dat de radio-activi teit van het regenwater sedert de staking van de kernproeven der atoommogendheden geleide lijk was afgenomen en men brengt de toeneming in verband met de Franse atoomproef in de Sahara. Weerkundigen veron derstellen dat radio-actieve be standdelen die bij de proef tot grote hoogte waren gestegen, door westelijke winden boven Ja pan zijn terechtgekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1