evisie Radio Eerste Franse atoombom in de Sahara tot ontploffing gebracht Philips radio De ambtenarensalarissen WEEROVERZICHT De Argentijnse duikbootjaclit De Ronde Tafel Commissie in Brussel terdag 13 februari I960 MAANDAG 15 FEBRUARI I960 16e Jaargang Nr 4909 elijk muziekgenot Geef Uzelf nu een nieuwe salons j'obent" GEEN OVEREENSTEMMING HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN KONINGIN TERUGGEKEERD Koninklijke belangsteiling voor Olympische Spelen DE NASLEEP VAN DE OPSTAND IN ALGERIE DE ZUID AFRIKAANSE MIJNRAMP DE VERDACHTEN IN DE BEKLADDINGS ACTIES OP CURACAO Deens vorstenpaar in Noorwegen., Overval in huis van de ambassadeur van Chili bij de Ver. Naties Valentijn-hulde voor kranige Amsterdamse KARDINAAL KOENIG ERNSTIG GEWOND BIJ AUTO-ONGELUK VERTREK VAN CHINEZEN UIT INDONESIË VERKLARING VAN ADENAUER Grootste luchtschip er wereld vernield Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs pet mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. W.or het maaniiwgnummer: zaterdags 10 uur. Frankrijk heeft zaterdagochtend zijn eerste atoombom in het midden van de Sahara op een honderd meter hoge stalen toren tot ontploffing gebracht waarmee Frankrijk lid is geworden van de streng besloten „atoomclub" waarvan tot dusver alleen de Ver enigde Staten, Groot-Brittannië en de Sowjet-Unie lid waren. Uit een communiqué van het bureau van president De Gaulle van Frankrijk blijkt dat de plutoniumbom om zeven uur met suc- tot ontploffing is gebracht, een half uur nadat beperkende voor schriften voor verkeersvliegtuigen boven de Sahara van kracht waren geworden. Een groot gebied rondom het proefgebied van Keggen werd voor de burgerluchtvaart verboden. i laat RADIO DE KOCK ?visie kunt U straks mee Te koop: Bromfiets Berini de Luxe, z.g.a.n. Adres: Dokweg 41, Terneuzen. TE KOOP: Acht aandelen in Kunst- mestfabrick „Vlaardingen". Brieven Adm.kantoor KNIERIEM, Axel, Noord- straat 37, Tclef. 406, Uw radio PHILIPS radio neemt een belangrijke plaats in, in Uw dagelijks leven. Van 's morgens 7 tot s avonds 12. Met lering en ontspanning, nieuws en muziek Ware muziek. Klankrijk, helder en vol, dank zij de superieure Phi lips techniek. Profiteer van deze vooruitgang. Kijk eens in onze étalage en luistert in onze zaak raar onze nieuwe collectie. Of nog beter, vraag een demonstratie bij U thuis. Verder wordt gezegd: ..Gene raal De Gaulle geeft uiting aan de dankbaarheid van het land jegens degenen die dit succes hebben teweeggebracht minis ters en geleerden, officieren en ingenieurs, industriëlen en technici. Nu kan Frankrijk, dank zij zijn zelfstandige nationale inspanning, zijn de fensieve kracht en die van de gemeenschap en het westen versterken." „Bovendien is de Franse re publiek beter in staat zich te doen gelden bij het sluiten van overeenkomsten tussen de atoommogendheden met als doel ontwapening op het gebied van de kernwapens,'' aldus het communiqué. In het communiqué wordt ge zegd dat de ontploffing is ge schied met de beoogde kracht e* onder de beoogde veilig heidsvoorwaarden. Waarnemers in Parijs hebben gezegd dat Frankrijk voldoen de plutonium bezit voor ver scheidene „schone" bommen van het type dat in de Sahara beproefd zou worden. Volgens bepaalde berichten zou de Franse atoombom tien ton wegen en de schattingen van de kracht van de ontploffing varieerden van twintig tot hon derd of meer kiloton. Naar verluidt, is generaal Ailleret parachutist, jurist en judo ex pert de man die in de on dergrondse schuilplaats de druk op de knop heeft gegeven die de ontploffing teweeg bracht. De Franse hoge commissaris voor de atoomenergie, Perrin, heeft voor de ontploffing ge zegd dat de gevaren voor de wereld oneindig klein zijn en die voor de bevolking van Afrika te verwaarlozen zijn. Ongeveer 600 geleerden, tech nici en militairen hebben de ontploffing van de bom in de kale zand- en steenwoestijn van Tanezroeft „het land van de dorst" gadegeslagen. Dit gebied waar de honderd meter hoge stalen toren met de atoombom stond opgesteld, ligt ten zuiden van de oase Reggan, ongeveer 1.200 kilome ter van Algiers en 1.000 kilome ter van Cassablanca. Met de aanleg van het atoomproefterrein is twee jaar geleden begonnen. De leiding v*n de aanleg was in handen van het leger dat gebruik maakte van de genie en niet- militaire specialisten. In het gebied van Reggas. op veertig kilometer afstand van het atoomhoofdkwartier, is een ©«dergrondse stad aangelegd. Aan de Franse atoomontplof fing zijn een tweehonderdtal Amerikaanse, Russische en Britse atoomproeven voorafge gaan. De eerste atoombom ter wereld op 16 juli 1945 door de Amerikanen tot ontploffing ge bracht in de omgeving van de basis Los Alamos in de Vere nigde Staten. De eerste Russi sche atoombom ontplofte op 14 juli 1949 en de eerste Britse op 3 oktober 1952. De Amerikanen. Russen en Britten hebben bo vendien waterstofbommen tot ontploffing gebracht, hun eer ste respectievelijk in begin no vember 1952, op 12 augustus 1953 en op 15 mei 1957. In Frankrijk wordt plutonium gemaakt in de atoomfabriek van Marcoule. ten noorden van Avignon. In die fabriek draaien drie reactors voor de prodduktie van plutonium. Eén ervan is nog in het proefstadi um. Als deze drie reactors op volle capaciteit werken, produ ceren zij ongeveer honderd kilogram plutonium per jaar. Het Franse ministerie van Defensie heeft in de loop van zaterdagochtend bekendge maakt dat volgens de eerste metingen na de ontploffing geen radio-actief stof is gecon stateerd in bewoonde gebieden. De ontploffing van zaterdag ochtend is de 211-de van een atoom- of waterstofbom. Van welingelichte zijde te Washington is vernomen dat thans de Verenigde Staten 134 ontploffingen hebben teweeg gebracht, de Sowjet-Unie 55, Groot-Brittannië 21 en Frank rijk één. President De Gaulle heeft zaterdagochtend een telegram aan de gedelegeerde minister Guillaumat, belast met Sahara- en atoomkwesties, gezonden waarin hij zegt„Hoera voor Frankrijk. Sedert hedenochtend is Frankrijk machtiger en trot ser." Het Franse blad „France Soil'' meldt van betrouwbare zijde te hebben vernomen dat de in de Sahara tot ontploffing gebrach te bom een kracht had die gelijk is aan die van iets minder dan 10.000 ton TNT' of vijfmaal zo groot was als die van de atoom bom op Hirosjima in 1945. De kosten van de Franse bom worden geschat op ongeveer vier miljoen gulden. (Adv.) (fakapMc nat bè) oportf cogW itHSffa [6 brww»rijsfroaf 9 Itmuzeo r individuele hacrverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. electr. verwijderen van overtol lig haar. Na de gehouden besprekingen over de ambtenarensalarissen is het volgende communiqué uitgegeven „in de vergadering van de centrale commissie voor geor ganiseerd overleg in ambtena renzaken is onder voorzitter schap van prof. mr. N. E. H. van Esveld en in aanwezigheid van hunne excellenties de mi nister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezond heid, het overleg voortgezet over de salariëring van het overheidspersoneel in het kader van de gedifferentieerde loon politiek. Als gevolg van het nader be raad van het kabinet, dat in de vergadering van 9 februari j.l. was toegezegd, hebben de rege ringsvertegenwoordigers het volgende voorstel gedaan de salarisverhoging zal vijf procent bedragen, in de salarisverho ging zal voor de werknemers van 23 jaar en ouder een mini mum worden aangebracht van zeventien gulden per maand, ten behoeve waarvan de rege ring een marge van een pro- cent, bestemd voor de verbete ring der overige arbeidsvoor- SNEEUWBUIEN. 1 ijdens het weekeinde is de de pressie boven het Kanaal, die op de voorgaande dagen rustig en nwnber weer bezorgd, geheel op gevuld. Tegelijkertijd breidde een uit de Poolstreken afkomstige depressie zijn invloed steeds ver der naar het zuiden uit. In de loop van zondag ging zij ook het weerbeeld bij ons be heersen. Op de nadering van een uit het noordwesten komend koufront van de depressie begon de wind in ons land uit het zuid westen toe te nemen, en dreven er enkele buien met regen en natte sneeuw vanuit zee binnen. Het koufront van de depressie, waarvan de kern ten noorden van Schotland ligt. passeerde ons land in de nacht van zondag op maandag. Vandaag bevinden wij •ns dan in de stroming achter dit •ront. Hiermede wordt lucht aan gevoerd, welke rechtstreeks uit ■e Pool afkomstig is. Door haar nge weg over zee is deze lucht echter verwarmd tot even boven het vriespunt. Wél heeft zij on- deiweg veel vocht opgenomen, zodat zich vrij veel sneeuwbuien m de stroming hebben ontwik keld, die dan ook de komende 24 uur ons land zullen binnendrijven en vooral aan de kust neerslag zullen veroorzaken. Daar het Noordzeewater nog betrekkelijk warm is zal de tem peratuur overdag enige graden coven het vriespunt liggen DINSDAG 16 FEBRUARI Breskens T^erneuzen Hanswee rt Walsoorden van. 4.02 4.37 5.17 5.27 n.m. 4.24 4.59 5.39 5.49 medegedeeld door het K. N M I te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Nu. én dan sneeuwbuien. Nu en dan sneeuwbuien, afge wisseld door opklaringen. Matige aan de kust later krachtige wind tussen west en noordwest. Mid- dagtemperaturen enkele graden boven het vriespunt. 9.24 9.51 10.21 10.55 11.36 waarden, wil verhogen met het voor bedoeld minimum nodige bedrag ten hoogste 1,2 procent. De ingangsdatum zal zijn 1 januari I960, tenzij zou blijken dat de getniddelde ingangsda tum van de loonsverhogingen in het bedrijfsleven voor die datum zou liggen, in welk geval die gemiddelde datum bepalend zal worden voor de maand waarmede de verbeteringen in gaan. Ten aanzien van de gepen sioneerden behoudt de regering zich een uitspraak voor, in af wachting van het voor 1 april a.s. nader te voeren overleg om trent de totale positie van deze groep. Omtrent het verhogen van het eerder genoemde minimum tot 18,25 per maand, waaraan de organisatievertegenwoordi gers de voorkeur gaven, bestond overeenstemming. De hiermee gemoeide meerdere kosten zou den in mindering komen op de hierboven genoemde marge van ten hoogste 1,2 procent. Drie der centrales van over heidspersoneel konden deze voor stellen om uiteenlopende redenen niet aanvaarden, zodat geen over eenstemming is bereikt. Dit is voor de minister van Binnenlandse Zaken aanleiding zich nader te beraden over de vraag wat hem thans te doen staat. Vice-premier Mikojan van de Sowjet-Unie is zondag uit Cuba in Oslo aangekomen, waar hij twee dagen zal doorbrengen voor hij naar Moskou terugkeert. H. M. de Koningin is zaterdag in Nederland teruggekeerd van een tiendaagse vacantie in Zwit serland. Zaterdagmiddag om half vijf landde op Soestcrberg de militai re Dakota, waarmee de Koningin van Genève af de terugreis had gemaakt. Naar A.N.P. van de regerings voorlichtingsdienst verneemt, ligt het in de bedoeling van het ko ninklijk gezin in het kader van de zomervakantie enige onderde len bij te wonen van de Olympi sche spelen. Daartoe zal men dan een vilia in Rome betrekken. Men verwacht dat degenen die thans in Algerië gevangen zitten in verband van de op stand van de kolonisten, bin nenkort voor berechting naar Parijs zullen worden overge bracht. Men meent dat de sfeer in Algerië de normale rechtsprocedure zou kunnen be lemmeren. De voormalige Poujadistische afgevaardigde Jean Demarquet, die tijdens de opstand achter de barricades in Algiers ging en via een luidspreker tot de me nigte verklaarde desnoods toi de dood toe voor een Frans Al gerië te zullen strijden, is vrij dag voor de rechter verschenen en in arrest gehouden daar hij rich wegens daden tegen de binnenlandse veiligheid van de straat zal moeten verantwoor den. Demarquet, die de uniform en baret droeg van de parachu tisten van het vreemdelingen legioen, waarbij hij zich na de opstand had gevoegd, riep toen hij na de rcentszitting naar de gevangenis werd overgebracht „Vive Lagaillarcie, vive l'Arge- rië Francaise' Zoals bekend is lagaillarde de viornaamste leider der oji standelingen, d - zich thans in een Perijie gevdL genis bevindt. Ook hij wirdt beschuldigd van daden tegen de binnenladse veiligheid van de staat. Op verzoek van de weduwen der 435 omgekomen mijnwerkers in de rampmijn van Clydescale, Zuid-Afrika, zal men opnieuw een gat boren om te zien of er een mogelijkheid is de lijken te bergen. Het werk is nu in han den van de regering. Van de in hechtenis genomen verdachten in verband met de be- kladdingsactie op Curagao is Ru- dolf en Simons, na een verhoor door de rechter-commissaris, zaterdag op vrije voeten gesteld. Deze Rudolf werd echter in ver band met een ander misdrijf on middellijk wederom gearresteerd. De andere drie in verband met de besmeuring van het beeld van Koningin Juliana gearresteerden I zullen vermoedelijk heden door de rechter-commissaris worden verhoord en worden in elk geval voorlopig nog in verzekerde be waring gehouden, j Dit laatste geschiedt eveneens j met de verdachte Coster, die zich zou hebben schuldig gemaakt aan 1 j het besmeuren van de plaquette van ter herdenking van de af schaffing der slavernij. ORDEVERSTOORDER I Wegens het organiseren van :een ordeverstoring te Wïllem- stad, is zaterdag een zekere Go- dett veroordeeld tot twee weken hechtenis, waarvan tien dagen voorwaardelijk. Twee Sowjet-duikboten, waar van er één is beschadigd, in de Golf van Nuevo. Senator Lucio Racedo, voorzit ter van de commissie voor mili taire zaken van de Argentijnse Senaat, heeft donderdagavond, na een onderhoud met schout-bij- nacht Alberto Vago, bevelhebber viootoperaties van de Argentijn se marine, verklaard: „De don derdag j.l. door de autoriteiten ontvangen inlichtingen hebben volstrekte zekerheid verschaft, dat zich een buitenlandse onder- Zaterdagavond zijn drie man nen binnengedrongen in het huis van de ambassadeur van Chili bij de Verenigde Naties, Daniël Schweitzer. Nadat zij zich mees ter hadden gemaakt van 200 dol lar, vroegen de overvallers aan Schweitzer of hij Jood was. Toen deze bevestigend antwoordde, werd hij gedwongen driemaal „heil Hitier" te roepen en de fascistengroet te brengen, waar na het drietal zich uit de voeten maakte. ZON MAAN op onder op 0 Febi 16 7.56 17.54 22.32 17 7.54 17.55 23.45 18 7.52 17.57 19 7.50 17.59 0.59 20 7.48 18.01 2.11 Kardinaal Franciscus Koenig, aartsbisschop van Wenen, is ernstig gewond bij een auto ongeluk dat hem overkwam toen hij zaterdagochtend op weg was naar Zagreb waar hij de uitvaartmis voor kardinaal Wijlen Stepinac zou celebreren, aldus is van ambtelijke zijde te Zagreb meegedeeld. Kardinaal Koenig is aan hoofd en lichaam gewond. Het ongeluk, een botsing, geschied de tussen Graz en Zagreb, in de buurt van Varazdin in Noord- Kroatie. De kardinaal is naar het ziekenhuis in Varazdin ge bracht. Nader wordt gemeld, dat kar dinaal Koenig op het ogenblik niet in direct levensgevaar ver keert. De auto van de kardinaal kwam tussen Vukovar en Bedekowstina in Kroatië in botsing met een vrachtauto. De bestuurder van de auto kwam om het leven en de secretaris van mgr. Koenig werd ernstig gewond. Kardinaal Koenig heeft een kaakbreuk. een lichte hersen schudding en een shock opgelo pen, aldus heeft de dokter mee- gedeeld. Hij was bij kennis en heeft een kleine operatie onder- gaan. Hij zou enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. De toestand van de secretaris, die een schedelbreuk en breuken aan beide dijen heeft, was ernsti ger, maar men verwacht wel dat hij zal herstellen. De chauffeur schijnt op slag gedood- te zijn. Volgens oen verklaring van het regerings voorlichtingssecre tariaat te Zagreb, reed de auto van de kardinaal aan de verkeer de kant van de weg met een snelheid van 90 km, terwijl er dichte mist heerste. De vracht auto (koelwagen) reed met een snelheid van 25 km. De bestuur der van de vrachtwagen had nog geprobeerd te stoppen. Mevr. G. Benjamins-Rous van de Leidsegracht in Amsterdam heeft in de loop van de jaren een groep van ongeveer 20 kollektan- ten om zich heen verzameld, waarmee zij1 vrijwel elke zaterdag I in de hoofdstad kollekteert voor een goed doel. Omdat het zondag j 14 febr. „Valentijndag" is, werd haar zaterdagochtend een natio- naai huldeblijk aangeboden, be- staande uit een grote met bloe men versierde mand, gevuld met allerlei kleine geschenken. Voor de kollektanten waren er taarten. •£r Leerlingen van de Amster damse banket bakkersvakschool bieden haar hier één van de Va- lentijn-taarten aan. zeeboot in de Golf van Nuevo be- vindt." Een sterke Argentijnse zee macht, waarvan onder meer vijf torpedobootjagers en een, vlieg- dekschip deel uitmaken, is thans in dit zeegebied bezig met opera ties om de duikboot te dwingen aan de oppervlakte te komen of haar anders te vernietigen. De geheimzinnige duikboot in de Golf van Nuevo is waarschijn lijk een Sowjet-vaartuig, aldus het persbureau AFP, dat een wel ingelichte zegsman aanhaalt, die in nauw contact met de Argen tijnse marine staat. Volgens deze zegsman opereert een flottielje Sowjet-duikboten langs de kust van Patagonië en in de omstrekan van de Golf van Nuevo. Zij zouden trachten pro beren de ingesloten duikboot te helpen. De Argentijnse marine beves tigt eerdere berichten, dat er 2 duikboten, waarvan er één is be schadigd, in de baai zijn. In diplomatieke kringen in Buenos Aires ging zaterdag het gerucht, dat do Argentijnse auto riteiten geheime besprekingen voeren met de Sowjet-ambas- sacfe. Volgens dit bericht zou men proberen een oplossing voor de kwestie te zoeken. Men zou denken aan de mogelijkheid de duikboot zich te laten overgeven met de Oostduitse vlag in top. Aangezien Argentinië geen diplo matieke betrekkingen met Oost- Duitsland onderhoudt, zou het incident dan Verder geen diplo matieke gevolgen behoeven te hebben. In Buenos Aires zijn zaterdag pamfletten verspreid, waarin wordt verklaard dat Sowjet- duikboten nooit een aanslag zul len doen op de Argentijnse soe vereiniteit. Men neemt aan dat deze pamfletten afkomstig zijn van de Argentijnse communisti sche partij. SOWJET-DUIKBOTEN BIJ DE CANADESE KUST. Dc Britse schout-tij-nacht A, R. Hezlet heeft zaterdag tijdens een bezoek aan Halifax (Nieuw Schot, land) verklaard, dat er vóór de kust van New Foundland Sow- jet-duikboten zijn waargenomen j die waarnemingen in het Cana- dese kustgebied doen. We kunnen er niets tegen doen, zo zei hij, omdat zij buiten de territoriale wateren opereren. i Ter gelegenheid van het offi ciële bezoek van het Deense ko ningspaar aan Noorwegen, werd in het koninklijk paleis te Oslo deze staatsiefoto gemaakt. Van links naar rechts: zit tend: koningin Ingrid van Dene marken en prinses Astrid van Noorwegen. Staand: kroonprins Harald van Noorwegen, koning Frederik van Denemarken en ko ning Olav van Noorwegen. Meer dan duizend Chinezen, de eerste groep van de 3000 4000 Chinezen die uit Indonesië naai China wensen te repatriëren, zijn zaterdag aan boord van het Ne derlandse schip „Tjitjalengka' van de J. C. J. L, naar Zuid-CKina vertrokken. Zij gingen, beladen met tassen en keukengereed schap, na afscheid te hebben ge nomen van wenende familieleden, onder geleide van gewapende politie-agenten aan boord. Drie schepen die de communistiseh- Chinese regering voor het ver voer van de Chinezen uit Indone sië naar China heeft gehuurd, liggen op de rede om nog onge veer 2200 anderen te repatriëren. Volgens de Indonesische autori teiten zullen in totaal zes sche pen voor dit doei uit China naar Indonesië komen. In de haven plaatsen verzamelen zich thans Chinezen.uit alle delen van Indo nesië om te repatriëren. In een toespraak ter gelegen heid van het 10-jarig bestaan van de „Vereniging van slachtoffers van het Stalinisme" heeft Bonds kanselier Adenauer van West Duitsland zaterdag verklaard, er niet van overtuigd te zijn, dat de Russische premier, Chroesjtsjef, werkelijk een vermindering van de internationale spanning na streeft. Naar zijn mening kan men niet naar een topconferentie gaan met slechts concessies. Het Westen zou de Russische leider niet iets moeten aanbie den om hem zijn eisen ten aan zien van Berlijn te laten intrek ken. De status van Berlijn zou niet veranderd moeten worden voordat het gehele Duitse vraag stuk opgelost zou zijn, aldus de Bondskanselier Adenauer. In het Baldeney-meer bij Essen is vrijdag het lijk van de 53-jarlge directeur van de verkoopafdeling van Krupp, Herbert Rambeau, gevonden. Rambeau werd sedert 11 januari vermist. Men had zijn auto die dag onbeschadigd aan de oever van het meer aangetrof fen. Op het lijk zijn geen sporen van geweldpleging geconsta teerd. De R. T. C. in Brussel over de toekomst van Kongo heeft zater dagochtend de besprekingen over de samenstelling van de Kongo lese Kamers voortgezet. De Senaat zal 14 senatoren per provincie tellen, van wie drie ge kozen moeten worden uit de ge woonterechtelijke hoofden. De conferentie besloot dat de voorlopige zetel van de Kongo lese constituerende vergadering inLoeloeaburg zal worden geves tigd. Dit is de hoofdstad van de provincie Kasai in midden-Kongo. De vergadering, die in april en mei zal worden gekozen, zal op 30 juni de volledige onafhanke lijkheid en soevereiniteit van Kongo uitroepen. Het Frans zal de officiële taal j van het Kongolese parlement zijn maar een diénst zal zorgen voor I de vertaling in de inheemse talen. De duur van de parlements- periode is voorlopig op 3 tot 4 jaar bepaald. De Belgische minister voor de economische en financiële zaken in Kongo, Scheyven, heeft ver klaard dat de Belgische regering haar steun heeft gegeven aan de eenstemmige beslissing van een speciale commissie, dat het toe komstige Kongolese parlement heden zal hebben. Het grootste luchtschip ter wereld, de „ZPG-3W", dat 120 meter lang is, is zaterdag op de marinebasis South Weymouth in Massachusetts vernield, toen het naar de hangar werd gedirigeerd. Door een rukwind braken de kabels, waaraan het vast zat, en het lichtschip kwam daarop tegen de muur van de hangar en vei volgens op de grond terecht. HB

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1